Refine your search

Your search returned 144 results from 159345 records. Subscribe to this search

|
1. อุตสาหกรรมประสานศิลป์ : วรรณกรรม วัฒนธรรมสกรีน และการเดินทางข้ามสื่อ = The arts integration industry : literature, screen culture, and the journey across media / นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ.

by นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาวรรณคดี. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย. | กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. | การประชุมวิชาการระดับชาติ "อุตสากรรมประสานศิลป์: วรรณกรรม วัฒนธรรมสกรีน และการเดินทางข้ามสื่อ" (2562 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Call number: P94.6 ส735 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2562Other title: วรรณกรรม วัฒนธรรมสกรีน และการเดินทางข้ามสื่อ | Arts integration industry : literature, screen culture, and the journey across media.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง [videorecording] = Advanced film production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. ยุคเปลี่ยนผ่านจากฟิล์มภาพยนตร์สู่ระบบดิจิทัล | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. ศิลปะการสื่อความหมายในงานภาพยนตร์ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. กระบวนการก่อนการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. กระบวนการระหว่างและหลังการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: av STOU 16423 DVD-T 62/019 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Other title: รายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | Advanced film production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

3. ชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ [videorecording] = Film management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. หลักการเบื้องต้นของการบริหารงานภาพยนตร์ | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. ภาพยนตร์กระแสหลักและภาพยนตร์นอกกระแส | อิทธิกร เทพศิริ.. การบริหารงานโรงภาพยนตร์ | อิทธิกร เทพศิริ . การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจภาพยนตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: av STOU 16424 DVD-T 62/020 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Other title: รายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ | การบริหารงานภาพยนตร์ | Film management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

4. 120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.

by อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล, ผู้แต่ง.

Call number: PN1993.5.T5 อ73 2561 Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ ในความสนันสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561Other title: ร้อยยี่สิบปีธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

5. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Premiere Pro CC / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.

by พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.

Call number: TR899 พ73 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. พัทยา อะฮ่า อะฮ่า [videorecording] = Pattaya / ผู้กำกับ, Franck Gastambide.

by Gastambide, Franck.

Call number: av DVD 02507 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทบูมเมอแรง ออนไลน์, 2560Other title: Pattaya.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. โรงมหรสพแห่งความสงบงาม / สกุล บุณยทัต, ผู้ประพันธ์.

by สกุล บุณยทัต.

Call number: PN2037 ส27 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ArtyHOUSE, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. ภาพยนตร์ในชีวิตไทย : มุมมองของภาพยนตร์ศึกษา / อัญชลี ชัยวรพร.

by อัญชลี ชัยวรพร.

Call number: PN1995 อ62 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุุงเทพฯ] : วราพร, 2559Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

9. โรงละครซ่อนผี [videorecording] = Ghost Theater / ผู้กำกับ, Hideo Nakata.

by Nakata, Hideo.

Call number: av DVD 02324 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็ม วี ดี, 2559Other title: Ghost Theater.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

10. ความรับผิดของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายตามกฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ = The meaning of the film and video distribution business and the competent authority of the act on film and videotape / ธิดารัตน์ บัวทอง.

by ธิดารัตน์ บัวทอง,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ธ66 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Meaning of the film and video distribution business and the competent authority of the act on film and videotape.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ = Film management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาพยนตร์ | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยในการบริหารงานโรงภาพยนตร์ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยในการบริหารงานโรงภาพยนตร์ | ไศลทิพย์ จารุภูมิ.. งานอำนวยการสร้างภาพยนต์ | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. งานอำนวยการสร้างภาพยนต์ | สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์).. การบริหารงานภาพยนตร์กระแสหลัก | สมาน งามสนิท.. การบริหารงานภาพยนตร์กระแสหลัก | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การบริหารงานภาพยนตร์กระแสหลัก | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในงานภาพยนตร์ | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. การบริหารการเงิน การบัญชีบริหารและการภาษีอากรในงานภาพยนตร์ | ชัยวัฒน์ ทวีวงศ์แสงทอง.. การบริหารงานเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ | สุมน อยู่สิน.. การบริหารงานเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.. การบริหารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจภาพยนตร์ | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การนำเข้า-ส่งออก และการจัดจำหน่ายภาพยนตร์กระแสหลัก | กำจร หลุยยะพงศ์.. การบริหารงานโรงภาพยนตร์ | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. การบริหารงานสายภาพยนตร์ | อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย.. การพัฒนาโครงการสร้างภาพยนตร์นอกกระแส | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การบริหารงานภาพยนตร์นอกกระแส | กฤษดา เกิดดี.. การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาพยนตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16424 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ | การบริหารงานภาพยนตร์ | Film management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

12. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ = Film management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16424 W 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ | การบริหารงานภาพยนตร์ | Film management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

13. ธุรกิจสื่อสารมวลชน / คณะผู้เขียน, สมสุข หินวิมาน ... [และคนอื่นๆ].

Call number: P90 ธ74 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. รายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมสืบค้นสื่อภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of motion picture searching program for Maejo University Library / หัวหน้าโครงการ, สุธรรม อุมาแสงทองกุล ; ผู้ร่วมโครงการ, ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์.

by สุธรรม อุมาแสงทองกุล. | ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์.

Call number: Z699.5.M67 ส73 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [เชียงใหม่] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558Other title: การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นสื่อภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Development of motion picture searching program for Maejo University Library.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. เปิดกรุผีนรก [videorecording] = The crypt / directors, Mark Murphy.

by Murphy, Mark.

Call number: av DVD 01382 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: Nonthaburi : United Home Entertainment, 2557Other title: The crypt.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. คู่โหด เชือดจริงผ่านจอ [videorecording] = Killers.

Call number: av DVD 01384 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : บริษัทยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2557Other title: Killers.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2470-2499 / หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ; บรรณาธิการ, ทิพย์วัลย์ ประยูรสุข.

by ทิพย์วัลย์ ประยูรสุข. | หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

Call number: PN1993.5.T5 ภ64 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2557Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. พลิกแผนชิงอำนาจรัฐ [videorecording] = The State Counsello / directed by Filipp Yankovsky, written by Boris Akunin.

by Yankovsky, Filipp. | Akunin, Boris.

Call number: av DVD 01534 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เจ-บิ๊คส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 5554Other title: State Counsello.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. อเล็กซานเดอร์ นักรบจ้าวพิชิต [videorecording] = Aleksandr. Nevskaya Bitva / directed by Igor Kalenov.

by Kalenov, Igor.

Call number: av DVD 01590 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเจ-บิ๊คส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2557Other title: Aleksandr..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. เสนาะโสต เสียงในฟิล์ม [videorecording] / บริษัททีวีบูรพา.

by ศิริพล ศิรินินาทกุล. | บริษัททีวีบูรพา.

Call number: av DVD 02043 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัททีวีบูรพา, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av DVD 02043] (2).

21. ปัจจัยภาพยนตร์ตัวอย่างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ = Movie trailer factors affecting people's decision to watch the movie / ณัฐ นิวรณ์.

by ณัฐ นิวรณ์,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes นศ 1 ณ62 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Other title: Movie trailer factors affecting people's decision to watch the movie.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง = Advanced film production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16423 W 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทุบรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | Advanced film production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

23. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง = Advanced film production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. ความรู้ทั่วไปในการผลิตภาพยนตร์ | วิระชัย ตั้งสกุล.. การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล | วรรณี สำราญเวทย์.. ภาษาภาพยนตร์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. ภาษาภาพยนตร์ | สุทัศน์ บุรีภักดี.. เทคนิคการจัดแสงเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. เทคนิคการจัดแสงเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ | ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ.. การประกอบภาพในภาพยนตร์ | เยาวนันท์ เชฎฐรัตน์.. บทภาพยนตร์ | สุทัศน์ บุรีภักดี.. การกำกับภาพ | วิระชัย ตั้งสกุล.. การกำกับภาพ | กำจร หลุยยะพงศ์.. ฉากและสถานที่ในภาพยนตร์ | สมาน งามสนิท.. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและการตกแต่งผู้แสดงในภาพยนตร์ | จันนิภา เจตสมมา.. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและการตกแต่งผู้แสดงในภาพยนตร์ | จันนิภา เจตสมมา.. เทคนิคการกำกับภาพยนตร์ | สมาน งามสนิท.. เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพยนตร์ | สมาน งามสนิท.. เทคนิคพิเศษระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ | บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ.. เสียงในภาพยนตร์ | จันนิภา เจตสมมา.. การอำนวยการสร้างภาพยนตร์ | ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ.. ภาพยนตร์แอนิเมชั่น | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. ภาพยนตร์แอนิเมชั่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16423 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทุบรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | Advanced film production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16423 T 2556] (1).
Damaged (2).

24. ภาพยนตร์กับการประกอบสร้างสังคม : ผู้คน ประวัติศาสตร์ และชาติ / กำจร หลุยยะพงศ์.

by กำจร หลุยยะพงศ์.

Call number: PN1993.5.T5 ก62 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

25. นิยายแห่งนิยาม : เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม / นัทธนัย ประสานนาม.

by นัทธนัย ประสานนาม.

Call number: PL4200 น63 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556Other title: เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. Premiere Pro + After Effects CS6 : ตัดต่อวิดีโอและสร้างเอฟเฟ็กต์ระดับมืออาชีพ / ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ.

by ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ.

Call number: TR899 ณ63 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2556Other title: ตัดต่อวิดีโอและสร้างเอฟเฟ็กต์ระดับมืออาชีพ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. เดอะ บัทเลอร์ เกียรติยศพ่อบ้านบันลือโลก [videorecording] = The butler / produced by Pamela Oas Williams ... [et al.] ; directed by Lee Daniels ; written by Danny Strong.

by Williams, Pamela Oas. | Daniels, Lee. | Strong, Danny.

Call number: av DVD 01424 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทดีเอ็นเอ, 2556Other title: Butler.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. โค่นคุกอนาคตปลดแอกทรราช 2 [videorecording] = Prisoner Of Power 2.

Call number: av DVD 01526 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เจ-บิ๊คส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 5556Other title: Prisoner Of Power 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. รักนี้มหัศจรรย์ [videorecording] = Mood indigo = L'écume des jours.

Call number: av DVD 01527 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2556Other title: Mood indigo L'écume des jours | L'écume des jours.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. ซานต้า เทวดาตกสวรรค์ [videorecording] = When Santa fell to earth.

Call number: av DVD 00937 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : อีวีเอส เอ็นเทอร์เทนเมนท์, 2555Other title: When Santa fell to earth.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายแท้ ประกาศวุฒิสาร / โดย โสภาวรรณ บุญนิมิตร, พีรชัย เกิดสินธุ์.

by โสภาวรรณ บุญนิมิตร. | พีรชัย เกิดสินธุ์.

Call number: PN1998.3.T5 ส94 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2554Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. คนโขน / ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, กำกับการแสดง.

by ศรัณยู วงษ์กระจ่าง.

Call number: PN2889.755.K48 ศ46 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2554Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

33. Thailand script project 2007-2010.

by สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.

Call number: PN1995.9.P75 T48 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2554]Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

34. จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ = Film Archive newsletter / เจ้าของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).

by กระทรวงวัฒนธรรม. หอภาพยนตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม, 2554-Other title: Film Archive newsletter.Availability: No items available

35. เป็นเลิศ / ธีระ รุ่งธีระ, บรรณาธิการ.

by ธีระ รุ่งธีระ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์.

Call number: P121 ป73 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

36. Ferocious [videorecording] = ผจญโลกมหากาฬแดนเถื่อน.

Call number: av DVD 00248 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2553Other title: ผจญโลกมหากาฬแดนเถื่อน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

37. พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของสมาชิกร้านเช่าสื่อภาพยตร์ในหมู่บ้านพฤกษา 4, 8 จังหวัดนครปฐม = The movie viewing behavior of a movie media hiring store's member in housing development : Preuksa 4, 8 Nakhonpathom Province / ธรรมนูญ ด้วงโสน.

by ธรรมนูญ ด้วงโสน,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ธ44 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Movie viewing behavior of a movie media hiring store's member in housing development : Preuksa 4, 8 Nakhonpathom Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

38. หนังกับหนังสือ / วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์.

by วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์.

Call number: PN1993.5.T5 ว64 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : librarybooks, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

39. ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์ : วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา / นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ.

by นัทธนัย ประสานนาม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาวรรณคดี. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะมนูษยศาสตร์. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย. | ศูนย์สังคีตศิลป์.

Call number: PN85 ล62 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนูษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน), 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. ภาพยนตร์ [electronic resource] = Film.

by สยามจดหมายเหตุ.

Call number: TR856 ภ63 2552 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สยามจดหมายเหตุ, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

41. เจาะลึกหลักสูตรภาพยนตร์ / ผู้เรียบเรียง, กองบรรณาธิการ Exit Book.

by บรรณาธิการ Exit Book.

Call number: PN1994 จ8 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วัฎฎะ คลาสสิฟายด์ส, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. การสื่อความหมายของแสงสีในภาพยนตร์ไทยเรื่อง เมืองเหงาซ่อนรัก = Communicative meaning of lighting in the Thai film Muang Ngao Son Rak / ธีรทัศน์ พรอนันต์ตระกูล.

by ธีรทัศน์ พรอนันต์ตระกูล,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes นศ 1 ธ643 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Other title: Communicative meaning of lighting in the Thai film Muang Ngao Son Rak.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

43. บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจภาพยนตร์ไทย / บริษัทไดนามิก แอนด์ แอพพลิเคเบิล โซลูชั่น จำกัด.

by บริษัทไดนามิก แอนด์ แอพพลิเคเบิล โซลูชั่น. | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: PN1993.5.T5 ร642 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551Other title: โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจภาพยนตร์ไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจภาพยนตร์ไทย / บริษัทไดนามิก แอนด์ แอพพลิเคเบิล โซลูชั่น จำกัด.

by บริษัทไดนามิก แอนด์ แอพพลิเคเบิล โซลูชั่น. | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: PN1993.5.T5 ร64 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551Other title: โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจภาพยนตร์ไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. Outsider in cinema / เขียน, อุทิศ เหมะมูล.

by อุทิศ เหมะมูล.

Call number: PN1995 อ73 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : openbooks, 2551Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

46. Adobe Premiere 6.0 [electronic resource].

by บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม.

Call number: TR899 A46 2551 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2551Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

47. ทฤษฎีหนังอะไรวะ / ชัยพัฒน์ อัครเศรณี.

by ชัยพัฒน์ อัครเศรณี.

Call number: TR850 ช64 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เปเปอร์กูดี้ส์, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น = Basic film production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. ผู้แต่ง.

Call number: STOU 16452 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551Other title: ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น | การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น | Basic film production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

49. กฎหมายภาพยนตร์ : วีดิทัศน์ กระจายเสียง โทรทัศน์ และแพร่ภาพสาธารณะ / [ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล].

by ไทย.. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: KPT3173 ก25 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

50. แนวทางการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ; กองบรรณาธิการ, สามารถ จันทร์สูรย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สามารถ จันทร์สูรย์. | สำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย.

Call number: PN1994 น85 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Other title: ภาพยนตร์ไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter