Your search returned 180 results from 159060 records. Subscribe to this search

|
101. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว = Synthesis of researches on community participation in prevention and protection of domestic violence / ศุภาลักษณ์ ชื่นนิ่ม.

by ศุภาลักษณ์ ชื่นนิ่ม,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ศ75 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Other title: Synthesis of researches on community participation in prevention and protection of domestic violence.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

102. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกคู่ครองของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ = Factors related to mate selection of employees in Sikarin Hospital / วิริยา ห้องทองแดง.

by วิริยา ห้องทองแดง,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว646 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Other title: Factors related to mate selection of employees in Sikarin Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

103. ความพึงพอใจของครอบครัวผู้ถูกกระทำความรุนแรงต่อการช่วยเหลือของงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลลำพูน = Satisfaction with Lamphun Hospital's social work helping intervention of families of domestic violence victims / จันทร์ฉาย นุติประพันธ์.

by จันทร์ฉาย นุติประพันธ์,, 2507- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 จ633 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Other title: Satisfaction with Lamphun Hospital's social work helping intervention of families of domestic violence victims.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

104. การศึกษาสถานการณ์ครอบครัวโดยใช้แผนที่เดินดิน กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = A study of family situations using the community map : a case-study of Mae Na Toeng Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province / ขวัญชัย ลำปา.

by ขวัญชัย ลำปา,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ข56 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Other title: Study of family situations using the community map : a case-study of Mae Na Toeng Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

105. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป = General science / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71201 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | General science.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

106. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป = General science / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. เซลล์ หน่วยของชีวิต | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์ | มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล.. สารพันธุกรรม | ปีติ ธุวจิตต์.. สารพันธุกรรม | วศินา จันทรศิริ.. จุลชีววิทยาเบื้องต้น | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. พิษวิทยาและภูมิคุ้มกัน | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. เคมีของธาตุและสารประกอบ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. สารประกอบคาร์บอน | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. สารเคมีรอบตัว | ศศิมน ปรีดา.. เคมีของสารชีวโมเลกุล | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. พลังงาน | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. ความร้อน คลื่น แสง เสียง | สุชาติ แซ่เฮ่ง.. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์. | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สสารและปฏิกิริยาเคมี

Call number: STOU 71201 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | General science.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 71201 T] (1).
Damaged (1).

107. เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับระบบนิเวศ = Human being and ecosystems / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์กับระบบนิเวศ | ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.. ระบบนิเวศทางบกและความเปลี่ยนแปลง | ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.. ระบบนิเวศทางทะเลและความเปลี่ยนแปลง | วิรัตน์ คำศรีจันทร์.. ระบบนิเวศทางสังคมและวัฒนธรรม | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น | วศินา จันทรศิริ.. อาหารกับระบบนิเวศ | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. มนุษย์ในระบบครอบครัวและชุมชน | สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.. มนุษย์ในระบบสังคม | ชิตพล กาญจนกิจ.. มนุษย์ในระบบประชาคมโลก | กำจร แซ่เจียง.. มลภาวะและผลกระทบต่อระบบนิเวศ | ศุภวรรณ วงษ์ประยูร.. การสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของระบบนิเวศ | สุเมธ ตันติเวชกุล.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ | ลลิต ถนอมสิงห์.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ | ธเนศ มณีกุล.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ | ชิตพล กาญจนกิจ.. ประชาสังคมกับระบบนิเวศ | อรพินท์ วงศ์ชุมพิศ.. นโยบายที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ | อรพินท์ วงศ์ชุมพิศ.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71200 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชามนุษย์กับระบบนิเวศ | มนุษย์กับระบบนิเวศ | Human being and ecosystems.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (3).

108. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับระบบนิเวศ = Human being and ecosystems / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71200 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชามนุษย์กับระบบนิเวศ | มนุษย์กับระบบนิเวศ | Human being and ecosystems.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

109. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น = Basic food science and technology / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71203 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น | Basic food science and technology.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

110. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น = Basic food science and technology / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | อรอนงค์ นัยวิกุล. t วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญชาติ. | กล้าณรงค์ ศรีรอต.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพืชน้ำตาลและพืชหัวที่ให้แป้ง | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผักและผลไม้ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของถั่วเมล็ดแห้ง | สิติมา จิตตินันทน์.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสัตว์บกและสัตว์ปีก | เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไข่ | วิสิฐ จะวะสิต.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนม | นัฐพล ตั้งสุภูมิ.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนม | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสัตว์น้ำ | ศศิมน ปรีดา.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสัตว์น้ำ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสัตว์น้ำ | ศศิมน ปรีดา.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไขมันและน้ำมันบริโภค | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชา กาแฟ โกโก้ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชา กาแฟ โกโก้ | วรรณี จิรภาคย์กุล.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส | จารุณี โลกสุวรรณ.. วัตถุเจือปนอาหาร | งามทิพย์ ภู่วโรดม.. การบรรจุอาหาร | วราวุฒิ ครูส่ง.. การสุขาภิบาลอาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71203 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น | Basic food science and technology.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

111. เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการมนุษย์ = Human nutrition / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมใจ วิชัยดิษฐ์.. อาหารและโภชนาการกับสุขภาพ | สมใจ วิชัยดิษฐ์.. การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร | วศินา จันทรศิริ.. บทบาทของคาร์โบไฮเดรตต่อร่างกายมนุษย์ | ทัศนีย์ ลิ่มสุวรรณ.. บทบาทของโปรตีนต่อร่างกายมนุษย์ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. บทบาทของโปรตีนต่อร่างกายมนุษย์ | วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา.. บทบาทของไขมันต่อร่างกายมนุษย์ | วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา.. บทบาทของไขมันต่อร่างกายมนุษย์ | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. บทบาทของไขมันต่อร่างกายมนุษย์ | สำอาง สืบสมาน.. บทบาทของไขมันต่อร่างกายมนุษย์ | กรุณี ขวัญบุญจัน.. บทบาทของวิตามินต่อร่างกายมนุษย์ | กรุณี ขวัญบุญจัน.. บทบาทของน้ำและแร่ธาตุต่อร่างการมนุษย์ | กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์.. ความต้องการและสมดุลของพลังงานในการดำรงชีวิต | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. ความปลอดภัยของอาหาร | วณิชา กิจวรพัฒน์.. หลักการเลือกอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การจัดอาหารสำหรับครอบครัว | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ | วณิชา กิจวรพัฒน์.. การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ | สมชาย ดุรงค์เดช.. การประเมินภาวะโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน.. การประเมินภาวะโภชนาการ | จีรนันท์ แกล้วกล้า.. การประเมินภาวะโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน.. การวิจัยทางโภชนาการมนุษย์ | สำอาง สืบสมาน.. การประยุกต์โภชนาการเพื่อสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71202 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาโภชนาการมนุษย์ | โภชนาการมนุษย์ | Human nutrition.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (5), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 71202 T] (1).
Checked out (3). Damaged (1). In transit (2).

112. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาโภชนาการมนุษย์ = Human nutrition / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71202 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาโภชนาการมนุษย์ | โภชนาการมนุษย์ | Human nutrition.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (1), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1). In transit (1).

113. บทบาทของครอบครัวและเพื่อนที่มีต่อการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี = Roles of families and friends towards adolescents' online-game playing : a case study in Pathumthani Province / ศิริวรรณ เจียรศักดิ์วัฒนา.

by ศิริวรรณ เจียรศักดิ์วัฒนา,, 2510- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ศ647 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Other title: Roles of families and friends towards adolescents' online-game playing : a case study in Pathumthani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

114. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการแสดงออกด้านพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ = Factors related to the sexual behavior expression of high school students in Takhli Prachason School, Takhli District Nakhonsawan Province / แว่นฟ้า ศึกษา.

by แว่นฟ้า ศึกษา,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว83 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Other title: Factors related to the sexual behavior expression of high school students in Takhli Prachason School, Takhli District Nakhonsawan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

116. ความพึงพอใจของครอบครัวผู้ป่วยต่อบริการที่ได้รับจาdศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี = The satisfaction of patient's family on services received from the advance imaging and image-guide minimal invasive therapy center, Ramathibodi Hospital / มณีรัตน์ เกลี้ยงพร้อม.

by มณีรัตน์ เกลี้ยงพร้อม,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ม36 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Other title: Satisfaction of patient's family on services received from the advance imaging and image-guide minimal invasive therapy center, Ramathibodi Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

117. การทารุณกรรมเด็กทางเพศและบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณทางเพศ = Child sexual abuse and social workers' roles in protecting child sexual abused / ศศิเมษ มีศิริ.

by ศศิเมษ มีศิริ,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ศ56 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Other title: Child sexual abuse and social workers' roles in protecting child sexual abused.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

118. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของความรุนแรงที่สามีกระทำต่อภรรยา = Research synthesis of the problems, causes, and consequences of violence against wives / เรวดี ปราบปัญจะ.

by เรวดี ปราบปัญจะ,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ร75 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Other title: Research synthesis of the problems, causes, and consequences of violence against wives.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

119. การพัฒนาคู่มือครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตครอบครัว = The development of a manual for non-formal education volunteer teachers in organizing activities to promote family life skills / สุภาวรรณ อ่อนนุ่ม.

by สุภาวรรณ อ่อนนุ่ม,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส743 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Other title: Development of a manual for non-formal education volunteer teachers in organizing activities to promote family life skills.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

120. ความพึงพอใจของครอบครัวต่อการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก = Satisfacton of families for services provided by Tambol Sra Ta Lung Health Promoting Hospital Taluk Klang Thung Sub-district Muang District, Tak Province / เกษร แสงจันทร์.

by เกษร แสงจันทร์,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ก754 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Other title: Satisfacton of families for services provided by Tambol Sra Ta Lung Health Promoting Hospital Taluk Klang Thung Sub-district Muang District, Tak Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

121. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี = The study of participants' satisfaction towards multicarecr development project on complete solving poverty problems of Pattani Vocation College / สุวรรณา อรุณพันธุ์.

by สุวรรณา อรุณพันธุ์,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส754 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Other title: Study of participants' satisfaction towards multicarecr development project on complete solving poverty problems of Pattani Vocation College.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

122. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวและชุมชนกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดจันทบุรี = Associations of families and communities social support and sexual risk behaviors of AIDS Patients in community hospital in Chanthaburi Province / พนมพร ห่วงมาก.

by พนมพร ห่วงมาก,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: Thes คศ 1 พ34 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คศ.ม. (การพัฒนาครอบครัวและสังคม))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Associations of families and communities social support and sexual risk behaviors of AIDS Patients in community hospital in Chanthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

123. การสัมมนาวิชาการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อแก้วิกฤตครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 32 ปี วันที่ 6 กันยายน 2553 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / จัดโดย สาขาวิชามนุษยเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by การสัมมนาวิชาการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อแก้วิกฤตครอบครัวไทย (2553 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: LC40 ก64 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สาขาวิชา, 2553Other title: การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อแก้วิกฤตครอบครัวไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

124. ชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ [videorecording] = Basic science for home economies / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. เซลล์ หน่วยของชีวิต | วศินา จันทรศิริ.. ระบบการทำงานภายในสิ่งมีชีวิตขั้นสูง | วศินา จันทรศิริ.. พันธุกรรม | วศินา จันทรศิริ.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สารประกอบคาร์บอน | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. เคมีและสารประกอบ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์. | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สสารและปฏิกิริยาเคมี

Call number: av STOU 70205 DVD-T 54/023 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2553]Other title: วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ | Basic science for home economies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2).

125. สาเหตุการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา = Causes of making repested offence of juvenile delinquency in Yala Province / ศิรินันท์ เพียรโรจน์.

by ศิรินันท์ เพียรโรจน์,, 2491- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ศ645 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Causes of making repested offence of juvenile delinquency in Yala Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

126. ความพึงพอใจของผู้ต้องขังคดียาเสพติดต่อการจัดสวัสดิการ : กรณีศึกษาทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี = Drug inmates' satisfaction with the provision of welfare services : a case study of Pathumthani Correctiona lnstitution for Drug Addicts / ทนงศักดิ์ ไทยพยัคฆ์.

by ทนงศักดิ์ ไทยพยัคฆ์,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ท32 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Drug inmates' satisfaction with the provision of welfare services : a case study of Pathumthani Correctiona lnstitution for Drug Addicts.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

127. การเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี = The accessibility to rights of persons with physical disabilities according to the act of promoting and improving quality of life of persons with disabilities B.E.2550 in Muang District, Pattani Province / จีรายุ บุญสนอง.

by จีรายุ บุญสนอง,, 2510- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 จ646 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Accessibility to rights of persons with physical disabilities according to the act of promoting and improving quality of life of persons with disabilities B.E.2550 in Muang District, Pattani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

128. การดูแลผู้สูงอายุอัมพาตครึ่งซีกโดยสมาชิกในครอบครัว = Care giving for elderly with hemiplegic by family members / ปารินทร์ จันทุมา.

by ปารินทร์ จันทุมา,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ป64 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Care giving for elderly with hemiplegic by family members.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

129. การย้ายถิ่นของครอบครัวต่างถิ่น : กรณีศึกษาชุมชน "บ้านโนน" อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี = The migration of different locality families case study Bannon Community, Muang District, Ubonratchathani Province / วันชัย ชัยวิเศษ.

by วันชัย ชัยวิเศษ,, 2500- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว632 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Migration of different locality families case study Bannon Community, Muang District, Ubonratchathani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

130. การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อบริการที่ได้รับจากชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินงานโดยสมาชิกชมรมกับชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี = A comparative study on the elderly' satisfaction on the services provided by the elderly clubs managed by club's members and the elderly clubs managed by the public health officers : a case study in Thanyaburi district, Pathum Thai province / มัลลิกา ผุดวัฒน์.

by มัลลิกา ผุดวัฒน์,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ม644 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Comparative study on the elderly' satisfaction on the services provided by the elderly clubs managed by club's members and the elderly clubs managed by the public health officers : a case study in Thanyaburi district, Pathum Thai province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

131. การศึกษาความพึงพอใจของครอบครัวตำรวจที่มีต่อสวัสดิการที่ได้รับจากกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ = A study on satisfaction of the police family towards the welfare received from the Police Education Bureau, Royal Thai Police / อรัญญา บุญรอด.

by อรัญญา บุญรอด,, 2512- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 อ462 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Study on satisfaction of the police family towards the welfare received from the Police Education Bureau, Royal Thai Police.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

132. ความรู้ ความเข้าใจของผู้สูงอายุต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี = Knowledge and understanding of the elderly towards welfare allowance for the elderly : a case study in Pattani Town Municipality / อัจฉราวรรณ มูสิกธรรม.

by อัจฉราวรรณ มูสิกธรรม,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 อ62 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Knowledge and understanding of the elderly towards welfare allowance for the elderly : a case study in Pattani Town Municipality.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

133. การทำหน้าที่สงเคราะห์เด็กของพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จังหวัดแพร่ = Assistance providing of the child protective officers according to the child protection Act B.E. 2546 in Phrae province / วรพงศ์ เตชะบุญ.

by วรพงศ์ เตชะบุญ,, 2499- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว442 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Assistance providing of the child protective officers according to the child protection Act B.E. 2546 in Phrae province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

134. บทบาทของครอบครัวต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี = Roles of family towards playing online games behavior of secondary school students in Ratchaburi Town Municipality / สุชาดา สีลาเขต.

by สุชาดา สีลาเขต,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส7263 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Roles of family towards playing online games behavior of secondary school students in Ratchaburi Town Municipality.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

135. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก = Factors related to satisfaction of the elderly on monthly allowance for older persons project : a case study of Bangrakam District, Pitsanulok Province / สวลักษณ์ ไกรราช.

by สวลักษณ์ ไกรราช,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส54 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Other title: Factors related to satisfaction of the elderly on monthly allowance for older persons project : a case study of Bangrakam District, Pitsanulok Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

136. ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพุตุม จังหวัดเพชรบุรี = Relations between parent's child rearing practices and self-discipline of students in Banputum school, Phetchaburi province / มาลี อนุสนธิ์.

by มาลี อนุสนธิ์,, 2502- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ม64 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552Other title: Relations between parent's child rearing practices and self-discipline of students in Banputum school, Phetchaburi province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

137. การพัฒนาคู่มือการปรับตัวของแม่เลี้ยงเดี่ยวภายหลังการหย่าร้าง = The development of manual for single mothers adjustments after divorce / วาชัสนี ดำรงค์ปรีชา.

by วาชัสนี ดำรงค์ปรีชา,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว626 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552Other title: Development of manual for single mothers adjustments after divorce.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

138. บทบาทของครอบครัวที่มีต่องานสาธารณสุขมูลฐาน ในอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี = The roles of families on the primary health care in Nayaiam District, Chanthaburi Province / อรวรรณ อุดมเจริญ.

by อรวรรณ อุดมเจริญ,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 อ454 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552Other title: Roles of families on the primary health care in Nayaiam District, Chanthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

139. รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2 / โดย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์. | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Call number: HV700.T5 ร642 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551Other title: การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

140. การมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี = The participation of family health core leaders in the prevention and control of dengue hemorrhagic fever at Tambon Paknam Lam Sing, Lam Sing District, Chantaburi Province / เมตตา ถนอมสิน.

by เมตตา ถนอมสิน,, 2507- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ม73 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Other title: Participation of family health core leaders in the prevention and control of dengue hemorrhagic fever at Tambon Paknam Lam Sing, Lam Sing District, Chantaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

141. การศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวความรู้เรื่องโรคเอดส์และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี = The family relationship, knowledge of AIDS and sexual behavior of adolescence in Amphoe Phen, Udonthani Province / ปัณณวิชญ์ ยุทธกิจจำนงค์.

by ปัณณวิชญ์ ยุทธกิจจำนงค์,, 2512- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ป633 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Other title: Family relationship, knowledge of AIDS and sexual behavior of adolescence in Amphoe Phen, Udonthani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

142. คุณภาพชีวิตของสัปเหร่อในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Quality of life of the undertakers in Phra Nakorn Sri Ayutthaya Municipality, Phra Nakorn Sri Ayutthaya Province / จันทราทิพย์ วงษ์กฤษ.

by จันทราทิพย์ วงษ์กฤษ,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 จ63 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Other title: Quality of life of the undertakers in Phra Nakorn Sri Ayutthaya Municipality, Phra Nakorn Sri Ayutthaya Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

143. ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษากรณี บริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สาขา 13) จังหวัดฉะเชิงเทรา = Satisfaction of married industrial laborers : a case study of Bangkok Food Products Co., Ltd. (Branch 13), Chachoengsao Province / เกษณี สำแดงฤทธิ์.

by เกษณี สำแดงฤทธิ์,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ก75 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Other title: Satisfaction of married industrial laborers : a case study of Bangkok Food Products Co., Ltd. (Branch 13), Chachoengsao Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

144. บทบาทของมารดาเลี้ยงเดี่ยว ในการอบรมขัดเกลาทางสังคมบุตรวัยรุ่น = Single mother's role in socializing their adolescent children / ปรุงใจ สถานสุข.

by ปรุงใจ สถานสุข,, 2499- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ป47 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Other title: Single mother's role in socializing their adolescent children.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

145. หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชามนุษยเวศศาสตร์ : ปีการศึกษา 25-- / สาขาวิชามนุษยเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สาขาวิชา, [2550]-Availability: No items available

146. ความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส : กรณีศึกษาผู้เช่าอาคารโชคเจริญแมนชั่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร = The opinions towards pre-marriage sex : a case study of tanants of Chokchareon Mansion, Ladkrabang District, Bangkok / ศุภรัสมิ์ แก้วโนนเฮ้า.

by ศุภรัสมิ์ แก้วโนนเฮ้า,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ศ74 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Other title: Opinions towards pre-marriage sex : a case study of tanants of Chokchareon Mansion, Ladkrabang District, Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

147. การประมวลองค์ความรู้เรื่องพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่น = A knowledge synthesis on adolescence growth and development care / ธัญกร ป้อมแก้ว.

by ธัญกร ป้อมแก้ว,, 2507- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ธ62 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Other title: Knowledge synthesis on adolescence growth and development care | พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่น.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

148. การดำรงชีวิตครอบครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Family's way of life according to sufficiency economy philosophy / สุกัญญา มากวิจิตร์.

by สุกัญญา มากวิจิตร์,, 2494- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส72 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Other title: Family's way of life according to sufficiency economy philosophy.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

149. บทบาทครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ = Family roles in child rearing of nation's outstanding youths / สุภัชชา สุทธิพล.

by สุภัชชา สุทธิพล,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส747 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Other title: Family roles in child rearing of nation's outstanding youths.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

150. ลักษณะการดำเนินชีวิตครอบครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาครอบครัวบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน = Way of family life according to sufficiency economy philosophy in case of personnel family in the institue of food research and product development Kasetsart University / อุษา ภูคัสมาส.

by อุษา ภูคัสมาส ,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 อ75 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Other title: Way of family life according to sufficiency economy philosophy in case of personnel family in the institue of food research and product development Kasetsart University.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter