Your search returned 15 results from 159372 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยเรื่องแนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ = Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process / โดย อาจารย์วิภุส แสนเจริญ.

by วิภุส แสนเจริญ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: KPT1758 ว64 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2561Other title: แนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ | Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), YL General Collection (1).

2. กฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ, ณัฐนันท์ คุณเงิน.

by ณัฐนันท์ คุณเงิน. | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ.

Call number: KPT1758 ก25 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), UB General Collection (1). On hold (1).

3. กระบวนการยุติธรรมชุมชนในประเทศไทย = Community Justice in Thailand / สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ.

by สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ,, 2502- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes นต 3 ส62 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Other title: Community Justice in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา = Legal problem related to mediate criminal case according to the ministerial regulations about mediation of crime / ดาริกา นาคขาว.

by ดาริกา นาคขาว,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ด64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Legal problem related to mediate criminal case according to the ministerial regulations about mediation of crime.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. พัฒนาการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2558 / บรรณาธิการ, ยงยุทธ อนุกูล.

by ยงยุทธ อนุกูล. | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Call number: KPT1829 พ63 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ประจำปี 2549 / บรรณาธิการ, พรพิมล จิรศิริเลิศ.

by พรพิมล จิรศิริเลิศ. | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท.

Call number: KPT1758.C66 ร63 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. รวมข้อเขียนเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางการค้า / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

by พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

Call number: K2400 พ62 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์, 2549Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

8. ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : มโนสาเร่ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, บรรณาธิการ.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. | โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก)

Call number: HF1379 ข54 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2548Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : สินค้าเกษตร / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, บรรณาธิการ.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. | โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก)

Call number: HD9000.5 ข544 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2548Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. รายงานการวิจัยของสำนักระงับขัอพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม การปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข / สำนักระงับขัอพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ; คณะผู้วิจัย พรรณยง พุฒิภาษ ... [และคนอื่นๆ] ; เรียบเรียง สุพินดา ธีระวราพิชญ์, ชิษชัย เหล่าฤทธิ์..

by พรรณยง พุฒิภาษ. | สุพินดา ธีระวราพิชญ์. | ชิษชัย เหล่าฤทธิ์. | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท.

Call number: KPT1758 ร642 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2547Other title: การปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

11. รายงานการวิจัยของสำนักงานศาลยุติธรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลกับการช่วยลดภาระการบริหารจัดการคดี / พรทิพย์ อุดมสิน ... [และคนอื่น ๆ] ; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: KPT1758 ร64 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลกับการช่วยลดภาระการบริหารจัดการคดี.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ / เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

by เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

Call number: KPT3760 ส84 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย / กระทรวงยุติธรรม.

by กระทรวงยุติธรรม.

Call number: KPT1758 ก64 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ร.ส.พ., [254-?]Availability: Items available for loan: NW General Collection (2), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

14. ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในระดับท้องถิ่นสำหรับประชาชน / โครงการสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางแพ่งในระดับท้องถิ่นโดยอรุญาโตตุลาการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด.

by สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.). โครงการสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางแพ่งในระดับท้องถิ่นโดยอรุญาโตตุลาการ.

Call number: KPT1829.A85 ค46 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, [254-?]Availability: Items available for loan: NK General Collection (1).

15. การบังคับใช้บทบัญญัติมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน : กรณีศึกษาปัญหาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ = The application of section 83 of the land code : a case study on the enforceability of the arbitration clause / ขันติ แนวสุจริต.

by ขันติ แนวสุจริต,, 2502- | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses นต มร ข63 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2539Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม. (นิติศาสตร์))--มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539. Other title: Application of section 83 of the land code : a case study on the enforceability of the arbitration clause.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter