Your search returned 54 results from 158941 records. Subscribe to this search

|
1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II = Macroeconomics theory II / ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.

by ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.

Call number: HB172.5 ภ74 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559Other title: Macroeconomics theory II.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Call number: HB172.5 ว6 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15 (แก้ไขปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน / สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์.

by สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: HB180.T5 ส74 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์, 2559Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

4. ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ [videorecording] = Microeconomic and macroeconomic analysis / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: av STOU 60323 VCD-T 59/005 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558]Other title: เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | Microeconomic and macroeconomic analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

5. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ = Microeconomic and macroeconomic analysis / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60323 W 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ = Microeconomic and macroeconomic analysis / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ.. อุปสงค์ อุปทานและการประยุกต์เครื่องมืออุปสงค์และอุปทาน | ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ.. พฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่มีความเสี่ยง | ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ.. การผลิตและต้นทุนการผลิต | ชุติมา สุรรัตน์เดชา.. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด | ชุติมา สุรรัตน์เดชา.. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย | นิพนธ์ พัวพงศกร.. ทฤษฎีเกม | นิพนธ์ พัวพงศกร.. ทฤษฎีผลิตภาพหน่วยสุดท้ายกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิต | นิพนธ์ พัวพงศกร.. ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. ความจำเริญทางเศรษฐกิจ | สุนีย์ ศีลพิพัฒน์.. เงินเฟ้อและการว่างงาน | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ทฤษฎีการบริโภค-การออม การลงทุน และทฤษฎีความต้องการถือเงิน | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์.. ดุลยภาพตลาดผลิตผล-ตลาดเงินและตลาดแรงงาน อุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจปิด | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ความเชื่อมโยง การปรับตัว และนโยบายการเงิน-การคลังในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. สำนักแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60323 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | Microeconomic and macroeconomic analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

7. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 = Macroeconomics I / ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.

by ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.

Call number: HB180 ป462 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551Other title: Macroeconomics I.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

8. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / คณะผู้เขียน, มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์.

Call number: HB172.5 ห46 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: No items available Checked out (1).

9. ชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค [sound recording] = Macroeconomic theory / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เรณู สุขารมณ์.. แนวคิดและประเด็นทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและรายได้ประชาชาติ | เรณู สุขารมณ์.. ทฤษฎีอุปสงค์มวลรวม | สุจิตรา ชำนิวิทย์กรณ์.. การวิเคราะห์ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจปิดด้วยแบบจำลอง IS-LM | เรณู สุขารมณ์.. ทฤษฏีการบริโภคและการลงทุน | สุจิตรา ชำนิวิทย์กรณ์.. อุปสงค์ของเงิน และอุปทานของเงิน | เรณู สุขารมณ์.. การจัดการด้านอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ | เรณู สุขารมณ์.. เศรษฐศาสตร์การคาดคะเนอย่างมีเหตุผล | เรณู สุขารมณ์.. การจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิต | เรณู สุขารมณ์.. ภาวะเงินเฟ้อและการว่างงาน | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. วัฏจักรธุรกิจและนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | เรณู สุขารมณ์.. นโยบายอุปทานมวลรวม | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเปิดในแบบจำลองสถิตย์ | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. เศรษฐศาสตร์มหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิดในกรณีแบบจำลองพลวัต | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: av STOU 60702 GT CDA-T 51/011 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2550]Other title: ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค | Macroeconomic theory.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

10. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Call number: HB172.5 ว6 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

11. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น = Principles of maceoeconomics / รัชนี โตอาจ.

by รัชนี โตอาจ.

Call number: HB172.5 ร64 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, จัดจำหน่าย, 2549Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

12. แนวโน้มและการบริหารเศรษฐกิจมหภาคระยะปานกลาง ปี 2548-2552/ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HC445 น85 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2548?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข.

by กฤตยา ตติรังสรรค์สุข.

Call number: HB172.5 ก43 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [ฉบับพิมพ์เพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), YL General Collection (1). Checked out (1).

14. เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Call number: HB172.5 ร633 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3. [ปรับปรุง]Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

15. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 = Macroeconomics 1 / ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช.

by ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช.

Call number: HB172.5 ป63 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [อุบลราชธานี : ม.ป.พ.], 2546Availability: Items available for loan: UB General Collection (1).

16. แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomic theory / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 60702 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Other title: ชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค | ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค | Macroeconomic theory.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (10), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

17. หลักเศรษฐศาสตร์ II : มหเศรษฐศาสตร์ / รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Call number: HB172.5 ร6 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Other title: มหเศรษฐศาสตร์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomic theory / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรพล โสคติยานุรักษ์.. แนวคิดและประเด็นทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและรายได้ประชาติ | อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์.. ทฤษฎีอุปสงค์มวลรวม | ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.. การวิเคราะห์ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจปิดด้วยแบบจำลอง IS-LM | สุจิตรา ชำนิวิทย์กรณ์.. การวิเคราะห์ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจปิดด้วยแบบจำลอง IS-LM | วิทยา ปิ่นทอง.. ทฤษฎีการบริโภคและการลงทุน | สุจิตรา ชำนิวิทย์กรณ์.. อุปสงค์ของเงิน และอุปทานของเงิน | มณิศรี พันธุลาภ.. อุปสงค์ของเงิน และอุปทานของเงิน | เรณู สุขารมณ์.. การจัดการด้านอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ | มนตรี โสคติยานุรักษ์.. เศรษฐศาสตร์การคาดคะเนอย่างมีเหตุผล | ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์.. การจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิต | มณิศรี พันธุลาภ.. ภาวะเงินเฟ้อและการว่างงาน | สุนีย์ ศีลพิพัฒน์.. ภาวะเงินเฟ้อและการว่างงาน | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. วัฏจักรธุรกิจและนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ | ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.. วัฏจักรธุรกิจและนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ | วรพล โสคติยานุรักษ์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | เรณู สุขารมณ์.. นโยบายอุปทานมวลรวม | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเปิดในแบบจำลองสถิตย์ | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. เศรษฐศาสตร์มหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิดในกรณีแบบจำลองพลวัต | สมจินต์ สันถวรักษ์.. นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง | รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.. นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 60702 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Other title: ชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค | ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค | Macroeconomic theory.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (12), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3), YL General Collection (3). Damaged (3).

19. เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่ / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Call number: HB172.5 ต64 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

20. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Introduction of economics / อัจนา นิตยพงศ์ชัย.

by อัจนา นิตยพงศ์ชัย.

Call number: HB181 T5 อ6 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2541Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่... : บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี : ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย / คณะผู้จัดทำ สุธาวัลย์ เสถียรไทย...[และคนอื่น ๆ].

Call number: HC445 ค56 2540 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

22. เศรษฐศาสตร์มหภาค / อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม.

by อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม.

Call number: HB172.5 อ4 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 = Macro economics 1 / เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล, วิจักษณ์ ศิริแสร์, มงคล ลีลาธรรม.

by เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล. | วิจักษณ์ ศิริแสร์. | มงคล ลีลาธรรม.

Call number: HB172.5 ท7ศ7 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2540Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค = Principle of macroeconomics / สุเทพ พันประสิทธ์.

by สุเทพ พันประสิทธิ์.

Call number: HB172.5 ส73 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ [เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง] / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: av STOU 60323 TC-R 44/007 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2540?]Other title: เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์.Availability: No items available

26. เศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomics / โดย อนุสรณ์ สรพรหม ... [และคนอื่นๆ].

by อนุสรณ์ สรพรหม.

Call number: HB172.5 ศ75 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรุบปรุง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2539Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Call number: HB172.5 ว6 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. เศรษฐศาสตร์มหภาค / ชลัยพร อมรวัฒนา.

by ชลัยพร อมรวัฒนา.

Call number: HB180.T5 ช44 2538 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ = Microeconomic and macroeconomic analysis / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. พฤติกรรมของผู้บริโภค | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. อุปสงค์และความยืดหยุ่นของอุปสงค์ | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การผลิตและต้นทุนการผลิต | ชลลดา จามรกุล.. ดุลยภาพของหน่วยธุรกิจและอุตสาหกรรมในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ | ชลลดา จามรกุล.. ดุลยภาพและหน่วยธุรกิจและอุตสาหกรรมในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ | นิพนธ์ พัวพงศกร.. ทฤษฎีผลิตภาพหน่วยสุดท้ายกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิต | นิพนธ์ พัวพงศกร.. รายได้ : ดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า ค่าจ้าง และการกระจายรายได้ | นิพนธ์ พัวพงศกร.. ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ | ดาว มงคลสมัย.. การกำหนดดุลยภาพของรายได้และทฤษฎี ว่าด้วยตัวทวี | รัตนา สายคณิต.. ดุลยภาพของตลาดผลิตผลและตลาดเงิน | รัตนา สายคณิต.. ดุลยภาพของตลาดแรงงาน | รัตนา สายคณิต.. ดุลยภาพทั่วไปในตลาดผลิตผล ตลาดเงินและตลาดแรงงาน | พิบูลย์ ลิมประภัทร.. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจที่มีการค้าระหว่างประเทศ | สุนีย์ ศีลพิพัฒน์.. เงินเฟ้อ | จรินทร์ เทศวานิช.. ทฤษฎีความจำเริญทางเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60323 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | Microeconomic and macroeconomic analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (3), NW General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 60323 T] (2).

30. รายงานโครงการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับแขนงวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ : หมวดเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ / อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม.

by อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม.

Call number: Z7164.E2 อ51 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2538Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 = Macroeconomics 1 EC112 / เอนก เธียรถาวร.

by เอนก เธียรถาวร. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะเศรษฐศาสตร์.

Call number: HB172.5 อ7ศ75 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomic Theory / ประพันธ์ เศวตนันทน์.

by ประพันธ์ เศวตนันทน์.

Call number: HB180.T5 ป43ท4 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

33. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ = Microeconomic and macroeconomic analysis / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60323 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (4), NW General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 60323 W] (1).

34. มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : จากทฤษฎีสู่นโยบาย / รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Call number: HB172.5 ร63 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 [ที่พิมพ์ซ้ำ 2539]Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

35. พื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาค / รัตนา สายคณิต ... [และคนอื่น ๆ].

by รัตนา สายคณิต.

Call number: HB180.T5 ร6พ7 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

36. เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1 = Macro ceonomic 1 / วันทนีย์ ภูมิภัทราคม, ทับทิม วงศ์ประยูร.

by วันทนีย์ ภูมิภัทราคม. | ทับทิม วงศ์ประยูร.

Call number: HB180.T5 ว55ศ71 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เรื่องทับทิม, 2535Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 = Macro economics 1 / เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล.

by เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล.

Call number: HB172.5 ท7ศ7 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2535Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

38. มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Call number: HB180.T5 ร65 2534 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / โดย มณีศรี พันธุลาภ.

by มณีศรี พันธุลาภ.

Call number: HB172.5 ม3ศ7 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. เศรษฐศาสตร์เบาสมอง / คาโต้ ฮิโรชี ; แปลโดยสุธี พนาวร.

by ฮิโรชี, คาโต้. | สุธี พนาวร.

Call number: HB172.5 ฮ6 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คลังสมอง, [253-]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ [เทปเสียงประกอบชุดวิชา] / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: av STOU 60323 TC-S 30/180-183 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, 2530Other title: เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์.Availability: No items available Damaged (4).

42. ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ [เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง] / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: av STOU 60323 TC-R 2482-2487 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529Other title: เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์.Availability: No items available Damaged (6).

43. ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ [เทปเสียงประกอบชุดวิชา] / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: av STOU 60323 TC-T 0697-0698 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527Other title: เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์.Availability: No items available Damaged (2).

44. เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโยบาย / ประเจิด สินทรัพย์.

by ประเจิด สินทรัพย์.

Call number: HB180.T5 ป4ศ7 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

45. ทฤษฎีรายได้ ผลิตผล และการว่าจ้างทำงาน / ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ.

by ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ.

Call number: HB180.T5 ช4 2525 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น : คลังข้อทดสอบ / จินตนา สมทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, บรรณาธิการ.

by จินตนา สมทรัพย์. | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call number: HB180.T5 จ6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. ทฤษฎีมหเศรษฐศาสตร์ในระบบทุนนิยม / ประพันธ์ เศวตนันท์.

by ประพันธ์ เศวตนันทน์.

Call number: HB180 ป4 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (มหภาค) / สุรักษ์ บุนนาค, วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

by สุรักษ์ บุนนาค. | วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Call number: HB172.5 ส7 2522 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

49. มห-เศรษฐศาสตร์ = Macro-economic / บุญยง ทิพยโส.

by บุญยง ทิพยโส.

Call number: HB180.T5 บ75 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [25--]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Call number: HB180.T5 ร65 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter