Refine your search

Your search returned 1095 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. มุมมองมุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้ผลิต.

Call number: JQ1746.Z13I6 ม743 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. มุมมองมุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้ผลิต.

Call number: JQ1746.Z13I6 ม746 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (Advanced public management and leadership) / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้ผลิต.

Call number: JQ1746.Z13I6 ม745 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้ผลิต.

Call number: JQ1746.Z13I6 ม747 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent network) / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: JQ1746.Z13I6 ม742 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้ผลิต.

Call number: JQ1746.Z13I6 ม748 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้ผลิต.

Call number: JQ1746.Z13I6 ม744 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. กล่อง : โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์ / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ; บรรณาธิการ, วัฒนชัย วินิจจะกูล.

by วัฒนชัย วินิจจะกูล. | สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.

Call number: Z678 ก45 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

9. คู่มือการประเมิน ITA 2561 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 = Integrity and transparency assessment / ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ, ผู้แต่ง.

Call number: JQ1745.A55C6 ค74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.], [2561]Other title: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | Integrity and transparency assessment.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

10. ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. ผู้จัดพิมพ์.

Call number: DS586 น99 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2561?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

11. มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ = Advanced public management and leadership / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้แต่ง.

Call number: HD57.7 ม74 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้แต่ง.

Call number: HF5549.5 .T7 ม74ม7 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้แต่ง.

Call number: HF5549.5 .T7 ม74ม74 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้แต่ง.

Call number: HF5549 ม74 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง = Talent network / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้จัดทำ.

Call number: HD37.T5 ม74 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร = Good agricultural practices for herbs / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ผู้แต่ง.

Call number: HD9016.T5 มกษ 3502-2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561Other title: Good agricultural practices for herbs.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์นํ้าจืด = Good aquaculture practices for freshwater animal hatchery and nursery / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ผู้แต่ง.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7421-2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561Other title: Good aquaculture practices for freshwater animal hatchery and nursery.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม = Good aquaculture practices for ornamental marine animals farm / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ผู้แต่ง.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7433-2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561Other title: Good aquaculture practices for ornamental marine animals farm.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล = Good aquaculture practices for marine shrimp hatchery and nursery / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ผู้แต่ง.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7422-2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561Other title: Good aquaculture practices for marine shrimp hatchery and nursery.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย / จัดทำโดย รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ; นายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง, หัวหน้าโครงการวิจัย ; นางสาวธีรวรรณ เอกรุณ, นักวิจัย ; นายภัทรวุฒิ เฉยศิริ, ผู้ช่วยนักวิจัย.

by โกวิทย์ กังสนันท์, ผู้วิจัย. | ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง, ผู้วิจัย. | ธีรวรรณ เอกรุณ, ผู้วิจัย. | ภัทรวุฒิ เฉยศิริ, ผู้วิจัย. | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์.

Call number: JF1525.C66 ก95 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช., 2561Other title: การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

21. บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) โครงการการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย / จัดทำโดย รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ; นายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง, หัวหน้าโครงการวิจัย ; นางสาวธีรวรรณ เอกรุณ, นักวิจัย ; นายภัทรวุฒิ เฉยศิริ, ผู้ช่วยนักวิจัย.

by โกวิทย์ กังสนันท์, ผู้วิจัย. | ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง, ผู้วิจัย. | ธีรวรรณ เอกรุณ, ผู้วิจัย. | ภัทรวุฒิ เฉยศิริ, ผู้วิจัย. | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์.

Call number: JF1525.C66 ก95 2561a Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช., 2561Other title: การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

22. โหล : 12 ปี ทีเคพาร์ค : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ; บรรณาธิการ, วัฒนชัย วินิจจะกูล.

by วัฒนชัย วินิจจะกูล. | สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.

Call number: Z665 ห94 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: โหล : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิด ว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

23. คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน / สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

by กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้.

Call number: RM727.Y64 ค65 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

24. คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 / สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

by กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้.

Call number: RM723.T5 ค65 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

25. คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) / สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

by กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้.

Call number: RM723.T5 ค653 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

26. คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร / สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

by กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้.

Call number: RM723.T5 ค6536 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

27. 42 ปี ส.ป.ก. "สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ; กองบรรณาธิการ, อารีวรรณ เซ่งตระกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by อารีวรรณ เซ่งตระกูล. | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Call number: HD1333.T5 ส656 2560 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

28. รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559 = National survey of consumer behavior on telecoommunications services in Thailand 2016 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ; นักวิจัย, กาญจนา โชคถาวร ... [และคนอื่น ๆ].

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: HE7631 ร6426 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: การสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: HD4300.55 ผ83 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2560?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ผ8326 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

31. คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) : ไปสู่การปฏิบัติ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Call number: JQ1745.A55C6 ค74 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, [2560?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

32. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Call number: JQ1745.A55C6 ย734 2560a Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2560]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

33. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ.2+8 (พ.ศ 2556-2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: LB2371.6.T5 ร642 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2560]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. รายงานการวิจัยประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2331.4 ร64 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

35. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: KPT2064.5 2560 ร65 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

36. พริก = Chilli pepper / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 1502-2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Chilli pepper.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด = Good agricultural practices for maize seed production / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 4407-2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Good agricultural practices for maize seed production.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก = Good agricultural practices for poultry hatchery / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 6908-2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Good agricultural practices for poultry hatchery.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง = Good manufacturing practices for frozen durian / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 9046-2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Good manufacturing practices for frozen durian.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. การปฏิบัติทางการเพาะสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล = Good aquaculture practices for marine finfish farm / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7429-2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Good aquaculture practices for marine finfish farm.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตพริกป่น = Good manufacturing practices for ground chillies / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 9048-2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Good manufacturing practices for ground chillies.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ = Good agricultural practices for broiler farm / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 6901-2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Good agricultural practices for broiler farm.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. พริกหวาน = Sweet pepper / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 1518-2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Sweet pepper.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. พริกป่น = Ground chillies / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 3004-2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Ground chillies.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. แตงเทศ = Melon / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 26-2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Melon.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตรังไหม = Good practices for silk cocoon production / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 8201 (G)-2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Good practices for silk cocoon production.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ = Good agricultural practices for broiler farm / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 6901 (G)-2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Good agricultural practices for broiler farm.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ = Good manufacturing practices for milk collection center / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 6401 (G)-2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Good manufacturing practices for milk collection center.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล = Good aquaculture practices for marine finfish farm / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7429 (G)-2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Good aquaculture practices for marine finfish farm.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้ง = Diagnosis of Infectious Hypodermal and Hematopoietic necrosis disease in shrimp / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 10455-2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560Other title: Diagnosis of Infectious Hypodermal and Hematopoietic necrosis disease in shrimp.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter