Refine your search

Your search returned 123 results from 159059 records. Subscribe to this search

|
1. กล่อง : โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์ / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ; บรรณาธิการ, วัฒนชัย วินิจจะกูล.

by วัฒนชัย วินิจจะกูล. | สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.

Call number: Z678 ก45 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

2. คู่มือการประเมิน ITA 2561 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 = Integrity and transparency assessment / ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ, ผู้แต่ง.

Call number: JQ1745.A55C6 ค74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.], [2561]Other title: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | Integrity and transparency assessment.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

3. โหล : 12 ปี ทีเคพาร์ค : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ; บรรณาธิการ, วัฒนชัย วินิจจะกูล.

by วัฒนชัย วินิจจะกูล. | สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.

Call number: Z665 ห94 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: โหล : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิด ว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ผ8326 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

5. รายงานการวิจัยประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2331.4 ร64 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: KPT2064.5 2560 ร65 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

7. รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2560 / สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

by สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Call number: KPT957 ร442 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

8. ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: DS586 ช64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Other title: เรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

9. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 25-- / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ส564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2559]-Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1). Checked out (1).

10. การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. เล่ม 1 = Thai traditional digital knowledge classification, volume 1 / สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ; บรรณาธิการ, อุษา กลิ่มหอม และรัชนี จันทร์เกษ.

by อุษา กลิ่มหอม. | รัชนี จันทร์เกษ. | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้.

Call number: GR880 ก64 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2559Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

11. แนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา / สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงเนื้อหา, อุษา ชูชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by อุษา ชูชาติ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.

Call number: LB1028 น75 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

12. รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Call number: KPT957 ร44 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

13. ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สำหรับธุรกิจเกษตรและอาหารไทย : จากนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) สู่แนวทางการขับเคลื่อน : สาขาอาหารแปรรูป / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Call number: HD9016.T52 ร63 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

14. วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call number: DS584 ว44 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Poetry Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปีพระบารมีพระปกเกล้า.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

15. แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

by สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

Call number: QH541.5.S3 ผ83 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2558?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

16. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค = Good manufacturing practices for ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 9039-2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1).

17. ทุเรียน = Durian / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 3-2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1).

18. เล่าเรื่อง--การศึกษาตลอดชีวิต : ผลงานที่คัดสรร / บรรณาธิการ, วัทนี จันทร์โอกุล.

by วัทนีย์ จันทร์โอกุล. | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

Call number: LA1221 ล74 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, [2557?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

19. ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Smartphone อย่างไร ให้ปลอดภัย / สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Call number: HG1710 ท63 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

20. จุดประกายสู่ -- เถ้าแก่ออนไลน์ = e-Commerce startUP! / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).

by สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Call number: HF5500.2 จ73 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

21. เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์. ฉบับ--รู้ทันภัยไซเบอร์ / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ; สร้างสรรค์เนื้อหา, พายัพ ขาวเหลือง (ตั้ม) ปริญญา สุวรรณชินกุล (เก่ง) และ ทศพร โขมพัตร (โจ).

by พายัพ ขาวเหลือง,, 2522- | ปริญญา สุวรรณชินกุล. | ทศพร โขมพัตร. | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Call number: HF5548.32 พ646 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Other title: รู้ทันภัยไซเบอร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

22. website D.I.Y / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Call number: TK5105.888 W43 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

23. สตรอว์เบอร์รี : อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

by สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

Call number: SB385 ส35 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

24. กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2564 / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: Q127.T5 ก45 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

25. ปลานิล = Tilapia / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7001-2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1).

26. รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

by สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

Call number: KPT3534 ร54 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

27. แก้ทุจริต "คิดฐานสอง" / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช).

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Call number: JQ1745.A55C6 ก73 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, [255-?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). In transit (1).

28. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 = Population projections for Thailand 2010-2040 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HB849.53 ก642 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

29. รายงานการศึกษาโครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี / [สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี].

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.

Call number: JS7153.A3 ร64 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556]Other title: โครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

30. ท่องนิทรรศการ 9 บันดาลสู่งานวิจัย / จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by นิทรรศการ 9 บันดาลสู่งานวิจัย (2555 : อิมแพ็คเมืองทองธานี ) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: Q180.T5 น63 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

31. คู่มือการสื่อสารกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน / สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน.

by กระทรวงพลังงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: KPT3431.2.A3 ค74 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (2), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (2), YL General Collection (1).

32. สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: DS578.32 .ส6 ส437 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (2).

33. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน).

by สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Call number: S605.5.T5 น56 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

34. จากแดนพุทธภูมิ สู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ / [สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม].

by กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: BV664 จ62 2555 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

35. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Call number: Q127.T5 น49 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

36. พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน / กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; บรรณาธิการ, ธงทอง จันทรางศุ.

by ธงทอง จันทรางศุ. | กระทรวงศึกษาธิการ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: DS586 พ433 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง : สำนักงาน, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

37. มหัศจรรย์นวัตกรรมข้าวไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: HD9066.T5 ม56 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

38. ประมวลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัดสำนัก.

Call number: KPT3127 ป46 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

39. พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: DS586 พ46452 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

40. ความรู้เบื้องต้นการจัดแสดงสินค้า = Introduction to exhibition guide / สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย).

by สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) | สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

Call number: T396 ค46 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

41. หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร / สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JF1358 ห46 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

42. 2 ทศวรรษ บนเส้นทางการพัฒนาสตรี สู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Call number: HQ1236 ส52 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: สองทศวรรษ บนเส้นทางการพัฒนาสตรี สู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

43. ตะลุยเที่ยวเขตทหาร : คู่มือแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร / สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ; บรรณาธิการ, ฤทธิไกร อุ่นพันธุ์.

by ฤทธิไกร อุ่นพันธุ์. | สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก.

Call number: UA853.T5 ต64 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

44. รับมือภาวะโลกร้อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: QC981.8.G56 ร6 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

45. ไข่ไก่ = Hen egg / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 6702-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1).

46. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ = Good aquacultural practices for layer farm / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 6909-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1).

47. การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 9035-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1).

48. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ = Convention on the rights of persons with disabilities / สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งขาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.

Call number: K637 อ37 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: Convention on the rights of persons with disabilities.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

49. การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ : การจัดทำแผนประคองธุรกิจแนวปฏิบัติสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก / สำนักแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

by สำนักแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว.

Call number: HD30.28 ก644 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: การจัดทำแผนประคองธุรกิจแนวปฏิบัติสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

50. คู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

by กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.

Call number: G155.T5 ค74 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter