Your search returned 15242 results from 159036 records. Subscribe to this search

|
1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และการประมงชายฝั่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง / The development of local curriculum in the supplementary science learning area on the topic of natural resources and coastal fisheries for Mathayom Suksa V students in Rattana Rangsan school cluster, Ranong Province / นางสาวกาติณี กลีเมาะ.

by กาติณี กลีเมาะ, 2532- ผู้แต่ง. | ดวงเดือน สุวรรณจินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา. | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 8 ก63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Development of local curriculum in the supplementary science learning area on the topic of natural resources and coastal fisheries for Mathayom Suksa V students in Rattana Rangsan school cluster, Ranong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. ภาวะผู้นำทางการสอนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 = The instructional leadership of school administrators under the office os Prachuap Khiri Khan Educational Service Area 2 / ฉวีวรรณ บางน้ำเค็ม.

by ฉวีวรรณ บางน้ำเค็ม,, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 2 ฉ565 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Other title: Instructional leadership of school administrators under the office os Prachuap Khiri Khan Educational Service Area 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานอนามัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Factors affecting the school hygiene administration in basic education schools under the Office of Mae Hong Son Educational Service Area 2 / ทยากร บุษยาวรรณ.

by ทยากร บุษยาวรรณ,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 2 ท46 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Other title: Factors affecting the school hygiene administration in basic education schools under the Office of Mae Hong Son Educational Service Area 2.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

4. บทบาทผู้นำของคณะกรรมการอำนวยการในการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิจิตร = The cooperative board of director's leadership role to meet the standard cooperative criteria : a case study of Agricultural Cooperatives in Phichit Province / ปณิตา ภูมิประพัทธ์.

by ปณิตา ภูมิประพัทธ์,, 2497- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 ป36 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Other title: Cooperative board of director's leadership role to meet the standard cooperative criteria : a case study of Agricultural Cooperatives in Phichit Province.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

5. ต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการของสถานีอนามัยในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2549 = Unit costs of health service provision in Health Center of Nongki District, Buriram Province in fiscal year 2006 / ชนินทร์ พวงมาลัย.

by ชนินทร์ พวงมาลัย,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ช364 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. Other title: Unit costs of health service provision in Health Center of Nongki District, Buriram Province in fiscal year 2006.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (30105) / จิตรนภา รุจิระชาติ, วาณี บุณยะไวโรจน์, วาทิพย์ ภู่สวรรค์ชัย.

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, 2513- | วาณี บุณยะไวโรจน์. | วาทิพย์ ภู่สวรรค์ชัย.

Call number: LC6223 จ623 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (30105) | ชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (30105).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

7. รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความต้องการฝึกงานสอบบัญชีของนักศึกษาวิชาเอกการบัญชี และลักษณะการรับนักศึกษาฝึกงานของสำนักงานสอบบัญชี / ศรีสุดา ธีระกาญจน์ กัลยานี พิริยะพันธุ์.

by ศรีสุดา ธีระกาญจน์. | กัลยานี พิริยะพันธุ์.

Call number: LG395 S85 ศ64 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Other title: การสำรวจความต้องการฝึกงานสอบบัญชีของนักศึกษาวิชาเอกการบัญชี และลักษณะการรับนักศึกษาฝึกงานของสำนักงานสอบบัญชี.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

8. รายงานการวิจัยเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับการศึกษาระบบเปิด : รูปแบบและความท้าทายสำหรับปี 2561-2565 = Measurement and evaluation of education for open and distance learning : format and challenges for the year 2018-2022 / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋, อาจารย์ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์.

by กุญชร เจือตี๋, ผู้วิจัย. | ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LG395.S85 ก72ร6 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2563Other title: การวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับการศึกษาระบบเปิด : รูปแบบและความท้าทายสำหรับปี 2561-2565 | Measurement and evaluation of education for open and distance learning : format and challenges for the year 2018-2022.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

9. รายงานการวิจัยเรื่องระดับการรู้เท่าทันสื่อใหม่และพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = New media literacy skills and usage behaviors of Facebook and Line application among the Communication Arts Students, Sukhothai Thammathirat Open University / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี ชินนาลอง, รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.

by เสาวนี ชินนาลอง, ผู้วิจัย. | บุษบา สุธีธร, ผู้วิจัย. | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: P96.M4 ส75 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2563Other title: ระดับการรู้เท่าทันสื่อใหม่และพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | New media literacy skills and usage behaviors of Facebook and Line application among the Communication Arts Students, Sukhothai Thammathirat Open University.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1).

10. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ / คณะผู้วิจัย, นายวิชัย วิชยศิริ, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ว62ร65 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ | ชุดวิชา 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร633ก6 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | ชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบำบัดโรคเบื้องต้น / คณะผู้วิจัย, นายวิชัย วิชยศิริ, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ว625ก6 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น | ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร633ก2 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | ชุดวิชา 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีการจัดการ / คณะผู้วิจัย, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นายวิชัย วิชยศิริ.

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 จ63ส6 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีการจัดการ | ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีการจัดการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. นวัตกรรมบรรณสาร พ.ศ. 2556-2563 / โดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; คณะผู้จัดทำ, นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์, ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ, นางสาวชลลดา หงษ์งาม, นายอาเขต แก้วสว่าง.

by นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์, ผู้รวบรวม. | ชลลดา หงษ์งาม, ผู้รวบรวม. | อาเขต แก้วสว่าง, ผู้รวบรวม. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: LG395.S85 น56 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. การประเมินหลักสูตรโปรแกรมการจัดการการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ = An evaluation of the English program curriculum of Anuban Si Sa Ket School in Si Sa Ket Province / อารีรัตน์ ผาลี.

by อารีรัตน์ ผาลี,, 2529- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 6 อ66 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Evaluation of the English program curriculum of Anuban Si Sa Ket School in Si Sa Ket Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. รายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เมษายน-ธันวาคม 2561) : ฉบับย่อ / คณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by คณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผู้จัดทำ.

Call number: LG395.S85 ร6428 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : คณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (2).

18. รายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เมษายน - ธันวาคม 2561) [electronic resource] : ฉบับย่อ / คณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by คณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LG395.S85 ร64281 2562 Material type: Text Text; Format: print optical disc; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : คณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

19. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสนับสนุนผู้เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาทางไกลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = The development of electronic learner support system in distance education for Sukhothai Thammathirat Open University's undergraduate students / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์.

by ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LC5808.T5S9 ธ36 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562Other title: การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาทางไกลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Development of electronic learner support system in distance education for Sukhothai Thammathirat Open University's undergraduate students.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2). Checked out (1).

20. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนการสอบของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Factors affecting test scores of STOU students who take walk-in examination via computer / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา.

by สุนิสา จุ้ยม่วงศรี, ผู้วิจัย. | สมถวิล วิจิตรวรรณา, ผู้วิจัย.

Call number: LB2367.T5 ส73 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562Other title: ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนการสอบของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Factors affecting test scores of STOU students who take walk-in examination via computer .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1).

21. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำของผู้นำชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Development of guidance activities package to promote skills in collaboration, teamwork and leadership among leaders of Students' Clubs of Sukhothai Thammathirat Open University / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง.

by วัลภา สบายยิ่ง, ผู้วิจัย.

Call number: LB3605 ว64 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562Other title: การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำของผู้นำชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Development of guidance activities package to promote skills in collaboration, teamwork and leadership among leaders of Students' Clubs of Sukhothai Thammathirat Open University.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

22. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ / คณะผู้วิจัย, นายวิชัย วิชยศิริ, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ว6264 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ | ชุดวิชา 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 41211 กฏหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุญยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุญยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร6336 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชา 41211 กฏหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา | การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 41211 กฏหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / คณะผู้วิจัย, อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นางวาณี บุญยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นายวิชัย วิชยศิริ.

by พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | วาณี บุญยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 พ63ภ6 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63ก641 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชา 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ / คณะผู้วิจัย, อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ.

by ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ช73 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ | การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก / คณะผู้วิจัย, นายวิชัย วิชยศิริ, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ว62ท9 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก | ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 41231 กฏหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป / คณะผู้วิจัย, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นายวิชัย วิชยศิริ.

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 จ63ร6 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชา 41231 กฏหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป | การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 41231 กฏหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น / คณะผู้วิจัย, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นายวิชัย วิชยศิริ.

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 จ63ก6 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชา 33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น | การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อัจฉริยะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Development of smart online learning for Sukhothai Thammathirat Open University's Undergraduate Students / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม.

by กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์, ผู้วิจัย. | เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LG395.S85 ก44 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562Other title: การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อัจฉริยะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Development of smart online learning for Sukhothai Thammathirat Open University's Undergraduate Students.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

31. รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต = Guidelines for developing quality of postgraduates of Sukhothai Thammathirat Open University to meet the employers’ expectations / โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี.

by สุมาลี สังข์ศรี, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LG395.S85 ส7 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562Other title: Guidelines for developing quality of postgraduates of Sukhothai Thammathirat Open University to meet the employers’ expectations | แนวทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

32. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค / คณะผู้วิจัย, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นายวิชัย วิชยศิริ.

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LC6223 ร64284 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค | ชุดวิชา32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

33. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา / คณะผู้วิจัย, นายวิชัย วิชยศิริ, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์.

by วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LC6223 ว62ก6 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา | ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์,นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LC6223 ร63ก645 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ | ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

35. เอกสารรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้ด้านการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Online learning communities model to enhance knowledge management in research for graduate studies, Sukhothai Thammathirat Open University / อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์, ผู้วิจัย. | ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์, ผู้วิจัย.

Call number: LC5803.C65 ช736 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562Other title: รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้ด้านการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Online learning communities model to enhance knowledge management in research for graduate studies, Sukhothai Thammathirat Open University.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), SK General Collection (1).

36. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ = The effects of using a guidance activities package to ehhance ethical mind of Mathayom Suksa IV Students at Sri Ayudhya School under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratanarajsuda / นายดุสิต วันวัย.

by ดุสิต วันวัย, , 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 ด75 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. Other title: Effects of using a guidance activities package to ehhance ethical mind of Mathayom Suksa IV Students at Sri Ayudhya School under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratanarajsuda.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. การยกเลิกโทษประหารชีวิตในความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน = Abolition of capital punishment in the offence of the official’s bribery demand / นางสาวปนัดดา ปัญเจริญ.

by ปนัดดา ปัญเจริญ,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ป36 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Abolition of capital punishment in the offence of the official’s bribery demand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของผู้มีอิทธิพลกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย = The power relations of influencers and invasions of National Reserved forest areas in a province in the Western Region of Thailand / ร้อยโทณัฏฐพงษ์ จุฑาพันธ์สวัสดิ์.

by ณัฏฐพงษ์ จุฑาพันธ์สวัสดิ์,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ณ67 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Power relations of influencers and invasions of National Reserved forest areas in a province in the Western Region of Thailand.Availability: No items available Checked out (1).

39. การสื่อสารทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาการต่อต้านรัฐบาล คสช. ช่วง พ.ศ. 2557-2561 บนสื่อเฟสบุ๊ค = Political communication on social media: a case study of the NCPO government resistance on facebook from 2014 to 2018 / ว่าที่ร้อยตรีกฤชฐา สีหบัณฑ์.

by กฤชฐา สีหบัณฑ์,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ก42 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Political communication on social media : a case study of the NCPO government resistance on facebook from 2014 to 2018.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. ระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ = Trial system of the criminal court for the corruption and misconduct cases / นายสิทธิโชคคำวงศ์ คำวงศ์.

by สิทธิโชคคำวงศ์ คำวงศ์,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ส6336 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Trial system of the criminal court for the corruption and misconduct cases.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. การนำโทษปรับทางปกครองมาใช้แทนโทษอาญาในกฎหมายที่ท้องถิ่นบังคับใช้ = Application of administrative fines in place of penal fines under the laws enforced by local governments / ร้อยตำรวจโท นิรันดร์ แขวงเพชร.

by นิรันดร์ แขวงเพชร,, 2513- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 น67 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Application of administrative fines in place of penal fines under the laws enforced by local governments.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนประกอบธุรกิจวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The feasibility study of the digital radio broadcasting business investment in Bangkok Metropolitan Region / นายภักดี มะนะเวศ.

by ภักดี มะนะเวศ,, 2506- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 ภ62 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Feasibility study of the digital radio broadcasting business investment in Bangkok Metropolitan Region.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล = The relationship between quality of work and Organizational Commitment of the Personnel of Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University / นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ.

by ชุลีพร รัมยะรังสิ,, 2518- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ช75 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Relationship between quality of work life and Organizational Commitment of the Personnel of Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยศาสตร์ของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง = The Development of human resources management of Luang Nuea Municipality at Ngao District in Lampang Province / นางอรุณี เครือระยา.

by อรุณี เครือระยา,, 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 อ472 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Development of human resources management of Luang Nuea Municipality at Ngao District in Lampang Province.Availability: No items available

45. กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรการกุศล = Charitable organization law / พระมหาจารุศิริ จารุสาร.

by พระมหาจารุศิริ จารุสาร,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 พ47 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Charitable organization law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส = Local administrative organization's approach to resolving the insurgency in Sungai Kolok District Narathiwat Province in case of SungaiKolok Town Municipality / นายกฤษฎา ทัศญาณ.

by กฤษฎา ทัศญาณ,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ก45 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Local administrative organization's approach to resolving the insurgency in Sungai Kolok district Narathiwat province in case of Sungai Kolok Town Municipality.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมรดกโลก = Political participation of communities in Songkhla Province in preparation for becoming a World heritage / นางสาวลลิตภัทร เตโช.

by ลลิตภัทร เตโช,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ล46 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Political participation of communities in Songkhla Province in preparation for becoming a World heritage.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการรับราชการทหารกองประจำการ = Legal measure for promoting the enlisted personnel service / ร้อยโท นิรันดร์ แพงไธสง.

by นิรันดร์ แพงไธสง,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 น66 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Legal measure for promoting the enlisted personnel service .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. ปัญหาการใช้อำนาจของกำนันผู้ใหญ่บ้านในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามคำสั่ง 22/2558 กรณีศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี = Problems on authority of subdistrict and village headman in the National Council for Peace and Order (NCPO) in order no. 22/2558 : a case study of subdistrict and village headman in Tapya Subdistrict, In Buri District, Sing Buri Province / นายวัฒนา จำปาดิบรัตนกุล.

by วัฒนา จำปาดิบรัตนกุล,, 2513- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ว67 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Problems on authority of subdistrict and village headman in the National Council for Peace and Order (NCPO) in order no. 22/2558 : a case study of subdistrict and village headman in Tapya Subdistrict, In Buri District, Sing Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของทนายความในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน = Legal problem relating to the role of attorney-at-law in protection of the alleged offender's right in the inquiry official stage / ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ ไชยภักดี.

by ศราวุธ ไชยภักดี,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ศ47 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Legal problem relating to the role of attorney-at-law in protection of the alleged offender's right in the inquiry official stage.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter