Your search returned 22 results from 158446 records. Subscribe to this search

|
1. ที่ทำงานจริง...ยิ่งกว่าในละคร ! Stop workplace drama : สยบดราม่าในองค์กร / โดย นพ. มนตรี แสงภัทราชัย, เขียน ; บรรณาธิการโดย ราช รามัญ.

by มนตรี แสงภัทราชัย, ผู้เขียน. | ราช รามัญ, บรรณาธิการ.

Call number: HD42 ม33 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.Other title: Stop workplace drama | สยบดราม่าในองค์กร.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

2. อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง = Super boss / ฮิโรโกะ มิซุซิมะ, เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต, แปล.

by Mizushima, Hiroko, author. | อาคิรา รัตนาภิรัต, ผู้แปล.

Call number: BF637.L4 M588 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562.Other title: Super boss.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน = Occupational health, safety and environment law and standards / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐชยวัศ สงวนไชยฤกษณ์.. ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน. | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน. | อภิรดี ศรีโอภาส.. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และไฟฟ้า. | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และประดาน้ำ. | ปราโมช เชี่ยวชาญ. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง. | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้รับงานไปทำที่บ้านและงานเกษตรกรรม. | จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ.. พระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคม. | ศุภชัย โปฏก.. กฎหมายโรงงานว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย. | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. กฎหมายโรงงานด้านการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม. | สุพจน์ พินิตกิตติสกุล.. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง. | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. กฎหมายด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการควบคุมอาคาร. | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร. | ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์.. มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ. | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54131 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.Other title: ชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | Occupational health, safety and environment law and standards.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

4. สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเสี่ยงทางสุขภาพ : หลักการและการประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย = Work environment and health risk : principles and application for occupational health nursing / แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ.

by แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, ผู้แต่ง.

Call number: RC966 อ83 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทแดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561.Other title: Work environment and health risk : principles and application for occupational health nursing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของวิสัญญีพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ = Factors influencing competencies of nursing anesthetists at hospitals under the Ministry of Public Health in Health Region 9 (Nakhon Chai Buri) / นางสาวสุภัทรา หลวงเมือง.

by สุภัทรา หลวงเมือง,, 2518- ผู้แต่ง. | เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, อาจารย์ที่ปรึกษา. | กาญจนา ศรีสวัสดิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes พย 1 ส7466 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.(การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Factors influencing competencies of nursing anesthetists at hospitals under the Ministry of Public Health in Health Region 9 (Nakhon Chai Buri).Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. การบริหารสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ = Environmental management to promote learning of Krabi Technical College / นางวิไลวรรณ แก้วถาวร.

by วิไลวรรณ แก้วถาวร,, 2513- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ว69 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561.Other title: Environmental management to promote learning of Krabi Technical College.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจคงอยู่ของข้าราชการกรมเจ้าท่า = Factors correlating with decision in retention of the Marine Department Officer / จุฑามาศ กุศลสร้าง.

by จุฑามาศ กุศลสร้าง,, 2530- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 จ74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560.Other title: Factors correlating with decision in retention of the Marine Department Officer.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี = Factors affecting positive practice environment of registered nurses at Sanpasithiprasong Hospital, Ubon Ratchathani Province / ปาริชาต รัตนราช.

by ปาริชาต รัตนราช, ผู้แต่ง. | อารี ชีวเกษมสุข, อาจารย์ที่ปรึกษา. | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes พย 1 ป65 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2559.Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Other title: Factors affecting positive practice environment of registered nurses at Sanpasithiprasong Hospital, Ubon Ratchathani Province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. คู่มือการจัดประชุมและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานที่เหมาะกับคนพิการด้านการได้ยินในบริบทประเทศไทย = Guidebook for suitably meeting and environment arragment at workplace for person with hearing loss in Thailand / จัดทำโดย สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร ; แปลโดย นนทภัทร พูลศิริ, นพวรรณ ชัยณรงค์ และ ซ่าร่า เบทธ์ ฟาร์ริส.

by นนทภัทร พูลศิริ. | นพวรรณ ชัยณรงค์. | Farris, Sara Beth. | สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร.

Call number: HV1568 ค746 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2558.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

10. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศโรงเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 = The relationships between school climate and job satisfaction of special education teachers of inclusive schools under the Office of Nong Bua Lamphu Primary Education Service Area 1 / จันทร์สุดา สวัสดิ์ทา.

by จันทร์สุดา สวัสดิ์ทา,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 2 จ635 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557.Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Other title: Relationships between school climate and job satisfaction of special education teachers of inclusive schools under the Office of Nong Bua Lamphu Primary Education Service Area 1.Availability: No items available Damaged (1).

11. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การกับการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ = The relationships between personal factors, organizational climate, and personnel participation in risk management in community hospitals, Chiang Mai Province / สมมิตร สิงห์ใจ.

by สมมิตร สิงห์ใจ,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 4 ส446 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557.Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Other title: Relationships between personal factors, organizational climate, and personnel participation in risk management in community hospitals, Chiang Mai Province.Availability: No items available Damaged (1).

12. สรรสาระองค์กรแห่งความสุข / บรรณาธิการ, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล.

by ลลิดา มาไพศาลทรัพย์,. กระบวนการเคลื่อนงานสร้างสุข. | ทิพวัลย์ รามรง.. เรื่องดีๆของความสุขในองค์กร. | พรธิดา วิเศษศิลปานนท์.. แนวคิดและเครื่องมือการขับเคลื่อนงาน. | ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ.. การสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร. | ศราวุธ ทาคำ.. งานสร้างสรรค์ของทีมสร้างสุข. | อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล.. การพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุข. | ศิวะพร ภู่พันธ์.. กลยุทธ์ของงานสร้างสุข. | ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์.. การพัฒนางานสร้างสุข. | อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, บรรณาธิการ. | สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร. | มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Call number: BF481 ส44 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นครปฐม] : โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.Availability: Items available for loan: LP General Collection (8), ODI General Collection (8).

13. พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [electronic resource].

by IT Tech Education.

Call number: KPT1310 พ464 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ : IT Tech Education, 2556?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

14. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอัตราจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสมุทรสาคร = The relationships between selected personal factors, work environment, and intention to stay in work of temporary professional nurses at Samutsakhon hospital / นันท์นภัส รักษาสุข.

by นันท์นภัส รักษาสุข,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: IS พย 1 น65 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556.Other title: Relationships between selected personal factors, work environment, and intention to stay in work of temporary professional nurses at Samutsakhon hospital.Availability: No items available Damaged (1).

15. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัยและสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจในการทำงานกับความสุขในการทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ = Relationships between generations, magnetic work environment, and happiness at work as perceived by professional nurses in Bangkok hospital / ฐิตารีย์ ยงค์ประวัติ.

by ฐิตารีย์ ยงค์ประวัติ,, 2517- ผู้แต่ง. | เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, อาจารย์ที่ปรึกษา. | วรรณภา ประไพพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes พย 1 ฐ63 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2556.Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Relationships between generations, magnetic work environment, and happiness at work as perceived by professional nurses in Bangkok hospital.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available Damaged (1).

16. ตอกบัตรด้วยรอยยิ้ม / คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา. | คณาจารย์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Call number: BF637 ต52 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

17. สภาพแวดล้อมในองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดนครพนม = Internal environment relating human resource development of Nongwaeng Subdistrict Administrative Organization Nakhonphanom Province / อุมาพร มังคละคีรี.

by อุมาพร มังคละคีรี,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 อ746 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555.Other title: Internal environment relating human resource development of Nongwaeng Subdistrict Administrative Organization Nakhonphanom Province.Availability: No items available Damaged (1).

18. การรับรู้บรรยากาศองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ = Organizational climate perception of support staff in Valaya Alongkorn Rajabhat University under The Royal Patronage / สุภวรรณ วรรณสอน.

by สุภวรรณ วรรณสอน,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ส7454 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554.Other title: Organizational climate perception of support staff in Valaya Alongkorn Rajabhat University under The Royal Patronage.Availability: No items available Damaged (1).

19. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา = The relationship between organizational climate and teachers' job satisfaction of secondary schools in Yala Province / อุษณีย์ ยาโกะ.

by อุษณีย์ ยาโกะ,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 2 อ753 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554.Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Relationship between organizational climate and teachers' job satisfaction of secondary schools in Yala Province.Availability: No items available Damaged (1).

20. ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดเขต 1-3 = Officials' opinion on work atmosphere, of the Office of the Attorney General, Area 1-3 / สร้อยสุวรรณ ราชกระโทก.

by สร้อยสุวรรณ ราชกระโทก,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ส454 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554.Other title: Officials' opinion on work atmosphere, of the Office of the Attorney General, Area 1-3.Availability: No items available Damaged (1).

21. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงาน การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพฤติกรรมกล้าแสดงออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ = The relationships between working environment, job empowerment of head nurses, and assertive behaviors of professional nurses at regional hospitals in the Southern Region / อรอนงค์ เลื่องอรุณ.

by อรอนงค์ เลื่องอรุณ,, 2503- ผู้แต่ง. | อารี ชีวเกษมสุข, อาจารย์ที่ปรึกษา. | วัลลภา คชภักดี, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes พย 1 อ45 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2552.Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Other title: Relationships between working environment, job empowerment of head nurses, and assertive behaviors of professional nurses at regional hospitals in the Southern Region.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: YL General Collection (1). Damaged (1).

22. การวิเคราะห์ตัวประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ = A factor analysis of healthy work environment of professional nurses / ชูศรี มโนการ.

by ชูศรี มโนการ,, 2506- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses พย จฬ ช75 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548.Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Other title: Factor analysis of healthy work environment of professional nurses.Availability: No items available Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter