Your search returned 77 results from 159037 records. Subscribe to this search

|
1. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ผู้จัดทำ.

Call number: JQ1745.A1 ค85 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. บทสรุปผลงานรัฐบาลรอบ 3 ปี : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2560 / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: JQ1746 บ35 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

3. บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในการเคลื่อนไหวตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ. 2554-2557 = The role of social media in monitoring rice mortgage scheme Yingluck's Government Case in 2011-2014 / กัมปนาท ระมั่ง.

by กัมปนาท ระมั่ง,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ก64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Role of social media in monitoring rice mortgage scheme Yingluck's Government Case in 2011-2014.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. 2 ปี ยุค คสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / เนื้อหา, ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, รสสุคนธ์ หงษ์ทอง.

by ยิ่งชีพ อัชฌานนท์. | รสสุคนธ์ หงษ์ทอง.

Call number: JQ1746.A1 ย62 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : iLaw, [2559]Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

5. รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี / สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี.

Call number: JQ1746 ร6427 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2558]-Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (4), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (3), SK General Collection (1), UD General Collection (3).

6. การประเมินผลนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นโยบายรักฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก) และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

by กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: H97 ก6435 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่สอง (วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556) / คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี ; สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [และ] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี. | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1746 ร6425 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

8. รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี.

by คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1746 ร6425 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2555Other title: รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555).Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

9. รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่สอง (วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553) / คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี.

by คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล.

Call number: JQ1745.A1 ร641 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2554]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745.A1 ค84 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 [electronic resource] / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745.A1 ค841 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

12. การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ / โดย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.

Call number: KPT2732 ก64 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554Other title: รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการกระทำทางรัฐบาลศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ | การกระทำทางรัฐบาลศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

13. หลังม่านการเมือง / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม.

Call number: JQ1745 ว65 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2554Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่หนึ่ง (วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552) / คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี.

by คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล.

Call number: JQ1745.A1 ร652 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

15. ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวชต่อกรณีกัมพูชานำปราสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลก = Impact of Samak Sundaravej Government's policy upon the inscription of Cambodia's Preah Vihear Temple on the World Heritage List / สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ.

by สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ,, 2484- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส742 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Impact of Samak Sundaravej Government's policy upon the inscription of Cambodia's Preah Vihear Temple on the World Heritage List.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). In transit (1).

16. ช่องว่างนโยบายรัฐบาล / บรรณาธิการ, ปัทมาวดี ซูซูกิ.

by การสัมมนาประจำปีเรื่อง "1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล" (2553 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Call number: H97 ก642 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มโครงการจับตานโยบายรัฐบาล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: 1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล.Availability: No items available Checked out (1).

17. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐ / [จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม].

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Call number: JQ1745.A1 ร643 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [255-?]Other title: โครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

18. ภาระ หน้าที่ ของนายกรัฐมนตรี คนที่ 24 : พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ / คณะผู้จัดทำ, นิพนธ์ ศิริพร, สุวรรณ กมลเลิศ และจินตนา จ้อยจุมพจน์.

by นิพนธ์ ศิริพร. | สุวรรณ กมลเลิศ. | จินตนา จ้อยจุมพจน์.

Call number: JQ1746 น63 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : อรุณการพิมพ์, [2551?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

19. ผลงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549 - มกราคม 2551 / [กรมการกงศุล, สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ].

by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมการกงสุล. | กระทรวงการต่างประเทศ. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ.

Call number: JQ1746 ผ426 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการกงศุล ; สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [2551]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1), YL General Collection (1).

20. รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549 - ธันวาคม 2550 / คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์.

by คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์.

Call number: JQ1746 ร633 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549 - ธันวาคม 2550 / คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์.

by คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์.

Call number: JQ1746 ร632 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745.A1 ค88 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. ภาระ หน้าที่ ของนายกรัฐมนตรี คนที่ 24 : พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ [electronic resource] / คณะผู้จัดทำ, นิพนธ์ ศิริพร ... [และคนอื่น ๆ].

by นิพนธ์ ศิริพร.

Call number: JQ1746 น631 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551?]Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

24. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551/ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745.A1 ค82 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1).

25. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551/ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745.A1 ค83 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

26. อหังการผู้นำ "หลุดโลก" = Taksin code / เรียบเรียงโดย ปริชมน.

by ปริชมน.

Call number: JQ1745.A1 ป462 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2550Other title: Taksin code.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ / คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์.

by คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์.

Call number: JQ1745.A1 ร631 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฯ], 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

28. รัฐบาลธรรมาธิปไตย : แนวคิดและการบริหารงาน "ภายใต้การนำของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์" / [คณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติและผลงานของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี].

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติและผลงานของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี.

Call number: JQ1746 ร623 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล, [2550]Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

29. รัฐบาลทักษิณกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน / คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา ; กองบรรณาธิการ, นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ... [และคนอื่นๆ].

by นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ. | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Call number: JQ1745.A5 ร63 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา, [2549?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่มีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภาคของประเทศไทย = An analysis of the government budgetary expenditure on the regional economic growth in Thailand / จักรพันธ์ ชัยทัศน์.

by จักรพันธ์ ชัยทัศน์,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศศ 1 จ624 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. Other title: Analysis of the government budgetary expenditure on the regional economic growth in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. 4 ปี ซ่อมประเทศไทย เพื่อคนไทย โดย รัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ปี 2544-2548) / คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ.

Call number: JQ1746 ส632 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, [2548]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สี่ (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2548) / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745.A1 ร641 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2548Other title: แสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สี่ (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2548).Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

33. ทางออกไทยยุคทักษิณกินเมือง / โดย สถาบันวิถีทรรศน์.

by สถาบันวิถีทรรศน์.

Call number: JQ1745.A55P64 ท62 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2548Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

34. นโยบายของรัฐบาลชุด พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ 2 / สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์.

by กรมประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์.

Call number: JQ1745 A1 น93 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, 2548Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

35. ทักษิโณมิกส์ / จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์, บรรณาธิการ.

by จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์,, 2505-

Call number: JQ1745.A55P64 ท62 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2547Other title: ชำแหละทักษิโณมิกส์.Availability: No items available Checked out (1).

36. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลในปี พ. ศ. 2548 / กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ.

Call number: JQ1745.A1 ก646 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ, 2547Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

37. เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว ของรัฐบาลในรอบ 4 ปี [videorecording].

by นิทรรศการเหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว ของรัฐบาลในรอบ 4 ปี : (2547 : นนทบุรี)

Call number: JQ1746.Z1 น63 2547 Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี, 2547]Other title: จากรากหญ้าสู่รากแก้ว.Availability: No items available

38. รักเธอประเทศไทย / คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการผลงานของรัฐบาล 4 ปี.

by คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการผลงานของรัฐบาล 4 ปี.

Call number: JQ1745.A55R4 ร62 2547 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2547?]Other title: เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

39. รัฐบาลของประชาชน / คณะทำงานจัดทำผลงานของรัฐบาล สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะทำงานจัดทำผลงานของรัฐบาล.

Call number: JQ1746.21 ร63 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2547Availability: Items available for loan: ODI General Collection (5), UD General Collection (5).

40. รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546 (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: JQ1745 A1 ร633 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for reference: ODI General Collection [Call number: JQ1745 A1 ร633 2546] (1).

41. คมความคิด ทักษิณ ชินวัตร / สุภวรรณ รจนาปกรณ์, รวบรวม.

by สุภวรรณ รจนาปกรณ์

Call number: JQ1745 A55R4 ค32 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น ; 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

42. รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546 (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี 6 เดือน) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองสถิติประชามติ

Call number: JQ1745 A1 ร632 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for reference: ODI General Collection [Call number: JQ1745 A1 ร632 2546] (1).

43. สรุปประเด็นผู้บริหารนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน / ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร,, 2492- | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: JQ1745 A1 ท65 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, [2546]Other title: นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (2).

44. ผลการดำเนินการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2 รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (26 กุมภาพันธ์ 2545-26 กุมภาพันธ์ 2546) / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1746 ผ42 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

45. รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สอง (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2546) / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745.A1 ร641 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546Other title: ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สอง (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2546).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

46. รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545) / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745 A1 ร641 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

47. การดำเนินงานของกระทรวงในรอบ 1 ปี ของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี / สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745 A1 ก63 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, [2545?]Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (2).

48. วิพากษ์ไทยรักไทย : บนฐานคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม / โดย วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล,, 2489-

Call number: JQ1749.A8 ว63 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิถีทรรศน์, 2545, (พิมพ์ซ้ำ 2546)Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน : รัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1746 ส356 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, [2544]-Other title: รัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6).

50. ผลการดำเนินงาน 3 ปี ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย (พ.ย.2540 - พ.ย.2543) / สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745 A1 ผ42 2543 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2543Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (2), YL General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter