Your search returned 40 results from 159059 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการคัดเลือกมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล = The project of international standards selection for research output management in digital repositories / โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย, บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด, นายชาตรี วงษ์แก้ว, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นางสาวนีลวัสน์ อินทรักษา บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด, นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

by น้ำทิพย์ วิภาวิน, ผู้วิจัย. | วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์, ผู้วิจัย. | พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย, ผู้วิจัย. | ชาตรี วงษ์แก้ว, ผู้วิจัย. | นีลวัสน์ อินทรักษา, ผู้วิจัย. | อุไร เหลืองบริสุทธิ์, ผู้วิจัย. | สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.). กองมาตรฐานการวิจัย, ฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย.

Call number: ZA4081.86 น63 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2562Other title: โครงการคัดเลือกมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล | Project of international standards selection for research output management in digital repositories .Availability: No items available Checked out (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร = Development and management of digital intellectual repository Silpakorn University / ชื่อผู้วิจัย จุฑามาศ ถึงนาค ... [และคนอื่น ๆ].

by จุฑามาศ ถึงนาค.

Call number: ZA4081.86 ก64 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561Other title: การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร | Development and management of digital intellectual repository Silpakorn University .Availability: No items available Checked out (1).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น = Local information resources management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์.. ภูมิปัญญาไทย | ทัศนา หาญพล.. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.. การจัดองค์การสารสนเทศท้องถิ่น | นิตยา วงศ์ใหญ่.. การรวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | สุชาติ แสนพิช.. การรวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นิตยา วงศ์ใหญ่.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.. การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่น | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่น | ศุมรรษตรา แสนวา.. การศึกษาผู้ใช้สารสนเทศท้องถิ่น | วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.. การบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | สมสรวง พฤติกุล.. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.. ความร่วมมือและเครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นิศาชล จำนงศรี.. การจัดการทรัพยากรสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การจัดการทรัพยากรสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล | ศุมรรษตรา แสนวา.. การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13414 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | Local information resources management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

4. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น = Local information resources management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13414 W 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | Local information resources management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special information resources / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมสรวง พฤติกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. จารึก | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. หนังสือตัวเขียน | ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์.. หนังสือหายาก | สมสรวง พฤติกุล.. เอกสารจดหมายเหตุ | ชมภูนุช สุนทรนนท์.. สารสนเทศจากคำบอกเล่า | นิตยา วงศ์ใหญ่.. แผนที่ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สิ่งพิมพ์ระยะสั้น | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สารสนเทศด้านดนตรี | กิตติมา ธาราธีรภาพ.. สารสนเทศด้านดนตรี | วราภรณ์ อุปลาคม.. สื่อโสตทัศน์ | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เอกสารสิทธิบัตร | สุวรรณา ธนพัฒน์.. เอกสารมาตรฐาน | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เกรย์ลิเทอเรเจอร์และรายงานทางวิชาการ | กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.. วัตถุจำลองและวัตถุสะสม | นิตยา วงศ์ใหญ่.. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13411 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | Special information resources.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

6. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special Information Resources / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13411 W 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | Special Information Resources.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์สตอเรจสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ กรณีศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา = Application of cloud storage technology for online resource management : a case study of Faculty of Economics and Business Administration Thaksin University Songkhla Campus / นายอนุกูล ศรีวรรณ.

by อนุกูล ศรีวรรณ, , 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วท 1 อ37 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Application of cloud storage technology for online resource management : a case study of Faculty of Economics and Business Administration Thaksin University Songkhla Campus.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. การบริหารยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = Strategic management of information technology of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok / ศรินญา สุวรรณดี.

by ศรินญา สุวรรณดี,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ศ46 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2559Other title: Strategic management of information technology of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Information and communication technology for information management / ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.

by ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.

Call number: Z699 ด62 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. แบบรายงานผลโครงการศึกษาเพิ่มเติมด้าน Big Data Governance and Big Analytic ณ Ludwigshafen University of Applied Sciences (Hochschule Ludwigshafen am Rhein) เมือง Ludwigshafen ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน / สำรวย กมลายุตต์.

by สำรวย กมลายุตต์.

Call number: T58.64 ส64 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์], 2557Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Technology for information management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การจัดการสารสนเทศ | ศลิษา เพชรน้อย.. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ | สาโรช เมาลานนท์.. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | สุณี รักษาเกียรติศักดิ์.. การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | สุณี รักษาเกียรติศักดิ์.. คลังข้อมูลและบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์ | ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์.. คลังข้อมูลและบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์ | จิตใส เก่งสาริกิจ.. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเนื้อหาในองค์การ | มนู อรดีดลเชษฐ์.. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ | มนู อรดีดลเชษฐ์.. เทคโนโลยีเพื่อความร่วมมือในการทำงาน | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. เทคโนโลยีเพื่อห้องสมุดดิจิทัล | ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ.. เทคโนโลยีเพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | สุรางคณา วายุภาพ (แก้วจำนงค์).. จริยธรรมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ | กำพล ศรธนะรัตน์.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล | ขวัญชัย เขมนิจกุล.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา. | สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์.. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

Call number: STOU 13731 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ | Technology for information management | เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (5). Checked out (3). Damaged (2).

12. แนวการศึกษาชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Technology for information management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 13731 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ | Technology for information management | เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

13. ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ [sound recording] = Special information resources / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมสรวง พฤติกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. จารึก | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. หนังสือตัวเขียน | สมสรวง พฤติกุล.. จดหมายเหตุ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สิ่งพิมพ์ระยะสั้น | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เอกสารสิทธิบัตร | สุวรรณา ธนพัฒน์.. เอกสารมาตรฐาน | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เกรย์ลิเทอเรเจอร์ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. รายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานการวิจัย | สมสรวง พฤติกุล.. แผนที่ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. เอกสารจากคำบอกเล่า | สมสรวง พฤติกุล.. หนังสือหายาก | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สารสนเทศด้านดนตรี | วราภรณ์ อุปลาคม.. สื่อโสตทัศน์ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 13411 CDA-T 56/014 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2555]Other title: ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | Special information resources.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

14. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น = Local information resources management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์.. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย | ทัศนา หาญพล.. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.. การจัดองค์การสารสนเทศท้องถิ่น | ศิริพร พูลสุวรรณ.. การรวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | สุรัชนี เปี่ยมญาติ.. การรวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ปริญญา ฉายะพงษ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.. การจัดระบบสารสนเทศท้องถิ่น | อนงค์ อนันตริยเวช.. การศึกษาผู้ใช้สารสนเทศท้องถิ่น | วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.. การบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | สมสรวง พฤติกุล.. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.. ความร่วมมือและเครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นิศาชล จำนงศรี.. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล | อนงค์ อนันตริยเวช.. การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ.. สารสนเทศท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. สารสนเทศท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13414 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | Local information resources management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

15. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น = Local information resources management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13414 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | Local information resources management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

16. ชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ [sound recording] = Information system management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนสถาบันบริการสารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การจัดองค์การขององค์การสารสนเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การสารสนเทศ | วรนุช สุนทรวินิต.. การจัดการทรัพยากรการเงินในองค์การสารสนเทศ | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาคารสถานที่ขององค์การสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการสำนักงานขององค์การสารสนเทศ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ | ประดิษฐา ศิริพันธ์.. การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การประเมินองค์การสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 13314 CDA-T 55/038 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2554]Other title: การจัดการองค์การสารสนเทศ | ซีดีเสียงประจำชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ | รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ | Information system management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4).

17. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special information resources / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13411 W 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

18. เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special Information Resources / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมสรวง พฤติกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. หนังสือตัวเขียน | สมสรวง พฤติกุล.. เอกสารจดหมายเหตุ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สิ่งพิมพ์ระยะสั้น | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เอกสารสิทธิบัตร | สุวรรณา ธนพัฒน์.. เอกสารมาตรฐาน | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. จารึก | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เกรย์ลิเทอเรเจอร์ | นฤมล ปราชญโยธิน.. รายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานการวิจัย | พัธนี อยู่ออมสิน.. แผนที่ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. เอกสารจากคำบอกเล่า | อัมพร ทีขะระ.. หนังสือหายาก | พูลผล อรุณรักถาวร.. สารสนเทศด้านดนตรี | วราภรณ์ อุปลาคม.. สื่อโสตทัศน์ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13411 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13411 T 2554] (1).
Checked out (2). Damaged (1). In transit (2).

19. การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstone / สมชาย วรัญญานุไกร.

by สมชาย วรัญญานุไกร.

Call number: ZA4080 ส426 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. การสร้างคลังเอกสารดิจิทัล Greenstone / [เรียบเรียงโดย บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์].

by บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. | สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: ZA4080 บ72 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

21. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ = Information technology and innovation for knowledge management / พรรณี สวนเพลง.

by พรรณี สวนเพลง.

Call number: HD30.2 พ44 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (1), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

22. ERP สำหรับผู้บริหาร : ประเด็นในการเลือกใช้ ดำเนินโครงการ และขยายผล = Managerial issues of enterprise resource planning systems / เขียน, David Olson ; วิทยา สุหฤทดำรง, เผ่าภัค ศิริสุข, แปล.

by Olson, David. | วิทยา สุหฤทดำรง. | เผ่าภัค ศิริสุข.

Call number: T58.64 O56 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

23. การจัดการการเปลี่ยนแปลงในการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์การมาใช้ในบริษัทไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด = Change management in implementing enterprise resource planning system of Thai Garment Export Co., Ltd. / พงษ์สวัสดิ์ พูลเรืองเผ่า.

by พงษ์สวัสดิ์ พูลเรืองเผ่า,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 พ256 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Other title: Change management in implementing enterprise resource planning system of Thai Garment Export Co., Ltd..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. ชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ [sound recording] = Information system management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | บุญฑา วิศวไพศาล.. ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนสถาบันบริการสารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การจัดองค์การของสถาบันบริการสารสนเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันบริการสารสนเทศ | วรนุช มานะวนิชย์.. การจัดการทรัพยากรการเงินในสถาบันบริการสารสนเทศ | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงานพัสดุของสถาบันบริการสารสนเทศ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาคารสถานที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการสำนักงานของสถาบันบริการสารสนเทศ | ลัดดา โกรดิ.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประดิษฐา ศิริพันธ์.. การจัดการการตลาดระบบสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบสารสนเทศ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. ความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การประเมินระบบสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ปัจฉิมนิเทศชุดวิชา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 13314 CDA-T 52/006 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2550]Other title: การจัดการระบบสารสนเทศ | Information system management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

25. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ = Information system management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนสถาบันบริการสารสนเทศ | บุญฑา วิศวไพศาล.. ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนสถาบันบริการสารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การจัดองค์การของสถาบันบริการสารสนเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันบริการสารสนเทศ | วรนุช มานะวนิชย์.. การจัดการทรัพยากรการเงินในสถาบันบริการสารสนเทศ | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงานพัสดุของสถาบันบริการสารสนเทศ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาคารสถานที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการสำนักงานของสถาบันบริการสารสนเทศ | ลัดดา โกรดิ.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประดิษฐา ศิริพันธ์.. การจัดการการตลาดระบบสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบสารสนเทศ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. ความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การประเมินระบบสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13314 T 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ | การจัดการระบบสารสนเทศ | Information system management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (1), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6). Damaged (3).

26. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ = Information system management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13314 W 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ | การจัดการระบบสารสนเทศ | Information system management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2). Damaged (1).

27. การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น / ผู้เขียน, ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.

by ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.

Call number: Z665 ช62 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

28. ล้างเอกสารรกในที่ทำงาน = Traming the paper tiger at work / โดย Barbara Hemphill ; เรียบเรียงโดย วารี ปานเจริญ.

by Hemphill, Barbara. | วารี ปานเจริญ.

Call number: T58.6 H4 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548Other title: Traming the paper tiger at work.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Technology for information management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การจัดการสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ | นพพร โชติกกำธร.. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | สุณี รักษาเกียรติศักดิ์.. การจัดการข้อมูล | มนู อรดีดลเชษฐ์.. บุคลากร อุตสาหกรรมและสมาคมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ชฎามาศ ธุวเศรษฐกุล.. จริยธรรมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ | สุรางคณา แก้วจำนงค์.. จริยธรรมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครรชิต มาลัยวงศ์.. การจัดการมาตรฐานและคุณภาพ | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | สุรสิทธ์ วรรณไกรโรจน์ .. ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ | สำรวย กมลายุตต์.. การสร้างแบบจำลองข้อมูล | อิสระ บุรินทรามาตย์.. คลังข้อมูลและการจัดการความรู้ | ครรชิต มาลัยวงศ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงาน | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. เทคโนโลียีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | สำรวย กมลายุตต์.. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา. | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

Call number: STOU 13711 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ | Technology for information management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (10), NK General Collection (4), NR General Collection (10), NW General Collection (10), ODI General Collection (9), PB General Collection (10), SK General Collection (6), UB General Collection (10), UD General Collection (10), YL General Collection (10). Checked out (3). Damaged (4).

30. แนวการศึกษาชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Technology for information management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 13711 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ | Technology for information management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (2), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (6), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (1).

31. ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการจัดการสารสนเทศ = Seminar in information management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยืน ภู่วรวรรณ.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ | มนู อรดีดลเชษฐ์.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อดิจิทัลต่อวิชาชีพสารสนเทศ นักสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ | วิชญะ นาครักษ์.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บสารสนเทศ | บุญเรือง เนียมหอม.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ | วิชญะ นาครักษ์.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการผลิตสารสนเทศ | ประภาวดี สืบสนธิ์.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ | นฤมล รักษาสุข.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ | ประภาวดี สืบสนธิ์.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ | ประภาวดี สืบสนธิ์.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสงวนรักษาสารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแปลงรูปสารสนเทศ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสารสนเทศ | ชัยวัฒน์ น่าชม.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสารสนเทศ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยกับการจัดการสารสนเทศ | วรนุช มานะวนิชย์.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 13714 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาสัมมนาการจัดการสารสนเทศ | สัมมนาการจัดการสารสนเทศ | Seminar in information management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13714 GT] (2).
Damaged (1).

32. แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการจัดการสารสนเทศ = Seminar in information management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 13714 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาสัมมนาการจัดการสารสนเทศ | สัมมนาการจัดการสารสนเทศ | Seminar in information management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

33. การจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ = Electronic journals management / สุริทอง ศรีสะอาด.

by สุริทอง ศรีสะอาด.

Call number: Z692.S5 ส74 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [มหาสารคาม] : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. ชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ [เทปเสียงประจำชุดวิชา] / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: av STOU 13711 GT TC-T 47/020 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, 2545Other title: เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ.Availability: No items available

35. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ / พลวัฒน์ จิระจักรวัฒนา.

by พลวัฒน์ จิระจักรวัฒนา,, 2517- | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses วส มม พ4424 2544 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2544Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. Other title: Management of information system for the new theory project administration.Availability: Items available for loan: YL General Collection (1).

36. ชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: av STOU 13711 GT VC-T 47/011 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2544]Other title: เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

37. การจัดการความรู้ : เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน / โทมัส เอช. ดาเวนพอร์ท และลอเรนซ์ พรูแซค ; นิทัศน์ วิเทศ, แปล.

by ดาเวนพอร์ท, โทมัส เอช. | พรูแซค, ลอเรนซ์. | นิทัศน์ วิเทศ. | Davenport, Thomas H. | Prusak, Laurence.

Call number: HD58.82 ด67 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเออาร์ บิซิเนส เพรส จำกัด, 2542Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ... [และคนอื่น ๆ].

by ประสงค์ ปราณีตพลกรัง.

Call number: T58.6 ร632 2541 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2541Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. การอบรมหลักสูตร "สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสารนิเทศ" / จัดโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 18-21 มิถุนายน 2534.

by การอบรมหลักสูตร "สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสารนิเทศ" (2534 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา. | คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์.

Call number: H35 ก6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์, 2535Other title: สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสารนิเทศ.Availability: No items available

40. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Management of natural resources and environment / โดย อำนาจ เจริญศิลป์.

by อำนาจ เจริญศิลป์. | สถาบันราชภัฏธนบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: HC445 Z65 อ63 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter