000 01568aam a2200229 a 4500
001 vtls000170104
003 MTX
008 170714s2016 th a b 000 0 tha d
020 _a9786163957795
039 9 _a201709131600
_bcatbsai
_y201707140951
_zacqanis
050 4 _aLB2322.2
_bB47 2559
245 0 0 _aBest practice :
_bวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร /
_cสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; รวบรวม/เรียบเรียง, กีรติ แก้วสัมฤทธิ์, ชุลีกร กิตติก้อง.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงาน,
_c2559.
300 _a336 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c29 ซม.
504 _aบรรณานุกรม.
650 4 _aการศึกษา
_vรวมเรื่อง.
650 4 _aสถาบันอุดมศึกษา
_xการศึกษาและการสอน
_vรวมเรื่อง.
700 0 _aกีรติ แก้วสัมฤทธิ์.
_9237349
700 0 _aชุลีกร กิตติก้อง.
_9261093
710 2 _aสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
_944
942 _c1
999 _c152225
_d152225