000 02066aam a2200277 a 4500
001 vtls000122870
003 MTX
008 090915s2008 th bm 000 0 tha d
039 9 _a201208300921
_bVLOAD
_c201010231208
_dVLOAD
_c200910201733
_dcatbsai
_y200909151811
_zacqanis
041 0 _atha
_beng
090 _aThes วส 1
_bท56 2551
100 0 _aทวีป สมัครการไถ,
_d2507-
_9188551
245 1 0 _aปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธานี =
_bFactors related to the performance of elderly clubs in Uthai Thani Province /
_cทวีป สมัครการไถ.
246 3 1 _aFactors related to the performance of elderly clubs in Uthai Thani Province
260 _c2551.
300 _a[ก]-ฎ, 130 แผ่น ;
_c29 ซม.
500 _aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 _aวิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
504 _aบรรณานุกรม: แผ่นที่ 94-99.
610 2 4 _aชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี
_xการบริหาร.
_9188552
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bแขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
_xวิทยานิพนธ์.
_9135529
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
_xวิทยานิพนธ์.
_9135537
710 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสำนักบัณฑิตศึกษา.
_9128666
942 _c9
942 _c7
999 _c108742
_d108742