000 01884cam a2200229 a 4500
001 vtls000030674
003 MTX
008 960213s1984 th 100 0 tha d
035 _a0031-96760
039 9 _a201208290622
_bVLOAD
_c201010221028
_dVLOAD
_c200604101043
_dcatupat
_y200403151132
_zVLOAD
050 4 _aLB1029.T8
_bก6ก61
111 2 _aการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนเสริมในระบบการสอนทางไกล
_d(2527 :
_cเชียงใหม่)
_950577
245 1 0 _aรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนเสริมในระบบการสอนทางไกล ณ โรงแรมรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 14-15 กรกฎาคม 2527 /
_cศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
246 3 0 _aการสอนเสริมในระบบการสอนทางไกล
260 _aนนทบุรี :
_bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
_c2527.
300 _a58 หน้า.
650 4 _aการสอนซ่อมเสริม
_vการประชุม.
650 4 _aการศึกษาทางไกล
_vการประชุม.
710 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสำนักบริการการศึกษา.
_bศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค.
_946083
942 _c6
945 _a01010106
999 _c23568
_d23568