Refine your search

Your search returned 122 results from 159349 records. Subscribe to this search

|
1. ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสมัยรัตนโกสินทร์ / กระทรวงวัฒนธรรม.

by กระทรวงวัฒนธรรม, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: HN700.55.A8 ช742 2563 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2563Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

2. ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ / กระทรวงวัฒนธรรม.

by กระทรวงวัฒนธรรม, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: HN700.55.A8 ช743 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2563Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

3. ชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน [sound recording] = Family life and community study / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญเสริม หุตะแพทย์.. ปฐมนิเทศชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | สุรพร เสี้ยนสลาย.. ชุมชนกับครอบครัว | สุรพร เสี้ยนสลาย.. สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย | ชินรัตน์ สมสืบ.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | บุญเสริม หุตะแพทย์.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับเศรษฐกิจ | วรรณภา โพธิ์น้อย.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพ็ญศรี พิชัยสนิท.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ | พรสม เปาปราโมทย์.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับการเมืองการปกครอง | เล็ก สมบัติ.. การจัดบริการสำหรับครอบครัวโดยชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์.. เทคนิควิธีสำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัวละชุมชน | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์.. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์.. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุรพร เสี้ยนสลาย.. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: av STOU 72305 CDA-T 62/026 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | Family life and community study.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

4. การวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาแบบเร่งด่วน = Rapid ethnographic community assessment process: RECAP / ผู้เขียน, ขนิษฐา นันทบุตร.

by ขนิษฐา นันทบุตร, ผู้แต่ง. | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: HN700.55.A8 ข35 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2561Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

5. ชุมชนสะพานไม้แก่น : ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา / ประสิทธ์ ทองแจ่ม.

by ประสิทธ์ ทองแจ่ม.

Call number: HN700.55 ป4656 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: สุราษฎร์ธานี : บริษัท สุวรรณอักษร จำกัด, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, กิตติ ตันไทย, บรรณาธิการ.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, บรรณาธิการ. | กิตติ ตันไทย, บรรณาธิการ. | การสัมมนาทางวิชาการวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้ (2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

Call number: HC445.Z9.E44 ว63 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน = Family life and community study / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมชาย โตรักษา.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ | พรสม เปาปราโมทย์.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับการเมืองการปกครอง | เล็ก สมบัติ.. การจัดบริการสำหรับครอบครัวโดยชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์.. เทคนิควิธีสำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัวละชุมชน | จรรจา สุวรรณทัต.. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | จันทร์แรม เรือนแป้น.. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์.. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์.. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์.. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์.. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | อุทุมพร อินทจักร์.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | ณัฐชนา พวงทอง.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | สุรพร เสี้ยนสลาย.. ชุมชนกับครอบครัว | มาดี ลิ่มสกุล.. สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย | ชินรัตน์ สมสืบ.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | บุญเสริม หุตะแพทย์.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับเศรษฐกิจ | วรรณภา โพธิ์น้อย.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72305 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | Family life and community study.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

8. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน = Family life and community study / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72305 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | Family life and community study.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

9. Charoenkrung : creative district = ย่านสร้างสรรค์ : เจริญกรุง / เรื่อง, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ; เรียบเรียง, กองบรรณาธิการนิตยสาร "คิด" (Creative Thailand Magazine) ; ภาพ, Streel Photo Thailand ; แปล, ญาณพล มุสิเกตุ.

by ญาณพล มุสิเกตุ. | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. | กองบรรณาธิการนิตยสาร "คิด". | Streel Photo Thailand.

Call number: DS589.B2 C48 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2559Other title: ย่านสร้างสรรค์ : เจริญกรุง.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

10. รูปแบบการบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = A model for administration of professional learning community to develop Thai language teaching capacity of teachers in schools under the Offices of Primary Education Service Area in three Southern border Provinces / สุธิภรณ์ ขนอม.

by สุธิภรณ์ ขนอม,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d ศษ 2 ส73 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Other title: Model for administration of professional learning community to develop Thai language teaching capacity of teachers in schools under the Offices of Primary Education Service Area in three Southern border Provinces.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. การเข้า (ให้) ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน / ปัทมา สูบกำปัง.

by ปัทมา สูบกำปัง.

Call number: HN700.55.C6 ป63 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (2), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Checked out (1).

12. ฟื้นย่านเก่าและภูมินิเวศวัฒนธรรมให้มีชีวิต : ประสบการณ์จากเพื่อนถึงเพื่อน / ผู้เขียน, สุรชัย รักษาชาติ, อัญชัญ แกมเชย.

by สุรชัย รักษาชาติ. | อัญชัญ แกมเชย,, 2514-

Call number: HN700.55.Z9C6 ส747 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : คณะบุคคล อรุณ อิน สยาม, 2558Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

13. ณ เวิ้งนาครเขษม / ผู้เขียน, สุวพล สุวนิช, กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร ; บรรณาธิการ สุดารา สุจฉายา.

by สุวพล สุวนิช. | กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร. | สุดารา สุจฉายา.

Call number: DS589.B2 ส75 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการชุมชนเวิ้งนาครเขษม, [2558?]Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

14. ท่าเตียน : วัด วัง บ้าน ร้าน ตลาดและผู้คน / ดำรงพล อินทร์จันทร์, เรื่อง ; ศรัณย์ ทองปาน, บรรณาธิการ.

by ดำรงพล อินทร์จันทร์. | ศรัณย์ ทองปาน.

Call number: DS589.B3 ด64 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.), 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต = Family and community resources management for the quality of life / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พูนสุข เวชวิฐาน.. แนวคิดการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนกับคุณภาพชีวิต | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การตัดสินใจและกระบวนการจัดการทรัพยากร | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.. จิตสำนึกกับการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล).. การจัดการเกี่ยวกับผ้าและเครื่องนุ่งห่ม | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล). การจัดการที่อยู่อาศัย | วศินา จันทรศิริ.. การจัดการอาหารของครอบครัวและชุมชน | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. รายได้ การจัดการการเงินและธุรกิจครอบครัว | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การจัดการเวลาและแรงงานของครอบครัว | สุมาลี สังข์ศรี.. การจัดการสุขภาวะครอบครัวและชุมชน | กมลวรรณ โป้สมบูรณ์.. การจัดการสุขภาวะครอบครัวและชุมชน | วรรณภา โพธิ์น้อย.. การศึกษาและการจัดการความรู้ของครอบครัวและชุมชน | ภาสกร อินทุมาร.. นันทนาการ ศิลปะ และวัฒนธรรม | ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.. การจัดการทรัพยากรชุมชน | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. สวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว | สุมาลา ดาวงาม.. การดำเนินชีวิตครอบครัว | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล).. แนวโน้มการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน | อนุชา ม่วงใหญ่.. การจัดการทรัพยากรชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72203 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | Family and community resources management for the quality of life.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

16. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต = Family and community resources management for the quality of life / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72203 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | Family and community resources management for the quality of life.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

17. ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม = Community of arts practice / จิรวัฒน์ พิระสันต์.

by จิรวัฒน์ พิระสันต์.

Call number: N72.S6 จ64 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิษณุโลก : โรงพิมพ์ดาวเงิน, 2557Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน / สฤณี อาชวานันทกุล, ปัทมาวดี โพชนุกุล.

by สฤณี อาชวานันทกุล. | ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ.

Call number: HG4027.4 ส43 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

19. สวัสดีควนเนียง : เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม / บรรณาธิการ, อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.

Call number: HN700.58.S59 ส56 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. บทบาทการจัดสวัสดิการชุมชนของมูลนิธิพรเมตตา อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี = Mery foundation's role in community welfare in Na Tan District, Ubon Ratchathani Province / สุวรรณนิสา พันธเสน.

by สุวรรณนิสา พันธเสน,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศป 2 ส75 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Other title: Mery foundation's role in community welfare in Na Tan District, Ubon Ratchathani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. งานอาชีพย่านบางลำพู / โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนบางลำพู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ.

by โรงเรียนวัดบวรนิเวศ. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนบางลำพู.

Call number: DS589.B2 ง635 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, [2556?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. บทเรียน บทรู้--เรื่องเล่าจากชุมชนวิจัยบ้านเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด / จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ... [และคนอื่น ๆ].

by จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร.

Call number: HN700.55.Z9C6 บ34 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

23. พบกันที่ -- หนองสาหร่าย สุพรรณบุรี / สลิลทิพย์ เชียงทอง ; บรรณาธิการ อินทิรา วิทยสมบูรณ์.

by สลิลทิพย์ เชียงทอง. | อรรถนิติ ลาภากรณ์.

Call number: HN700.55.Z9C6 ส464 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต [sound recording] = Family and community resources management for the quality of life / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พูนสุข เวชวิฐาน.. แนวคิดการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนกับคุณภาพชีวิต | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การตัดสินใจและกระบวนการจัดการทรัพยากร | นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.. จิตสำนึกกับการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน | วศินา จันทรศิริ.. การจัดการอาหารของครอบครัวและชุมชน | วราภรณ์ ธาระวานิช.. การจัดการเกี่ยวกับผ้าและเครื่องนุ่งห่ม | วราภรณ์ ธาระวานิช.. การจัดการที่อยู่อาศัย | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. รายได้ การจัดการการเงินและธุรกิจครอบครัว | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การจัดการเวลาและแรงงานของครอบครัว | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. การจัดการสุขภาวะครอบครัวและชุมชน | วรรณภา โพธิ์น้อย.. การศึกษาและการจัดการความรู้ของครอบครัวและชุมชน | ภาสกร อินทุมาร.. นันทนาการ ศิลปะ และวัฒนธรรม | นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.. การจัดการทรัพยากรชุมชน | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. สวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การดำเนินชีวิตครอบครัว | พูนสุข เวชวิฐาน.. แนวโน้มการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: av STOU 72203 CDA-T 57/045 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2556]Other title: การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | Family and community resources management for the quality of life.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

25. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพลังงานชุมชนในโครงการวางแผนพลังงานชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช = The participation of energy community's volunteers towards the local energy planning project in Nakhon Si Thammarat Province / สิริกานต์ กองทอง.

by สิริกานต์ กองทอง,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 ส645 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Participation of energy community's volunteers towards the local energy planning project in Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. ทิศทางใหม่ประเทศไทย : ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิ่น / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี.

Call number: HM756 ป46 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

27. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2555 : ชุมชนเข้มแข็งสังคมน่าอยู่เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ / โดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา (2555 : เชียงใหม่) | เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: HN700.567 ก643 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555Other title: ชุมชนเข้มแข็งสังคมน่าอยู่เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง = Civic education / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, เขียน.

by ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.

Call number: LC1091 ป46 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (2).

29. พลวัตสิทธิชุมชนประมงพื้นบ้านคลองนาทับ / สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี.

by สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี.

Call number: HN700.55.C6 ส54 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : นำศิลป์โฆษณา, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

30. รายงานการวิจัยเรื่องการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเชิงรุก : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันอาชญากรรมโดยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน = Proactive crime resolution : relating factors for effective crime prevention by community justice networks / โดย กรกช นาควิเชตร, อรพินธ์ สุวัณณปุระ.

by กรกช นาควิเชตร. | อรพินธ์ สุวัณณปุระ.

Call number: HV8252.55 A4 ก42 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมคุมประพฤติ, 2555Other title: การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเชิงรุก : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันอาชญากรรมโดยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน | Proactive crime resolution : relating factors for effective crime prevention by community justice networks.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. เสน่ห์ย่านเก่า : เรื่องราวรักษ์ย่านเก่าจากญี่ปุ่น / พีธากร ศรีบุตรวงษ์.

by พีธากร ศรีบุตรวงษ์. | Thailand. Japan Foundation.

Call number: HT169.J3 พ63 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บางกอกฟอรั่ม, 2555,(พิมพ์ซ้ำ 2556)Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

32. แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน : เพื่อแก้หนี้แก้จนอย่างยั่งยืน / เสรี พงศ์พิศ.

by เสรี พงศ์พิศ.

Call number: HC79.P6 ส74 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

33. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการนำยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ของกรมการพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี = Problems and solutions of implementation of strategy for promoting village development with sufficient-economy approach of community development deparyment in Ratchaburi Province / ขวัญเรือน มีชูนาค.

by ขวัญเรือน มีชูนาค,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ข563 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Other title: Problems and solutions of implementation of strategy for promoting village development with sufficient-economy approach of community development deparyment in Ratchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

Call number: HM831 ฉ63 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

35. สารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม = MSU research digest / เจ้าของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555-Other title: MSU research digest.Availability: No items available

36. วารสารชุมชนศึกษา = Journal of community studies.

by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: สงขลา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2554-Other title: Journal of community studies.Availability: No items available

37. ชนบทกับเมืองสู่ความอยู่ดีมีสุข / เขียน, อานันท์ กาญจนพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: HT475 ช33 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

38. วิถีชุมชนเครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่ายได้ผลและสนุก / โกมาตร จีงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,, 2502-

Call number: HN700.55.C6 ว63 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สุขศาลา, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). In transit (1).

39. พลวัตเศรษฐกิจบนที่สูง : การค้ากับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ / ประสิทธิ์ ลีปรีชา.

by ประสิทธิ์ ลีปรีชา. | โครงการพลวัตรเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ.

Call number: HC445.Z9E5 ป465 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด. ตอนย่านการค้าเก่าแก่ในกรุงเทพฯ [videorecording] / ASTV ร่วมกับ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์, เมืองโบราณ.

by Asia Satellite TV. | มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์. | เมืองโบราณ.

Call number: av DVD 00773 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์, 2554Other title: พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด. | ย่านการค้าเก่าแก่ในกรุงเทพฯ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av DVD 00773] (1).

41. ชุมชนศึกษา = Community study / ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์.

by ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์.

Call number: HM756 ธ64 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

42. แนวคิดชุมชนในสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

Call number: HN700.55.C6 ฉ63 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : โครงการกิตติเมธี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

43. รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด. ตอนยานนาวา : ย่านประวัติศาสตร์ที่กำลังเลือนหาย [videorecording] / ASTV ร่วมกับ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์, เมืองโบราณ.

by Asia Satellite TV. | มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์. | เมืองโบราณ.

Call number: av DVD 00269 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์, 2553Other title: พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด. | ยานนาวา : ย่านประวัติศาสตร์ที่กำลังเลือนหาย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av DVD 00269] (1).

44. จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / เจ้าของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2553-Other title: งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น.Availability: No items available

45. รูปแบบการจัดตั้งและการคงอยู่ของระบบเงินตราชุมชน : กรณีศึกษาบุญกุดชุม = A creation and existence of community currency system : a case study of Boon Kudchum / นิวัฒน์ สาระขันธ์.

by นิวัฒน์ สาระขันธ์,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศศ 1 น35 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. Other title: Creation and existence of community currency system : a case study of Boon Kudchum.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. รายงานการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลแม่หล่ายอย่างมีส่วนร่วมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมของเยาวชนและประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = The participatory strengthening of Maelai Municipality to create concious empowerment and behavior of youths and population toward sufficiency economy philosophy / โดย วัฒนา วณิชชานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by วัฒนา วณิชชานนท์.

Call number: HN700.55 ร644 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ], 2553Other title: การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลแม่หล่ายอย่างมีส่วนร่วมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมของเยาวชนและประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | Participatory strengthening of Maelai Municipality to create concious empowerment and behavior of youths and population toward sufficiency economy philosophy.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาการปลูกทุเรียนเมืองนนท์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน / วิทยานิพนธ์ของ กัญญ์ ยังน้อย.

by กัญญ์ ยังน้อย,, 2498- | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses สส มมส ก62 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. การพัฒนาประชาสังคมเพื่อสร้างชุมชนทางการเมืองเข้มแข็ง : กรณีศึกษาหมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Developing civil society to build strong political communities : a case study of Samkha Village, Tambol Hua Seua, Mae Tha District, Lampang Province / ทวี ศรีธิ.

by ทวี ศรีธิ,, 2502- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes รศ 1 ท565 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ร.ม. (การเมืองการปกครอง))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. Other title: Developing civil society to build strong political communities : a case study of Samkha Village, Tambol Hua Seua, Mae Tha District, Lampang Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. โครงการนำร่องเพื่อเชิดชูชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการชุมชน = The pilot project on promoting best practice on community management / โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้วิจัย, พรพรรณ วีระปรียากูร ... [และคนอื่น ๆ].

by พรพรรณ วีระปรียากูร. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.

Call number: HN49.C6 ค92 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2553Other title: Pilot project on promoting best practice on community management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. บทสรุปผู้บริหารโครงการนำร่องเพื่อเชิดชูชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการชุมชน = The pilot project on promoting best practice on community management / โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้วิจัย, พรพรรณ วีระปรียากูร ... [และคนอื่น ๆ].

by พรพรรณ วีระปรียากูร. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.

Call number: HN49.C6 บ35 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2553Other title: โครงการนำร่องเพื่อเชิดชูชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการชุมชน | Pilot project on promoting best practice on community management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter