Your search returned 239 results from 159060 records. Subscribe to this search

|
1. บทบาทของทหารสังกัดกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Roles of 15th Infantry Division (Camp Queen Suriyothai) on the insurgency problem in three Southernmost Provinces of Thailand / ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง.

by ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ป65 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Roles of 15th Infantry Division (Camp Queen Suriyothai) on the insurgency problem in three Southernmost Provinces of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรังกับเทศบาลเมืองอุทัยธานีในการจัดการแม่น้ำสะแกกรัง = Participation of Sagae Krang River’s Raft Community with Muang Uthai Thani municipality on water management in Sagae Krang River / สุวรรณ กลางยศ.

by สุวรรณ กลางยศ,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส76 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Participation of Sagae Krang River’s Raft Community with Muang Uthai Thani municipality on water management in Sagae Krang River.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. บทบาทในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี = The roles in disaster prevention and mitigation of civil defense volunteers in Haisok Subdistrict Administrative Organization Ban Phue District, Udon Thani Province / บุญยฤทธิ์ จอยเอกา.

by บุญยฤทธิ์ จอยเอกา,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 บ73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Roles in disaster prevention and mitigation of civil defense volunteers in Haisok Subdistrict Administrative Organization Ban Phue District, Udon Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Political relations and budget support in infrastructure development of Wangphattana Subdistrict Administrative Organization Bangzai Phra Nakhon Si Ayutthaya / สุรศักดิ์ ตรงเที่ยง.

by สุรศักดิ์ ตรงเที่ยง, , 2507- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Political relations and budget support in infrastructure development of Wangphattana Subdistrict Administrative Organization Bangzai Phra Nakhon Si Ayutthaya .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. สิทธิ และเสรีภาพ ก่อนได้รับสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นในรัฐไทย : ศึกษากรณีคนเชื้อสายไทยจากเกาะกง ประเทศกัมพูชา = Rights and freedoms of Thai diaspora before obtaining a Thai nationality : a case study of Thai diaspora in Koh Kong, Cambodia / นายดนัย ยามช่วง.

by ดนัย ยามช่วง,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ด36 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Rights and freedoms of Thai diaspora before obtaining a Thai nationality : a case study of Thai diaspora in Koh Kong, Cambodia.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. แนวคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) = The concept of the establishment of the Provincial Anti-Corruption Commission / นายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร.

by พงษ์พันธ์ โตสกุลไกร,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 พ25 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Concept of the establishment of the Provincial Anti-Corruption Commission.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. การเมืองในการจัดสรรงบประมาณของเมืองพัทยา = Politics in budget allocation of Pattaya City / ณัฐชนกานต์ อภิลาภศุขศิริกุล.

by ณัฐชนกานต์ อภิลาภศุขศิริกุล,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ณ65 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Politics in budget allocation of Pattaya City.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในการเคลื่อนไหวตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ. 2554-2557 = The role of social media in monitoring rice mortgage scheme Yingluck's Government Case in 2011-2014 / กัมปนาท ระมั่ง.

by กัมปนาท ระมั่ง,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ก64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Role of social media in monitoring rice mortgage scheme Yingluck's Government Case in 2011-2014.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. บทบาทการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา = Operational role of the Talat Sai Sub-district Community Organizations Council in Prathai District, Nakhon Ratchasima Province / ประวิทย์ วงค์สันต์.

by ประวิทย์ วงค์สันต์,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ป46 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Operational role of the Talat Sai Sub-district Community Organizations Council in Prathai District, Nakhon Ratchasima Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. แนวคิดว่าด้วยสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ก่อนเกิดสังคมการเมืองในความเรียงว่าด้วย "ต้นกำเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่าเทียมกันของมวลมนุษยชาติ" ของรุสโซ = The idea of state of nature in Rousseau's Discourse on the origin and basis of inequality among men / เมษยา เอื้ออารีย์กุล.

by เมษยา เอื้ออารีย์กุล,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ม75 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Idea of state of nature in Rousseau's Discourse on the origin and basis of inequality among men.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย = The roles of members of the municipal council in promoting political participation of the local people in Chiangkhan Sub-district Administrative Organization, Chiangkhan District, Loei Province / สุวพัตร์ ศรีบุรินทร์.

by สุวพัตร์ ศรีบุรินทร์,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส75 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Roles of members of the municipal council in promoting political participation of the local people in Chiangkhan Sub-district Administrative Organization, Chiangkhan District, Loei Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. บทบาทประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี = Roles of the village fund network chairman in implementing projects to strengthen grassroots economy in accordance with the civil state approach in Ubon Ratchathani Province / ธัญชนก สิทธิสาร.

by ธัญชนก สิทธิสาร,, 2512- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ธ62 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Roles of the village fund network chairman in implementing projects to strengthen grassroots economy in accordance with the civil state approach in Ubon Ratchathani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย กรณีศึกษาคณะครูโรงเรียนบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = Democratic political culture : a case study of Bandongmun School Teachers in Corko Sub-district, Mueang District, Surin Province / นุช หวังสุข.

by นุช หวังสุข,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 น72 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Democratic political culture : a case study of Bandongmun School Teachers in Corko Sub-district, Mueang District, Surin Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. การบังคับใช้กฎหมายจราจรกับการสร้างความเสมอภาคในสังคมไทย = Enforcement of traffic law to create equality in Thai society / นิรันดร์ สถิตย์ขราณี.

by นิรันดร์ สถิตย์ขราณี,, 2502- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 น64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Enforcement of traffic law to create equality in Thai society.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. แนวทางการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มผู้ชุมนุมไร้ที่ดินทำกินศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทาน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ = Method of political movement of landless group : a case study on expired concessions of palm oil plantations areas in Plypraya District Krabi Province / วิทวัชช์ แก้วเสน.

by วิทวัชช์ แก้วเสน,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ว66 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Method of political movement of landless group : a case study on expired concessions of palm oil plantations areas in Plypraya District Krabi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. บทบาทของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในประเภทกิจการประมงทะเล จังหวัดสงขลา = Role of Prayuth Chan-ocha's Government on solutions of migrant workers and human trafficking in fishing industry at Songkhla Province / ประพันธ์ หนูสันทัด.

by ประพันธ์ หนูสันทัด,, 2506- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ป467 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Role of Prayuth Chan-ocha's Government on solutions of migrant workers and human trafficking in fishing industry at Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. ประชาธิปไตยท้องถิ่นกับวัฒนธรรมภูไทของชุมชนภูไทบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Local democracy and Phu Tai Culture of Phu Tai Ban Phon Community in Kham Muang District Kalasin Province / ภัณฑิรา คำสิลา.

by ภัณฑิรา คำสิลา,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ภ62 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Local democracy and Phu Tai Culture of Phu Tai Ban Phon Community in Kham Muang District Kalasin Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. ผู้นำตามธรรมชาติกับการส่งเสริมการพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่นกรณีศึกษานายประยงค์ รณรงค์ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Natural leader and promoting the development of local politics : a case study of Mr. Prayong Ronnarong, Tambol Mai Riang, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province / ณัฐชยา เทวฤทธิ์.

by ณัฐชยา เทวฤทธิ์,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ณ66 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Natural leader and promoting the development of local politics : a case study of Mr. Prayong Ronnarong, Tambol Mai Riang, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. บทบาทผู้นำทางการเมืองของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข = The role of political leader of General Prayuth Chan-ocha in the political development of democratic of government with the King as Head of State / รัตติยา ยินดีสังข์.

by รัตติยา ยินดีสังข์,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ร64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Role of political leader of General Prayuth Chan-ocha in the political development of democratic of government with the King as Head of State.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. บทบาทของข้าราชการประจำในการกำหนดนโยบายด้านการป้องกันอุทกภัยของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Roles of government officials in the flood prevention policy of the department of water resources (Ministry of Natural Resources and Environment) / อรจิรา หมื่นจง.

by อรจิรา หมื่นจง,, 2528- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 อ42 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Roles of government officials in the flood prevention policy of the department of water resources (Ministry of Natural Resources and Environment).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา = Roles of a local leader to encourage a political participation of the people in Moh Subdistrict Administrative Organization, Kapong District, Phangnga Province / เบ็ญจมาศ นาคนิมิตร.

by เบ็ญจมาศ นาคนิมิตร,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 บ72 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Roles of a local leader to encourage a political participation of the people in Moh Subdistrict Administrative Organization, Kapong District, Phangnga Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. บทบาทของพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) กับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย = Roles of Phra Ratchdhamanithet (Prapayom Kanlayano) and democracy in Thailand / พรรณยมล เชยเกษร.

by พรรณยมล เชยเกษร,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 พ46 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Roles of Phra Ratchdhamanithet (Prapayom Kanlayano) and democracy in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. แนวความคิดทางสังคมการเมืองที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ : กรณีศึกษาเรื่อง "เปาบุ้นจิ้น" เวอร์ชั่นที่นำมาฉายทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2538-พ.ศ.2559 = Social and political concept of television drama : a case study of the Pao Bun Jin which Broadcasted by Thai Television Channel 3 between 1995 - 2016 B.C. / ชูศักดิ์ จันทร์รัตน์.

by ชูศักดิ์ จันทร์รัตน์,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ช75 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Social and political concept of television drama : a case study of the Pao Bun Jin which Broadcasted by Thai Television Channel 3 between 1995 - 2016 B.C..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 = Political communication strategy of persons holding local political positions : a case study of Den chai District, Phrae Province from 2012 to 2016 / จีระพล จรจันทร์.

by จีระพล จรจันทร์,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 จ64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Political communication strategy of persons holding local political positions : a case study of Den chai District, Phrae Province from 2012 to 2016.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. บทบาทของภาคประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Roles of public sector in solid waste management in Huai Khrai Municipality of Mae Sai District Chiang Rai Province / พงค์พิสันต์ ประชุม.

by พงค์พิสันต์ ประชุม,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 พ22 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Roles of public sector in solid waste management in Huai Khrai Municipality of Mae Sai District Chiang Rai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายการเปิดสัมปทานปิโตเลียม ครั้งที่ 21 = The Movement of opposition groups affecting the policy of opening the 21st petroleum concession bidding round / ชวลิต ปันทะรส.

by ชวลิต ปันทะรส,, 2530- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ช54 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Movement of opposition groups affecting the policy of opening the 21st petroleum concession bidding round.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. ระบบอุปถัมภ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี = The patronage system in Local Elections : a case study of Bo Thong Subdistrict Municipality in Bo Thong District, Chonburi Province / ประทุมมารถ สุจริต.

by ประทุมมารถ สุจริต,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ป4642 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Patronage system in Local Elections : a case study of Bo Thong Subdistrict Municipality in Bo Thong District, Chonburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556 = The role of the Local Elections Commission : a case study of the Mayoral Election in the Ubon Ratchathani City Municipality on 24th March 2013 / ดิเรก บวรสกุลเจริญ.

by ดิเรก บวรสกุลเจริญ,, 2507- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ด67 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Role of the Local Elections Commission : a case study of the Mayoral Election in the Ubon Ratchathani City Municipality on 24th March 2013.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี = People's participation in the management of Water Resources of Khonsai Sub-district Administrative Organization, Trakanputphon District, Ubon Ratchathani Province / ทองคำ มีหิริ.

by ทองคำ มีหิริ,, 2510- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ท52 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: People's participation in the management of Water Resources of Khonsai Sub-district Administrative Organization, Trakanputphon District, Ubon Ratchathani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. บทบาททางการเมืองในท้องถิ่นของสาขาพรรค : กรณีศึกษาสาขาพรรคประชาธิปัตย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2557 = Local political roles of party branch : a case study of a party branch of Democrat Party within Mueang District, Chiang Mai Province during 2007 - 2014 / วนิดา เพชรราวัลย์.

by วนิดา เพชรราวัลย์,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ว36 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Local political roles of party branch : a case study of a party branch of Democrat Party within Mueang District, Chiang Mai Province during 2007 - 2014.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. บทบาทการสื่อสารทางการเมืองของโฆษกรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับประชาชน (นายธีรัตถ์ รัตนเสวี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556-30 มกราคม 2557) = The role of the government spokesman in terms of political communication of the Yingluck Shinawatra administration (Mr. Teerat Ratanasevi: 21 May 2013-30 January 2014) / ณัฐธยาน์ กมุดรัตน์.

by ณัฐธยาน์ กมุดรัตน์,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ณ62 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Pole of the government spokesman in terms of political communication of the Yingluck Shinawatra administration (Mr. Teerat Ratanasevi: 21 May 2013-30 January 2014).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. ปัจจัยทางการเมืองที่นำไปสู่ความสำเร็จในภารกิจการเตือนภัยล่วงหน้าของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Political factors that led to success in the natural disaster early warning system of the Division 10 Office of Water Resources in Kanchanadit District, Surat Thani Province / สุวรรณี ดาราไก่.

by สุวรรณี ดาราไก่,, 2529- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส753 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Political factors that led to success in the natural disaster early warning system of the Division 10 Office of Water Resources in Kanchanadit District, Surat Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

33. บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลต่อการได้รับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี = The roles of Sub-district and village Headmen in the election of Members of Parliament : a case study of the Sub-district Municipality of Saima, Mueang District, Nonthaburi Province / นริศร ปิวะศิริ.

by นริศร ปิวะศิริ,, 2501- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 น46 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Roles of Sub-district and village Headmen in the election of Members of Parliament : a case study of the Sub-district Municipality of Saima, Mueang District, Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. คณะกรรมการหมู่บ้านกับแนวคิดพัฒนาทางการเมืองที่มีผลต่อชุมชนเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านธนวรรณ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร = The village committee and concepts of political development that affect community strength of Thanawan Village Sai Mai District, Bangkok / กวีลักษณ์ จินตภูมิ.

by กวีลักษณ์ จินตภูมิ,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ก56 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Village committee and concepts of political development that affect community strength of Thanawan Village Sai Mai District, Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

35. มุมมองของนักวิชาการมาร์กซิสต์ไทยต่อพัฒนาการของรัฐไทยระหว่างพ.ศ.2525-2555 : ศึกษาผลงานของ เกษียร เตชะพีระ และพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ = The marxism perspective of Thai scholars with the development of the Thai' state during 1982-2012 : a study from the work of Kasian Tejapira and Pichit Likitkijsomboon / สมชัย กำจรกิจบวร.

by สมชัย กำจรกิจบวร,, 2500- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส426 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Marxism perspective of Thai scholars with the development of the Thai' state during 1982-2012 : a study from the work of Kasian Tejapira and Pichit Likitkijsomboon.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

36. การรักษาตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ของนายประเสริฐ แซ่แต้ = Strategic methods of Mr. Prasert Saetae in Retaining his position as mayor of Kampaengphet Tambon Municipality, Rattaphum District, Songkhla Province / ปริญญา พิทักษ์เดชา.

by ปริญญา พิทักษ์เดชา,, 2529- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ป466 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Strategic methods of Mr. Prasert Saetae in Retaining his position as mayor of Kampaengphet Tambon Municipality, Rattaphum District, Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. แนวคิดทางการเมืองของคณะ ร.ศ. 130 = Political thought of the 130 ratanakosin era movement in Siam / พีรพงศ์ หมู่ซัง.

by พีรพงศ์ หมู่ซัง,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 พ644 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Political thought of the 130 ratanakosin era movement in Siam.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร = Election campaign strategy of M.R. Sukhumbhand Paribatra in the election of the Bangkok Governor / กัญจน์ณัฏฐ์ คล้ายทอง.

by กัญจน์ณัฏฐ์ คล้ายทอง,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ก62 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Election campaign strategy of M.R. Sukhumbhand Paribatra in the election of the Bangkok Governor.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. หลักพื้นฐานยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในมุมมองของฝ่ายทหาร = National security fundamental within militants' perspectives / กฤตติภูมิ หอมหวล.

by กฤตติภูมิ หอมหวล,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ก44 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: National security fundamental within militants' perspectives.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง : กรณีศึกษากลุ่มบ้านบางกะม่า อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี = Political activism of the Karen Ethnic Group : a case study of the group in Ban Bang Kama, Ban Kha District, Ratchaburi Province / อุษา กุลบุตร.

by อุษา กุลบุตร,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 อ75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Political activism of the Karen Ethnic Group : a case study of the group in Ban Bang Kama, Ban Kha District, Ratchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. บทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา = The role and participation of women in local politics for Ranot Municipality, Amphoe Ranot, Songkhla Province / ชุติมณฑน์ นุ้ยดี.

by ชุติมณฑน์ นุ้ยดี,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ช73 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Role and participation of women in local politics for Ranot Municipality, Amphoe Ranot, Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. การศึกษาบทบาทการดำเนินงานของสาขาพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทยและสาขาพรรคประชาธิปไตยใหม่ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 = A case study of the roles of the Branches' Thai Forest Land Reclamation Party and the Branches' New Democrat Party's operation under the constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2550 / เฉลิมชาติ ฝันถึงภูมิ.

by เฉลิมชาติ ฝันถึงภูมิ,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ฉ74 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Case study of the roles of the Branches' Thai Forest Land Reclamation Party and the Branches' New Democrat Party's operation under the constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2550.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. บทบาทของเทศบาลตำบลกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพ หมู่บ้านปากน้ำ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี = The roles of municipality in strengthening the economy of occupational groups : a case study of Baknam Village in Kumphran Sub-district, Amphoe Wang Muang, Saraburi Province / สุจิตรา ยศวันทา.

by สุจิตรา ยศวันทา,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส72 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Roles of municipality in strengthening the economy of occupational groups : a case study of Baknam Village in Kumphran Sub-district, Amphoe Wang Muang, Saraburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาเทศบาลตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย = The role of the council member in the development of Klangdong Municipal District Thungsaliam District, Sukhothai Province / ภพธรรม สิงห์เรือง.

by ภพธรรม สิงห์เรือง,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ภ43 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Role of the council member in the development of Klangdong Municipal District Thungsaliam District, Sukhothai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้นำของกลุ่มผู้นำทางการเมืองของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พ.ศ. 2554 = Factors contributing to political leadership of political in Nakhon Pakkred municipality, Nonthaburi Province for flood prevention and Mitigation in 2011 / จุฑารัตน์ บางเขน.

by จุฑารัตน์ บางเขน,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 จ73 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors contributing to political leadership of political in Nakhon Pakkred Municipality, Nonthaburi Province for flood prevention and mitigation in 2011.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. การเมืองของการกำหนดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง จังหวัดราชบุรี = The politics of making the three-year development plan (2017-2019) of the Khao Khlung Tambon administrative organization in Ratchaburi Province / รุ้งนภา เทียมเจริญ.

by รุ้งนภา เทียมเจริญ,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ร72 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Politics of making the three-year development plan (2017-2019) of the Khao Khlung Tambon administrative organization in Ratchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. บทบาทสภาองค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาล ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี = The participatory roles of the community organization council in managing local affairs of Nong Ya Sai Municipality, Wang Sam Mo District, Udon Thani Province / ไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์.

by ไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 พ94 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Participatory roles of the community organization council in managing local affairs of Nong Ya Sai Municipality, Wang Sam Mo District, Udon Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. บทบาทเทศบาลนครนนทบุรีในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พ.ศ.2554 = The role of Nonthaburi City municipality in promoting people's participation in flood prevention in the year of 2011 / สุพัตรา ม่วงนุ่ม.

by สุพัตรา ม่วงนุ่ม,, 2529- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส7462 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Role of Nonthaburi City municipality in promoting people's participation in flood prevention in the year of 2011.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. ปัจจัยที่ส่งผลให้นายสุรวุฒิ เชิดชัย ชนะการเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 = Factors that affected Mr. Surawut Cherdchai's victory in the Election for Mayor of Nakhon Ratchasima on 27 May 2012 / เชิดศักดิ์นิรันดร์ พันธสุชาติ.

by เชิดศักดิ์นิรันดร์ พันธสุชาติ,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ช76 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors that affected Mr. Surawut Cherdchai's victory in the Election for Mayor of Nakhon Ratchasima on 27 May 2012.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในการประนีประนอมข้อพิพาท : ศึกษากรณีของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน = The role of municipal sub-district council members in conciliatory resolution : a case study of the Thung Chang Municipal Sub-district Council in Nan Province / อนันต์ อินทร์พิจิตร์.

by อนันต์ อินทร์พิจิตร์,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 อ36 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Role of municipal sub-district council members in conciliatory resolution : a case study of the Thung Chang Municipal Sub-district Council in Nan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter