Your search returned 24 results from 159037 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Community work in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรางคณา จันทร์คง.. แนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชน | จิรนันท์ ตุลชาติ.. ระบบบริการสุขภาพกับการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การจัดการในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อารยา ประเสริฐชัย.. การจัดองค์กรการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การประสานความร่วมมือและการระดมทรัพยากรในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ปริญญา จิตอร่าม.. การพัฒนาทักษะในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | พิทยา ศรีเมือง.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ปริญญา จิตอร่าม.. การประเมินและวินิจฉัยชุมชนด้านสาธารณสุข | สุณัฐชา แสงมณี.. การประเมินและวินิจฉัยชุมชนด้านสาธารณสุข | สุมัทนา กลางคาร.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | วรางคณา จันทร์คง.. การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงานชุมชน | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง | ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง | ปริญญา จิตอร่าม.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในชนบท | นิรัตน์ อิมามี.. การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทำงานชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52306 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Community work in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

2. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Community work in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52306 W 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Community work in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข = Professional experience in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทักษะการประเมินสภาวะสุขภาพในชุมชน | วรางคณา จันทร์คง.. ทักษะการวางแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการดำเนินงานสุขศึกษา | จุฬาภรณ์ โสตะ.. ทักษะการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ทักษะการเสริมพลังในการดูแลสุขภาพ | ถนอม นามวงศ์.. ทักษะการทำงานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา | สราวุธ สุธรรมมาสา.. ทักษะด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | สุรชาติ ณ หนองคาย.. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน | สุรชาติ ณ หนองคาย.. องค์การวิชาชีพการสาธารณสุข และความรับผิดชอบ | พรทิพย์ กีระพงษ์.. องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานสาธารณสุข | อนัญญา ประดิษฐปรีชา.. องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานสาธารณสุข | ทองหล่อ เดชไทย.. ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ธีระวุธ ธรรมกุล.. การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสาธารณสุข | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การสื่อสารในงานสาธารณสุข | ประกิจ โพธิอาศน์.. การจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสาธารณสุข | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การพัฒนานวัตกรรมและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข | วรางคณา จันทร์คง.. การพัฒนานวัตกรรมและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52402 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข | ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข | Professional experience in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

4. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข = Professional experience in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52402 W 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข | ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข | Professional experience in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง = Public health and related laws / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. สุขภาพและการสาธารณสุข | นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์.. วิวัฒนาการสาธารณสุขไทยและระบบสุขภาพไทย | วรางคณา จันทร์คง.. ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | สุณัฐชา แสงมณี.. ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. แนวคิดและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ | อารยา ประเสริฐชัย.. แนวคิดการดำเนินงานป้องกันโรคและควบคุมโรค | วรางคณา จันทร์คง.. แนวคิดการดำเนินงานบำบัดโรคเบื้องต้นและฟื้นฟูสภาพของนักสาธารณสุข | เอกพล กาละดี.. การดำเนินงานสาธารณสุขของภาคประชาสังคม | สุคนธา คงศีล.. ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต | ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.. กฎหมายที่สนับสนุนงานสาธารณสุข | ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.. กฎหมายการสาธารณสุข | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. กฎหมายคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัย | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ยา อาหาร และเครื่องสำอาง | อารยา ประเสริฐชัย.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและสถานพยาบาล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52205 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | Public health and related laws.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

6. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง = Public health and related laws / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52205 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | Public health and related laws.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

7. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ = Laws related to public health, environmental health and forensic medicine / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เกวลิน ต่อปัญญาชาญ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ | เมธี จันท์จารุภรณ์.. รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและกฎหมายสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง | ชาญวิทย์ ทระเทพ. t พระราชบัญญัติเวชกรรมและสถานบริการสุขภาพ. | เมธี จันท์จารุภรณ์.. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. กฎหมายคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัย | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. กฎหมายเกี่ยวกับยา อาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ | อารยา ประเสริฐชัย.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค | สุรชาติ ณ หนองคาย.. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสาธารณสุข | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูรณ์.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) | กุณฑลีย์ บังคะดานรา.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูรณ์.. กฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ | จาตุรนต์ บุณยธนะ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชานิติเวชศาสตร์และการพิสูจน์บุคคล | วิโรจน์ ไวยวุฒิ.. การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมต่อเด็ก | วรวีร์ ไวยวุฒิ.. การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมต่อเด็ก | แมน อิงคตานุวัฒน์.. การเป็นพยานและการเขียนรายงานทางการแพทย์ | นันทนา ศิริทรัพย์.. การเป็นพยานและการเขียนรายงานทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52204 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ | Laws related to public health, environmental health and forensic medicine | ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

8. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ = Laws related to public health, environmental health and forensic medicine / สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52204 W 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ | กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ | Laws related to public health, environmental health and forensic medicine.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

9. แนวการศึกษาชุดวิชานโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน = Health policy and health system, leadership, concepts and theories in nursing and community nurse practitioner’s roles / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 89701 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชานโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | Health policy and health system, leadership, concepts and theories in nursing and community nurse practitioner’s roles.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

10. เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน = Community based public health practicum / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ทักษะการสร้างเสริมสุขวิทยาและการควบคุมโรค | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน | เยาวภา ติอัชสุวรรณ.. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน | เยาวภา ติอัชสุวรรณ.. ทักษะการให้สุขศึกษาในชุมชน | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. ทักษะการฟื้นฟูสภาพในชุมชน | จุฬาภรณ์ โสตะ.. ทักษะการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน | จันทนา ปราการสมุทร.. ทักษะการให้บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. ทักษะการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน | เนตรชนก เจริญสุข.. ทักษะการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ทักษะการเสริมพลังในการดูแลสุขภาพ | อารยา ประเสริฐชัย.. ทักษะการสำรวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ | บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทักษะการประเมินสภาวะสุขภาพในชุมชน | พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ.. ทักษะการกำหนดปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน | วรางคณา จันทร์คง.. ทักษะการวางแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน | เสกสรรค์ มานวิโรจน์.. ทักษะการติดตาม ประสานงาน และประเมินผลโครงการพัฒนาสุขภาพของชุมชน | สมโภช รติโอฬาร.. ทักษะการจัดการกรณีเกิดการระบาดของโรคและภัยพิบัติในชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 52310 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน | การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน | Community based public health practicum.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (5), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (1).

11. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน = Community based public health practicum / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52310 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน | การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน | Community based public health practicum.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

12. ประมวลสาระชุดวิชานโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน = Health policy and health system, leadership, concepts and theories in nursing and community nurse practitioner’s roles / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อำพล จินดาวัฒนะ. . ระบบสุขภาพ | วิสุทธิ บุญญะโสภิต.. ระบบสุขภาพ | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. ระบบสุขภาพ | สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ.. ระบบสุขภาพโลก | พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข.. การอภิบาลระบบสุขภาพ | วิสุทธิ บุญญะโสภิต.. การอภิบาลระบบสุขภาพ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย.. ทรัพยากรสุขภาพ | สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์.. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการคลังระบบบริการสุขภาพ | บวรศม ลีระพันธ์.. การจัดบริการสุขภาพ | สมจิต หนุเจริญกุล.. การจัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการ | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. การจัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการ | จริยาวัตร คมพยัคฆ์.. ระบบบริการการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. ระบบบริการการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | ปนัดดา ปริยทฤฆ.. ระบบบริการการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | เสาวมาศ เถื่อนนาดี.. กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | กาญจนา จันทร์ไทย.. การบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | อุไรพร จันทะอุ่มเม้า.. การบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา.. การบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | ทิพย์สุดา ลาภภักดี.. การบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์.. การบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. การบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | สุทธีพร มูลศาสตร์.. แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลที่นำมาใช้ในการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | วันทนา มณีศรีวงศ์กูล.. ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | จริยาวัตร คมพยัคฆ์.. แนวคิดการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ.. แนวคิดการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | วีณา เที่ยงธรรม.. แนวคิดการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | ปาหนัน พิชยภิญโญ.. แนวคิดการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | กาญจนา จันทร์ไทย.. บทบาทพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชนและแนวทางการพัฒนา | ธีรพร สถิรอังกูร.. บทบาทพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชนและแนวทางการพัฒนา | ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล.. บทบาทพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชนและแนวทางการพัฒนา | กรรณิการ์ สุวรรณโคต.. ภาวะผู้นำและการสร้างศักยภาพผู้นำในการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 89701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชานโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน | Health policy and health system, leadership, concepts and theories in nursing and community nurse practitioner’s roles.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

13. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Public health work in the community / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52306 W 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Public health work in the community.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

14. เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Public health work in the community / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรางคณา จันทร์คง.. แนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชน | เมธี จันท์จารุภรณ์.. ระบบบริการสุขภาพกับการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การจัดการในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อารยา ประเสริฐชัย.. การจัดองค์กรการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การประสานความร่วมมือในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การระดมทรัพยากรในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล.. การประเมินชุมชนด้านสาธารณสุข | นิพา ศรีช้าง.. การประเมินชุมชนด้านสาธารณสุข | นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร.. การประเมินชุมชนด้านสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | วสันต์ ศิลปสุวรรณ.. การวางแผนและกลยุทธ์การทำงานชุมชน | นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิพา ศรีช้าง.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สมจิตต์ สุพรรณทัสน์.. การทำงานชุมชนในเขตเมือง | เฉลิมพล ตันสกุล.. การทำงานชุมชนในเขตเมือง | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในชนบท | นิรัตน์ อิมามี.. การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทำงานชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52306 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Public health work in the community.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

15. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน = Community health planning / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 53408 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน | การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน | Community health planning.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 53408 W] (1).

16. เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน = Community health planning / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชาญวิทย์ ทระเทพ.. แนวคิดและหลักการวางแผนงานสาธารณสุข | ดารณี คัมภีระ.. การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการวางแผนงานสาธารณสุข | พาณี สีตกะลิน.. การจัดทำแผนงานสาธารณสุข | พาณี สีตกะลิน.. ปัจจัยสำคัญในการวางแผนงานสาธารณสุข | งามจิตต์ จันทรสาธิต.. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการประสานนโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข | อารยา ประเสริฐชัย.. การดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. การนิเทศงาน การติดตามกำกับและการควบคุมงานสาธารณสุข | อารยา ประเสริฐชัย.. การประเมินผลแผนงาน/โครงการทางสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การจัดทำโครงการสาธารณสุขในชุมชน | พรเพชร ปัญจปิยะกุล.. การวางแผนสาธารณสุขชุมชนในกลุ่มบริการพิเศษ | โอภาส การย์กวินพงศ์.. การวางแผนงานสาธารณสุขในภาวะวิกฤต | อริยะ บุญงามชัยรัตน์.. การจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุขในส่วนกลาง | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. การวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขในระดับจังหวัด | เมธี จันท์จารุภรณ์.. การวางแผนงานสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เมธี จันท์จารุภรณ์.. การวางแผนงานสาธารณสุขโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 53408 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน | การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน | Community health planning.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

17. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข = Health education and public relations for public health work / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52303 W 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | Health education and public relations for public health work.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (2).

18. เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข = Health education and public relations for public health work / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิตยา เพ็ญศิรินภา.. แนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ | บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ | บุษบา สุธีธร.. แนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. กระบวนการสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | วาสนา จันทร์สว่าง.. กระบวนการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | อรสา ปานขาว.. กระบวนการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์.. สารและการนำเสนอสารในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ศุทธินี โอบายะวาทย์.. เทคโนโลยีและสื่อสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์.. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ | พรสุข หุ่นนิรันดร์.. การวางแผนสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การดำเนินงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | นิรัตน์ อิมามี.. การประเมินผลสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิจัยสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | สมจิตต์ สุพรรณทัสน์.. มาตรฐานงานสุขศึกษา | ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในยุคโลกไร้พรมแดน | มลินี สมภพเจริญ.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในยุคโลกไร้พรมแดน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52303 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | Health education and public relations for public health work.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (9), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

19. ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการบริการ = Health system and services / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิพุธ พูลเจริญ.. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและระบบสุขภาพ | สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ.. ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ | พินิจ ฟ้าอำนวยผล.. ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ | สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ.. สถานการณ์และแนวโน้มสถานะสุขภาพของประชากรไทย | พินิจ ฟ้าอำนวยผล.. สถานการณ์และแนวโน้มสถานะสุขภาพของประชากรไทย | อำพล จินดาวัฒนะ.. การปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข | สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล.. การปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข | วิสุทธิ บุญญะโสภิต.. การปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข | อำพล จินดาวัฒนะ.. การสร้างเสริมสุขภาพ | สุทธิ บุญญะโสภิต.. การสร้างเสริมสุขภาพ | สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล.. การสร้างเสริมสุขภาพ | อำพล จินดาวัฒนะ.. การจัดการระบบสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข | สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล.. การจัดการระบบสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข | วิสุทธิ บุญญะโสภิต.. การจัดการระบบสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข | สุพัตรา ศรีวณิชชากร.. การจัดการระบบสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข | วิภาดา คุณาวิกติกุล.. การจัดการระบบสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข | กาญจนา จันทร์ไทย.. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของปัจเจกบุคคลในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ | ดนุลดา จามจุรี.. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของปัจเจกบุคคลในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ | นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา.. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของปัจเจกบุคคลในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ | วณี ปิ่นประทีป.. ชุมชนและประชาสังคมกับการสร้างเสริมสุขภาพ | พลเดช ปิ่นประทีป.. ชุมชนและประชาสังคมกับการสร้างเสริมสุขภาพ | วิพุธ พูลเจริญ.. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ | ยุพิน อังสุโรจน์.. การกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านสุขภาพ | สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์.. การบริหารจัดการการคลังระบบบริการสาธารณสุข | พินทุสร เหมพิสุทธิ์.. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ | บุญทิพย์ สิริธรังศรี.. การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ | พิเชฐ บัญญัติ.. การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ | สมเกียรติ โพธิสัตย์.. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพ | อรุณี ไทยะกุล.. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพ | กาญจนา จันทร์ไทย.. การประเมินผลในระบบสุขภาพ | วารี วณิชปัญจพล.. การประเมินผลในระบบสุขภาพ | กัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์.. การประเมินผลในระบบสุขภาพ | พูลสุข หิงคานนท์.. การกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51708 GT 2554 Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาระบบสุขภาพและการบริการ | ระบบสุขภาพและการบริการ | Health system and services.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

20. แนวการศึกษาชุดวิชาระบบสุขภาพและการบริการ = Health system and services / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51708 GS 2554 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาระบบสุขภาพและการบริการ | ระบบสุขภาพและการบริการ | Health system and services.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

21. ปัจจัยการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขที่สัมพันธ์กับผลการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Health resource management factors related to health management performance of chief of health centers in Prachaubkirikhan [i.e. Prachuap Khiri Khan] province / สายทอง เดชอุดมวัฒนา.

by สายทอง เดชอุดมวัฒนา,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส64 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Other title: Health resource management factors related to health management performance of chief of health centers in Prachaukirikhan [i.e. Prachuap Khiri Khan] province.Online access: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษาไทย (TDC) Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. ความสามารถด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสาธารณสุขอำเภอในเขตตรวจราชการการสาธารณสุขที่ 5, 6, 7 = Strategic management competency of district health officials of the public health supervisory region 5, 6, and 7 / สมบูรณ์ จันทร์สว่าง.

by สมบูรณ์ จันทร์สว่าง,, 2503- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส437 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Other title: Strategic management competency of district health officials of the public health supervisory region 5, 6, and 7.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. ปัจจัยที่มีผลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขในระดับตำบลจังหวัดราชบุรี = Factors affecting the public health supervision at a sub-district level Ratchaburi province / สายสวาท เด่นดวงใจ.

by สายสวาท เด่นดวงใจ,, 2507- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส6455 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Other title: Factors affecting the public health supervision at a sub-district level Ratchaburi province.Online access: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษาไทย (TDC) Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งในกระบวนการพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย = Enhancement of family strengths in the public health development process of Chiang Rai province / สุปราณี ดิษยะกมล.

by สุปราณี ดิษยะกมล,, 2502- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes คศ 1 ส734 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คศ.ม. (การพัฒนาครอบครัวและสังคม))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Other title: Enhancement of family strengths in the public health development process of Chiang Rai province.Online access: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษาไทย (TDC) Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter