Your search returned 23 results from 160222 records. Subscribe to this search

|
1. ผู้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย ปรีดี พนมยงค์ : ข้อเขียนและบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญสามฉบับแรก / โดย ปรีดี พนมยงค์, อมร รักษาสัตย์ และสุพจน์ ด่านตระกูล.

by ปรีดี พนมยงค์,, 2443-2526. | อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548. | สุพจน์ ด่านตระกูล.

Call number: JQ1743.A5 ป46 2553 Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2]Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : แม่คำผาง, 2553.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

2. ปรัชญารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ / ของ อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: JA75 อ46 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. จริยธรรมในวิชาชีพ / โดย วริยา ชินวรรโน บรรณาธิการ.

by วริยา ศ. ชินวรรโณ. | อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: BJ1725 จ46 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2546.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

4. รัชตสมโภช / อารี พลดี, บรรณาธิการ.

by อารี พลดี.

Call number: CT1541 ร623 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.Other title: 25 ปี ราชบัณฑิต รุ่น 4 พ.ศ. 2521-2546.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / โดย โกวิท สุรัสวดี...[และคนอื่นๆ], อมร รักษาสัตย์ บรรณาธิการ.

by โกวิท สุรัสวดี. | อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: JQ1745 A1 ก644 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วี. เจ. พริ้นติ้ง, 2544.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (2), ODI General Collection (3), PB General Collection (2), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

6. ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน : คู่มือการเรียนการสอนการเผยแพร่และการมีส่วนร่วมสำหรับครูอาจารย์และผู้นำชุมชน / อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: JC423 ป46 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 2543.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิทักษ์ หรือทำลายรัฐธรรมนูญจากการวินิจฉัยสถานภาพของการเป็นรัฐมนตรี / รวบรวมโดย อมร รักษาสัตย์ และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548. | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: KPT2620 ต74 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 2543.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

8. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวิจารณ์ / อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: KPT2064.5 2540 อ44 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... : ประเด็นการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย / อมร รักษาสัตย์ และคณะ.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: LC1090 อ44 2541 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.Other title: ประเด็นการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. ประชาธิปไตย : อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลายประเทศ / อมร รักษาสัตย์ ... [และคนอื่นๆ].

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: JQ1745 A1 ป472 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. ประชาธิปไตยในมือมาร / อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: JQ1745.A1 อ4 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2528-2530 นโยบายแผนและผลงาน : รวมข้อเขียน-ข้อคิดในรอบสองปีของการดำรงตำแหน่งอธิการบดี / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; โดย อมร รักษาสัตย์.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. | อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: GP ทม 18 2.1 30/733 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530.Availability: No items available

13. การปฏิรูประบบบริหารด้านการจัดองค์การและ การบริหารงานบุคคลใน เอเซีย / เรียบเรียงโดย อมร รักษาสัตย์, ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, ขัตติยา กรรณสูตร.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548. | ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์. | ขัตติยา กรรณสูต.

Call number: JF1358 ก6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงระบบราชการด้านการจัดองค์การ / อมร รักษาสัตย์, ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548. | ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์.

Call number: JQ1746 อ4 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2529.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. โครงการวิจัยการปรับปรุงระบบราชการด้านการบริหารงานบุคคล : รายงานครั้งที่ 2 ฉบับปรัปรุงใหม่ / อมร รักษาสัตย์, ขัตติยา กรรณสูต ... [และคนอื่น ๆ].

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548. | ขัตติยา กรรณสูต.

Call number: JQ1746 อ4ค9 2529 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2529.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. รายงานการวิจัย : การปรับปรุงระบบราชการด้านการบริหาร งานบุคคล / อมร รักษาสัตย์, ขัตติยา กรรณสูตร.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548. | ขัตติยา กรรณสูต.

Call number: JQ1746 อ4ร6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2529.Other title: การปรับปรุงระบบราชการด้านการบริหารงานบุคคล.Availability: Items available for loan: NR General Collection (2), ODI General Collection (1).

17. โครงการวิจัยการปรับปรุงระบบราชการ ด้านการบริหารงานบุคคลการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลในราชการ : การปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาประเทศ / โดย อมร รักษาสัตย์, ขัตติยา กรรณสูตรและคณะ.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: JQ1746 ค9 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน], 2528.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. โครงการวิจัยการปรับปรุงระบบราชการด้านการบริหารงานบุคคล การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน : การปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาประเทศ : รายงานครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง / โดย อมร รักษาสัตย์, ขัตติยา กรรณสูตร ... [และคนอื่น ๆ].

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548. | ขัตติยา กรรณสูต.

Call number: JQ1746 อ4ค9 2528 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2528.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. โครงการวิจัยการปรับปรุงระบบราชการด้านการจัดองค์การ : สภาพการณ์การจัดองค์การในปัจจุบัน ปัญหา และสาเหตุ / อมร รักษาสัตย์, ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548. | ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์.

Call number: JQ1746 อ4ค92 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2528.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. สาธารณรัฐประชาชนจีน : สภาพสังคมและการปกครอง / อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: DS712 อ4 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. การพัฒนานโยบาย / อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548.

Call number: HD38 อ4 2524 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2524.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. โครงการวิจัยการปรับปรุงระบบราชการด้านการบริหารงาน บุคคล : รายงาน ครั้งที่ 3 / อมร รักษาสัตย์, ขัตติยา กรรณ สูตร ... [และคนอื่น ๆ].

by อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548. | ขัตติยา กรรณสูต.

Call number: JQ1746 อ4ค9 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ., [25--]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. ขีดจำกัดความเจริญ = The limits to growth / ดอเนลลา เอช. มีโดวส์ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลโดย อมร รักษาสัตย์, ปฐม มณีโรจน์.

by มีโดวส์, ดอเนลลา เอช. | อมร รักษาสัตย์,, 2476-2548. | ปฐม มณีโรจน์.

Call number: HC79.D45 ม6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, [25--?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter