Your search returned 8 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ = Information analysis / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศ | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การวิเคราะห์และการสร้างตัวแทนสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ | พวา พันธุ์เมฆา.. ระบบทศนิยมดิวอี้ | กมลา รุ่งอุทัย.. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การควบคุมคำศัพท์ | สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล,, 2518-. การบรรยายข้อมูลในระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การใช้มาตรฐานในการบรรยายข้อมูลระเบียนรายการทรัพยากร | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. จุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ | เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.. เมตะดาตา | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ดรรชนี | ทัศนา หาญพล.. สาระสังเขป | ชมภูนุช สุนทรนนท์,, 2514-. การจัดการในงานวิเคราะห์สารสนเทศ | รุ้งฟ้า ฐิโณทัย.. การจัดการในงานวิเคราะห์สารสนเทศ | สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล,, 2518-. เครื่องมือช่วยวิเคาะห์เนื้อหาสารสนเทศ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับงานวิเคราะห์สารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13312 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ | การวิเคราะห์สารสนเทศ | Information analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ = Health education and health promotion / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิตยา เพ็ญศิรินภา.. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. สุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพ | บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทฤษฎีสำหรับงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. กระบวนการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | พีระพล รัตนะ.. การวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การประเมินผลสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ.. การประเมินผลสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | ธีระวุธ ธรรมกุล.. การพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | อังศินันท์ อินทรกำแหง.. การสื่อสารสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ | พงค์เทพ สุธีรวุฒิ,เภสัชกร.. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ | ภรณี วัฒนสมบูรณ์.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน | พาณี สีตกะลิน.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ | คัติยา อีวาโนวิช.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน | จุฬาภรณ์ โสตะ.. การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52313 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | Health education and health promotion.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม = Industrial noise and vibration control and management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิภาภรณ์ ใจแสน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน | ไพรัช รามเนตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน | วิชญ์วารุตม์ สมจันทร์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน | ไพรัช รามเนตร.. สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน | นิภาภรณ์ ใจแสน.. กฎหมายและมาตรฐานเสียงและความสั่นสะเทือนในงานสิ่งแวดล้อม | นันทวัน ว.สิงหะคเชนทร์.. กฎหมายและมาตรฐานเสียงและความสั่นสะเทือนในงานสิ่งแวดล้อม | วิชญ์วารุตม์ สมจันทร์.. กฎหมายและมาตรฐานเสียงและความสั่นสะเทือนในงานสิ่งแวดล้อม | สุนิสา ชายเกลี้ยง.. กฎหมายและมาตรฐานเสียงและความสั่นสะเทือนในงานอาชีวอนามัย | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. เครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงและการสอบเทียบ | วรุณย์พันธ์ จารุพันธ์.. เทคนิคการวัดและประเมินเสียงทั่วไป | นันทวัน ว.สิงหะคเชนทร์.. เทคนิคการวัดและประเมินเสียงรบกวน | สราวุธ สุธรรมาสา.. เทคนิคการวัดและประเมินเสียงจากการทำงาน | อารุญ เกตุสาคร.. เครื่องมือและอุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือนและการสอบเทียบ | อารุญ เกตุสาคร.. เทคนิคการวัดและการประเมินความสั่นสะเทือนในสิ่งแวดล้อม | สุนิสา ชายเกลี้ยง.. เทคนิคการวัดและความสั่นสะเทือนในงานอาชีวอนามัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. การควบคุมเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน | อารุญ เกตุสาคร.. เทคโนโลยีการควบคุมเสียง | ทัศณุ เรืองสุวรรณ์.. การควบคุมความสั่นสะเทือน | ขรรชัย เกรียงไกรอุดม.. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเสียงและความสั่นสะเทือน | ศักดา จันเดชชนะวงศ์.. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเสียงและความสั่นสะเทือน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 59718 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม | การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม | Industrial noise and vibration control and management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

4. รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2548 / มาลี ล้ำสกุล, กฤติกา จิวาลักษณ์.

by มาลี ล้ำสกุล. | กฤติกา จิวาลักษณ์.

Call number: LC6581.T5 ม64 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551]Other title: การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2548.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LC6581.T5 ม64 2551] (1).

5. การติดตามผลมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2548 / ชุติมา สัจจานันท์, กาญจนา ใจกว้าง และกฤติกา จิวาลักษณ์.

by ชุติมา สัจจานันท์. | กาญจนา ใจกว้าง. | กฤติกา จิวาลักษณ์.

Call number: LB2362.T5 ช73 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. การติดตามผลมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2546 - 2547 / ชุติมา สัจจานันท์, กาญจนา ใจกว้าง และกฤติกา จิวาลักษณ์.

by ชุติมา สัจจานันท์. | กาญจนา ใจกว้าง. | กฤติกา จิวาลักษณ์.

Call number: LB2362.T5 ช73 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. สังเขปแหล่งสารสนเทศด้านเศรษฐศาสตร์ / กฤติกา จิวาลักษณ์, จุฑารัตน์ นกแก้ว.

by จุฑารัตน์ นกแก้ว,, 2507- | กฤติกา จิวาลักษณ์.

Call number: Z7164 E2 ส62 2542 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาของศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / โดย กฤติกา จิวาลักษณ์, พรทิพย์ สุวันทารัตน์.

by กฤติกา จิวาลักษณ์. | พรทิพย์ สุวันทารัตน์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: Z711 ก62 2540 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2540?]Other title: การศึกษาการใช้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาของ ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2). Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter