Your search returned 16 results from 159332 records. Subscribe to this search

|
1. สถิติและดัชนีการศึกษาไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ พ.ศ. 25-- / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LA1221 ส56 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สถิติแห่งชาติเพื่อการปฎิรูปการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2544]-Availability: Items available for reference: NK General Collection [Call number: LA1221 ส56] (1). Damaged (2).

2. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24725 GS 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา | สุพักตร์ พิบูลย์.. การวิจัยเชิงประเมิน | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การออกแบบการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.. การเก็บรวบรวมข้อมูล | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. สถิติพรรณนา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | กานดา พูนลาภทวี.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิตินันพาราเมตริก | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนโครงการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การเขียนโครงการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24725 GT 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

4. เอกสารฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู / โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุษาวดี จันทรสนธิ.. การใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การใช้สถิติเชิงอนุมานในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การใช้สถิติเชิงอนุมานในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัย | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัย | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัย | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การใช้สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู.

Call number: QA276 อ72 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการ, 2553Other title: การใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (2).

5. สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา = Statistics for educational research / พิศิษฐ ตัณฑวณิช.

by พิศิษฐ ตัณฑวณิช.

Call number: HA29.5 พ65 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : บริษัทบุ๊ค พอยท์, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. ตัวบ่งชี้และสถิติทางการศึกษา = Educational indicators and statistics / ผู้เรียบเรียง, วันเพ็ญ ผ่องกาย ... [และคนอื่น ๆ].

by วันเพ็ญ ผ่องกาย. | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: LB2846 ต6 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. สถิติการวิจัยทางการศึกษา = Statistics in education research / เชิญ สามารถ.

by เชิญ สามารถ.

Call number: QA276 ช82 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: สุรินทร์ : โรงพิมพ์ ส.พันธ์เพ็ญ, 2545Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา / กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์.

by กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์.

Call number: QA276 ก32 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. สถิติเพื่อการวิจัยทางศึกษา : มโนทัศน์และการประยุกต์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปลปรวนร่วม และการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา / นิคม ตังคะพิภพ.

by นิคม ตังคะพิภพ.

Call number: LB1028 น62 2543 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2543Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. เอกสารคำสอนรายวิชา สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษา / ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

by ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

Call number: QA278.8 ช53 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542Other title: สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. ชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา [เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง] / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: av STOU 20302 TC-R 45/032 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2540?]Other title: สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา.Availability: No items available

12. สถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร.

by นงนุช ภัทราคร.

Call number: QA276 น2ส313 2538 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น : ชมรมเด็ก จัดจำหน่าย, 2538Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

13. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทียนฉาย กีระนันทน์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | จรัญ จันทลักขณา.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. วิธีการดำเนินการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดสอบ | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | กมล สุดประเสริฐ.. การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา | อุทุมพร จามรมาน.. สถิติที่ใช้เพื่อการวิจัยและการวัดผลการศึกษา | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การวัดและการประเมิน | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. เครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน | อุทุมพร จามรมาน.. การวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน : จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ | กมล สุดประเสริฐ.. บูรณาการของการวิจัย การวัด และการประเมินในการเรียนการสอน | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.. การวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20302 T 2534 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1. (ชุดปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์ มสธ., 2534Other title: ชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | Statistics research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 20302 T 2534] (2).

14. สถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร.

by นงนุช ภัทราคร.

Call number: QA276 น2ส3 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2533Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / รวบรวมโดย ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ลินทร ศิลา.

by ไพโรจน์ ตีรณธนากุล. | ลินทร ศิลา.

Call number: QA276 พ9ส3 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี, [25--?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. การวิเคราะห์การถดถอยสำหรับการวิจัยทางการศึกษา / ชิดชนก เชิงเชาว์.

by ชิดชนก เชิงเชาว์.

Call number: QA278.2 ช63 2541 Material type: Text Text; Format: print Publisher: ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2541Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter