000 01698aam a2200253 a 4500
001 vtls000158309
003 MTX
008 150708s2015 th ba b 000 0 tha d
020 _a9786165481465
039 9 _a201509241444
_bcatupat
_y201507081112
_zcatupat
043 _aa-cb---
050 4 _aJQ769.5.S4
_bจ64 2558
100 0 _aจารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ.
_9247395
245 1 0 _aระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย /
_cนักวิจัย, จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ, ชญานิน ประวิชไพบูลย์ และปราง ติรพัฒนพร.
260 _aนนทบุรี :
_bสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.),
_c[2558]
300 _a200 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่ ;
_c21 ซม.
490 0 _aโครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning package)
504 _aบรรณานุกรม: หน้า 195-200
610 2 4 _aสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
_bโครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู"
_9247390
650 4 _aการบริหารรัฐกิจ
_zอินโดนีเซีย.
700 0 _aชญานิน ประวิชไพบูลย์.
_9247103
700 0 _aปราง ติรพัฒนพร.
_9247396
942 _c1
999 _c144056
_d144056