000 01809aam a2200193 a 4500
001 vtls000140833
003 MTX
008 120726s2009 th a t 000 0 tha d
039 9 _a201209041151
_bcat01
_c201208301042
_dVLOAD
_y201207261430
_zacqjnat
043 _aa-th---
050 4 _aHV40
_bช73 2552
245 0 0 _aชุดความรู้โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นเลิศขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2549-2550 /
_cนักวิจัย, จินดา ขลิบทอง ... [และคนอื่น ๆ].
246 3 0 _aโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นเลิศขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2549-2550
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
_c2552.
300 _a57 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c21 ซม.
650 4 _aบริการสังคม
_zไทย
_xวิจัย.
700 0 _aจินดา ขลิบทอง.
_9287054
942 _c1
999 _c126644
_d126644