Your search returned 3 results from 159037 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ = Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมโภช รติโอฬาร.. ความรู้พื้นฐานการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | มาลี เกื้อนพกุล.. การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย | สุธี สฤษฎิ์ศิริ.. การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น | สุธี สฤษฎิ์ศิริ.. การตรวจสุขภาพที่จำเป็นแต่ละกลุ่มวัย | เอกพล กาละดี.. การใช้ยาในการบำบัดโรคเบื้องต้น | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ | เยาวภา ติอัชสุวรรณ.. การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย | วรางคณา จันทร์คง.. กลุ่มอาการที่พบบ่อยในทารกและเด็ก | นภัสชล ฐานะสิทธิ์.. กลุ่มอาการที่พบบ่อยในทารกและเด็ก | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. กลุ่มอาการสำคัญที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ | อารยา ประเสริฐชัย.. กลุ่มอาการปวดที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. กลุ่มอาการขับถ่ายผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ | สุธี สฤษฎิ์ศิริ.. กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ | พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์.. ปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ประกอบอาชีพ | ศิริรัตน์ ปานอุทัย.. การดูและระยะยาวและการดูแลแบบประคับประคองด้านสุาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52404 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Community work in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรางคณา จันทร์คง.. แนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชน | จิรนันท์ ตุลชาติ.. ระบบบริการสุขภาพกับการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การจัดการในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อารยา ประเสริฐชัย.. การจัดองค์กรการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การประสานความร่วมมือและการระดมทรัพยากรในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ปริญญา จิตอร่าม.. การพัฒนาทักษะในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | พิทยา ศรีเมือง.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ปริญญา จิตอร่าม.. การประเมินและวินิจฉัยชุมชนด้านสาธารณสุข | สุณัฐชา แสงมณี.. การประเมินและวินิจฉัยชุมชนด้านสาธารณสุข | สุมัทนา กลางคาร.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | วรางคณา จันทร์คง.. การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงานชุมชน | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง | ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง | ปริญญา จิตอร่าม.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในชนบท | นิรัตน์ อิมามี.. การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทำงานชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52306 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Community work in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข = Laws related to public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เกวลิน ต่อปัญญาชาญ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. สุขภาพและการสาธารณสุข | ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.. กฎหมายการสาธารณสุข | ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.. กฎหมายที่สนับสนุนงานสาธารณสุข | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. กฎหมายคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัย | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ยา อาหาร และเครื่องสำอาง | อารยา ประเสริฐชัย.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและสถานพยาบาล | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) | ปธานิน แสงอรุณ.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) | กุณฑลีย์ บังคะดานรา.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) | ปธานิน แสงอรุณ.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) | สุเทพ ศิลปานันทกุล.. กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ | กุลธิดา บรรจงศิริ.. กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ | ศรุดา จิรัฐกุลธนา.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชานิติเวชศาสตร์ในทางกฎหมาย การพิสูจน์บุคคลและการชันสูตรบาดแผล | ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์.. กฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของต่างประเทศ องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54122 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข | กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข | Laws related to public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter