Your search returned 59 results from 159059 records. Subscribe to this search

|
1. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก = Thai family system and diversity in global perspective / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72401 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก | ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก | Thai family system and diversity in global perspective.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยเด็ก = Child development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก | เพ็ญศรี พิชัยสนิธ.. พัฒนาการของทารกในครรภ์ | เพ็ญศรี พิชัยสนิธ.. พัฒนาการของทารก | ปัทมาวดี เล่ห์มงคล.. พัฒนาการของเด็กวัยเตาะแตะ | อรพรรณ บุตรกตัญญู.. พัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล | วัลภา สบายยิ่ง.. พัฒนาการของเด็กวัยเรียน | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. พัฒนาการของเด็กวัยรุ่น | ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์.. เด็กพิเศษ | สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์.. สถานการณ์โลกกับพัฒนาเด็ก | พยงค์ศรี ขันธิกุล.. สถานการณ์โลกกับการพัฒนาเด็ก | นิพรรณพร วรมงคล.. การประเมินสุขภาพและพัฒนาการเด็ก | รัตโนทัย พลับรู้การ.. ทักษะชีวิตวัยเด็ก | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ครอบครัวกับการพัฒนาเด็ก | ศรีศักดิ์ ไทยอารี.. ชุมชนกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. สื่อกับการพัฒนาเด็ก | บุญเสริม หุตะแพทย์.. เครือข่ายทางสังคมกับคุณภาพชีวิตเด็ก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72202 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยเด็ก | พัฒนาการวัยเด็ก | Child development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

3. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพัฒนาการวัยเด็ก = Child development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72202 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยเด็ก | พัฒนาการวัยเด็ก | Child development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก = Thai family system and diversity in global perspective / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พูนสุข เวชวิฐาน.. แนวคิดและทฤษฎีระบบครอบครัว | วินิตา แก้วเกื้อ.. ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของครอบครัวไทย | พูนสุข เวชวิฐาน.. ความรู้เรื่องระบบครอบครัวไทย | วสพร นิชรัตน์.. ครอบครัวไทยภาคกลาง | มาลี หมวกกุล.. ครอบครัวไทยภาคเหนือ | อรพิน สร้อยญาณะ.. ครอบครัวไทยภาคเหนือ | ปัณฉัตร หมอยาดี.. ครอบครัวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | วันวร จะนู.. ครอบครัวไทยภาคใต้ | บวรลักษณ์ สุวิเศษพงษ์.. ครอบครัวไทยภาคใต้ | ปนัดดา บุณยสาระนัย.. ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย | วรวรรณ วรรณลักษณ์.. ระบบครอบครัวในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | อรณา จันทรศิริ.. ระบบครอบครัวของบางประเทศแถบเอเชียตะวันออก | จิตราภรณ์ วนัสพงศ์.. ระบบครอบครัวของบางประเทศแถบโลกตะวันตก | เอมอร จารุรังษี.. ครอบครัวไทยกับชั่วรุ่น | เอมอร จารุรังษี.. ครอบครัวไทยกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ครอบครัวไทยกับเศรษฐกิจอาเซียน | อัมพร เบญจพลพิทักษ์.. แนวโน้ม ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาครอบครัวไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72401 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก | ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก | Thai family system and diversity in global perspective.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต = Psychology for living / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เอมอร จารุรังษี.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ | สุมาลี สวยสอาด.. พื้นฐานทางสรีระกับพฤติกรรม | พูนสุข เวชวิฐาน.. พื้นฐานทางสรีระกับพฤติกรรม | บวรลักษณ์ สุวิเศษพงษ์.. พื้นฐานทางสรีระกับพฤติกรรม | ศรีเรือน แก้วกังวาล.. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย | ประณต เค้าฉิม.. อารมณ์ | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. แรงจูงใจมนุษย์ | นิธิพัฒน์ เมฆขจร.. แรงจูงใจมนุษย์ | อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.. สุขภาพจิตและการมีสุขภาวะ | จิระสุข สุขสวัสดิ์.. สุขภาพจิตและการมีสุขภาวะ | ดวงกมล ทองอยู่.. จิตวิทยาสังคม | วัลภา สบายยิ่ง.. การเรียนรู้ | ประณต เค้าฉิม.. สติปัญญาและความถนัด | อัมพร เบญจพลพิพักษ์.. ภาษา การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การคิด การคิดแก้ปัญหา และการตัดสินใจ | ศรีเรือน แก้วกังวาล.. บุคลิกภาพและการวัด | อัมพร เบญจพลพิพักษ์.. พฤติกรรมเบี่ยงเบน | นฤมล เพ็ชรทิพย์.. จิตวิทยากับการทำงาน | อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.. จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคม | จิระสุข สุขสวัสดิ์.. จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72101 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต | จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต | Psychology for living.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2).

6. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต = Psychology for living / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72101 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต | จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต | Psychology for living.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

7. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน = Food service management in institutions / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71415 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน | การจัดบริการอาหารในสถาบัน | Food service management in institutions.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน = Family life and community study / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมชาย โตรักษา.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ | พรสม เปาปราโมทย์.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับการเมืองการปกครอง | เล็ก สมบัติ.. การจัดบริการสำหรับครอบครัวโดยชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์.. เทคนิควิธีสำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัวละชุมชน | จรรจา สุวรรณทัต.. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | จันทร์แรม เรือนแป้น.. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์.. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์.. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์.. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์.. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | อุทุมพร อินทจักร์.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | ณัฐชนา พวงทอง.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | สุรพร เสี้ยนสลาย.. ชุมชนกับครอบครัว | มาดี ลิ่มสกุล.. สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย | ชินรัตน์ สมสืบ.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | บุญเสริม หุตะแพทย์.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับเศรษฐกิจ | วรรณภา โพธิ์น้อย.. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72305 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | Family life and community study.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร = Food quality control and assurance / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

by สุคนธ์ชื่น ศรีงาม.. หลักการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพ | ชุติมา ไวศรายุทธ์.. หลักการควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้วิธีการทางสถิติ | ศรชัย สินสุวรรณ.. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม | สุธีรา วัฒนกุล.. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม | บังอร เหมัง.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางเคมี | ศรชัย สินสุวรรณ.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางเคมี | สิติมา จิตตินันทน์.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางกายภาพ | อพัชชา จินดาประเสริฐ.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. การทดสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางประสาทสัมผัส | สมโภช พจนพิมล.. กฎหมายอาหารกับการประกันคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค | ศศิมน ปรีดา.. มาตรฐานอาหารในประเทศเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ | กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์.. มาตรฐานอาหารในระดับสากลเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | ยุพา เหล่าจินดาพันธ์.. มาตรฐานอาหารในระดับสากลเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร | สายน้ำผึ้ง ทองใส.. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหาร | วราวุฒิ ครูส่ง.. การบูรณาการมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหาร | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม.. กรณีศึกษาการควบคุมและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร | ศศิมน ปรีดา.. กรณีศึกษาการควบคุมและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล.. การควบคุมคุณภาพอาหารที่เกี่ยวข้องกับการชักตัวอย่าง | สุธีรา วัฒนกุล.. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71414 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | Food quality control and assurance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

10. แนวการศึกษาชุดวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ = Food and nutrition for health / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71703 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ | อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ | Food and nutrition for health.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

11. ประมวลสาระชุดวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ = Food and nutrition for health / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศรีนวล กรกชกร.. การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ | จารุณี วงศ์เล็ก.. การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ | สินี โชติบริบูรณ์.. อาหารสุขภาพเพื่อชุมชน | จรณะ ทรัพย์สุวรรณ.. อาหารสุขภาพเพื่อชุมชน | สมศรี เจริญเกียรติกุล.. อาหารสุขภาพเพื่อชุมชน | ศรีนวล กรกชกร.. จริยธรรมในการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ | กนกวรรณ พีระวงศ์.. จริยธรรมในการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ | ภารดี เต็มเจริญ.. การจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับภาวะปกติ | อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์.. การจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับภาวะเจ็บป่วย | ศศิมน ปรีดา.. นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ | ภารดี เต็มเจริญ.. การสร้างเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร | สำอาง สืบสมาน.. การสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการ | วศินา จันทรศิริ.. การสร้างเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ | วศินา จันทรศิริ.. การพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์.. การพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาหาร | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การจัดทำโครงการด้านอาหารและโภชนาการ | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การดำเนินโครงการด้านอาหารและโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน.. การประเมินผลโครงการและโภชนาการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ | อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ | Food and nutrition for health.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2). In transit (2).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่น = Adolescent development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. สภาพการณ์ของวัยรุ่น | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น | สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์.. พัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญาของวัยรุ่น | สุภิญญา อินอิว.. พัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญาของวัยรุ่น | ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน.. พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจของวัยรุ่น | วิมลรัตน์ วันเพ็ญ.. พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจของวัยรุ่น | กุลยา ตันติผลาชีวะ.. พัฒนาการด้านสังคมของวัยรุ่น | สุภิญญา อินอิว.. พัฒนาการด้านเพศของวัยรุ่น | สุพร อภินันทเวช.. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศของวัยรุ่น | กุลยา ตันติผลาชีวะ.. ครอบครัวกับวัยรุ่น | วัลภา สบายยิ่ง.. สังคมกับวัยรุ่น | สุริยเดว ทรีปาตี.. ทักษะรู้คิดของวัยรุ่น | ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.. ทักษะชีวิตวัยรุ่น | บุญเสริม หุตะแพทย์.. ปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่นและการป้องกันแก้ไข | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. ปัจจัยด้านมนุษยนิเวศกับพัฒนาการและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. การบริการและให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่นและครอบครัว | อัจฉรา บัวเลิศ.. การพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของวัยรุ่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72301 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่น | พัฒนาการวัยรุ่น | Adolescent development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

13. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่น = Adolescent development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72301 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่น | พัฒนาการวัยรุ่น | Adolescent development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

14. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน = Family life and community study / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72305 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | Family life and community study.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

15. ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร = Management of food security and safety / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุนันท์ สีสังข์.. แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | พึงพิศ ดุลยพัชร์.. แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | สุนันท์ สีสังข์.. การจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | ลัดดาวัลย์ กรรณนุช.. การจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน สารเจือปนและสิ่งแปลกปลอมในผลิตผลการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอาหาร | ชาญชัย ไวเมลืองอรเอก.. การผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอาหาร | พลสราญ สราญรมย์.. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล.. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | ลัดดาวัลย์ กรรณนุช.. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | พลสราญ สราญรมย์.. การจัดการการผลิตผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | จริงแท้ ศิริพานิช.. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์.. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | มณฑิชา พุทซาคำ.. การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีกเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | วรินธร มณีรัตน์.. การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | ชาญชัย ไวเมลืองอรเอก.. การจัดการผลผลิตปศุสัตว์เพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | ศรชัย สินสุวรรณ.. การจัดการผลผลิตปศุสัตว์เพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์.. การจัดการการผลิตสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | นันทิยา อุ่นประเสริฐ.. การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | กาญจนา พัฒธนานุรักษ์.. การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การจัดการผลผลิตการเกษตรเพื่อคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ | วศินา จันทรศิริ.. การจัดการผลผลิตการเกษตรเพื่อคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อาหาร | วศินา จันทรศิริ.. การจัดการห่วงโซ่อาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559-2560]Other title: ชุดวิชาการจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร | Management of food security and safety.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

16. เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult development and aging / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เอมอร จารุรังษี.. แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล.. สถานการณ์ของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์.. ธรรมชาติของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | หทัยรัตน์ อ่วมน้อย.. ครอบครัว การแต่งงาน และการเป็นบิดามารดา | ณัฏฐพัชร สโรบล.. การอาชีพและนันทนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | เอกจิตรา คำมีศรีสุข.. การอาชีพและนันทนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | สุมาลี สังข์ศรี.. การเรียนรู้ตลอดชีวิตของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.. การเรียนรู้ตลอดชีวิตของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | เรณุการ์ ทองคำรอด.. วิกฤตและการปรับตัวของวัยผู้ใหญ่ | ดวงกมล ทองอยู่.. การปรับตัวของผู้สูงอายุ | ศิริวรรณ กำแพงพันธ์.. การจัดการในภาวะวิกฤตของผู้สูงอายุ | ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.. การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ | บุญทิพย์ สิริธรังศรี.. การเตรียมความพร้อมในการอยู่ตามลำพังสำหรับผู้สูงอายุ | ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.. สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ | พูนสุข เวชวิฐาน.. ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ | วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.. การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน | ณัฏฐพัชร สโรบล.. การดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72303 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | Adult development and aging.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (3), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2). In transit (3).

17. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult development and aging / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72303 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | Adult development and aging.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (3), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Checked out (1). Damaged (1).

18. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ = Professional experience in food, nutrition, and applications / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ | วราวุฒิ ครูส่ง.. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูปและบริการอาหารเพื่อโภชนาการ | ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม.. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูปและบริการอาหารเพื่อโภชนาการ | ศศิมน ปรีดา.. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | สายน้ำผึ้ง ทองใส.. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. สุขลักษณะและความปลอดภัยของห่วงโซ่การผลิตและการบริการอาหาร | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การบูรณาการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ | พึงพิศ ดุลยพัชร์.. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน | วศินา จันทรศิริ.. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. อาหารเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม | สิริพิชญ์ วรรณกาส.. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม | ศรีนวล กรกชกร.. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | กนกวรรณ พีระวงศ์.. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | วิสิฐ จะวะสิต.. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ | นัฐพล ตั้งสุภูมิ.. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน.. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ | จุฑาพร ศรีพิพัฒน์.. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางด้านอาหารและโภชนาการ | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. แนวโน้มวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. แนวโน้มวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71416 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | Professional experience in food, nutrition, and applications.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

19. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ = Professional experience in food, nutrition, and applications / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71416 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | Professional experience in food, nutrition, and applications.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

20. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว = Social welfare and family services management / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72304 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | Social welfare and family services management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

21. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน = Food service management in institutions / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. หลักการจัดบริการอาหารในสถาบัน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การบริหารงานบริการอาหารในสถาบัน | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การวางผังส่วนผลิตเพื่อการบริการอาหาร | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การควบคุมคุณภาพในการผลิตและการบริการอาหาร | อบเชย วงศ์ทอง.. การจัดบริการอาหารในโรงเรียน | รุจิรา สัมมะสุต.. การจัดบริการอาหารในโรงพยาบาล | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. การจัดบริการอาหารในโรงแรม | สำอาง สืบสมาน.. การจัดบริการอาหารในโรงเลี้ยง | ดวงพร ทรงวิศวะ.. การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร | น้ำผึ้ง ทองใส.. การจัดบริการอาหารบนเครื่องบิน | สำอาง สืบสมาน.. การจัดบริการอาหารนอกสถานที่ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. การจัดบริการอาหารจานด่วน | วศินา จันทรศิริ.. การจัดบริการอาหารตามกระแสสังคม | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การประเมินการจัดบริการอาหาร | รุจิรา สัมมะสุต.. การประเมินการจัดบริการอาหาร | รุจิรา สัมมะสุต.. แนวโน้มการจัดบริการอาหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ | วศินา จันทรศิริ.. แนวโน้มการจัดบริการอาหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ | อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์.. การจัดบริการอาหารในโรงเลี้ยง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71415 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน | การจัดบริการอาหารในสถาบัน | Food service management in institutions.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

22. เอกสารการสอนชุดวิชากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร = Food production and product development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. แนวคิดของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์.. การจัดการวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร | สนธิสุข ธีระชัยชยุติ.. การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร | เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.. การจัดการโลจิสติกส์ในอุตหกรรมอาหาร | ศศิมน ปรีดา.. การผลิตอาหารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. หลักและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.. การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี.. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | อนุวัตร แจ้งชัด.. สถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | สายน้ำผึ้ง ทองใส.. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | อาณดี นิติธรรมยง.. การตั้งข้อกำหนดและการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร | หทัยรัตน์ ริมคีรี.. การวางแผนการผลิตและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด | ภูวาเดช โหราเรือง.. การวางแผนการผลิตและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด | ประมวล ศรีกาหลง.. การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. แนวโน้มของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | ปิติพร ฤทธิเรืองเดช.. แนวโน้มของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71413 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | Food production and product development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

23. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร = Food production and product development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71413 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | Food production and product development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

24. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต = Family and community resources management for the quality of life / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พูนสุข เวชวิฐาน.. แนวคิดการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนกับคุณภาพชีวิต | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การตัดสินใจและกระบวนการจัดการทรัพยากร | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.. จิตสำนึกกับการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล).. การจัดการเกี่ยวกับผ้าและเครื่องนุ่งห่ม | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล). การจัดการที่อยู่อาศัย | วศินา จันทรศิริ.. การจัดการอาหารของครอบครัวและชุมชน | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. รายได้ การจัดการการเงินและธุรกิจครอบครัว | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การจัดการเวลาและแรงงานของครอบครัว | สุมาลี สังข์ศรี.. การจัดการสุขภาวะครอบครัวและชุมชน | กมลวรรณ โป้สมบูรณ์.. การจัดการสุขภาวะครอบครัวและชุมชน | วรรณภา โพธิ์น้อย.. การศึกษาและการจัดการความรู้ของครอบครัวและชุมชน | ภาสกร อินทุมาร.. นันทนาการ ศิลปะ และวัฒนธรรม | ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.. การจัดการทรัพยากรชุมชน | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. สวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว | สุมาลา ดาวงาม.. การดำเนินชีวิตครอบครัว | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล).. แนวโน้มการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน | อนุชา ม่วงใหญ่.. การจัดการทรัพยากรชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72203 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | Family and community resources management for the quality of life.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

25. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต = Family and community resources management for the quality of life / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72203 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | Family and community resources management for the quality of life.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

26. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว = Statistics and research in human and family development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. หลักการและแนวคิดของสถิติสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. สถิติพรรณนาสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | อภิญญา หิรัญวงษ์.. สถิติอนุมานเพื่อการเปรียบเทียบสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. แนวคิดพื้นฐานของการวิจัย | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. กระบวนการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ | สุพักตร์ พิบูลย์.. เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงปริมาณ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ | ยุพิน วรสิริอมร.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์.. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ | ยุพิน วรสิริอมร.. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. การวิจัยแบบผสม | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. กรณีศึกษางานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72205 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | Statistics and research in human and family development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (4).

27. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว = Statistics and research in human and family development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72205 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | Statistics and research in human and family development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

28. เอกสารการสอนชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว = Social welfare and family services management / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม | กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมในต่างประเทศ | ระพีพรรณ คำหอม.. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมของภาครัฐ | อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมภาคเอกชน และองค์กรชุมชน | กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.. การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว | มาลี จิรวัฒนานนท์.. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจัดบริการสำหรับครอบครัว | อภิญญา เวชยชัย.. การจัดการบริการสำหรับครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ | อภิญญา เวชยชัย.. การจัดการบริการสำหรับครอบครัวที่เผชิญภาวะวิกฤต | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. รูปแบบและกลไกการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. การบริหารและการจัดการสถานให้บริการสำหรับครอบครัว | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสำหรับครอบครัว | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม | อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. แนวโน้มการจัดการสวัสดิการสังคมในประเทศไทย | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. แนวโน้มการจัดการบริการสำหรับครอบครัวในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72304 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | Social welfare and family services management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3).

29. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร = Nutrition education and communication / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71412 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | Nutrition education and communication.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

30. เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร = Nutrition education and communication / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรสา ปานขาว.. แนวคิดของอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | สง่า ดามาพงษ์.. แนวคิดของอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. แนวคิดของอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | วศินา จันทรศิริ.. องค์ประกอบของโภชนาการศึกษา | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. กลุ่มเป้าหมายในงานอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | วศินา จันทรศิริ.. กลุ่มเป้าหมายในงานอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | สง่า ดามาพงษ์.. กลุ่มเป้าหมายในงานอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | อรสา ปานขาว.. กลยุทธ์การสร้างสารเพื่อการสื่อสารด้านอาหารโภชนาการศึกษา | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สื่อทางอาหารโภชนาการศึกษา | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสารสำหรับผู้ผลิตอาหาร | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. อาหารโภชนาการศึกษาในองค์กรและสถาบัน | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านอาหารโภชนาการศึกษา | มนวิภา วงรุจิระ.. การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านอาหารโภชนาการศึกษา | สำอาง สืบสมาน.. การจัดการโครงการด้านโภชนาการศึกษา | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การจัดการโครงการด้านโภชนาการศึกษา | กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์.. การจัดการโครงการด้านโภชนาการศึกษา | ชุติมา ศิริกุลชยานนท์.. การสร้างเครือข่ายด้านอาหารโภชนาการศึกษา | สำอาง สืบสมาน.. การให้คำปรึกษาด้านอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | พึงพิศ ดุลยพัชร์.. การกำกับติดตามงานโภชนาการศึกษา | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. การกำกับติดตามงานโภชนาการศึกษา | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การประเมินงานอาหารโภชนการศึกษาและสื่อสาร | ชูศักดิ์ รุ่งศิริพันธ์.. การประเมินงานอาหารโภชนการศึกษาและสื่อสาร | ชุติมา ศิริกุลชยานนท์.. การวิจัยทางอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | สง่า ดามาพงษ์.. แนวโน้มของการดำเนินงานด้านอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. แนวโน้มของการดำเนินงานด้านอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71412 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร | Nutrition education and communication.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (3).

31. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาอาหารและโภชนบำบัด = Food and nutrition therapy / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71411 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาอาหารและโภชนบำบัด | อาหารและโภชนบำบัด | Food and nutrition therapy.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

32. เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนบำบัด = Food and nutrition therapy / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชนิดา ปโชติการ.. ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนบำบัด | สำอาง สืบสมาน.. รายการอาหารแลกเปลี่ยน | รุจิรา สัมมะสุต.. รายการอาหารแลกเปลี่ยน | วิบูลย์ ตระกูลฮุน.. การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนาการ | สุนาฏ เตชางาม.. การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน.. การจัดการกับโรคขาดสารอาหาร | จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ.. อาหารกับโรคฟันและโรคปริทันต์ | ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์.. อาหารกับโรคภูมิแพ้ | จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์.. ความรู้เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร | สุรัตน์ โคมินทร์.. อาหารกับโรคตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน | อารยา ทองผิว.. อาหารกับกลุ่มอาการเมแทบอลิก | ชวลิต รัตนกุล.. อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง | สิรินทร ฉันศิริกาญจน.. อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง | อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์.. อาหารกับโรคไต | สุรัตน์ โคมินทร์.. อาหารกับโรคข้อกระดูก | กนกพร ใจสถาพร.. อาหารกับโรคมะเร็ง | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. อาหารกับโรคมะเร็ง | วิบูลย์ ตระกูลฮุน.. อาหารกับโรคติดเชื้อ การผ่าตัด และความร้อนลวก | อารยา ทองผิว.. การติดตามภาวะโภชนาการ | สุนาฏ เตชางาม.. การติดตามภาวะโภชนาการ | วศินา จันทรศิริ.. การติดตามภาวะโภชนาการ | ชนิดา ปโชติการ.. รายการอาหารแลกเปลี่ยน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71411 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาอาหารและโภชนบำบัด | อาหารและโภชนบำบัด | Food and nutrition therapy.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6). Checked out (2). Damaged (2).

33. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัว = Family economy / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72204 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัว | เศรษฐกิจครอบครัว | Family economy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: UD General Collection [Call number: STOU 72204 W] (2).
Damaged (1).

34. เอกสารการสอนชุดวิชาครอบครัวศึกษา = Family studies / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวศึกษา | เอมอร จารุรังษี.. พัฒนาการครอบครัว | วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์.. สถานการณ์ครอบครัวไทย | บุญเสริม หุตะแพทย์.. สุขภาวะครอบครัว | รุจา ภู่ไพบูลย์.. โครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัว | ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.. การขัดเกลาทางสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข | จีรพรรณ มัธยมจันทร์.. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข | วราภรณ์ ธาระวานิช.. หลักศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตครอบครัว | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. หลักศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตครอบครัว | มัลลิกา มัสอูดี.. หลักศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตครอบครัว | อภิสรา อนงค์คณะตระกูล.. หลักศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตครอบครัว | สุลี ทองวิเชียร.. กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตครอบครัว | ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.. สื่อสำหรับครอบครัวและการเลือกบริโภค | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. สื่อสำหรับครอบครัวและการเลือกบริโภค | พรรณพิมล วิปุลากร.. ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. ปัญหาชีวิตครอบครัวและการปรับตัวของครอบครัว | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อม | สุภาวดี หาญเมธี.. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในสังคม | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72201 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาครอบครัวศึกษา | ครอบครัวศึกษา | Family studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

35. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาครอบครัวศึกษา = Family studies / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72201 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาครอบครัวศึกษา | Family studies | ครอบครัวศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (1). Damaged (1).

36. เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร = Food biochemistry and microbiology / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรรัตน์ สินชัยพานิช.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร | เรณู ทวิชชาติวิทยากุล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร | พรรัตน์ สินชัยพานิช.. คาร์โบไฮเดรต | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. ลิพิด | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. โปรตีน | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. เอนไซม์และฮอร์โมน | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. เอนไซม์และฮอร์โมน | วันทนีย์ เกรียงสินยศ.. วิตามิน แร่ธาตุและน้ำ | สุเมธ ตันตระเธียร.. โรคและการเจ็บป่วยจากอาหาร | วิสิฐ จะวะสิต.. วิตามิน แร่ธาตุและน้ำ | ศศิมน ปรีดา.. ชีวเคมีของอาหารจากพืช | สิติมา จิตตินันทน์.. ชีวเคมีของอาหารจากสัตว์ | สมใจ ศิริโภค.. จุลินทรีย์ในอาหาร | วราวุฒิ ครูส่ง.. จุลินทรีย์กับการเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม | สุเมธ ตันตระเธียร.. จุลินทรีย์กับการใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร | สุมาลี ทั่งพิทยกลุ.. สารพิษในอาหาร | สุพรรณี เทพอรุณรัตน์.. สารพิษในอาหาร | สิติมา จิตตินันทน์.. การตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางกายภาพและทางเคมี | สุพรรณี เทพอรุณรัตน์.. การตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71304 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร | ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

37. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร = Food biochemistry and microbiology / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71304 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

38. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ = Consumer protection and consumer behavior / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71305 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

39. เอกสารการสอนชุดวิชาการคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ = Consumer protection and consumer behavior / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทวี โพธิผละ.. การคุ้มครองผู้บริโภค | ไพโรจน์ แก้วมณี.. กฎหมาย กฎ ข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค | สำอาง สืบสมาน.. พฤติกรรมผู้บริโภคอาหาร | วศินา จันทรศิริ.. การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของบุคคล ชุมชน และสังคม | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี | ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ.. บทบาทของภาครัฐในการออกมาตรฐานอาหารและการกำกับดูแลก่อนออกตลาด | จารุณี วงศ์เล็ก.. บทบาทของภาครัฐในการออกมาตรฐานอาหารและการกำกับดูแลก่อนออกตลาด | ศรีนวล กรกชกร.. บทบาทของภาครัฐในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารหลังออกตลาด | กนกวรรณ พีระวงศ์.. บทบาทของภาครัฐในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารหลังออกตลาด | ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ.. การคุ้มครองผู้บริโภคกับอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | อรสุรางค์ ธีระวัฒน์.. การคุ้มครองผู้บริโภคกับอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | รัชตา พงศ์รุจิกร.. การคุ้มครองผู้บริโภคกับอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | ไสยวิชญ์ วรวินิต.. บทบาทของภาคธุรกิจกับการคุ้มครองผู้บริโภค | เทวี โพธิผละ.. บทบาทของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค | สุมาลิกา เปี่ยมมงคล.. การผลิตอาหารเพื่อการบริโภคกับความมั่นคงทางอาหาร | ศุภวรรณ วงษ์ประยูร.. การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร | รัฐ เรืองโชติวิทย์.. การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร | ศุภวรรณ วงษ์ประยูร.. การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | รัฐ เรืองโชติวิทย์.. การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ศรีนวล กรกชกร.. การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค | นิรัตน์ เตียสุวรรณ.. การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค | ศรีนวล กรกชกร.. การคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม | นิรัตน์ เตียสุวรรณ.. การคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71305 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

40. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร = Principles of food management and food business / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาหาร | เรวดี จงสุวัฒน์.. การวางแผนและการกำหนดรายการอาหาร | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร | อบเชย วงศ์ทอง.. การเตรียมและการประกอบอาหาร | เดชรัต สุขกำเนิด.. การจัดการและวิเคราะห์โครงการธุรกิจอาหาร | ธันวา จิตต์สงวน.. การจัดการและวิเคราะห์โครงการธุรกิจอาหาร | ธีรารัตน์ วรพิเชฐ.. การจัดซื้อในธุรกิจอาหาร | ศศิมน ปรีดา.. การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหาร | กฤษณา ปุณยางกูร.. การจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหาร | ณัฐพล พันธุ์ภักดี.. การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอาหาร | นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร | พรธิภา องค์คุณารักษ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจอาหาร | พรธิภา องค์คุณารักษ์.. ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอาหาร | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหาร | สุขสรรค์ กันตะบุตร.. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว.. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71307 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | Principles of food management and food business.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

41. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร = Principles of food management and food business / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71307 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | Principles of food management and food business.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

42. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร = Food preservation and processing technology / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์.. การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหาร | ธงชัย พุฒทองศิริ.. การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหาร | สายสนม ประดิษฐ์ดวง.. สารผสมอาหารที่ใช้ในการปรุงแต่งและแปรรูปอาหาร | ยุพร พืชกมุทร.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้ง | สายสนม ประดิษฐ์ดวง.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยความเย็น | สายสนม ประดิษฐ์ดวง.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการฉายรังสี | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการเอกซ์ทรูชัน | จุฬาลักษณ์ จารุนุช.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการเอกซ์ทรูชัน | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถนอมและแปรรูปอาหาร | ศศิมน ปรีดา.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยความร้อน | วรางคณา สมพงษ์.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟและอินฟราเรด | เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟและอินฟราเรด | สายน้ำผึ้ง ทองใส.. การถนอมและแปรรูปอาการด้วยการทำให้เข้มข้น | วศินา จันทรศิริ.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการหมักดอง | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการใช้เอนไซม์ | ประภาศรี เทพรักษา.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรมใหม่ | วรางคณา สมพงษ์.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรมใหม่ | เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ.. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรมใหม่ | สุขเกษม สิทธิพจน์.. การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร | นวภัทรา หนูนาค.. เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71308 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, 2555Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร | เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร | Food preservation and processing technology.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

43. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ = Statistics and research in food and nutrition / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สำอาง สืบสมาน.. แนวคิดเกี่ยวกับสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. รูปแบบการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ.. วิธีดำเนินงานวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | เรวดี จงสุวัฒน์.. เครื่องมือการววิจัยทางอาหารและโภชนาการ | เรวดี จงสุวัฒน์.. วิธีการเก็บข้อมูลการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. การจัดการข้อมูลวิจัยและการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน | สิติมา จิตตินันทน์.. การทดสอบความแตกต่าง | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความสัมพันธ์ | สิติมา จิตตินันทน์.. การจัดทำโครงร่างการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | ภาณุวัฒน์ สรรพกุล.. การเขียนรายงาน การเผยแพร่ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ | พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงการทดลอง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71309 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | Statistics and research in food and nutrition.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

44. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร = Food safety and hygiene management / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71310 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร | การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร | Food safety and hygiene management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

45. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร = Food safety and hygiene management / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เรณู ทวิชชาติวิทยากุล.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร | วศินา จันทรศิริ.. อันตรายและการปนเปื้อนในอาหาร | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การเจ็บป่วยเนื่องมาจากการปนเปื้อนในอาหาร | น้ำผึ้ง ทองใส.. การตรวจวิเคราะห์อันตรายในอาหาร | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล.. การประเมินความเสี่ยงในอาหาร | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ | เทพกัญญา หาญศีลวัต.. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี | ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล.. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี | ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล.. มาตรฐานการจัดการอาหารอินทรีย์ | เทพกัญญา หาญศีลวัต.. มาตรฐานการจัดการอาหารอินทรีย์ | ศศิมน ปรีดา.. มาตรฐานการจัดการสุขลักษณะในการผลิตอาหาร | สุมาลี ทั่งพิทยกุล.. มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอาหาร | พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล.. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร | พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล.. มาตรฐานการจัดการคุณภาพการบริการอาหาร | วราวุฒิ ครูส่ง.. ระบบการจัดการอาหารระหว่างการจัดจำหน่าย | สุมณฑา วัฒนสินธุ์.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร | สุรีย์ เข็มทอง.. การเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71310 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร | การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร | Food safety and hygiene management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

46. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ = Statistics and research in food and nutrition / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71309 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | Statistics and research in food and nutrition.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

47. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร = Food preservation and processing technology / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71308 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, 2555Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร | เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร | Food preservation and processing technology.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

48. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัว = Family economy / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. ครอบครัวกับเศรษฐกิจ | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. เศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจครอบครัว | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. วงจรชีวิตและคุณภาพชีวิตของครอบครัวกับเศรษฐกิจครอบครัว | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. พฤติกรรมการบริโภคของครอบครัว | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. การจัดการเศรษฐกิจครอบครัว | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจครอบครัว | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. เศรษฐกิจครอบครัวกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและการควบคุมทางการเงินของครอบครัว | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การลงทุนของครอบครัว | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. ธุรกิจของครอบครัว | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การจัดการสินทรัพย์ของครอบครัว | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เศรษฐกิจครอบครัวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. เศรษฐกิจครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. เศรษฐกิจครอบครัวกับนโยบายของรัฐ | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัวด้านเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72204 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2555-2556]Other title: ชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัว | เศรษฐกิจครอบครัว | Family economy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (3), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

49. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป = General science / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71201 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | General science.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

50. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป = General science / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. เซลล์ หน่วยของชีวิต | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์ | มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล.. สารพันธุกรรม | ปีติ ธุวจิตต์.. สารพันธุกรรม | วศินา จันทรศิริ.. จุลชีววิทยาเบื้องต้น | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. พิษวิทยาและภูมิคุ้มกัน | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. เคมีของธาตุและสารประกอบ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. สารประกอบคาร์บอน | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. สารเคมีรอบตัว | ศศิมน ปรีดา.. เคมีของสารชีวโมเลกุล | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. พลังงาน | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. ความร้อน คลื่น แสง เสียง | สุชาติ แซ่เฮ่ง.. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์. | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สสารและปฏิกิริยาเคมี

Call number: STOU 71201 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | General science.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 71201 T] (1).
Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter