000 02041nam a2200277 a 4500
001 vtls000167442
003 MTX
008 160902s2012 th 000 0 tha d
020 _a9786165058971 (ล.2)
020 _a9786165059008 (ล.1)
039 9 _a201609190938
_bcat01
_y201609021019
_zacqkcha
090 _aSTOU 32724 GS
245 0 0 _aแนวการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการการเงิน =
_bManagerial economics and financial management /
_cบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 3 0 _aชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการการเงิน
246 3 0 _aเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการการเงิน
246 3 1 _aManagerial economics and financial management
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aนนทบุรี :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
_c2555.
300 _a2 เล่ม :
_bภาพประกอบ ;
_c26 ซม.
500 _aลงรายการโดยใช้ฉบับปีพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558.
650 4 _aเศรษฐศาสตร์การบริหาร
_vแบบฝึกหัด.
650 4 _aการเงิน
_vแบบฝึกหัด.
710 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
_bบัณฑิตศึกษา.
_9140620
942 _c9
942 _c1
999 _c149582
_d149582