Your search returned 4 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ = Information analysis / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศ | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การวิเคราะห์และการสร้างตัวแทนสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ | พวา พันธุ์เมฆา.. ระบบทศนิยมดิวอี้ | กมลา รุ่งอุทัย.. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การควบคุมคำศัพท์ | สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล,, 2518-. การบรรยายข้อมูลในระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การใช้มาตรฐานในการบรรยายข้อมูลระเบียนรายการทรัพยากร | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. จุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ | เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.. เมตะดาตา | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ดรรชนี | ทัศนา หาญพล.. สาระสังเขป | ชมภูนุช สุนทรนนท์,, 2514-. การจัดการในงานวิเคราะห์สารสนเทศ | รุ้งฟ้า ฐิโณทัย.. การจัดการในงานวิเคราะห์สารสนเทศ | สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล,, 2518-. เครื่องมือช่วยวิเคาะห์เนื้อหาสารสนเทศ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับงานวิเคราะห์สารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13312 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ | การวิเคราะห์สารสนเทศ | Information analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มาลี ล้ำสกุล.. สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ | อารีย์ ชื่นวัฒนา.. ระบบสารสนเทศ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. คอมพิวเตอร์ | นิตยา วงศ์ใหญ่.. คอมพิวเตอร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล | นิตยา วงศ์ใหญ่.. การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. อินเทอร์เน็ต | ขนิษฐา รุจิโรจน์.. อินเทอร์เน็ต | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. บุคลากรและองค์การทางวิชาชีพสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ผู้ใช้สารสนเทศ | สีปาน ทรัพย์ทอง.. การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการเอกสารสำนักงาน | กาญจนา ใจกว้าง.. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ | วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ | กำพล ศรธนะรัตน์.. ประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การ | วราภรณ์ วนาพิทักษ์.. กฏหมายและจริยธรรมสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13201 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น | สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น | Introduction to information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

3. การติดตามผลมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2548 / ชุติมา สัจจานันท์, กาญจนา ใจกว้าง และกฤติกา จิวาลักษณ์.

by ชุติมา สัจจานันท์. | กาญจนา ใจกว้าง. | กฤติกา จิวาลักษณ์.

Call number: LB2362.T5 ช73 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. การติดตามผลมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2546 - 2547 / ชุติมา สัจจานันท์, กาญจนา ใจกว้าง และกฤติกา จิวาลักษณ์.

by ชุติมา สัจจานันท์. | กาญจนา ใจกว้าง. | กฤติกา จิวาลักษณ์.

Call number: LB2362.T5 ช73 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter