000 07071aam a2200349 i 4500
003 TH-NoSTO
005 20201113151115.0
008 200818s2018 th a bm 000 0 tha d
040 _aTH-NoSTO
_btha
_erda
041 0 _atha
_beng
043 _aa-th---
090 _aIS ศษ 4
_bว44 2561
100 0 _aวรรณี มณีประวัติ,
_d2516-
_eผู้แต่ง.
_9297132
245 1 0 _aปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา =
_bFactors affecting drugs prevention behaviors of youths in Saba Yoi District, Songkhla Province /
_cนางสาววรรณี มณีประวัติ.
246 3 1 _aFactors affecting drugs prevention behaviors of youths in Saba Yoi District, Songkhla Province
264 0 _c2561.
300 _a[ก]-ฎ, 113 แผ่น :
_bภาพประกอบ ;
_c30 ซม
336 _atext
_2rdacontent
336 _astill image
_2rdacontent
337 _aunmediated
_2rdamedia
338 _avolume
_2rdacarrier
500 _aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
504 _aบรรณานุกรม: แผ่นที่ [81]-84.
520 3 _aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน จำแนกตามเพศ อายุ สภาพทางครอบครัว สถานที่พักอาศัย อาชีพของผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายต่อเดือน และ (3) ศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการควบคุมตนเอง ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน ที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 120 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (2) แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน และ (3) แบบสอบถามด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการควบคุมตนเอง ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) เยาวชนที่มีเพศ สภาพทางครอบครัว ค่าใช้จ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเยาวชนที่มีอายุ สถานที่พักอาศัย อาชีพของผู้ปกครองแตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชนไม่แตกต่าง และ (3) ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดสามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาได้ร้อยละ 8 และสามารถสร้างสมการถดถอยเพื่อใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชนได้ดังนี้ พฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน = 0.84 + 0.17 (ด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด)
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
_vการศึกษาเฉพาะกรณี.
_9195551
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
_vการศึกษาเฉพาะกรณี.
_9228895
650 4 _aเยาวชน
_xการใช้ยา
_zไทย
_zสงขลา.
650 4 _aยาเสพติด
_xการป้องกัน
_zไทย
_zสงขลา.
650 4 _aการศึกษาอิสระ
_xการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา.
710 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
_913214
942 _c7
_2lcn
999 _c161859
_d161859