Your search returned 24 results from 159059 records. Subscribe to this search

|
1. ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] = Thai political institutions and processes / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชรินทร์ สันประเสริฐ.. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. รัฐบาล | อารดา โชติช่วง.. ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง | รังสิกร อุปพงศ์.. สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย | เสนีย์ คำสุข.. พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย | ธโสธร ตู้ทองคำ.. กระบวนการการเลือกตั้ง | ธโสธร ตู้ทองคำ.. สถาบันพระมหากษัตริย์ | จุมพล หนิมพานิช.. รัฐสภา | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. กระบวนการนิติบัญญัติ | จุมพล หนิมพานิช.. กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน | จุมพล หนิมพานิช.. พลังอำนาจในการเมืองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. แนวทางการพัฒนาการเมืองไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80202 CDA-T 62/028 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | Thai political institutions and processes.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

2. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย [sound recording] = Thai social and political history / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทย | พิสิฐ เจริญวงศ์.. การเมืองการปกครองก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา | คงเดช ประพัฒน์ทอง.. การเมืองการปกครองก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา | ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2112 | สายชล วรรณรัตน์.. การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2112-2231 | สายชล วรรณรัตน์.. การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี พ.ศ. 2231-2325 | อัจฉราพร กมุทพิสมัย.. การเมืองการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2394 | อัจฉราพร กมุทพิสมัย.. เศรษฐกิจ สังคมกับการเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 4 | ธารทอง ทองสวัสดิ์.. การปฏิรูปสังคมและการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 | จุมพล หนิมพานิช.. การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 6 | อวยชัย ชะบา.. การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 7 | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2475-2500 | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2500-2520 | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.. การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2520-2535 | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2535-2550 | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. - กรอบแนวคิดและประวัติศาสตร์กับความเข้าใจเรื่องสถาบันทางการเมืองของไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80101 CDA-T 62/012 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย | ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย | Thai social and political history.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (9), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

3. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] = Thai political institutions and processes / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.. แนวคิดว่าด้วยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | ธโสธร ตู้ทองคำ.. สถาบันพระมหากษัตริย์ | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.. รัฐสภา | วรวลัญช์ โรจนพล.. รัฐบาลในการเมืองไทย | รังสิกร อุปพงศ์.. สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม | เสนีย์ คำสุข.. พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย | ประภาส ปิ่นตบแต่ง.. กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดัน | ธโสธร ตู้ทองคำ.. กระบวนการการเลือกตั้ง | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. กระบวนการนิติบัญญัติ | จุมพล หนิมพานิช.. ระบบราชการและการบริหารการปกครองกับการเมืองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. การเมืองการปกครองท้องถิ่น | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย | สุจิต บุญบงการ.. แนวทางการพัฒนาและกระบวนการทางการเมืองไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80202 CDA-T 62/014 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | Thai political institutions and processes.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (12), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

4. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ [sound recording] = Professional experience in political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กระมล ทองธรรมชาติ.. วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. จริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์ | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ | อัมพร ธำรงลักษณ์.. ธรรมาภิบาลในการบริหารการปกครอง | เสน่ห์ จุ้ยโต.. เทคนิคการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.. เศรษฐกิจการเมืองประยุกต์ | นันทนา นันทวโรภาส.. การสื่อสารทางการเมือง | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.. การจัดการความขัดแย้งในมุมมองสหวิทยาการ | ขจิต จิตตเสวี.. รัฐศาสตร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช.. ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ | ธีระ นุชเปี่ยม.. นักรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80410 CDA-T 60/006 Material type: Score Score; Format: print sound disc Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559]Other title: ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ | Professional experience in political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

5. ชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน [sound recording] = Public policy and planning / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ.. ปฐมนิเทศชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน | กุลธน ธนาพงศธร.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ | กุลธน ธนาพงศธร.. ขอบข่ายและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ | จุมพล หนิมพานิช.. การกำหนดนโยบายสาธารณะ | กล้า ทองขาว.. แนวคิดและหลักการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | กล้า ทองขาว.. กลไกการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์.. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ | สมพร เฟื่องจันทร์.. ปัญหาของไทยในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับแผน | นราธิป ศรีราม.. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา | นราธิป ศรีราม.. การวางแผนยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ | นราธิป ศรีราม.. การบริหารโครงการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การประเมินผลความสำเร็จของแผนและโครงการ | มานิต ศุทธสกุล.. ปัญหาในการบริหารแผนงานและโครงการของไทย | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ระบบสารสนเทศเพื่อการกำหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: av STOU 33303 CDA-T 58/009 Material type: Score Score; Format: print sound disc Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558]Other title: นโยบายสาธารณะและการวางแผน | Public policy and planning.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

6. ชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย [sound recording] = Problems of thai political development / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุจิต บุญบงการ.. แนวความคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง | สุจิต บุญบงการ.. การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | จุมพล หนิมพานิช.. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับพัฒนาทางการเมืองไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการทางการเมืองไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. วัฒนธรรมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. ระบบราชการกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | เสนีย์ คำสุข.. พรรคการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | เสนีย์ คำสุข.. นักการเมืองกับพัฒนาทางการเมืองไทย | วิชัย ตันศิริ.. การศึกษากับการพัฒนาการทางการเมืองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. การเมืองท้องถิ่นกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | ทวี สุรฤทธิกุล.. รัฐธรรมนูญและกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. สื่อมวลชนกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | ยุทธพร อิสรชัย.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | สมคิด เลิศไพฑูรย์.. การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเมืองไทยกับต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80203 CDA-T 58/034 Material type: Score Score; Format: print sound disc Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558]Other title: ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย | Problems of thai political development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

7. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน [sound recording] = English for language teachers / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กุลธน ธนาพงศธร.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ | กุลธน ธนาพงศธร.. ขอบข่ายและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ | จุมพล หนิมพานิช.. การกำหนดนโยบายสาธารณะ | กล้า ทองขาว.. แนวคิดและหลักการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | กล้า ทองขาว.. กลไกการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์.. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ | สมพร เฟื่องจันทร์.. ปัญหาของไทยในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับแผน | นราธิป ศรีราม.. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การวางแผนยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การบริหารโครงการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การประเมินผลความสำเร็จของแผนและโครงการ | มานิต ศุทธสกุล.. ปัญหาในการบริหารแผนงานและโครงการของไทย | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ระบบสารสนเทศเพื่อการกำหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: av STOU 33303 CDA-T 57/005 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2550]Other title: นโยบายสาธารณะและการวางแผน | English for language teachers | ชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3), YL General Collection (3).

8. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย [sound recording] = Socio-cultural basis of Thai politics / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุษณะ รุ่งปัจฉิม.. สังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทย | พัทยา สายหู.. แนวคิดทั่วไปว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมกับการเมือง | วรวลัญช์ โรจนพล.. พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทย | ขจรศักดิ์ สิทธิ.. พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทย | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. พัฒนาการของรัฐไทย | ไพฑูรย์ มีกุศล.. องค์ประกอบของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมการเมืองไทย | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนกลางเมือง | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.. ฐานอำนาจในสังคมไทย | ชุษณะ รุ่งปัจฉิม.. ระบบครอบครัวและเครือญาติในสังคมการเมืองไทย | รสลิน ศิริยะพันธุ์.. ศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทย | โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.. การศึกษาในสังคมการเมืองไทย | ยุทธพร อิสรชัย.. การรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทย | วนัส ปิยะกุลชัยเดช.. การสื่อสารกับสังคมการเมืองไทย | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. ภาษาและศิลปะในสังคมการเมืองไทย | พิศาล มุกดารัศมี.. วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย | จุมพล หนิมพานิช.. สังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์และหลังสมัยใหม่ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80205 CDA-T 57/017 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2556]Other title: พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย | Socio-cultural basis of Thai politics | ชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3), YL General Collection (3).

9. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย [sound recording] = Problems of rural development in Thailand / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย | เสนีย์ คำสุข.. รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | วิเชียร ตันศิริคงคล.. รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | วิเชียร ตันศิริคงคล.. ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | ทวี สุรฤทธิกุล.. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | โกวิทย์ พวงงาม.. แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย | อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง,, 2483-. การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน | พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).. โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชนบทไทย | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย | พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).. พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข | อลงกต วรกี.. ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาชนบทไทย: มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิติเทคโนโลยีและกำลังคน | อลงกต วรกี.. กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80206 CDA-T 57/018 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2556]Other title: ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย | Problems of rural development in Thailand | ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3), YL General Collection (3).

10. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย [sound recording] = Political problems in the regions and minority groups in Thailand / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กระมล ทองธรรมชาติ.. แนวคิคเกี่ยวกับการเมืองในส่วนภูมิภาค | เชาวนะ ไตรมาศ.. แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองในส่วนภูมิภาค | อิสระ สุวรรณบล.. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและประชากรในส่วนภูมิภาค | ธโสธร ตู้ทองคำ.. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมกับการเมืองในส่วนภูมิภาค | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในส่วนภูมิภาค | ปธาน สุวรรณมงคล.. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในส่วนภูมิภาค | ปธาน สุวรรณมงคล.. ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค | ปธาน สุวรรณมงคล.. ปัญหาอิทธิพลนอกระบบในส่วนภูมิภาค | ไพโรจน์ พรหมสาส์น.. ปัญหาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนในการแก้ไขปัญหาภูมิภาค | จุมพล หนิมพานิช.. การเปลี่ยนแปลงของปัญหาการเมืองในภูมิภาค | อมรา พงศาพิชญ์.. แนวคิดเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย | ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.. ชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่า | พันธ์สูรย์ ลดาวัลย์.. ชาวเขาในประเทศไทย | จรัญ มะลูลีม.. ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย | ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.. ชาวญวนอพยพในประเทศไทย | ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.. ทิศทางการดำเนินการต่อชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80207 CDA-T 57/019 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2556]Other title: ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย | Political problems in the regions and minority groups in Thailand | ชุดวิชาปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3), YL General Collection (3).

11. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ [sound recording] = Principles and methods of political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางปรัชญาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสถาบัน | ณรงค์ สินสวัสดิ์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางจิตวิทยาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่ม | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางระบบ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การศึกษาการเมืองตามแนวทางการตัดสินใจ | วินิต ทรงประทุม.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง | ปธาน สุวรรณมงคล.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจ | ชวนะ ภวกานันท์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสาร | โสภารัตน์ จารุสมบัติ.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสิทธิมนุษยชน | โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอื่น ๆ | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทย | ขจรศักดิ์ เสวกโกเมศ.. การศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81311 CDA-T 57/022 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2556]Other title: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | Principles and methods of political science | ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3), YL General Collection (3).

12. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ [sound recording] = Principles and methods of public administration / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปธาน สุวรรณมงคล.. พัฒนาการของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. ขอบข่ายและสถานภาพของร้ฐประศาสนศาสตร์ | ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.. การแสวงหาความรู้กับการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ | ไชยนันท์ ปัญญาศิริ.. องค์การสาธารณะ | จิดาภา ถิรศิริกุล.. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ | เสนห์ จุ้ยโต.. การบริหารจัดการภาคสาธารณะแนวใหม่ | ดำรงค์ วัฒนา.. การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ | จีระ ประทีป.. การบริหารการคลังและการงบประมาณ | ธโสธร ตู้ทองคำ.. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธพร อิสรชัย.. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | จุมพล หนิมพานิช.. แนวทางที่ใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะและการนำนโยบายไปปฏิบัติ | ยุทธพร อิสรชัย.. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน | ปธาน สุวรรณมงคล.. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81312 CDA-T 57/023 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2556]Other title: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Principles and methods of public administration | ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3), YL General Collection (3).

13. ชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย [sound recording] = Problems of Thai political development / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุจิต บุญบงการ.. แนวความคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง | สุจิต บุญบงการ.. การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | จุมพล หนิมพานิช.. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับพัฒนาทางการเมืองไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการทางการเมืองไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. วัฒนธรรมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. ระบบราชการกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | เสนีย์ คำสุข.. พรรคการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | เสนีย์ คำสุข.. นักการเมืองกับพัฒนาทางการเมืองไทย | วิชัย ตันศิริ.. การศึกษากับการพัฒนาการทางการเมืองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. การเมืองท้องถิ่นกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | ทวี สุรฤทธิกุล.. รัฐธรรมนูญและกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. สื่อมวลชนกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | ยุทธพร อิสรชัย.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับพัฒนาการทางการเมืองไทย | สมคิด เลิศไพฑูรย์.. การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเมืองไทยกับต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80203 CDA-T 54/014 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2553]Other title: ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย | Problems of Thai political development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

14. ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย [sound recording] = Problems of rural development in Thailand / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. ปฐมนิเทศชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย | วิเชียร ตันศิริคงคล.. รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | วิเชียร ตันศิริคงคล.. ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | ทวี สุรฤทธิกุล.. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | โกวิทย์ พวงงาม.. แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย | อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง,, 2483-. การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน | พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).. โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชนบทไทย | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย | พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).. พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข | อลงกต วรกี.. ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาชนบทไทย: มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิติเทคโนโลยีและกำลังคน | อลงกต วรกี.. กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80206 CDA-T 54/033 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2553]Other title: ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย | Problems of rural development in Thailand.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

15. ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย [sound recording] = Problems of rural development in Thailand / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. ปฐมนิเทศชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย | วิเชียร ตันศิริคงคล.. รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | วิเชียร ตันศิริคงคล.. ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | ทวี สุรฤทธิกุล.. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | โกวิทย์ พวงงาม.. แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย | อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง,, 2483-. การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน | พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).. โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชนบทไทย | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย | พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).. พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข | อลงกต วรกี.. ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาชนบทไทย: มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิติเทคโนโลยีและกำลังคน | อลงกต วรกี.. กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80206 CDA-T 54/002 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552]Other title: ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย | Problems of rural development in Thailand.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

16. ชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน [sound recording] = Current political issues / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จุมพล หนิมพานิช.. แนวคิด ประเด็นปัญหา และกรอบการวิเคราะห์ปัญหาการเมืองไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัญหาการเมืองไทยด้านระบบ | จุมพล หนิมพานิช.. ปัญหาการเมืองในด้านโครงสร้างและหน้าที่ | อภิญญา รัตนมงคลมาศ.. ปัญหาการเมืองไทยด้านการรวมกลุ่มทางการเมือง | สุจิต บุญบงการ.. ปัญหาการเมืองไทยกับคอรัปชั่น | พายัพ พยอมยนต์.. ปัญหาการเมืองไทยกับความยากจน | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. ปัญหาการเมืองไทยกับสิทธิมนุษยชน | ปธาน สุวรรณมงคล.. ปัญหาการเมืองไทยกับสิ่งแวดล้อม | เสนีย์ คำสุข.. ปัญหาการเมืองไทยด้านกระบวนการทางการเมือง | กนลา สุขพานิช-ขันธปราบ.. ปัญหาการเมืองไทยด้านผู้นำทางการเมือง | พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.. ปัญหาการเมืองไทยด้านวัฒนธรรมทางการเมือง | เสนีย์ คำสุข.. ปัญหาการเมืองไทยกับเศรษฐกิจ | ศรีราชา เจริญพานิช.. ปัญหาการเมืองไทยกับกฎหมาย | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. ปัญหาการเมืองไทยกับความมั่นคง | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพลวัตการเมืองไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80309 CDA-T 54/041 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552]Other title: ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน | Current political issues.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

17. ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ [sound recording] = Principles and methods of political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสนีย์ คำสุข.. ปฐมนิเทศชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางปรัชญาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสถาบัน | ณรงค์ สินสวัสดิ์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางจิตวิทยาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่ม | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางระบบ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การศึกษาการเมืองตามแนวทางการตัดสินใจ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง | ปธาน สุวรรณมงคล.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจ | ชวนะ ภวกานันท์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสาร | โสภารัตน์ จารุสมบัติ.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสิทธิมนุษยชน | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอื่น | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81311 CDA-T 54/042 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552]Other title: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | Principles and methods of political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

18. ชุดวิชาหลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ [sound recording] = Modern political analysis / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. ขอบข่ายการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ | ปธาน สุวรรณมงคล.. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษารัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช.. หลักและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | วรพิทย์ มีมาก.. การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช.. การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช.. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. หลักและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ | วรพิทย์ มีมาก.. การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ | ยุทธพร อิสรชัย.. การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ | ยุทธพร อิสรชัย.. การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. แหล่งข้อมูลการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ | รสลิน ศิริยะพันธุ์.. การเขียนโครงการและรายงานการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. การวิจัยทางรัฐศาสตร์ในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81313 CDA-T 53/022 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2551]Other title: หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ | Modern political analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

19. ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] = Thai political institutions and processes / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชรินทร์ สันประเสริฐ.. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. รัฐบาล | อารดา โชติช่วง.. ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง | รังสิกร อุปพงศ์.. สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย | เสนีย์ คำสุข.. พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย | ธโสธร ตู้ทองคำ.. กระบวนการการเลือกตั้ง | ธโสธร ตู้ทองคำ.. สถาบันพระมหากษัตริย์ | จุมพล หนิมพานิช.. รัฐบาล | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. กระบวนการนิติบัญญัติ | จุมพล หนิมพานิช.. กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน | จุมพล หนิมพานิช.. พลังอำนาจในการเมืองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. แนวทางการพัฒนาการเมืองไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80202 CDA-T 53/059 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2551]Other title: สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | Thai political institutions and processes.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

20. ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ [sound recording] = Principles and methods of political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสนีย์ คำสุข.. ปฐมนิเทศชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางปรัชญาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสถาบัน | ณรงค์ สินสวัสดิ์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางจิตวิทยาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่ม | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางระบบ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การศึกษาการเมืองตามแนวทางการตัดสินใจ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง | ปธาน สุวรรณมงคล.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะ | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจ | ชวนะ ภวกานันท์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสาร | โสภารัตน์ จารุสมบัติ.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสิทธิมนุษยชน | เสนีย์ คำสุข.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอื่น | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81311 CDA-T 53/060 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2551]Other title: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | Principles and methods of political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

21. ชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน [sound recording] = Current political issues / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จุมพล หนิมพานิช.. แนวคิด ประเด็นปัญหา และกรอบการวิเคราะห์ปัญหาการเมืองไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัญหาการเมืองไทยด้านระบบ | จุมพล หนิมพานิช.. ปัญหาการเมืองในด้านโครงสร้างและหน้าที่ | อภิญญา รัตนมงคลมาศ.. ปัญหาการเมืองไทยด้านการรวมกลุ่มทางการเมือง | สุจิต บุญบงการ.. ปัญหาการเมืองไทยกับคอรัปชั่น | พายัพ พยอมยนต์.. ปัญหาการเมืองไทยกับความยากจน | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. ปัญหาการเมืองไทยกับสิทธิมนุษยชน | ปธาน สุวรรณมงคล.. ปัญหาการเมืองไทยกับสิ่งแวดล้อม | เสนีย์ คำสุข.. ปัญหาการเมืองไทยด้านกระบวนการทางการเมือง | กนลา สุขพานิช-ขันธปราบ.. ปัญหาการเมืองไทยด้านผู้นำทางการเมือง | พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.. ปัญหาการเมืองไทยด้านวัฒนธรรมทางการเมือง | เสนีย์ คำสุข.. ปัญหาการเมืองไทยกับเศรษฐกิจ | ศรีราชา เจริญพานิช.. ปัญหาการเมืองไทยกับกฎหมาย | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. ปัญหาการเมืองไทยกับความมั่นคง | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพลวัตการเมืองไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80309 CDA-T 53/083 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2551]Other title: ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน | Current political issues.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

22. ชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน [sound recording] = English for language teachers / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ.. ปฐมนิเทศชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน | กุลธน ธนาพงศธร.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ | กุลธน ธนาพงศธร.. ขอบข่ายและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ | จุมพล หนิมพานิช.. การกำหนดนโยบายสาธารณะ | กล้า ทองขาว.. แนวคิดและหลักการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | กล้า ทองขาว.. กลไกการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์.. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ | สมพร เฟื่องจันทร์.. ปัญหาของไทยในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับแผน | นราธิป ศรีราม.. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา | นราธิป ศรีราม.. กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ | นราธิป ศรีราม.. การบริหารโครงการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การประเมินผลความสำเร็จของแผนและโครงการ | มานิต ศุทธสกุล.. ปัญหาในการบริหารแผนงานและโครงการของไทย | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ระบบสารสนเทศเพื่อการกำหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: av STOU 33303 CDA-T 52/052 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2550]Other title: นโยบายสาธารณะและการวางแผน | English for language teachers.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

23. ชุดวิชาองค์การและการจัดการ [sound recording] = Organization and management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

by ธนชัย ยมจินดา.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ | ธนชัย ยมจินดา.. แนวความคิดทางการจัดการ | ธนชัย ยมจินดา.. การวางแผน | ธนชัย ยมจินดา.. การควบคุม | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การตัดสินใจ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การจัดองค์การ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การสื่อสาร | จุมพล หนิมพานิช.. การจูงใจ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ภาวะผู้นำ | จุมพล หนิมพานิช.. พฤติกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นทีม | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การบริหารการเปลี่ยนแปลง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: av STOU 30204 CDA-T 52/058 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2550]Other title: องค์การและการจัดการ | Organization and management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

24. ชุดวิชากระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ [sound recording] = Development process and public choices / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีระ นุชเปี่ยม.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก | อภิญญา รัตนมงคลมาศ.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน | ธโสธร ตู้ทองคำ.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอินเดีย | ดำรง ฐานดี.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ | ยุทธพร อิสรชัย.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ | จุมพล หนิมพานิช.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยก่อนมีแผนพัฒนาประเทศ | จุมพล หนิมพานิช.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยภายใต้แผนพัฒนาประเทศ | เสนีย์ คำสุข.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนและชุมชนาธิปไตย | ยุทธพร อิสรชัย.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง | เสนีย์ คำสุข.. ดุลยภาพการพัฒนาระหว่างคน สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม | ธีระ นุชเปี่ยม.. ปัญหา แนวโน้มและทางเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา | พายัพ พยอมยนต์.. กระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปิยากร หวังมหาพร.. แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ | ปธาน สุวรรณมงคล.. ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปธาน สุวรรณมงคล.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอังกฤษ | จุมพล หนิมพานิช.. ปฐมนิเทศชุดวิชากระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ | ยุทธพร อิสรชัย.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสหรัฐอเมริกา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: av STOU 83705 GT CDA-T 50/001 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ | Development process and public choices.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter