Your search returned 159 results from 159060 records. Subscribe to this search

|
1. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก = Thai family system and diversity in global perspective / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72401 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก | ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก | Thai family system and diversity in global perspective.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยเด็ก = Child development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก | เพ็ญศรี พิชัยสนิธ.. พัฒนาการของทารกในครรภ์ | เพ็ญศรี พิชัยสนิธ.. พัฒนาการของทารก | ปัทมาวดี เล่ห์มงคล.. พัฒนาการของเด็กวัยเตาะแตะ | อรพรรณ บุตรกตัญญู.. พัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล | วัลภา สบายยิ่ง.. พัฒนาการของเด็กวัยเรียน | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. พัฒนาการของเด็กวัยรุ่น | ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์.. เด็กพิเศษ | สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์.. สถานการณ์โลกกับพัฒนาเด็ก | พยงค์ศรี ขันธิกุล.. สถานการณ์โลกกับการพัฒนาเด็ก | นิพรรณพร วรมงคล.. การประเมินสุขภาพและพัฒนาการเด็ก | รัตโนทัย พลับรู้การ.. ทักษะชีวิตวัยเด็ก | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ครอบครัวกับการพัฒนาเด็ก | ศรีศักดิ์ ไทยอารี.. ชุมชนกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. สื่อกับการพัฒนาเด็ก | บุญเสริม หุตะแพทย์.. เครือข่ายทางสังคมกับคุณภาพชีวิตเด็ก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72202 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยเด็ก | พัฒนาการวัยเด็ก | Child development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

3. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพัฒนาการวัยเด็ก = Child development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72202 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยเด็ก | พัฒนาการวัยเด็ก | Child development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก = Thai family system and diversity in global perspective / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พูนสุข เวชวิฐาน.. แนวคิดและทฤษฎีระบบครอบครัว | วินิตา แก้วเกื้อ.. ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของครอบครัวไทย | พูนสุข เวชวิฐาน.. ความรู้เรื่องระบบครอบครัวไทย | วสพร นิชรัตน์.. ครอบครัวไทยภาคกลาง | มาลี หมวกกุล.. ครอบครัวไทยภาคเหนือ | อรพิน สร้อยญาณะ.. ครอบครัวไทยภาคเหนือ | ปัณฉัตร หมอยาดี.. ครอบครัวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | วันวร จะนู.. ครอบครัวไทยภาคใต้ | บวรลักษณ์ สุวิเศษพงษ์.. ครอบครัวไทยภาคใต้ | ปนัดดา บุณยสาระนัย.. ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย | วรวรรณ วรรณลักษณ์.. ระบบครอบครัวในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | อรณา จันทรศิริ.. ระบบครอบครัวของบางประเทศแถบเอเชียตะวันออก | จิตราภรณ์ วนัสพงศ์.. ระบบครอบครัวของบางประเทศแถบโลกตะวันตก | เอมอร จารุรังษี.. ครอบครัวไทยกับชั่วรุ่น | เอมอร จารุรังษี.. ครอบครัวไทยกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ครอบครัวไทยกับเศรษฐกิจอาเซียน | อัมพร เบญจพลพิทักษ์.. แนวโน้ม ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาครอบครัวไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72401 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก | ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก | Thai family system and diversity in global perspective.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

5. การพัฒนาคู่มือครอบครัวในการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล = Development of a family manual for access to family right for health care services / เบญจพร สุตตสันต์.

by เบญจพร สุตตสันต์,, 2514- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 บ72 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of a family manual for access to family right for health care services .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. ภาระรับผิดชอบในครอบครัวของชายไทยก่อนเข้าเป็นทหารกองประจำการกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 23 กรมต่อสู้อากาศยานที่2 (สอ.รฝ.) = Family responsibilities of Thai men before serving in the Air Defense Battalion 23, Department of 2nd Air and Coastal Defense Command / นางสาวชุติมณฑ์ ประทีปวรรณา.

by ชุติมณฑ์ ประทีปวรรณา,, 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ช74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Family responsibilities of Thai men before serving in the Air Defense Battalion 23, Department of 2nd Air and Coastal Defense Command.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ = Development of a manual to organize recreational activities for the elderly / นางสาววราภรณ์ พันธุ์พลสิทธิ์.

by วราภรณ์ พันธุ์พลสิทธิ์,, 2505- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว46 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of a manual to organize recreational activities for the elderly.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. การสังเคราะห์เปรียบเทียบบทเรียนการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น = A comparative synthesis study of lessons learned from assisting families affected by Tsunami in Thailand and Japan / นายอำนาจ รัตนมณี.

by อำนาจ รัตนมณี,, 2518- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 อ65 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Comparative synthesis study of lessons learned from assisting families affected by Tsunami in Thailand and Japan.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาครอบครัวของกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด = The development of operating manual on family development of social development and welfare group, Office of Provincial Social Development and Human Security / นางสาวรุ่งทิพย์ เอี่ยมจุ้ย.

by รุ่งทิพย์ เอี่ยมจุ้ย,, 2518- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ร74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of operating manual on family development of social development and welfare group, Office of Provincial Social Development and Human Security.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. การดูแลบุตรแรกเกิด- 3 ปีของมารดาวัยรุ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Caring for newborn - 3 years old children of teenage mothers in Prachuapkhirikhan Provinec / นางสาวพนิดา ชูแข.

by พนิดา ชูแข,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 พ36 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Caring for newborn - 3 years old children of teenage mothers in Prachuapkhirikhan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในติวานนท์แมนชั่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = Pre-school children rearing styles of families residing in Tiwanon mansion, Pakkret District, Nonthaburi Province / นางสาววัชรี จันทรเจษฎากร.

by วัชรี จันทรเจษฎากร,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว62 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Dissertation note: บรรณานุกรม: แผ่นที่ [44]-49. Other title: Pre-school children rearing styles of families residing in Tiwanon mansion, Pakkret District, Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต = Psychology for living / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เอมอร จารุรังษี.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ | สุมาลี สวยสอาด.. พื้นฐานทางสรีระกับพฤติกรรม | พูนสุข เวชวิฐาน.. พื้นฐานทางสรีระกับพฤติกรรม | บวรลักษณ์ สุวิเศษพงษ์.. พื้นฐานทางสรีระกับพฤติกรรม | ศรีเรือน แก้วกังวาล.. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย | ประณต เค้าฉิม.. อารมณ์ | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. แรงจูงใจมนุษย์ | นิธิพัฒน์ เมฆขจร.. แรงจูงใจมนุษย์ | อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.. สุขภาพจิตและการมีสุขภาวะ | จิระสุข สุขสวัสดิ์.. สุขภาพจิตและการมีสุขภาวะ | ดวงกมล ทองอยู่.. จิตวิทยาสังคม | วัลภา สบายยิ่ง.. การเรียนรู้ | ประณต เค้าฉิม.. สติปัญญาและความถนัด | อัมพร เบญจพลพิพักษ์.. ภาษา การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การคิด การคิดแก้ปัญหา และการตัดสินใจ | ศรีเรือน แก้วกังวาล.. บุคลิกภาพและการวัด | อัมพร เบญจพลพิพักษ์.. พฤติกรรมเบี่ยงเบน | นฤมล เพ็ชรทิพย์.. จิตวิทยากับการทำงาน | อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.. จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคม | จิระสุข สุขสวัสดิ์.. จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72101 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต | จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต | Psychology for living.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2).

13. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต = Psychology for living / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72101 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต | จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต | Psychology for living.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

14. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน = Food service management in institutions / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71415 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน | การจัดบริการอาหารในสถาบัน | Food service management in institutions.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

15. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน = Family life and community study / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมชาย โตรักษา.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ | พรสม เปาปราโมทย์.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับการเมืองการปกครอง | เล็ก สมบัติ.. การจัดบริการสำหรับครอบครัวโดยชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์.. เทคนิควิธีสำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัวละชุมชน | จรรจา สุวรรณทัต.. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | จันทร์แรม เรือนแป้น.. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์.. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์.. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์.. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์.. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | อุทุมพร อินทจักร์.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | ณัฐชนา พวงทอง.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | สุรพร เสี้ยนสลาย.. ชุมชนกับครอบครัว | มาดี ลิ่มสกุล.. สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย | ชินรัตน์ สมสืบ.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | บุญเสริม หุตะแพทย์.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับเศรษฐกิจ | วรรณภา โพธิ์น้อย.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72305 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | Family life and community study.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

16. เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร = Food quality control and assurance / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

by สุคนธ์ชื่น ศรีงาม.. หลักการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพ | ชุติมา ไวศรายุทธ์.. หลักการควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้วิธีการทางสถิติ | ศรชัย สินสุวรรณ.. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม | สุธีรา วัฒนกุล.. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม | บังอร เหมัง.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางเคมี | ศรชัย สินสุวรรณ.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางเคมี | สิติมา จิตตินันทน์.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางกายภาพ | อพัชชา จินดาประเสริฐ.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. การทดสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางประสาทสัมผัส | สมโภช พจนพิมล.. กฎหมายอาหารกับการประกันคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค | ศศิมน ปรีดา.. มาตรฐานอาหารในประเทศเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ | กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์.. มาตรฐานอาหารในระดับสากลเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | ยุพา เหล่าจินดาพันธ์.. มาตรฐานอาหารในระดับสากลเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร | สายน้ำผึ้ง ทองใส.. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหาร | วราวุฒิ ครูส่ง.. การบูรณาการมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหาร | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม.. กรณีศึกษาการควบคุมและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร | ศศิมน ปรีดา.. กรณีศึกษาการควบคุมและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล.. การควบคุมคุณภาพอาหารที่เกี่ยวข้องกับการชักตัวอย่าง | สุธีรา วัฒนกุล.. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71414 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | Food quality control and assurance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

17. แนวการศึกษาชุดวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ = Food and nutrition for health / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71703 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ | อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ | Food and nutrition for health.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

18. ประมวลสาระชุดวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ = Food and nutrition for health / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศรีนวล กรกชกร.. การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ | จารุณี วงศ์เล็ก.. การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ | สินี โชติบริบูรณ์.. อาหารสุขภาพเพื่อชุมชน | จรณะ ทรัพย์สุวรรณ.. อาหารสุขภาพเพื่อชุมชน | สมศรี เจริญเกียรติกุล.. อาหารสุขภาพเพื่อชุมชน | ศรีนวล กรกชกร.. จริยธรรมในการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ | กนกวรรณ พีระวงศ์.. จริยธรรมในการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ | ภารดี เต็มเจริญ.. การจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับภาวะปกติ | อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์.. การจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับภาวะเจ็บป่วย | ศศิมน ปรีดา.. นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ | ภารดี เต็มเจริญ.. การสร้างเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร | สำอาง สืบสมาน.. การสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการ | วศินา จันทรศิริ.. การสร้างเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ | วศินา จันทรศิริ.. การพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์.. การพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาหาร | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การจัดทำโครงการด้านอาหารและโภชนาการ | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การดำเนินโครงการด้านอาหารและโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน.. การประเมินผลโครงการและโภชนาการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ | อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ | Food and nutrition for health.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2). In transit (2).

19. เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่น = Adolescent development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. สภาพการณ์ของวัยรุ่น | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น | สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์.. พัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญาของวัยรุ่น | สุภิญญา อินอิว.. พัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญาของวัยรุ่น | ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน.. พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจของวัยรุ่น | วิมลรัตน์ วันเพ็ญ.. พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจของวัยรุ่น | กุลยา ตันติผลาชีวะ.. พัฒนาการด้านสังคมของวัยรุ่น | สุภิญญา อินอิว.. พัฒนาการด้านเพศของวัยรุ่น | สุพร อภินันทเวช.. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศของวัยรุ่น | กุลยา ตันติผลาชีวะ.. ครอบครัวกับวัยรุ่น | วัลภา สบายยิ่ง.. สังคมกับวัยรุ่น | สุริยเดว ทรีปาตี.. ทักษะรู้คิดของวัยรุ่น | ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.. ทักษะชีวิตวัยรุ่น | บุญเสริม หุตะแพทย์.. ปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่นและการป้องกันแก้ไข | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. ปัจจัยด้านมนุษยนิเวศกับพัฒนาการและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. การบริการและให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่นและครอบครัว | อัจฉรา บัวเลิศ.. การพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของวัยรุ่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72301 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่น | พัฒนาการวัยรุ่น | Adolescent development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

20. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่น = Adolescent development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72301 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่น | พัฒนาการวัยรุ่น | Adolescent development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

21. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน = Family life and community study / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72305 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | Family life and community study.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

22. ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร = Management of food security and safety / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุนันท์ สีสังข์.. แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | พึงพิศ ดุลยพัชร์.. แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | สุนันท์ สีสังข์.. การจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | ลัดดาวัลย์ กรรณนุช.. การจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน สารเจือปนและสิ่งแปลกปลอมในผลิตผลการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอาหาร | ชาญชัย ไวเมลืองอรเอก.. การผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอาหาร | พลสราญ สราญรมย์.. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล.. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | ลัดดาวัลย์ กรรณนุช.. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | พลสราญ สราญรมย์.. การจัดการการผลิตผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | จริงแท้ ศิริพานิช.. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์.. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | มณฑิชา พุทซาคำ.. การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีกเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | วรินธร มณีรัตน์.. การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | ชาญชัย ไวเมลืองอรเอก.. การจัดการผลผลิตปศุสัตว์เพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | ศรชัย สินสุวรรณ.. การจัดการผลผลิตปศุสัตว์เพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์.. การจัดการการผลิตสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | นันทิยา อุ่นประเสริฐ.. การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | กาญจนา พัฒธนานุรักษ์.. การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การจัดการผลผลิตการเกษตรเพื่อคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ | วศินา จันทรศิริ.. การจัดการผลผลิตการเกษตรเพื่อคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อาหาร | วศินา จันทรศิริ.. การจัดการห่วงโซ่อาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559-2560]Other title: ชุดวิชาการจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | Management of food security and safety.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

23. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวบุคลากรบริษัทสุราบางยี่ขัน จำกัด จังหวัดปทุมธานี = Social and economic status of the families of employees of Sura Bang Yikhan Co. Ltd., Pathum Thani Province / มงคล พงษ์ภมร.

by มงคล พงษ์ภมร,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ม22 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Social and economic status of the families of employees of Sura Bang Yikhan Co. Ltd., Pathum Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. การพัฒนาคู่มือของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง = The development of manual for associate judge working in Phatthalung Juvenile and Family Court / สวัสดิ์ ชูเชียร.

by สวัสดิ์ ชูเชียร,, 2497- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส56 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Development of manual for associate judge working in Phatthalung Juvenile and Family Court.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. การพัฒนาคู่มือครอบครัวเพื่อสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนในการอยู่ร่วมกันในสังคม = The development of a family manual to support leprosy affected person to live in society / จินตนา ธานี.

by จินตนา ธานี,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 จ62 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Development of a family manual to support leprosy affected person to live in society.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. การพัฒนาคู่มือการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ = Development of a manual on how to access to family right and social welfare for families with elderly people / นางณรัฐนันทน์ ประสารเสือ.

by ณรัฐนันทน์ ประสารเสือ,, 2505- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ณ46 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2559Dissertation note: บรรณานุกรม: แผ่นที่ [77]-[78]. Other title: Development of a manual on how to access to family right and social welfare for families with elderly people.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. การปลดเปลื้องหนี้สินของครอบครัวจากการบังคับคดี = Release of family’s debts from execution of judgment / นางวาสนา ปักกาโร.

by วาสนา ปักกาโร,, 2506- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว63 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2559Dissertation note: บรรณานุกรม: แผ่นที่ [119]-121. Other title: Release of family’s debts from execution of judgment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. การสนับสนุนจากครอบครัวในการควบคุมเส้นรอบพุงของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสุขภาพดี บริษัทเอไอเอ จำกัด = Family support for abdominal circle control of AIA Company personal joining wellness program / นางสาววรทย์ชนก สามารถ.

by วรทย์ชนก สามารถ,, 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว43 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2559Dissertation note: บรรณานุกรม: แผ่นที่ [98]-102. Other title: Family support for abdominal circle control of AIA Company personal joining wellness program.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. การพัฒนาคู่มือครอบครัวเพื่อพิทักษ์ฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัย = The development of family manual for milk tooth protection of early childhood children / นางสาวพรทิพย์ ถอนโพธิ์.

by พรทิพย์ ถอนโพธิ์,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 พ43 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2559Other title: Development of family manual for milk tooth protection of early childhood children.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult development and aging / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เอมอร จารุรังษี.. แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล.. สถานการณ์ของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์.. ธรรมชาติของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | หทัยรัตน์ อ่วมน้อย.. ครอบครัว การแต่งงาน และการเป็นบิดามารดา | ณัฏฐพัชร สโรบล.. การอาชีพและนันทนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | เอกจิตรา คำมีศรีสุข.. การอาชีพและนันทนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | สุมาลี สังข์ศรี.. การเรียนรู้ตลอดชีวิตของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.. การเรียนรู้ตลอดชีวิตของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | เรณุการ์ ทองคำรอด.. วิกฤตและการปรับตัวของวัยผู้ใหญ่ | ดวงกมล ทองอยู่.. การปรับตัวของผู้สูงอายุ | ศิริวรรณ กำแพงพันธ์.. การจัดการในภาวะวิกฤตของผู้สูงอายุ | ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.. การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ | บุญทิพย์ สิริธรังศรี.. การเตรียมความพร้อมในการอยู่ตามลำพังสำหรับผู้สูงอายุ | ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.. สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ | พูนสุข เวชวิฐาน.. ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ | วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.. การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน | ณัฏฐพัชร สโรบล.. การดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72303 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | Adult development and aging.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (3), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2). In transit (3).

31. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult development and aging / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72303 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | Adult development and aging.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (3), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Checked out (1). Damaged (1).

32. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ = Professional experience in food, nutrition, and applications / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ | วราวุฒิ ครูส่ง.. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูปและบริการอาหารเพื่อโภชนาการ | ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม.. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูปและบริการอาหารเพื่อโภชนาการ | ศศิมน ปรีดา.. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | สายน้ำผึ้ง ทองใส.. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. สุขลักษณะและความปลอดภัยของห่วงโซ่การผลิตและการบริการอาหาร | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การบูรณาการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ | พึงพิศ ดุลยพัชร์.. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน | วศินา จันทรศิริ.. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. อาหารเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม | สิริพิชญ์ วรรณกาส.. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม | ศรีนวล กรกชกร.. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | กนกวรรณ พีระวงศ์.. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | วิสิฐ จะวะสิต.. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ | นัฐพล ตั้งสุภูมิ.. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน.. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ | จุฑาพร ศรีพิพัฒน์.. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางด้านอาหารและโภชนาการ | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. แนวโน้มวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. แนวโน้มวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71416 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | Professional experience in food, nutrition, and applications.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

33. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ = Professional experience in food, nutrition, and applications / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71416 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | Professional experience in food, nutrition, and applications.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

34. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว = Social welfare and family services management / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72304 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | Social welfare and family services management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

35. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน = Food service management in institutions / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. หลักการจัดบริการอาหารในสถาบัน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การบริหารงานบริการอาหารในสถาบัน | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การวางผังส่วนผลิตเพื่อการบริการอาหาร | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การควบคุมคุณภาพในการผลิตและการบริการอาหาร | อบเชย วงศ์ทอง.. การจัดบริการอาหารในโรงเรียน | รุจิรา สัมมะสุต.. การจัดบริการอาหารในโรงพยาบาล | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. การจัดบริการอาหารในโรงแรม | สำอาง สืบสมาน.. การจัดบริการอาหารในโรงเลี้ยง | ดวงพร ทรงวิศวะ.. การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร | น้ำผึ้ง ทองใส.. การจัดบริการอาหารบนเครื่องบิน | สำอาง สืบสมาน.. การจัดบริการอาหารนอกสถานที่ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. การจัดบริการอาหารจานด่วน | วศินา จันทรศิริ.. การจัดบริการอาหารตามกระแสสังคม | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การประเมินการจัดบริการอาหาร | รุจิรา สัมมะสุต.. การประเมินการจัดบริการอาหาร | รุจิรา สัมมะสุต.. แนวโน้มการจัดบริการอาหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ | วศินา จันทรศิริ.. แนวโน้มการจัดบริการอาหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ | อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์.. การจัดบริการอาหารในโรงเลี้ยง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71415 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน | การจัดบริการอาหารในสถาบัน | Food service management in institutions.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

36. การดูแลเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทย = The early childhood care of Thai families / นัสนันท์ เจริญพิวัฒพงษ์.

by นัสนันท์ เจริญพิวัฒพงษ์,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 น653 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Early childhood care of Thai families.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษาในคลินิกพิเศษ ATC โรงพยาบาลกำแพงเพชร = Roles of family members for supporting AIDS patients in the ATC clinic, Kamphaenghet Hospital / วสุชา ยุติธรรมสถิต.

by วสุชา ยุติธรรมสถิต,, 2510- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว57 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Roles of family members for supporting AIDS patients in the ATC clinic, Kamphaenghet Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. ปัญหาหนี้สินและการจัดการหนี้สินของครอบครัวข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัดศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Debt problems and debts management of non-commission officers' families in Infantry Center, Fort Dhanarajata, Prachuap Khiri Khan Province / วิไพรวรรณ ร้องขันแก้ว.

by วิไพรวรรณ ร้องขันแก้ว,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว69 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Debt problems and debts management of non-commission officers' families in Infantry Center, Fort Dhanarajata, Prachaup Khiri Khan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. ชีวิตครอบครัวของครอบครัวที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Family life of families adopting children in Prachuapkhirikhan Province / สมฤทัย ปานไพรศล.

by สมฤทัย ปานไพรศล,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส44 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Family life of families adopting children in Prachuapkhirikhan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. การพัฒนาคู่มือการเสริมพลังครอบครัวบุตรวัยรุ่นกระทำความผิด = The development of manual for empowerment family with juvenile delinquents / ฐิติพร เต็มบุญประเสริฐสุข.

by ฐิติพร เต็มบุญประเสริฐสุข,, 2507- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ฐ64 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Development of manual for empowerment family with juvenile delinquents.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. เอกสารการสอนชุดวิชากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร = Food production and product development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. แนวคิดของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์.. การจัดการวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร | สนธิสุข ธีระชัยชยุติ.. การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร | เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.. การจัดการโลจิสติกส์ในอุตหกรรมอาหาร | ศศิมน ปรีดา.. การผลิตอาหารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. หลักและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.. การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี.. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | อนุวัตร แจ้งชัด.. สถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | สายน้ำผึ้ง ทองใส.. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | อาณดี นิติธรรมยง.. การตั้งข้อกำหนดและการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร | หทัยรัตน์ ริมคีรี.. การวางแผนการผลิตและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด | ภูวาเดช โหราเรือง.. การวางแผนการผลิตและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด | ประมวล ศรีกาหลง.. การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. แนวโน้มของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | ปิติพร ฤทธิเรืองเดช.. แนวโน้มของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71413 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | Food production and product development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

42. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร = Food production and product development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71413 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | Food production and product development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

43. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต = Family and community resources management for the quality of life / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พูนสุข เวชวิฐาน.. แนวคิดการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนกับคุณภาพชีวิต | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การตัดสินใจและกระบวนการจัดการทรัพยากร | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.. จิตสำนึกกับการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล).. การจัดการเกี่ยวกับผ้าและเครื่องนุ่งห่ม | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล). การจัดการที่อยู่อาศัย | วศินา จันทรศิริ.. การจัดการอาหารของครอบครัวและชุมชน | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. รายได้ การจัดการการเงินและธุรกิจครอบครัว | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การจัดการเวลาและแรงงานของครอบครัว | สุมาลี สังข์ศรี.. การจัดการสุขภาวะครอบครัวและชุมชน | กมลวรรณ โป้สมบูรณ์.. การจัดการสุขภาวะครอบครัวและชุมชน | วรรณภา โพธิ์น้อย.. การศึกษาและการจัดการความรู้ของครอบครัวและชุมชน | ภาสกร อินทุมาร.. นันทนาการ ศิลปะ และวัฒนธรรม | ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.. การจัดการทรัพยากรชุมชน | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. สวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว | สุมาลา ดาวงาม.. การดำเนินชีวิตครอบครัว | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล).. แนวโน้มการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน | อนุชา ม่วงใหญ่.. การจัดการทรัพยากรชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72203 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | Family and community resources management for the quality of life.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

44. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต = Family and community resources management for the quality of life / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72203 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | Family and community resources management for the quality of life.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

45. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว = Statistics and research in human and family development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. หลักการและแนวคิดของสถิติสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. สถิติพรรณนาสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | อภิญญา หิรัญวงษ์.. สถิติอนุมานเพื่อการเปรียบเทียบสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. แนวคิดพื้นฐานของการวิจัย | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. กระบวนการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ | สุพักตร์ พิบูลย์.. เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงปริมาณ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ | ยุพิน วรสิริอมร.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์.. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ | ยุพิน วรสิริอมร.. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. การวิจัยแบบผสม | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. กรณีศึกษางานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72205 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | Statistics and research in human and family development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (4).

46. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว = Statistics and research in human and family development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72205 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | Statistics and research in human and family development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

47. บทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย = Roles of famity members in caring for disabled Persons in Plong Sub-District administration Organization, Thoeng district, Chiang Rai Province / รุ่งราตรี ปินใจ.

by รุ่งราตรี ปินใจ,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ร73 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Roles of famity members in caring for disabled Persons in Plong Sub-district administration Organization, Thoeng District, Chiang Rai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. เอกสารการสอนชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว = Social welfare and family services management / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม | กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมในต่างประเทศ | ระพีพรรณ คำหอม.. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมของภาครัฐ | อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมภาคเอกชน และองค์กรชุมชน | กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.. การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว | มาลี จิรวัฒนานนท์.. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจัดบริการสำหรับครอบครัว | อภิญญา เวชยชัย.. การจัดการบริการสำหรับครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ | อภิญญา เวชยชัย.. การจัดการบริการสำหรับครอบครัวที่เผชิญภาวะวิกฤต | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. รูปแบบและกลไกการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. การบริหารและการจัดการสถานให้บริการสำหรับครอบครัว | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสำหรับครอบครัว | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม | อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. แนวโน้มการจัดการสวัสดิการสังคมในประเทศไทย | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. แนวโน้มการจัดการบริการสำหรับครอบครัวในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72304 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | Social welfare and family services management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3).

49. การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการประกอบอาหารไทยและการจัดการรายได้ของครอบครัวคนไทยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือฝึกอบรมวิชาชีพด้านอาหารไทยแก่ชุมชนไทยในราชอาณาจักรเบลเยี่ยม = Application of knowledge and skills and income in the management for family in Thai cooking of Thai people participated in the Co-operative Training Project on Thai food for Thai Community in Belgium / ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์.

by ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ช26 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Application of knowledge and skills and income in the management for family in Thai cooking of Thai people participated in the Co-operative Training Project on Thai food for Thai Community in Belgium.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. ความรู้และทักษะของครอบครัวในการดูแลบุคคลออทิสติก = Knowledge and skills of the family in taking care of autistic persons / สุภาพร โคตรบึงแก.

by สุภาพร โคตรบึงแก,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส749 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Knowledge and skills of the family in taking care of autistic persons.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter