000 01312aam a2200217 a 4500
001 vtls000151323
003 MTX
008 140322s2010 th d t 000 0 tha d
020 _a9786165512596 :
_c250 บาท
039 9 _a201405161545
_bcatbsai
_y201403221350
_zacqanis
050 4 _aPL4152
_bอ44 2553
100 0 _aอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
_957905
245 1 0 _aชนิดของคำในภาษาไทย :
_bการวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ /
_cอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bเอเอ๊สพี,
_c2553.
300 _a380 หน้า :
_bแผนภูมิ ;
_c21 ซม.
536 _aได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเภททุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา.
650 4 _aภาษาไทย
_xคำและวลี.
650 4 _aภาษาไทย
_xการใช้ภาษา.
942 _c1
999 _c137084
_d137084