Your search returned 13 results from 159280 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Professional experience in early childhood development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรุณี หรดาล.. วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ยศวีร์ สายฟ้า.. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย | ชาริณี ตรีวรัญญู.. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย | รุ่งลาวัลย์ ละอำคา.. การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืน | ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์.. การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาด็กปฐมวัย | พัชรา พุ่มพชาติ.. ความสามารถทางการคิดของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ศิรประภา พฤทธิกุล.. ปัญหาเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. จิตวิญญาณของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ชนาสร นิ่มนวล.. คุณธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ | สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล.. การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | รัตนา ดวงแก้ว.. การวิจัยทางการปฐมวัยศึกษา | วัฒนา มัคคสมัน.. การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้พื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | จุฬารัตน์ ธรรมประทีป.. ทักษะและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.. การทำงานร่วมกับผู้อื่น | ปรัชญา เวสารัชช์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 21426 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | Professional experience in early childhood development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NR General Collection (4), ODI General Collection (8), SK General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร = Basic mathematics and science for agriculture / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กันย์ สุ่นยี่ขัน.. ฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชันและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน | พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ.. อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ | พันทิพย์ โตแก้ว.. ปริพันธ์และการประยุกต์ | สุดารัตน์ นิจสุนกิจ.. สถิติพื้นฐาน | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร | ธนาวรรณ บุทธิจักร.. การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. ชีววิทยาพื้นฐาน | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. พันธุศาสตร์พื้นฐาน | สัจจา บรรจงศิริ.. เทคโนโลยีชีวภาพ | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. เคมีของธาตุและสารเคมีในงานเกษตรกรรม | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สสารและปฏิกิริยาเคมี | สุจินต์ วิศวธีรานนท์.. เคมีอินทรีย์ | กลางพล กมลโชติ.. เคมีอินทรีย์ | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. เคมีอินทรีย์ | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. เคมีอินทรีย์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. ฟิสิกส์พื้นฐาน | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์.. อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 90208 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร | คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร | Basic mathematics and science for agriculture.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตพืช = Crop production / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช | ธำรงเจต พัฒมุข.. ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช | วรรธนัย อ้นสำราญ.. การจัดการดินและปุ๋ย | อัจฉรา จิตตลดากร.. การจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช | วัชระ เสือดี.. การจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช | นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต.. พันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช | ณัฐพงค์ จันจุฬา.. ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช | พิษณุ แก้วตะพาน.. ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช | พิมพรรณ พิมลรัตน์.. ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. การจัดการศัตรูพืช | รัชนี ภัทรวาโย.. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว | วรรธนัย อ้นสำราญ.. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว | จรรยา สิงห์คำ.. พืชไร่ | อัจฉรา จิตตลดากร.. ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ | นิพนธ์ ทวีชัย.. ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม | นิคม แหลมสัก.. ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม | บุณฑริกา นันทา.. ไม้ดอกไม้ประดับ | สัจจา บรรจงศิริ.. ไม้ผล | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. ผัก เห็ด พืชสมุนไพร และพืชเครื่องเทศ | นารีรัตน์ สีระสาร.. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 90307 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการผลิตพืช | การผลิตพืช | Crop production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (5), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (1). Damaged (3).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา = Professional experience in educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. บุคคลากรด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การจัดระบบการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา | นิคม ทาแดง.. การจัดระบบบริการสื่อการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อนิทรรศการเพื่อการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การออกแบบสื่อเสียงและสื่อภาพเพื่อการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาแบบออฟไลน์ | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การผลิตชุดการสอนและชุดฝึกอบรม | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยสื่อการศึกษา (1) | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยสื่อการศึกษา (2) | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การดูงานและการฝึกงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. การจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ,, 2486-. คุณลักษณะนักเทคโนโลยีการศึกษาที่พึงประสงค์ | นิคม ทาแดง.. การพัฒนาคุณธรรมนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 27416 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Professional experience in educational technology and communications.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NR General Collection (4), ODI General Collection (7), SK General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Capital administration for agricultural extension and development / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ธิตินันธุ์ ชาญโกศล.. รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์,, 2524-. การบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์,, 2524-. การวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณรัฐ รัตนเจริญ.. การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. การจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ.. การบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. กฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ศิรส ทองเชื้อ.. การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน | นที ขลิบทอง.. การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน | นที ขลิบทอง.. การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน | มนตรี วีรยางกูร.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | นที ขลิบทอง.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | มนตรี วีรยางกูร.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91419 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Capital administration for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา = Language development in early childhood / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พัชรี ผลโยธิน.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | อรุณี หรดาล.. วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย | กล่อมจิตต์ พลายเวช.. วรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัย | อภิรดี ไชยกาล.. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ธันยา พิทธยาพิทักษ์.. หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย | มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ.. การออกแบบและจัดทำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. แนวคิดในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน | พัชรี ผลโยธิน.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | อรุณี หรดาล.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | กันตวรรณ มีสมสาร.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | กัญจนา ศิลปกิจยาน.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | เฉลิมชัย พันธ์เลิศ.. ความหลากหลายในการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | แสงโสม กชกรกมุท.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย | กิตติศักดิ์ เกตุนุติ.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย | พรชุลี ลังกา.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | แสงโสม กชกรกมุท.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล.. บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ฐิติพร พิชญกุล.. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | สุภัทรา คงเรือง.. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 21330 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา | การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา | Language development in early childhood.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NR General Collection (4), ODI General Collection (8), SK General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการป่าไม้ชุมชน = Community forestry / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมศักดิ์ สุขวงศ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการป่าไม้ชุมชน | สุรินทร์ อ้นพรม.. การป่าไม้ชุมชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มณฑล จำเริญพฤกษ์.. รูปแบบการป่าไม้ชุมชน | นิตยา เมี้ยนมิตร.. รูปแบบการป่าไม้ชุมชน | วศิน อิงคพัฒนากุล.. การสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจเพื่อการป่าไม้ชุมชน | นิตยา เมี้ยนมิตร.. องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการป่าไม้ชุมชน | ชัยวัฒน์ คงสม.. การวางแผนป่าไม้ชุมชน | พิชัย เอกศิริพงษ์.. การวางแผนป่าไม้ชุมชน | วิสูตร อยู่คง.. การดำเนินงานป่าไม้ชุมชน | นิตยา เมี้ยนมิตร.. การติดตามและการประเมินผลการป่าไม้ชุมชน | อิงอร ไชยเยศ.. การบูรณาการการป่าไม้ชุมชนกับการพัฒนาชุมชน | คณิต ธนูธรรมเจริญ.. การบูรณาการการป่าไม้ชุมชนกับการพัฒนาชุมชน | สุรินทร์ อ้นพรม.. องกรณ์ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการป่าไม้ชุมชน | วศิน อิงคพัฒนากุล.. การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมเพื่อการป่าไม้ชุมชน | ดุสิต เวชกิจ.. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป่าชุมชน | สุธิดา มณีอเนกคุณ.. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป่าชุมชน | พรสรร กุณฑลสุรกานต์.. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป่าชุมชน | เตือนใจ นุชดำรงค์.. ป่าชุมชนในประเทศอาเซียน | รณกร ตีรกานนท์.. ป่าชุมชนในประเทศอาเซียน | พิชัย เอกศิริพงษ์.. ประสบการณ์การจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย | รัชนี โพธิแท่น.. ทิศทางการดำเนินงานการป่าไม้ชุมชน | โกมล แพรกทอง.. ทิศทางการดำเนินงานการป่าไม้ชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91427 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการป่าไม้ชุมชน | การป่าไม้ชุมชน | Community forestry.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร = Knowledge and wisdom management and agricultural innovation / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภรณี ต่างวิวัฒน์.. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. รูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ชุมชนนักปฏิบัติ | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ | มัลลิกา เขียวหวาน.. การจัดทำแผน การติดตามและการประเมินผลการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์.. นวัตกรรมการจัดการความรู้ | อิศราฐ์ เชาว์ภิสิทธิ์.. การเกษตรแบบแม่นยำสูง | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เจนรณงค์ เทียนสว่าง.. การจัดการความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | นารีรัตน์ สีระสาร.. การจัดการความรู้ในหน่วยงาน | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การจัดการความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้และชายฝั่ง | พลสราญ สราญรมย์.. การจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดทางเลือก | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชน | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การจัดการความรู้ระดับชุมชน | ปริญญารัตน์ ภูศิริ.. ศูนย์เรียนรู้ การจัดการความรู้แบบบูรณาการและแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91352 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร | การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร | Knowledge and wisdom management and agricultural innovation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6). Checked out (2). Damaged (2).

9. เอกสารประกอบการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องอุทกภัยจากน้ำป่าสำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 / ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

by ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

Call number: LB1044.88 ศ63อ7 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559?]Other title: ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องอุทกภัยจากน้ำป่าสำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (3).

10. หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการผลิตรายการวิทยุรูปแบบรายการสารคดีสำหรับครูระดับปฐมวัยในจังหวัดนนทบุรี = Development of a training package on production of Radio Documentary Programs for early childhood education teachers in Nonthaburi Province / โดย ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

by ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

Call number: LB1044.8 ศ63 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559]Other title: Development of a training package on production of Radio Documentary Programs for early childhood education teachers in Nonthaburi Province | การผลิตรายการวิทยุรูปแบบรายการสารคดีสำหรับครูระดับปฐมวัยในจังหวัดนนทบุรี.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

11. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย = A development of an electronic learning packages on the topic of forest conservation for Prathom Suksa VI students at Northern Region of Thailand / โดย ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

by ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

Call number: LB1044.75 ศ63 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2558Other title: การพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย | Development of an electronic learning packages on the topic of forest conservation for Prathom Suksa VI students at Northern Region of Thailand.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (2).

12. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย [electronic resource] = A development of an electronic learning packages on the topic of forest conservation for Prathom Suksa VI students at Southern Region of Thailand / โดย ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

by ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

Call number: LB1044.75 ศ631 2558 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2558Other title: การพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย | Development of an electronic learning packages on the topic of forest conservation for Prathom Suksa VI students at Southern Region of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

13. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการผลิตรายการวิทยุ รูปแบบรายการสารคดีสำหรับครูระดับปฐมวัยใน จังหวัดนนทบุรี = Development of a training package on production of radio documentary programs for early childhood education teachers in Nonthaburi Province / โดย ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

by ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์, ผู้แต่ง.

Call number: LB1044.8 ศ63ร6 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559]Other title: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการผลิตรายการวิทยุ รูปแบบรายการสารคดีสำหรับครูระดับปฐมวัยใน จังหวัดนนทบุรี | Development of a training package on production of radio documentary programs for early childhood education teachers in Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter