Your search returned 60 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ / จรณิต แก้วกังวาล, Ph.D., หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์ความเป็นเลิศสารสนเทศศาสตร์ชีวเวช และสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล.

by จรณิต แก้วกังวาล, ผู้แต่ง.

Call number: Q180.55.M4 จ43 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ] : ดร.จรณิต แก้วกังวาล, 2562Other title: การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. ระบาดวิทยา = Epidemiology / วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร.

by วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร.

Call number: RA648.5 ว63 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561Other title: Epidemiology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค = Epidemiology and disease control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ กีระพงษ์.. แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. ธรรมชาติการเกิดโรค | ดุสิต สุจิรารัตน์.. การวัดทางวิทยาการระบาด | วรางคณา จันทร์คง.. ปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชน | อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ.. วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา | ดุสิต สุจิรารัตน์.. วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ | รุ่งเรือง กิจผาติ.. การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง | โสภณ เอี่ยมศิริถาวร.. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ | เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย.. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ | โสภณ เอี่ยมศิริถาวร.. การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ | ปณิธี ธัมมวิจยะ.. การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ | พรศักดิ์ อยู่เจริญ.. หลักการป้องกันและควบคุมโรค | พอพิศ วรินทร์เสถียร.. หลักการป้องกันและควบคุมโรค | ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ | สมโภช รติโอฬาร.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ | นพรัตน์ มงคลางกูร.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ | สมโภช รติโอฬาร.. วิทยาการระบาดกับแนวทางการป้องกันภัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52302 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | Epidemiology and disease control.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (4).

4. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค = Epidemiology and disease control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52302 W 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | Epidemiology and disease control.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (3), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (1), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Checked out (1). Damaged (1). In transit (1).

5. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 = Epidemiology, advanced community health nursing and community nurse practitioner practice II / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้แต่ง

Call number: STOU 89703 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 | วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 | Epidemiology, advanced community health nursing and community nurse practitioner practice II.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

6. ระบาดวิทยา : เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข / คำนวณ อึ้งชูศักดิ์.

by คำนวณ อึ้งชูศักดิ์.

Call number: RA651 ค63 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย), 2559Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

7. พื้นฐานระบาดวิทยา = Basics of epidemiology / บรรณาธิการ, คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by คำนวณ อึ้งชูศักดิ์.

Call number: RA651 พ63 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม, 2559Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

8. ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น = Administrative factors and administrative process affecting performance surveillance and rapid response investigation of health personnel at sub-district health promoting hospitals in Khon Kaen Province / อภิชาติ ศรีเมือง.

by อภิชาติ ศรีเมือง,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 2 อ46 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Administrative factors and administrative process affecting performance surveillance and rapid response investigation of health personnel at sub-district health promoting hospitals in Khon Kaen Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค [sound recording] = Epidemiology and disease control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมโภช รติโอฬาร.. แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. ธรรมชาติการเกิดโรคและภัย | วรางคณา จันทร์คง.. ปัญหาสาธารณสุข | ดุสิต สุจิรารัตน์.. การวัดทางวิทยาการระบาด | วณิภา ทับเที่ยง.. การวินิจฉัยชุมชน | อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ.. วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา | ดุสิต สุจิรารัตน์.. วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ | รุ่งเรือง กิจผาติ.. การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง | โสภณ เอี่ยมศิริถาวร.. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ | โสภณ เอี่ยมศิริถาวร.. การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ | พอพิศ วรินทร์เสถียร.. หลักการป้องกันและควบคุมโรค | ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ | สมโภช รติโอฬาร.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ | ภานุวัฒน์ ปานเกตุ.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมสาธารณภัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 52302 CDA-T 58/056 Material type: Score Score; Format: print sound disc Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558]Other title: วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | Epidemiology and disease control.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

10. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน 2 = Epidemiology, advanced community health nursing and community nurse practitioner practice II / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ.. แนวคิดทางวิทยาการระบาดกับการประยุกต์ใช้ในการพยาบาลชุมชน | สุทธีพร มูลศาสตร์.. แนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรรกับการพยาบาลชุมชนและการประยุกต์ใช้ | สุนีย์ ละกำปั่น.. พยาบาลชุมชนกับการส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน | ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข.. การพยาบาลชุมชนกับการดูแลสุขภาพบุคคลแต่ละกลุ่มวัย | สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี.. การพยาบาลชุมชนกับการดูแลสุขภาพบุคคลแต่ละกลุ่มวัย | มุกดา หนุ่ยศรี.. พยาบาลชุมชนกับการป้องกันและควบคุมโรค | สมโภช รติโอฬาร.. พยาบาลชุมชนกับการป้องกันและควบคุมโรค | จินตนา วัชรศิลป์.. การพยาบาลชุมชนกับการดูแลครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ | ดารุณี จงอุดมการณ์.. การพยาบาลชุมชนกับการดูแลครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ | สุพรรณิการ์ แววอาราม.. การพยาบาลชุมชนกับการดูแลครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ | ปนัดดา ปริยทฤฒ.. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อนที่บ้านและชุมชน | วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว.. การพยาบาลชุมชนในภาวะภัยพิบัติ | บุญชัย กิจสนาโยธิน.. ระบบสารสนเทศเพื่อการพยาบาลชุมชน | จิตสุภา ปิเลย์.. ระบบสารสนเทศเพื่อการพยาบาลชุมชน | อาภาพร เผ่าวัฒนา.. กระบวนการแก้ไขปัญาสุขภาพชุมชน | สุนีย ละกำปั่น.. กระบวนการแก้ไขปัญาสุขภาพชุมชน | อาภาพร เผ่าวัฒนา.. การพยาบาลชุมชนกับการดูแลสุขภาพในสถานศึกษา | สุรินธร กลัมพากร.. การพยาบาลชุมชนกับการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ | สุนีย์ ละกำปั่น.. การพยาบาลชุมชนกับการดูแลสุขภาพในสถานศึกษา | นฤมล เอื้อมณีกูล.. การพยาบาลชุมชนกับการดูแลสุขภาพในสถานศึกษา | ภูษิตา อินทรประสงค์.. กางวางแผน การดำเนินการและการประเมินผล โครงการสุขภาพในชุมชน | ปนัดดา ปริยทฤฆ.. การบริหารจัดการการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ | สมทรง จุไรทัศนีย์.. การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 89703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน 2 | วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน 2 | Epidemiology, advanced community health nursing and community nurse practitioner practice II.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (16), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (4).

11. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของเครือข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = Factors related to the operation of the epidemiological surveillance network in kaeng Loeng Jarn Sub-district, MahaSarakham Province / ทิพากร ดีแดง.

by ทิพากร ดีแดง,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 2 ท64 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors related to the operation of the epidemiological surveillance network in kaeng Loeng Jarn Sub-district, MahaSarakham Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาลชุมชน = Epidemiology for community nurses / เรียบเรียงโดย รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์.

by รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์. | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์.

Call number: RA651 ร72 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

13. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช = Factors affecting standard epidemiological surveillance performance of public health personnel at Sub-district health promoting hospitals in Nakhon Si Thammarat Province / บุญประจักษ์ จันทร์วิน.

by บุญประจักษ์ จันทร์วิน,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 2 บ72 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Factors affecting standard epidemiological surveillance performance of public health personnel at Sub-district health promoting hospitals in Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ = Factors associated with performance according to the performance standards of surveillance and rapid response teams among personnel at Sub-district health promoting hospitals in Phetchabun Province / ปวีณา แก้วเขียว.

by ปวีณา แก้วเขียว,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 2 ป56 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Other title: Factors associated with performance according to the performance standards of surveillance and rapid response teams among personnel at Sub-district health promoting hospitals in Phetchabun Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค = Epidemiology and disease control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมโภช รติโอฬาร.. แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. ธรรมชาติการเกิดโรคและภัย | วรางคณา จันทร์คง.. ปัญหาสาธารณสุข | ดุสิต สุจิรารัตน์.. การวัดทางวิทยาการระบาด | วณิภา ทับเที่ยง.. การวินิจฉัยชุมชน | อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ.. วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา | ดุสิต สุจิรารัตน์.. วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ | รุ่งเรือง กิจผาติ.. การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง | โสภณ เอี่ยมศิริถาวร.. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ | เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย.. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ | โสภณ เอี่ยมศิริถาวร.. การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ | พรรณราย สมิตสุวรรณ.. การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ | พรศักดิ์ อยู่เจริญ.. หลักการป้องกันและควบคุมโรค | พอพิศ วรินทร์เสถียร.. หลักการป้องกันและควบคุมโรค | ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ | สมโภช รติโอฬาร.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ | ภานุวัฒน์ ปานเกตุ.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมสาธารณภัย | กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมสาธารณภัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52302 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | Epidemiology and disease control | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

16. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค = Epidemiology and disease control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52302 W 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | Epidemiology and disease control | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

17. ระบาดวิทยาพื้นฐาน / สีลม แจ่มอุลิตรัตน์.

by สีลม แจ่มอุลิตรัตน์.

Call number: RA648.5 ส64 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, 2554Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. ชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม [videorecording] = Applied epidemiology and development of health and environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ประเด็นและแนวโน้มทางวิทยาการระบาด | นพพร โหวธีระกุล.. ประเด็นและแนวโน้มทางวิทยาการระบาด | ดุสิต สุจิรารัตน์.. การศึกษาทางวิทยาการระบาด | ดุสิต สุจิรารัตน์.. สถิติสำหรับวิทยาการระบาด | วันชัย อาจเขียน.. การเฝ้าระวัง สอบสวนโรคและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางวิทยาการระบาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: av STOU 50704 GT DVD-T 55/005 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2554]Other title: วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | Applied epidemiology and development of health and environment.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2).

19. Clinical epidemiology / บรรณาธิการ, กิตติ ต่อจรัส และสุธี พานิชกุล.

by กิตติ ต่อจรัส. | สุธี พานิชกุล.

Call number: RA652.2.C55 C56 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 2554Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. รายงานการพัฒนางานระบาดวิทยาและบันทึกกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) สถิติ ข้อมูล โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ปี 2551-2552 / งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ; บรรณาธิการ, ดรุณี โพธิ์ศรี.

by ดรุณี โพธิ์ศรี. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. งานระบาดวิทยา.

Call number: RA650.7.T5 ร64 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม = Applied epidemiology and development of health and environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วันชัย อาจเขียน.. วิทยาการระบาดในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค | เยาวภา ติอัชสุวรรณ.. ประเด็นและแนวโน้มทางวิทยาการระบาด | วรางคณา ผลประเสริฐ.. ปัจจัยกำหนดสุขภาพของประชากรตามวงจรชีวิต | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ | ดุสิต สุจิรารัตน์.. วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา | ดุสิต สุจิรารัตน์.. วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ | ดุสิต สุจิรารัตน์.. สถิติที่ใช้ในวิทยาการระบาด | รัตน์ เชื้อชูวงศ์.. วิทยาการระบาดคลินิก | ทัศนีย์ เล็บนาค.. การติดเชื้อในโรงพยาบาล | นพพร โหวธีระกุล.. วิทยาการระบาดเชิงสังคม | แสงโฉม ศิริพานิช.. วิทยาการระบาดด้านสิ่งแวดล้อม | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. เทคโนโลยีสารสนเทศในทางวิทยาการระบาด | วันชัย อาจเขียน.. การพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาการระบาดสำหรับบุคลากรสาธารณสุข | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. การสื่อสารสุขภาพสำหรับวิทยาการระบาด | เยาวภา ติอัชสุวรรณ.. การใช้หลักฐานงานวิจัยทางวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50704 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | Applied epidemiology and development of health and environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6). Checked out (2). Damaged (2).

22. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม = Applied epidemiology and development of health and environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50704 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | Applied epidemiology and development of health and environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6). Checked out (2). Damaged (2).

23. การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 : ระบาดวิทยาเตือนภัยโลก = Proceedings 17th National Seminar on Epidemiology : Epidemiology for global vigilance May 19-21, 2004 Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand / สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

by การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ (ครั้งที่ 17 : 2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักระบาดวิทยา.

Call number: RA650.7.T5 ก6 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักระบาดวิทยา, 2547Other title: ระบาดวิทยาเตือนภัยโลก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), UB General Collection (1).

24. ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค [เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง] / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 52302 TC-R 46/013 Material type: Music Music; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2546?]Other title: วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค.Availability: No items available

25. ชุดวิชาการสาธารณสุข 2 [เทปบันทึกเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง] / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 51204 TC-R 46/025 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช, [2546]Other title: การสาธารณสุข 2.Availability: No items available

26. วีซีดีประกอบชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค [videorecording] = Epidemiology and disease control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิริชัย วงศ์วัฒนไพบูลย์.. การเฝ้าระวัง | สมโภช รติโอฬาร.. การวินิจฉัยปัญหา | ถิรพงศ์ ภิรมนัส.. การสอบสวนโรค | สมศักดิ์ บุตราช.. การป้องกันและควบคุมโรค | เฉวตสรร นามวาท.. โรคไข้เลือดออก | ดาริกา กิ่งเนตร.. โรคซาร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 52302 VCD-T 48/001 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | Epidemiology and disease contro.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3).

27. การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 16 = 16th National seminar on epidemiology.

by การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ (ครั้งที่16 : 2546 : กรุงเทพฯ) | กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา.

Call number: RA650.7.T5 ก6 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2546Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

28. รายงานการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย / สุภางค์ จันทวานิช ... [และคนอื่น ๆ].

by สุภางค์ จันทวานิช. | สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา.

Call number: RA644 A25 ส47 2544 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2544Other title: การย้ายถิ่นข้ามพรมแดน ไทย-พม่า | HIV/AIDs among migrant population at the Thai-Burmese borders : Mae Sot and Mae Sai | สถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

29. ชุดวิชาวิทยาการระบาดและควบคุมโรค [วีดิทัศน์สอนเสริม] = Epidemiology and diseise control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิริชัย วงศ์วัฒนไพบูลย์. | สมโภช รติโอฬาร. | พจมาน ศิริอารยาภรณ์. | สมศักดิ์ บุตราช. | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 52302 VCD-TU 50/013 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: วิทยาการระบาดและควบคุมโรค | Epidemiology and diseise control.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

30. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์ และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข = Applied epidemiology and the use of computers in public health / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. หลักและวิธีการทางวิทยาระบาด | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. หลักและวิธีการทางวิทยาระบาด | อมรรัตน์ โพธิพรรค.. ระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด | ศุภชัย ฤกษ์งาม.. วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข | รัตน์ เชื้อชูวงศ์.. วิทยาการระบาดคลินิก | อรทัย รวยอาจิณ.. วิทยาการระบาดเชิงสังคม | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. วิทยาการระบาดเชิงสังคม | สมทรง ณ นคร.. วิทยาการระบาดเชิงสังคม | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. วิทยาการระบาดของโรคติดต่อ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. วิทยาการระบาดของโรคติดต่อ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. วิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. วิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การติดเชื้อในสถานพยาบาล | ทัศนีย์ เล็บนาค.. การติดเชื้อในสถานพยาบาล | เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์.. วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ.. วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ.. วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. วิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | จรณิต แก้วกังวาล.. สารสนเทศทางวิทยาการระบาดและฐานข้อมูลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ประเสริฐ ตปนียางกูล.. สารสนเทศทางวิทยาการระบาดและฐานข้อมูลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. สารสนเทศทางวิทยาการระบาดและฐานข้อมูลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ฐิตศักดิ์ บุญไทย.. สารสนเทศทางวิทยาการระบาดและฐานข้อมูลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์.. สารสนเทศทางวิทยาการระบาดและฐานข้อมูลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | บัณฑิต สุนทรมนูกิจ.. สารสนเทศทางวิทยาการระบาดและฐานข้อมูลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | เฮเลน อารมย์ดี.. สารสนเทศทางวิทยาการระบาดและฐานข้อมูลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | บงกช กิตติสมพันธ์.. สารสนเทศทางวิทยาการระบาดและฐานข้อมูลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. สารสนเทศทางวิทยาการระบาดและฐานข้อมูลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ฐิตศักดิ์ บุญไทย.. ระบบสารสนเทศการบริหารสาธารณสุข | กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์.. ระบบสารสนเทศการบริหารสาธารณสุข | ประเสริฐ ตปนียางกูร.. ระบบสารสนเทศงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ.. ระบบสารสนเทศงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | บัณฑิต สุนทรมนูกิจ.. ระบบสารสนเทศงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | บงกช กิตติสมพันธ์.. ระบบสารสนเทศงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ธราดล เก่งการพานิช.. การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ประเสริฐ ตปนียางกูร.. การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ฐิตศักดิ์ บุญไทย.. การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์.. การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | เฮเลน อารมย์ดี.. การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50702 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข | วิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข.Availability: Items available for loan: CB General Collection (10), LP General Collection (10), NK General Collection (10), NR General Collection (10), NW General Collection (10), ODI General Collection (12), PB General Collection (10), SK General Collection (10), UB General Collection (9), UD General Collection (10), YL General Collection (5). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 50702 GT] (2).
Damaged (1). In transit (1).

31. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์ และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข = Applied epidemiology and the use of computers of computer in public health / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50702 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข | วิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข | Applied epidemiology and the use of computers of computer in public health.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (8), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (2).

32. การดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาด / วินัย วุตติวิโรจน์, เรียบเรียง.

by วินัย วุตติวิโรจน์. | กรมควบคุมโรคติดต่อ.

Call number: RA651 ก64 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2542Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

33. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาการระบาด และการควบคุมโรค = Epidemiology and diseise control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52302 W 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | Epidemiology and diseise control.Availability: Items available for loan: NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1). In transit (3).

34. รายงานการวิจัยวัฒนธรรมกับพฤติกรรมทางเพศ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในชุมชนชาวเขาเผ่าถิ่นและเผ่าขมุ / นิพัทธเวช สืบแสง.

by นิพัทธเวช สืบแสง.

Call number: RA644 A25 น64 2541 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2541Other title: วัฒนธรรมกับพฤติกรรมทางเพศ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในชุมชนชาวเขาเผ่าถิ่นและเผ่าขมุ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

35. วิทยาการระบาด : ประยุกต์ในงานโรคติดเชื้อ = Epidemiology : Application in infectious diseases / พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล.

by พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล.

Call number: RA651 พ64 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

36. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค = Epidemiology and diseise control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์.. แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ.. แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด | ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.. มนุษย์และสิ่งแวดล้อม | ทวีศักดิ์ สีดลรัศมี.. ธรรมชาติการเกิดโรคและภัย | สมโภช รติโอฬาร.. ปัญหาสาธารณสุข | ประยูร กุนาศล.. ปัญหาสาธารณสุข | ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.. ดัชนีอนามัย | พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์.. การกระจายของโรคและภัย | มุกดา ตันชัย.. การวินิจฉัยอนามัยชุมชน | สมโภช รติโอฬาร.. วิธีการทางวิทยาการระบาด | ประยูร กุนาศล.. การเฝ้าระวังโรคและภัย | สมโภช รติโอฬาร.. การเฝ้าระวังโรคและภัย | สมชาย สุพันธุ์วณิช.. การสอบสวนการระบาดของโรค | อุเทน จารณศรี.. หลักการป้องกันและควบคุมโรคและภัย | วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ.. หลักการป้องกันและควบคุมโรคและภัย | สมศักดิ์ บุตราช.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ประกรณ์ ศิริยง.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ.. วิทยาการระบาดของโรคจากการประกอบอาชีพ และการป้องกัน | ศุภชัย ฤกษ์งาม.. การประยุกต์วิทยาการระบาดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52302 T 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | Epidemiology and diseise control.Availability: Items available for loan: NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (2). In transit (4).

37. ระบาดวิทยาและเวชศาสตร์สาธารณสุข / Richard Farmer, David Miller, Ross Lawrenson ; แปลและเรียบเรียงโดย อมรรัตน์ รัตนสิริ...[และคนอื่นๆ].

by Farmer, Richard. | Miller, David. | Lawrenson, Ross. | อมรรัตน์ รัตนศิริ.

Call number: RA651 F37 2541 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์, 2541Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิจัยกฏหมาย และโรคระบาดสัตว์ของประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ / ผู้วิจัยหลัก พิชิต รัตนพัลลภ, ผู้วิจัยร่วม ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์...[และคนอื่นๆ]

by พิชิต รัตนพัลลภ. | ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์.

Call number: SF781 พ62 2540 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Other title: การศึกษาวิจัยกฏหมาย และโรคระบาดสัตว์ของประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ | ส่งเสริมปศุสัตว์เพื่อการส่งออก กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ และกิจกรรมวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. ระบาดวิทยาคลินิก = Clinical Epedemiology / Robert H. Fletcher, Suzanne W. Fletcher, Edward H. Wagner ; แปลและเรียบเรียงโดย คณาจารย์หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; วีระชัย โควสุวรรณ, บรรณาธิการ.

by Fletcher, Robert H. | Fletcher, Suzanne W. | Wagner, Edward H. | วีระชัย โควสุวรรณ. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. หน่วยระบาดวิทยาคลินิค.

Call number: RA652.2 C55 F56 2540 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ขอนแก่น] : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2540]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. ระบาดวิทยาของอุบัติเหตุในนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2542-2543 = Students' traumatic epidemiology at King Mongkut's Institute of Technology Chaokhun Taharn Ladkrabang / กรรณิกา พิริยะจิตรา.

by กรรณิกา พิริยะจิตรา. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กองกิจการนักศึกษา.

Call number: HV675 ก44 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544Other title: Students' traumatic epidemiology at King Mongkut's Institute of Technology Chaokhun Taharn Ladkrabang.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

41. ระบาดวิทยาสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / แกมทอง อินทรัตน์.

by แกมทอง อินทรัตน์.

Call number: RA652 ก8 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

42. รวมบทบรรยายการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 = Proceeding of 10th National on Epidemiology August 26-28, 1992 Bangkok Thailand / กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณุข.

by การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ (ครั้งที่ 10 : 2535 : กรุงเทพฯ) | กองระบาดวิทยา.

Call number: RA650.7 .T5 ก6 2535 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองระบาดวิทยา, 2536Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

43. ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 52302 VC-T 35/022 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2534]Other title: วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1).

44. การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 = 8th National Seminai on Epidemiology : abstracts August 15-17 1990 Bangkok, Thailand / กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

by การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ (ครั้งที่ 8 : 2533 : กรุงเทพฯ) | กองระบาดวิทยา.

Call number: RA650.7 T5 ก6 2533 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองระบาดวิทยา, 2533Other title: 8th National Seminar on Epidemiology : abstracts.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1). Damaged (1).

45. ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค [เทปเสียงประกอบชุดวิชา] / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 52302 TC-S 31/281-286 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ., 2530Other title: วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค.Availability: No items available Damaged (6).

46. การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 20-22 สิงหาคม 2526 = 4th National Seminar on Epidemiology : abstracts / กองระบาดวิทยา กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

by การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ (ครั้งที่ 4 : 2529 : กรุงเทพฯ)

Call number: RA650.7.T5 ก6อ8 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองระบาดวิทยา กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2529Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค [เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง] / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 52302 TC-R 30/331-336 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ., 2529Other title: วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค.Availability: No items available Damaged (6).

48. การควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา = Communicable diseases control and epidemiology / เรียบเรียงโดย จำรูญ ยาสมุทร, หัชชา ณ บางช้าง.

by จำรูญ ยาสมุทร. | หัชชา ณ บางช้าง.

Call number: RA643.7.T5 จ6 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 = 3rd National Seminar on Epidemiology ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2528 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย / กองระบาดวิทยา.

by การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ (ครั้งที่ 3 : 2528 : กรุงเทพฯ) | กองระบาดวิทยา.

Call number: RA650.7.T5 ก6 2528 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองระบาดวิทยา, 2528Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. โรคไข้สมองอักเสบ / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-

Call number: RC390 ป4ร9 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เมดาร์ท, 2528Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter