Your search returned 50 results from 159037 records. Subscribe to this search

|
1. สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: DS578.32.ท7 ส941 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

2. คู่มือการตรวจรับผลิตภัณฑ์ไอซีทีภาครัฐ โดยการอ้างอิงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [electronic resource] / โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Call number: QA76 ค746 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

3. รายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทย [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: HV8586 ร641 2557 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Other title: โทษประหารชีวิตในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: PB General Collection (1).

4. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 25-- -25-- [electronic resource] = Population projections for Thailand 20-- -20-- / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HB849.53 ก64 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2556]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 [electronic resource] = Population projections for Thailand 2010-2040 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HB849.53 ก6421 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

6. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ [electronic resource] : อัญมณี แห่งมหานคร / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ; กองบรรณาธิการ, เลิศลักษณา ยอดอาวุธ ... [และคนอื่น ๆ].

by เลิศลักษณา ยอดอาวุธ. | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

Call number: NB1656.6 น6341 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Other title: อัญมณี แห่งมหานคร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559) [electronic resource] : สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559) = The eleventh national economic and social development plan (2012-2016) : summary the eleventh national economic and social development plan (2012-2016) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HC445 พ6ผ85 2555 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2555]Other title: สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 [electronic resource] : ประเทศไทย ก้าวไกล ก้าวทัน ก้าวหน้า และการแสดงผลงานด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) "Green Carpet Beyond STI" / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).

by สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 9 : 2554 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Call number: Q101 ส461 2554 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554Other title: ประเทศไทย ก้าวไกล ก้าวทัน ก้าวหน้า | Green Carpet Beyond STI.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. รวมคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 [electronic resource] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: KPT2620 ร5431 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. สื่อการเรียนการสอนการผลิตหน่อไม้ปี๊บปรับกรด [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Call number: TP371.4 ส75 2554 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2554]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

11. พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) [electronic resource] : พระผู้ทรงวางรากฐานระบบข้าราชการพลเรือน / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.).

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Call number: DS584 พ6361 2553 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. สารานุกรมทางทะเล [electronic resource] : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการติดตามผลกระทบจากภาวะโลกร้อน = Marine cyclopedia / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสรสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Call number: GC9 ส64 2553 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?]Other title: เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการติดตามผลกระทบจากภาวะโลกร้อน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก [electronic resource] / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

by สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Call number: HD2329 ร641 2553 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. การประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน [electronic resource] : การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 "อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่" / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. | การประชุมวิชาการระดับชาติ (2553 : เซ็นทรัลลาดพร้าว)

Call number: LB2301 ก647 2553 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2553Other title: ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2553 อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ | อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. กฎหมายไทย. เล่มที่ -- [electronic resource] = Thai law / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ, ธนาวัฒน์ สังข์ทอง.

by ธนาวัฒน์ สังข์ทอง. | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Call number: KPT2450 ก251 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2552]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (3).

16. คุณธรรม นำธุรกิจ [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Call number: HF5887 ค631 2552 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

17. รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ พ.ศ. 2550 (โครงการสำรวจ ปี 2551) [electronic resource] / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ; กมลทิพย์ คติการ, หัวหน้าโครงการ ; จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ, นักวิจัย.

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย,, 2502- | มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ. | กมลทิพย์ คติการ,, 2496- | สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Call number: HV7100.58.B2 ร641 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2552Other title: ข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ พ.ศ. 2550 (โครงการสำรวจ ปี 2551).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 [electronic resource] (สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549) / สำนักงานกิจการยุติธรรม.

by สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Call number: HV7100.58.B2 ร63 2550 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. นันทนาการ [electronic recource] / สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ; ทวนชัย ลมูลสว่าง ... [และคนอื่น ๆ].

by ทวนชัย ลมูลสว่าง. | สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ.

Call number: GV181 น63 2550 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

21. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 25-- (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) ภาคเหนือ [electronic resource]= The 20-- Industrial census (basic information : municipal area) Northern region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: HD9736.T53N6 ส641 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2550]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 25-- (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [electronic resource] = The 20-- Industrial census (basic information : municipal area) Northeastern region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: HD9736.T53N64 ส641 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2550]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

23. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 25-- (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) ภาคใต้ [electronic resource] = The 20-- Industrial census (basic information : municipal area) Southern region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: HD9736.T53S6 ส641 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2550]-Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

24. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 25-- (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) ปริมณฑล [electronic resource] = The 20-- Industrial census (basic information : municipal area) Vicinity / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: HD9736.T53C4 ส6461 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2550]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 25-- (ข้อมูลพื้นฐาน) ทั่วราชอาณาจักร [electronic resource] = The 20-- Industrial census (basic information) Whole Kingdom / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: HD9736.T53 ส6471 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2550]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 25-- (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) ทั่วราชอาณาจักร [electronic resource] = The 20-- Industrial census (basic information : municipal area) Whole Kingdom / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: HD9736.T53 ส641 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2550]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 25-- (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) ภาคกลาง [electronic resource] = The 20-- Industrial census (basic information : municipal area) Central region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: HD9736.T53C4 ส641 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2550]-Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

28. โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง [electronic resource] / กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา, บริษัทเทสโก้ จำกัด, บริษัทแมคโคร คอนซัลแตท์ จำกัด.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. | บริษัทเทสโก้. | บริษัทแมคโคร คอนซัลแตท์.

Call number: QH541.5.S7 ค941 2550 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น [electronic resource] / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: TK6570.M6 ผ831 2550 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic computer optical disc cartridge Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 25-- [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: T27 T5 ว631 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2549]-Other title: 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

31. การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... [electronic resource] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: HD8700.55 ก641 Material type: Computer file Computer file; Format: reformatted digital electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2549]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. รายงานวิชาการประจำปี ... [electronic resource] : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ / สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.

by สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.

Call number: QC791.95.T5 ปส4 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2549]-Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1).

33. เทพรัตนเมธี : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: DS578.32.ท7 ท71 2549 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Other title: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ.Availability: Items available for loan: UB General Collection (1).

34. รายงานประจำปี ... [electronic resource] / คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Call number: HG5750.55.A3 กลต24 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2549]-Other title: ถักทอบรรษัทอภิบาลตลาดทุน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1).

35. ทำเนียบการวิจัย 25-- [electronic resource] / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.

Call number: Z7405.R4 ท6321 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic computer optical disc cartridge Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548-Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (2). Items available for reference: NR General Collection [Call number: Z7405.R4 ท6321] (1), NW General Collection [Call number: Z7405.R4 ท6321] (2), UD General Collection [Call number: Z7405.R4 ท6321] (1).
Damaged (3).

36. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [electronic resource] = Thai industrial standard / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: HD9993.T69 ม61 2548 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ [electronic resource] / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.

Call number: HD4300.57 น84 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc; Audience: General; Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2548]Other title: แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ การสัมมนาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2548.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนระดับประเทศ [electronic resource] / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: TD789.T5 ค942 2548 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. รายงานประจำปี ... [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HC445 สคช5951 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ... [electronic resource] = The ... health and welfare survey / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: RA407.5.T5 ร643 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic ; Audience: Adult; Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2547]-Other title: Health and welfare survey.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

41. รายงานผลการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) [electronic resource] : ไตรมาส ... พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: HC445.Z9I55 ส646 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2548]Other title: การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส ... พ.ศ. ....Availability: Items available for loan: ODI General Collection (3).

42. ข้อมูลการตลาดจังหวัดนนทบุรี [electronic resource] / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี.

by สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี.

Call number: HF5475.T52N65 พ6ข51 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, [2547]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน [electronic resource] / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์.

by สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. | บริษัทเอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์.

Call number: HD3616.T5 ค941 2547 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2547Other title: โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล [electronic resource] = Country development partnership for poverty analysis and monitoring : CDP-PAM / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

Call number: HC445.Z9P6 ค95 2546 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546]Other title: CDP-PAM Annual report 2003 : สรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้า.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. รายงานการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ภาคใต้ พ.ศ. ... [electronic resource] = Report of ... reproductive health survey in the Southern region of Thailand / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Call number: HB1054.55.A5S6 ร643 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546]-Other title: การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ภาคใต้.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. รายงานการสำรวจสื่อมวลชน (โทรทัศน์) พ.ศ. ... [electronic resource] = Report of the mass media survey (Television) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: PN1992.6 ส643 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546-Other title: การสำรวจสื่อมวลชน (โทรทัศน์) | Report of the mass media survey (Television).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม [] / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค.

Call number: GB658.8.T5 ค94 Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543?]Other title: การจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม | ผ่าวิกฤตน้ำแพรกหนามแดง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. ข้อมูลวัฒนธรรมภาคกลาง [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: DS588.C4 ข45 2545 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

49. ข้อมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [electronic resoure] / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: DS588.N64 ข43 2545 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

50. สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556 [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. | องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.

Call number: RA313 ส632 2543 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Other title: 1556 สายด่วนผู้บริโภคกับ อย..Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter