Your search returned 14 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Community work in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรางคณา จันทร์คง.. แนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชน | จิรนันท์ ตุลชาติ.. ระบบบริการสุขภาพกับการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การจัดการในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อารยา ประเสริฐชัย.. การจัดองค์กรการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การประสานความร่วมมือและการระดมทรัพยากรในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ปริญญา จิตอร่าม.. การพัฒนาทักษะในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | พิทยา ศรีเมือง.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ปริญญา จิตอร่าม.. การประเมินและวินิจฉัยชุมชนด้านสาธารณสุข | สุณัฐชา แสงมณี.. การประเมินและวินิจฉัยชุมชนด้านสาธารณสุข | สุมัทนา กลางคาร.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | วรางคณา จันทร์คง.. การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงานชุมชน | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง | ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง | ปริญญา จิตอร่าม.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในชนบท | นิรัตน์ อิมามี.. การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทำงานชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52306 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Community work in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข = Professional experience in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทักษะการประเมินสภาวะสุขภาพในชุมชน | วรางคณา จันทร์คง.. ทักษะการวางแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการดำเนินงานสุขศึกษา | จุฬาภรณ์ โสตะ.. ทักษะการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ทักษะการเสริมพลังในการดูแลสุขภาพ | ถนอม นามวงศ์.. ทักษะการทำงานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา | สราวุธ สุธรรมมาสา.. ทักษะด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | สุรชาติ ณ หนองคาย.. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน | สุรชาติ ณ หนองคาย.. องค์การวิชาชีพการสาธารณสุข และความรับผิดชอบ | พรทิพย์ กีระพงษ์.. องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานสาธารณสุข | อนัญญา ประดิษฐปรีชา.. องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานสาธารณสุข | ทองหล่อ เดชไทย.. ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ธีระวุธ ธรรมกุล.. การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสาธารณสุข | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การสื่อสารในงานสาธารณสุข | ประกิจ โพธิอาศน์.. การจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสาธารณสุข | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การพัฒนานวัตกรรมและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข | วรางคณา จันทร์คง.. การพัฒนานวัตกรรมและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52402 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข | ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข | Professional experience in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

3. ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติสาธารณสุขชุมชน [videorecording] = Community based public health practicum / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พงศ์เทพ เกตุไสว.. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | อารยา ประเสริฐชัย.. การสำรวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพและการวางแผนโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การเสริมสร้างสุขวิทยาและการควบคุมโรค | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน | จุฬาภรณ์ โสตะ.. หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การให้บริการการแพทย์แผนไทยในชุมชน | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การฟื้นฟูสภาพ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การให้สุขศึกษาในชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การเสริมพลังในการดูแลสุขภาพตนเอง | สมโภช รติโอฬาร.. การจัดการกรณีการเกิดการระบาดของโรคและการเกิดภัยพิบัติในชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 52310 DVD-T 60/002 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559]Other title: การฝึกปฏิบัติสาธารณสุขชุมชน | Community based public health practicum.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน = Community based public health practicum / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ทักษะการสร้างเสริมสุขวิทยาและการควบคุมโรค | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน | เยาวภา ติอัชสุวรรณ.. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน | เยาวภา ติอัชสุวรรณ.. ทักษะการให้สุขศึกษาในชุมชน | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. ทักษะการฟื้นฟูสภาพในชุมชน | จุฬาภรณ์ โสตะ.. ทักษะการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน | จันทนา ปราการสมุทร.. ทักษะการให้บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. ทักษะการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน | เนตรชนก เจริญสุข.. ทักษะการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ทักษะการเสริมพลังในการดูแลสุขภาพ | อารยา ประเสริฐชัย.. ทักษะการสำรวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ | บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทักษะการประเมินสภาวะสุขภาพในชุมชน | พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ.. ทักษะการกำหนดปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน | วรางคณา จันทร์คง.. ทักษะการวางแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน | เสกสรรค์ มานวิโรจน์.. ทักษะการติดตาม ประสานงาน และประเมินผลโครงการพัฒนาสุขภาพของชุมชน | สมโภช รติโอฬาร.. ทักษะการจัดการกรณีเกิดการระบาดของโรคและภัยพิบัติในชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 52310 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน | การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน | Community based public health practicum.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (5), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (1).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Public health work in the community / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรางคณา จันทร์คง.. แนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชน | เมธี จันท์จารุภรณ์.. ระบบบริการสุขภาพกับการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การจัดการในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อารยา ประเสริฐชัย.. การจัดองค์กรการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การประสานความร่วมมือในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การระดมทรัพยากรในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล.. การประเมินชุมชนด้านสาธารณสุข | นิพา ศรีช้าง.. การประเมินชุมชนด้านสาธารณสุข | นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร.. การประเมินชุมชนด้านสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | วสันต์ ศิลปสุวรรณ.. การวางแผนและกลยุทธ์การทำงานชุมชน | นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิพา ศรีช้าง.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สมจิตต์ สุพรรณทัสน์.. การทำงานชุมชนในเขตเมือง | เฉลิมพล ตันสกุล.. การทำงานชุมชนในเขตเมือง | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในชนบท | นิรัตน์ อิมามี.. การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทำงานชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52306 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Public health work in the community.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข = Health education and public relations for public health work / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิตยา เพ็ญศิรินภา.. แนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ | บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ | บุษบา สุธีธร.. แนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. กระบวนการสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | วาสนา จันทร์สว่าง.. กระบวนการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | อรสา ปานขาว.. กระบวนการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์.. สารและการนำเสนอสารในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ศุทธินี โอบายะวาทย์.. เทคโนโลยีและสื่อสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์.. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ | พรสุข หุ่นนิรันดร์.. การวางแผนสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การดำเนินงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | นิรัตน์ อิมามี.. การประเมินผลสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิจัยสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | สมจิตต์ สุพรรณทัสน์.. มาตรฐานงานสุขศึกษา | ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในยุคโลกไร้พรมแดน | มลินี สมภพเจริญ.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในยุคโลกไร้พรมแดน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52303 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | Health education and public relations for public health work.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (9), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

7. ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข [sound recording] = Public health work in the community / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ เกยุรานนท์.. แนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชน | สำเริง แหยงกระโทก.. การปฏิรูประบบสุขภาพ การกระจายอำนาจด้านสุขภาพให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การจัดการในการทำงานชุมชน | กิตติ ไชยลาภ.. การจัดองค์กรการทำงานชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน | วิรัตน์ คำศรีจันทร์.. การประสานความร่วมมือในการทำงาน | วีระ ภู่พัฒนกูล.. การระดมทรัพยากรในการทำงานชุมชน | สมโภช รติโอฬาร.. การพัฒนาทักษะสำหรับการทำงานชุมชน | กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์.. การสำรวจและวิเคราะห์ชุมชน | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การเข้าถึงชุมชนและการเตรียมชุมชน | วสันต์ ศิลปสุวรรณ.. การวางแผนและกลยุทธ์การทำงานชุมชน | หาญชัย พันธุ์งาม.. เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทำงานชุมชน | สมจิตต์ สุพรรณทัสน์.. การทำงานชุมชนในเขตเมือง | สำเริง แหยงกระโทก.. การทำงานชุมชนในชนบท | นิรัตน์ อิมามี.. การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทำงานชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 52306 CDA-T 53/028 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2551]Other title: การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Public health work in the community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Public health work in the community / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ เกยุรานนท์.. แนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชน | วรางคณา ผลประเสริฐ.. แนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชน | สำเริง แหยงกระโทก.. การปฏิรูประบบสุขภาพ การกระจายอำนาจด้านสุขภาพให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การจัดการในการทำงานชุมชน | บุญยง เกี่ยวการค้า.. การจัดองค์กรการทำงานชุมชน | กิตติ ไชยลาภ.. การจัดองค์กรการทำงานชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน | บุญยง เกี่ยวการค้า.. การประสานความร่วมมือในการทำงาน | วิรัตน์ คำศรีจันทร์.. การประสานความร่วมมือในการทำงาน | วีระ ภู่พัฒนกูล.. การระดมทรัพยากรในการทำงานชุมชน | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การพัฒนาทักษะสำหรับการทำงานชุมชน | สมโภช รติโอฬาร.. การพัฒนาทักษะสำหรับการทำงานชุมชน | บุญยง เกี่ยวการค้า.. การสำรวจและวิเคราะห์ชุมชน | กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์.. การสำรวจและวิเคราะห์ชุมชน | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การเข้าถึงชุมชนและการเตรียมชุมชน | วสันต์ ศิลปสุวรรณ.. การวางแผนและกลยุทธ์การทำงานชุมชน | หาญชัย พันธุ์งาม.. เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทำงานชุมชน | สมจิตต์ สุพรรณทัสน์.. การทำงานชุมชนในเขตเมือง | เฉลิมพล ตันสกุล.. การทำงานชุมชนในเขตเมือง | สำเริง แหยงกระโทก.. การทำงานชุมชนในชนบท | นิรัตน์ อิมามี.. การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทำงานชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52306 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Public health work in the community.Online access: เล่ม 1 : หน่วยที่ 1-5 | เล่ม 2 : หน่วยที่ 6-10 | เล่ม 3 : หน่วยที่ 11-15 Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (3). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 52306 T] (3).
In transit (3).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข = Health education and public relations for public health work / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. แนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ | วาสนา จันทร์สว่าง.. แนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. สุขภาพและพฤติกรรม | ธนวรรธณ์ อิ่มสมบูรณ์.. พฤติกรรมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. กระบวนการสุขศึกษา | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. เทคโนโลยีและสื่อสุขศึกษา | วสันต์ ศิลปสุวรรณ.. กระบวนการวางแผนงานสุขศึกษา | ธนวรรธณ์ อิ่มสมบูรณ์.. การประเมินผลงานสุขศึกษา | จำนงค์ อิ่มสมบูรณ์.. การดำเนินงานสุขศึกษา | วาสนา จันทร์สว่าง.. กระบวนการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ศุทธินี โอบายะวาทย์.. สื่อประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | พงศ์พันธ์ อันตริกานนท์.. สื่อประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | วิทยา เทียนจวง.. สื่อประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | ชนิณัฐ วโรทัย.. กระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. กระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ธนวดี บุญลือ.. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | วารี ระกิติ.. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ยินดี จรณะสมบูรณ์.. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | นิรัตน์ อิมามี.. การวิจัยสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | วาสนา จันทร์สว่าง.. การวิจัยสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | จำนงค์ อิ่มสมบูรณ์.. กรณีตัวอย่างการดำเนินงานสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52303 T 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | Health education and public relations for public health work.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), PB General Collection (4). Damaged (2).

10. ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข = Management in public health development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. หลักการและกระบวนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข | สมโภช รติโอฬาร.. สภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางการสาธารณสุข | ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์.. ระบบบริการสุขภาพ | ดวงสมร บุญผดุง.. ระบบบริการสุขภาพ | ณรงค์ กษิติประดิษฐ์.. ระบบข้อมูลข่าวสารในงานสาธารณสุข | จำรูญ มีขนอน.. ระบบข้อมูลข่าวสารในงานสาธารณสุข | อิสระ สุวรรณบล.. การบริหารจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุข | ทรงพรรณ สิงห์แก้ว.. การจัดการการเงินการคลังสาธารณสุข | อรุณ บุญมาก.. การจัดการพัสดุ | พิพัฒน์ ทองผดุงโรจน์.. การจัดการพัสดุ | วิฑูรย์ ลิ้มประพันธ์.. มาตรการทางกฎหมายในงานสาธารณสุข | ศรีราชา เจริญพานิช.. มาตรการทางกฎหมายในงานสาธารณสุข | ภักดี โพธิศิริ.. การตัดสินใจในการบริหารงานสาธารณสุข | กันยา กาญจนบุรานนท์.. การตัดสินใจในการบริหารงานสาธารณสุข | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การตัดสินใจในการบริหารงานสาธารณสุข | ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ.. การตัดสินใจในการบริหารงานสาธารณสุข | ประยงค์ เต็มชวาลา.. นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุข | ประยงค์ เต็มชวาลา.. การควบคุม กำกับ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านสาธารณสุข | โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์.. การประเมินผลงานสาธารณสุข | จำรูญ มีขนอน.. การจัดการของชุมชนเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การจัดการของชุมชนเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข | ทรงยศ ชัยชนะ.. การจัดการสาธารณสุขภาคเอกชน | อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล.. การประกันคุณภาพงานสาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 53703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข | การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข | Management in public health development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 53703 GT] (3).

11. ประมวลสาระชุดวิชาระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนางานสาธารณสุข = Public health system and strategic planning for health development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์.. ระบบสาธารณสุข | พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ.. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสาธารณสุขกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง | พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ.. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสาธารณสุขกับการบริหารการปกครอง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี | ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล.. ระบบสาธารณสุขเปรียบเทียบระหว่างประเทศ | สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์.. แนวคิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขสากล | วิพุธ พูลเจริญ.. แนวคิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศไทย | จำรูญ มีขนอน.. การพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย | สมโภช รติโอฬาร.. กลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. กลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. กลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข | ทองหล่อ เดชไทย.. องค์ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ | พรเทพ ศิริวนารังสรรค์.. การวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข | พิมล ธนพิพัฒนศิริ.. การวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนางานสาธารสุข | โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์.. เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ | คนองยุทธ กาญจนกูล.. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ | เมธี จันท์จารุภรณ์.. การเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุขเชิงสังคม | เมธี จันท์จารุภรณ์.. การเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุขเชิงธุรกิจ | ประยงค์ เต็มชวาลา.. การนำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขไปสู่ความสำเร็จ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 53705 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนางานสาธารณสุข | ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข | Public health system and strategic planning for health development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (16), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (5), YL General Collection (8). Damaged (4). In transit (3).

12. ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข = Statistics and research methods in public health / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยในงานสาธารณสุข | นิรัตน์ อิมามี.. การวางแผนการวิจัย | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. วรรณกรรมในการวิจัย | ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยเชิงปริมาณ | เพียงจันทร์ โรจนวิภาต.. การวิจัยเชิงทดลอง | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงอนาคต | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การวิจัยเชิงอนาคต | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. ประชากรและการเลือกตัวอย่าง | นิรัตน์ อิมามี.. เครื่องมือการวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การเตรียมข้อมูลการวิจัย | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. สถิติในการวิจัย | จันทนา อินทปัญญา.. สถิติเชิงอนุมาน | ศิริชัย กาญจนวาสี.. การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. ข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. ข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Other title: ชุดวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข | สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข | Statistics and research methods in public health.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

13. เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข = Health Planning / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข | ยุทธนา ศุขสมิติ.. แนวคิดและหลักการวางแผนพัฒนาสาธารณสุข | ทรงพรรณ สิงห์แก้ว.. การวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ | ดำรงค์ บุญยืน.. วิวัฒนาการของนโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทย | สารศิริ อาจคงหาญ.. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการประสานนโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข | พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ.. ปัจจัยสำคัญในการวางแผนงานสาธารณสุข | พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ.. การวิเคราะห์สถานการณ์และการกำหนดปัญหาสาธารณสุข | ยุทธนา ศุขสมิติ.. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการวางแผนงานสาธารณสุข | โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์.. การกำหนดกลวิธีของแผนพัฒนาสาธารณสุข | โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์.. การวางแผนโครงการสาธารณสุข | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. หลักการดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การควบคุมกำกับงานและการนิเทศงานสาธารณสุข | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การวางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การวางแผนงานสาธารณสุขชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52401 T 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Other title: ชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข | การวางแผนงานสาธารณสุข | Health planning.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

14. เอกสารการสอนชุดวิชาบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข = Consumer education in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. หลักและกระบวนการบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข | สมใจ วิชัยดิษฐ์.. ความรู้ทั่วไปสำหรับการบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข | สมโภช เปลี่ยนบางยาง.. การบริโภคศึกษากับสุขภาพ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การรับรู้ของผู้บริโภคด้านสาธารณสุข | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การเรียนรู้ของผู้บริโภคด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ค่านิยมของผู้บริโภคด้านสาธารณสุข | จงดี ว่องพินัยรัตน์.. การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคด้านสาธารณสุข | นันทนา สิทธิชัย.. การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคด้านสาธารณสุข | คนองยุทธ กาญจนกูล.. การจูงใจในการบริโภคด้านสาธารณสุข | สารี อ๋องสมหวัง.. การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข | สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์.. การดำเนินงานบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุขในชุมชน | อรุณศรี อนันตรศิริชัย.. การดำเนินงานบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุขในสถานศึกษา | สุทธิ พิกุลศิริ.. การดำเนินงานบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข ทางสื่อมวลชน | วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์.. วิจัยและการประเมินผลบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. การส่งเสริมการดำเนินงานบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข | ลักขณา เติมศิริกุลชัย.. แนวโน้มการบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 57202 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539Other title: ชุดวิชาบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข | บริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข | Consumer education in public health.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter