000 11126aam a2200313 i 4500
003 TH-NoSTO
005 20210223133545.0
008 200908s2019 th a b 000 0 tha d
020 _a9786164760516
_qปกอ่อน
040 _aTH-NoSTO
_btha
_erda
043 _aa-th---
050 4 _aHN700.55
_bก463 2562
245 0 0 _aกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ผ่านมุมมองโมเดล 4ส8 /
_cผู้จัดทำ, นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 ; สถาบันพระปกเกล้า.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
264 1 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันพระปกเกล้า,
_c2562.
300 _a218 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ;
_c21 ซม
336 _atext
_2rdacontent
336 _astill image
_2rdacontent
337 _aunmediated
_2rdamedia
338 _avolume
_2rdacarrier
504 _aบรรณานุกรม: หน้า 172-177.
520 _aการศึกษาค้นคว้าเรื่อง "กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่ผ่านมา เพื่อถอดบทเรียน วิเคราะ์ประสบการณ์และนำเสนอโมเดลการพัฒนาที่เปิดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของพลเมืองผูัมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐเพื่อป้องกันความขัดแย้งและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน วิธีการศึกษาโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การหาโจทย์ในการศึกษา ร่วมออกแบบและตัดสินใจเลือกโครงการศึกษาร่วมกัน สรุปได้จำนวน 5 โครงการ ใช้กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีสานเสวนา จากนั้นสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างรูปแบบ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและสานเสวนาเพื่อสอบทานความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า (1) ในจำนวน 5 โครงการที่ศึกษามี 4 โครงการที่เป็นโครงการของรัฐที่กำหนดให้ลักษณะจากบนลงล่าง (2) ความขัดแย้งรุนแรงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมมักเกิดขึ้นในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่รัฐตัดสินใจกำหนด และดำเนินโครงการโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากพลเมืองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบและเพียงพอและทั่วถึงตั้งแต่ต้น (3) รูปแบบความขัดแย้งปรากฏ 2 รูปแบบคือ (2.1) ความขัดแย้งแนวดิ่งระหว่างรัฐกับพลเมือง (2.2) ความขัดแย้งในแนวระนาบระหว่างพลเมืองกับพลเมือง (4) สาเหตุที่ประชาชนได้รับผลกระทบ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วยเสียไม่พอใจได้แก่ (4.1) บางโครงการข้อมูลถูกเผยแพร่ในวงจำกัด ไม่เป็นปัจจุบัน บางโครงการประชาชนไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของโครงการ (4.2) การประเมิน EIA และ EHIA บางโครงการไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน (4.3) บางโครงการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดของโครงการไม่เหมาะสมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการได้ (4.4) การศึกษากระบวนการลดผลกระทบเชิงลบและการเยียวยาไม่มีการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ตีค่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจน (4.5) บางโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามขั้นตอนการศึกษา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณภาพและไม่มีกระบวนการติดตามโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (4.6) บางโครงการไม่มีช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนได้ (4.7) บางโครงการเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วไม่ดำเนินการตามมาตรการ EIA หรือ EHIA โดยมีข้อเสนอจากการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนหลังจากโครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และขณะที่มีการดำเนินโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นและเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบรวมถึงมาตรการเยียวยาตามที่ได้กำหนดไว้โดยไม่ชักช้า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ข้อเสนอมีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและอย่างยั่งยืนรัฐด้องดำเนินการดังนี้ (1) ผลักดันการให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนและนำพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2560 ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังในการดำเนินโครงการต่างๆ (2) ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้รองรับกลไกการขับเคลื่อนโมเดล 4ส8 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความขัดแย้งด้วยสันดิวิธี (3) ปรับปรุงขั้นตอนการทำ EIA/EHIA ให้สอดคล้องกับโมเดล 4ส8.
650 4 _aการมีส่วนร่วมทางสังคม
_zไทย.
650 4 _aการมีส่วนร่วมทางการเมือง
_zไทย.
650 4 _aโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
_zไทย
_xการมีส่วนร่วมของพลเมือง.
700 0 _aนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การสร้างเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8,
_eผู้จัดทำ.
_9297871
710 2 _aสถาบันพระปกเกล้า,
_eผู้จัดพิมพ์.
_9117961
942 _c1
_2lcc
999 _c162103
_d162103