Your search returned 3 results from 158918 records. Subscribe to this search

|
1. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย [sound recording] = International politics in asia / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธโสธร ตู้ทองคำ.. เอเชียในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ | ประภัสสร์ เทพชาตรี.. แนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย | ประภัสสร์ เทพชาตรี.. การรวมกลุ่มประเทศในเอเชีย | โคริน เฟื่องเกษม.. การเมืองระหว่างประเทศของสิงคโปร์ | ธโสธร ตู้ทองคำ.. การเมืองระหว่างประเทศของพม่า มาเลเซีย และบรูไน | ธัญญาทิพย์ ศรีพนา. การเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอินโดจีน | วัชรินทร์ ยงศิริ.. การเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอินโดจีน | อดิศร เสมแย้ม.. การเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอินโดจีน | สีดา สอนศรี.. การเมืองระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์ | วิทยา สุจริตธนารักษ์.. การเมืองระหว่างประเทศของอินโดนีเซีย | จุลชีพ ชินวรรโณ.. การเมืองระหว่างประเทศของจีน | ไชยวัฒน์ ค้ำชู.. การเมืองระหว่างประเทศของญี่ปุ่น | รสลิน ศิริยะพันธุ์.. การเมืองระหว่างประเทศของญี่ปุ่น | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.. การเมืองระหว่างประเทศของญี่ปุ่น | สุรางค์ศรี ตันเสียงสม.. การเมืองระหว่างประเทศของเกาหลี | จรัญ มะลูลีม.. การเมืองระหว่างประเทศของอินเดีย | จรัญ มะลูลีม.. การเมืองระหว่างประเทศของปากีสถาน | สมปฤณ นิยมไทย.. การเมืองระหว่างประเทศของศรีลังกา และเนปาล | ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์.. การเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 82423 CDA-T 58/060 Material type: Score Score; Format: print sound disc Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558]Other title: หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย | ชุดวิชาการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย | International politics in asia.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

2. การศึกษาต่อเนื่อง [sound recording] / สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธนิตสรณ์ จิระพรชัย.. ผู้นำนวัตกรรม | ธวัชชัย วงศ์ช่าง.. เตาอบยางจอมพลัง | ยืน ภู่วรวรรณ.. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านออนไลน์ | ปณิธาน วัฒนายากร.. นวัตกรรมอาเซียนด้านการเมือง | ธนวรรธน์ พลวิชัย.. นวัตกรรมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ | ทรงฤทธิ์ โพนเงิน.. นวัตกรรมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักการศึกษาต่อเนื่อง.

Call number: av STOU CDA 60/002 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Availability: No items available

3. ชุดวิชาสังคมศึกษา 2 [เทปเสียงประกอบชุดวิชา] / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: av STOU 22232 TC-T 0649-0650 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527Other title: สังคมศึกษา 2.Availability: No items available Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter