Refine your search

Your search returned 130 results from 159056 records. Subscribe to this search

|
1. กล่อง : โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์ / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ; บรรณาธิการ, วัฒนชัย วินิจจะกูล.

by วัฒนชัย วินิจจะกูล. | สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.

Call number: Z678 ก45 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

2. คู่มือการประเมิน ITA 2561 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 = Integrity and transparency assessment / ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ, ผู้แต่ง.

Call number: JQ1745.A55C6 ค74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.], [2561]Other title: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | Integrity and transparency assessment.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

3. ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. ผู้จัดพิมพ์.

Call number: DS586 น99 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2561?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

4. โหล : 12 ปี ทีเคพาร์ค : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ; บรรณาธิการ, วัฒนชัย วินิจจะกูล.

by วัฒนชัย วินิจจะกูล. | สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.

Call number: Z665 ห94 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: โหล : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิด ว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ผ8326 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

6. รายงานการวิจัยประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2331.4 ร64 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

7. รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2560 / สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

by สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Call number: KPT957 ร442 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

8. ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: DS586 ช64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Other title: เรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

9. คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 25-- / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Call number: HG5782 ค74 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), SK General Collection (3), YL General Collection (2).

10. รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Call number: KPT957 ร44 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

11. ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สำหรับธุรกิจเกษตรและอาหารไทย : จากนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) สู่แนวทางการขับเคลื่อน : สาขาอาหารแปรรูป / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Call number: HD9016.T52 ร63 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

12. คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ; บรรณาธิการ, วัฒนชัย วินิจจะกูล.

by วัฒนชัย วินิจจะกูล. | สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.

Call number: Z665 ค63 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

13. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในชุมชนระยะที่ 1 และระยะที่ 2 / สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... [และอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, บำเพ็ญ เขียวหวาน, ดุสิต เวชกิจ.

by บำเพ็ญ เขียวหวาน. | ดุสิต เวชกิจ. | สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Call number: HC445.Z9E5 ก64 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

14. วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call number: DS584 ว44 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Poetry Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปีพระบารมีพระปกเกล้า.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

15. คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน : คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: QA76.9.A25 ค74 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Other title: คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

16. คู่มือหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน / สำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. สำนักการต่างประเทศ.

Call number: JF1525.C66 ค75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

17. รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2558 ของ สศช. เรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี : รถไฟขบวนที่ 12 สู่จุดหมายแห่งความยั่งยืน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by ประชุมประจำปี 2558 ของ สศช. เรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (2558 : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, นนทบุรี) | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HC445 ป462 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2558Other title: ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) | รถไฟขบวนที่ 12 สู่จุดหมายแห่งความยั่งยืน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

18. แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

by สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

Call number: QH541.5.S3 ผ83 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2558?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

19. เล่าเรื่อง--การศึกษาตลอดชีวิต : ผลงานที่คัดสรร / บรรณาธิการ, วัทนี จันทร์โอกุล.

by วัทนีย์ จันทร์โอกุล. | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

Call number: LA1221 ล74 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, [2557?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

20. รายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: HV8586 ร64 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Other title: โทษประหารชีวิตในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

21. ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Smartphone อย่างไร ให้ปลอดภัย / สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Call number: HG1710 ท63 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

22. จุดประกายสู่ -- เถ้าแก่ออนไลน์ = e-Commerce startUP! / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).

by สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Call number: HF5500.2 จ73 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

23. เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์. ฉบับ--รู้ทันภัยไซเบอร์ / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ; สร้างสรรค์เนื้อหา, พายัพ ขาวเหลือง (ตั้ม) ปริญญา สุวรรณชินกุล (เก่ง) และ ทศพร โขมพัตร (โจ).

by พายัพ ขาวเหลือง,, 2522- | ปริญญา สุวรรณชินกุล. | ทศพร โขมพัตร. | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Call number: HF5548.32 พ646 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Other title: รู้ทันภัยไซเบอร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

24. website D.I.Y / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Call number: TK5105.888 W43 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

25. หลักการทรงงาน (ฉบับการ์ตูน) : ตามรอยขุมทรัพย์ทะลุมิติ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: DS586 ห46 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557]Other title: ตามรอยขุมทรัพย์ทะลุมิติ.Availability: Items available for loan: YL General Collection (1).

26. รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 2 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HC445 ร6142 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

27. กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2564 / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: Q127.T5 ก45 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

28. ดอกไม้บานที่บ้านใต้ : รวมผลงานเรียงความและเรื่องสั้นจากการประกวดงานเขียน "เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา" ปี 2556 / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ; กองบรรณาธิการ, แสงทิวา นราพิชญ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by แสงทิวา นราพิชญ์. | กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Call number: PL4208 ด52 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2556]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

29. แก้ทุจริต "คิดฐานสอง" / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช).

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Call number: JQ1745.A55C6 ก73 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, [255-?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). In transit (1).

30. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 = Population projections for Thailand 2010-2040 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HB849.53 ก642 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

31. คู่มือการว่าความ / บรรจบ ช่วยรักษ์.

by บรรจบ ช่วยรักษ์.

Call number: KPT1595 บ44 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : สำนักงาน รักษ์ธรรม ทนายความ, [2556?]Availability: Items available for loan: YL General Collection (4).

32. รายงานการศึกษาโครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี / [สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี].

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.

Call number: JS7153.A3 ร64 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556]Other title: โครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

33. ท่องนิทรรศการ 9 บันดาลสู่งานวิจัย / จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by นิทรรศการ 9 บันดาลสู่งานวิจัย (2555 : อิมแพ็คเมืองทองธานี ) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: Q180.T5 น63 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

34. 20 ปี สศอ. บนเส้นทางสร้างสรรค์อุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

by สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Call number: HD3616.T5 ย65 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2555?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

35. คู่มือการสื่อสารกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน / สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน.

by กระทรวงพลังงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: KPT3431.2.A3 ค74 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (2), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (2), YL General Collection (1).

36. สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: DS578.32 .ส6 ส437 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (2).

37. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน).

by สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Call number: S605.5.T5 น56 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

38. 32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: DS586 ส6414 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2555Other title: สามสิบสองปีผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

39. ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ : หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน 'เฉลิมราชกุมารี' อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 / สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา.

by สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา.

Call number: DS578.32.ท7 ต9 2555 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: ยะลา : สำนักงาน, 2555Other title: หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน 'เฉลิมราชกุมารี' อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: YL General Collection (2).

40. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Call number: Q127.T5 น49 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

41. พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน / กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; บรรณาธิการ, ธงทอง จันทรางศุ.

by ธงทอง จันทรางศุ. | กระทรวงศึกษาธิการ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: DS586 พ433 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง : สำนักงาน, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

42. มหัศจรรย์นวัตกรรมข้าวไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: HD9066.T5 ม56 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

43. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HC445 ส4ส67 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554]Other title: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

44. พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: DS586 พ46452 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

45. ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทุกวัย / สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.

by สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.

Call number: HV1559 ต64 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554?]Availability: Items available for loan: YL General Collection (1).

46. หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร / สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JF1358 ห46 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

47. ตะลุยเที่ยวเขตทหาร : คู่มือแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร / สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ; บรรณาธิการ, ฤทธิไกร อุ่นพันธุ์.

by ฤทธิไกร อุ่นพันธุ์. | สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก.

Call number: UA853.T5 ต64 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

48. รับมือภาวะโลกร้อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: QC981.8.G56 ร6 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

49. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ = Convention on the rights of persons with disabilities / สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งขาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.

Call number: K637 อ37 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: Convention on the rights of persons with disabilities.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

50. สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 : อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 (2553 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: LB2322.2 ก645 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter