Your search returned 6 results from 159412 records. Subscribe to this search

|
1. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ [sound recording] = Professional experience in political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กระมล ทองธรรมชาติ.. วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. จริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์ | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ | อัมพร ธำรงลักษณ์.. ธรรมาภิบาลในการบริหารการปกครอง | เสน่ห์ จุ้ยโต.. เทคนิคการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.. เศรษฐกิจการเมืองประยุกต์ | นันทนา นันทวโรภาส.. การสื่อสารทางการเมือง | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.. การจัดการความขัดแย้งในมุมมองสหวิทยาการ | ขจิต จิตตเสวี.. รัฐศาสตร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช.. ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ | ธีระ นุชเปี่ยม.. นักรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80410 CDA-T 60/006 Material type: Score Score; Format: print sound disc Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559]Other title: ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ | Professional experience in political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

2. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ [sound recording] = Principles and methods of political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางปรัชญาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสถาบัน | ณรงค์ สินสวัสดิ์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางจิตวิทยาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่ม | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางระบบ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การศึกษาการเมืองตามแนวทางการตัดสินใจ | วินิต ทรงประทุม.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง | ปธาน สุวรรณมงคล.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจ | ชวนะ ภวกานันท์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสาร | โสภารัตน์ จารุสมบัติ.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสิทธิมนุษยชน | โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอื่น ๆ | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทย | ขจรศักดิ์ เสวกโกเมศ.. การศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81311 CDA-T 57/022 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2556]Other title: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | Principles and methods of political science | ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3), YL General Collection (3).

3. ชุดวิชาหลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ [sound recording] = An Introduction to political science research / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐปนรรต พรหมอินทร์.. ปฐมนิเทศชุดวิชาหลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | วนัส ปิยะกุลชัยเดช.. การแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ | วนัส ปิยะกุลชัยเดช.. ขอบข่ายการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | วนัส ปิยะกุลชัยเดช.. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | พิศาล มุกดารัศมี.. หลักการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | พิศาล มุกดารัศมี.. กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | พิศาล มุกดารัศมี.. งานวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. งานวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. หลักการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ | เสนีย์ คำสุข.. แหล่งข้อมูลการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. การเขียนโครงการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. การวิจัยทางรัฐศาสตร์ในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81314 CDA-T 56/018 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2555]Other title: หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | An Introduction to political science research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

4. ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ [sound recording] = Principles and methods of political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสนีย์ คำสุข.. ปฐมนิเทศชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางปรัชญาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสถาบัน | ณรงค์ สินสวัสดิ์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางจิตวิทยาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่ม | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางระบบ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การศึกษาการเมืองตามแนวทางการตัดสินใจ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง | ปธาน สุวรรณมงคล.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจ | ชวนะ ภวกานันท์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสาร | โสภารัตน์ จารุสมบัติ.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสิทธิมนุษยชน | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอื่น | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81311 CDA-T 54/042 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552]Other title: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | Principles and methods of political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

5. ชุดวิชาหลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ [sound recording] = Modern political analysis / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. ขอบข่ายการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ | ปธาน สุวรรณมงคล.. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษารัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช.. หลักและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | วรพิทย์ มีมาก.. การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช.. การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช.. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. หลักและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ | วรพิทย์ มีมาก.. การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ | ยุทธพร อิสรชัย.. การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ | ยุทธพร อิสรชัย.. การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. แหล่งข้อมูลการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ | รสลิน ศิริยะพันธุ์.. การเขียนโครงการและรายงานการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. การวิจัยทางรัฐศาสตร์ในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81313 CDA-T 53/022 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2551]Other title: หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ | Modern political analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

6. ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ [sound recording] = Principles and methods of political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสนีย์ คำสุข.. ปฐมนิเทศชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางปรัชญาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสถาบัน | ณรงค์ สินสวัสดิ์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางจิตวิทยาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่ม | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางระบบ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การศึกษาการเมืองตามแนวทางการตัดสินใจ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง | ปธาน สุวรรณมงคล.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจ | ชวนะ ภวกานันท์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสาร | โสภารัตน์ จารุสมบัติ.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสิทธิมนุษยชน | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอื่น | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81311 CDA-T 53/060 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2551]Other title: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | Principles and methods of political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter