000 01407nam a2200253 a 4500
001 vtls000068969
003 MTX
008 980824s1997 th a 000 0 tha d
020 _a9747772205
035 _a0070-95360
039 9 _a201208291010
_bVLOAD
_c201010232227
_dVLOAD
_y200403152337
_zVLOAD
050 4 _aPL4160
_bว63 2540
245 0 0 _aวัฒนธรรมทางภาษาไทย /
_cสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ; อุทัยศรี ณ นคร, บรรณาธิการ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
_c2540.
300 _a284 หน้า ;
_c20 ซม.
650 4 _aภาษาไทย
_xคำศัพท์.
650 4 _aภาษาไทย
_xคำและวลีภาษาต่างประเทศ.
650 4 _aภาษาไทย
_xการใช้ภาษา.
700 0 _aอุทัยศรี ณ นคร.
_995754
710 2 _aสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
_9276931
942 _c1
999 _c55871
_d55871