000 02048ngm a2200289 a 4500
001 vtls000095562
003 MTX
007 vf cbbhou
008 050106s2002 th 120 g 0vltha d
039 9 _a201311220958
_bcatbsom
_c201208291304
_dVLOAD
_c201010211938
_dVLOAD
_c200506071015
_dcatcphi
_y200501061524
_zcattbus
099 _aav STOU 32710 GT VC-T 47/019
245 0 0 _aชุดวิชาสัมมนาการจัดการการตลาด
_h[วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] /
_cบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 3 0 _aสัมมนาการจัดการการตลาด
_h[วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา]
260 _aนนทบุรี :
_bสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ,
_c[2545]
300 _a1 ตลับ (120 นาที) :
_bเสียง, สี ;
_c1/2 นิ้ว.
500 _aภาคการศึกษาที่ 2/2545
505 0 0 _tการวางแผนกลยุทธ์
_g(50 นาที) --
_tสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์การตลาด
_g(22 นาที) --
_tการเสนองาน
_g(48 นาที)
650 4 _aการจัดการธุรกิจ.
650 4 _aการจัดการตลาด.
650 4 _aการตลาด.
710 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
_bบัณฑิตศึกษา.
_9140620
740 0 2 _aการวางแผนกลยุทธ์.
740 0 2 _aสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์การตลาด.
740 0 2 _aการเสนองาน.
942 _c3
999 _c81647
_d81647