000 01712aam a2200253 a 4500
001 vtls000158312
003 MTX
008 150708s2015 th ba b 000 0 tha d
020 _a9786165481540
039 9 _a201509241447
_bcatupat
_c201507081352
_dcatupat
_y201507081350
_zcatupat
043 _aa-bx---
050 4 _aJQ1064
_bก62 2558
100 0 _aกิ่งดาว อินกอง.
_9247104
245 1 0 _aระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม /
_cนักวิจัย, กิ่งดาว อินกอง, ชญานิน ประวิชไพบูลย์ และอนุชาติ เจริญวงศ์มิตร.
260 _aนนทบุรี :
_bสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.),
_c[2558]
300 _a200 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่ ;
_c21 ซม.
490 0 _aโครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning package)
504 _aบรรณานุกรม: หน้า 196-200
610 2 4 _aสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
_bโครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู"
_9247390
650 4 _aการบริหารรัฐกิจ
_zบรูไน.
700 0 _aชญานิน ประวิชไพบูลย์.
_9247103
700 0 _aอนุชาติ เจริญวงศ์มิตร.
_9189024
942 _c1
999 _c144059
_d144059