000 01972nam a2200241 a 4500
001 vtls000025375
003 MTX
008 960118m1988999 th 000 0 tha d
035 _a0026-60760
039 9 _a201208290548
_bVLOAD
_c201010231320
_dVLOAD
_y200403151004
_zVLOAD
050 4 _aJF1421
_bอ7
245 0 0 _aเอกสารวิชาการปี 25-- ฉบับที่-- โครงการผลิตเอกสารวิชาการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ /
_cโครงการผลิตเอกสารวิชาการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ.
246 1 4 _aสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ =
_bThailand Innovative Administration Consultancy Institute : เอกสารวิชาการ ปี 25-- ฉบับที่--
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโครงการผลิตเอกสารวิชาการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ,
_c[2531]-
300 _a<2> เล่ม.
500 _aห้องสมุดมี: 2531, 2532, -
505 1 _aปี 2531 ฉบับที่ 1-22, ปี 2532 ฉบับที่ 23-46.
650 4 _aการบริหารรัฐกิจ
_vรวมเรื่อง.
650 4 _aการพัฒนาองค์การ.
710 2 _aสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ.
_bโครงการผลิตเอกสารวิชาการ.
_943594
942 _c1
945 _a0100
999 _c19769
_d19769