Refine your search

Your search returned 1126 results from 159038 records. Subscribe to this search

|
401. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับอ้อยโรงงาน = Good aquacultural practices for sugarcane / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 5902-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

402. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว = Good aquacultural practices for ornamental curcuma / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 5503-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

403. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาแฟ = Good aquacultural practices for coffee / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 5903-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

404. การปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ : การขนส่งสัตว์ทางบก = Good practices for animal welfare : transport of animal by land / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 9034-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

405. หลักการจัดทำคอมพาร์ตแมนต์สำหรับปศุสัตว์ = Principles for establishment of compartmentalisation for livestock / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 9033-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

406. การชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสในปลานิล / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 10453-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

407. การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 9035-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1).

408. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำจืด / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7421-2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

409. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ = Convention on the rights of persons with disabilities / สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งขาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.

Call number: K637 อ37 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: Convention on the rights of persons with disabilities.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

410. บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

by สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Call number: JS7153.3 A2 บ35 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2553]Other title: รายงานผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

411. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการในวาระครบ 9 ปี สมศ. วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).

by การประชุมวิชาการในวาระครบ 9 ปี สมศ. (2552 : กรุงเทพมหานคร) | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

Call number: LB2810.5.T5 ก64 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเพทฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

412. สกอ. การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2553 อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ปฏิรูปอุดมศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การประชุมวิชาการระดับชาติ (2553 : เซ็นทรัลลาดพร้าว) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: LB2301 ก6434 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2553Other title: การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2553 อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ | อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1).

413. ต้นไม้ป่วย--เราช่วยได้ / สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร.

by กรุงเทพมหานคร. สำนักสิ่งแวดล้อม. สำนักงานสวนสาธารณะ.

Call number: SB761.S75 ต69 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

414. TQA criteria for performance excellence 2553-2554 / จัดทำโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.

by สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.

Call number: HD37 T5 T68 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 2553-2554.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

415. สารานุกรมทางทะเล [electronic resource] : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการติดตามผลกระทบจากภาวะโลกร้อน = Marine cyclopedia / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสรสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Call number: GC9 ส64 2553 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?]Other title: เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการติดตามผลกระทบจากภาวะโลกร้อน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

416. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก [electronic resource] / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

by สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Call number: HD2329 ร641 2553 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

417. การประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน [electronic resource] : การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 "อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่" / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. | การประชุมวิชาการระดับชาติ (2553 : เซ็นทรัลลาดพร้าว)

Call number: LB2301 ก647 2553 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2553Other title: ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2553 อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ | อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

418. พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือเวียนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Call number: JQ1746.A2 พ46 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

419. การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน [videorecording] = KM Knowledge management / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: av DVD 00494 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553]Other title: KM Knowledge management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av DVD 00494] (1).

420. การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ : การจัดทำแผนประคองธุรกิจแนวปฏิบัติสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก / สำนักแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

by สำนักแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว.

Call number: HD30.28 ก644 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: การจัดทำแผนประคองธุรกิจแนวปฏิบัติสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

421. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).

by สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

Call number: LB2822.75 ร6427 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

422. สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 : อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 (2553 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: LB2322.2 ก645 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

423. รายงานการศึกษาดูงานระบบการบริหารงานกองทุนเงินทดแทนของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-13 มิถุนายน 2553 ณ สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐบัลแกเรีย และประเทศโรมาเนีย / โดย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน และกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม ; คณะผู้จัดทำ, นิยดา เสนีย์มโนมัย, วรัตม์สุดา ศรทัตต์.

by นิยดา เสนีย์มโนมัย. | วรัตม์สุดา ศรทัตต์. | สำนักงานประกันสังคม.

Call number: HD7103.6 ร64 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, [2553?]Other title: ระบบการบริหารงานกองทุนเงินทดแทนของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

424. รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการประกันสังคมเรื่องการลงทุน ระบบประกันสังคม การประกันกรณีบำนาญและระบบบำนาญเสริม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐสโลวีเนีย และสาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2553 / สำนักงานประกันสังคม.

by วิน พรหมแพทย์. | ฉันทนา บุญอาจ. | สำนักงานประกันสังคม.

Call number: HG4521 ร64 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: การลงทุน ระบบประกันสังคม การประกันกรณีบำนาญและระบบบำนาญเสริม.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

425. คู่มือการสร้างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ; คณะผู้จัดทำคู่มือ, ครรชิต พุทธโกษา ... [และคนอื่น ๆ].

by ครรชิต พุทธโกษา. | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Call number: HN700.55 ค746 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

426. คู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

by กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.

Call number: G155.T5 ค74 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

427. คู่มือการปฏิบัติงานของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ / สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.

Call number: KPT3140 ค74 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: YL General Collection (1).

428. รวมวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 25553 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call number: SS รส ร545 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: ครอบครัวของผม (ในสังคมสองสี) | รวมวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 9 : ครอบครัวของผม (ในสังคมสองสี).Availability: Items available for loan: YL General Collection (1).

429. 34 ปี สืบสานพระราชปณิธานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Call number: HD1333 T5 ส642 2552 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

430. มั่นพัฒนา--บนเส้นทางแห่งความยั่งยืน / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

by สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

Call number: HD1394.5.T5 ม63 2552 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Other title: มั่นพัฒนาบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

431. มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย = Thailand national standard and indicators on gender equaliity / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้จัดทำ, ศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ... [และคนอื่น ๆ].

by ศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี. | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Call number: HM821 ม634 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

432. โครงการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ / สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ; คณะผู้วิจัย, อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์. | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Call number: QH77.T5 ค49 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

433. โครงการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ : สรุปสำหรับผู้บริหาร / สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ; คณะผู้วิจัย, อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์. | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Call number: QH77.T5 ค492 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

434. HR Professional : บทบาทเดิม--สำคัญ จำเป็น แต่ไม่เพียงพอ / สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน.

Call number: HF5549.5.M3 H765 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : งานการสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

435. ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย / สำนักงาานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: LA132 ป46 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

436. แกะรอยนวัตกรรมไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: T173.8 ก8 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

437. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: LC1035.8.T5 ห46 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

438. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร : หลักการและการประยุกต์ใช้กับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.

Call number: HD9016 ส622 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

439. รวมกฎหมายยาเสพติด พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

by ไทย.. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Call number: KPT3092 ท9 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

440. รายงานการประชุมหารือเรื่อง การดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองของอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by การประชุมหารือเรื่อง การดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองของอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ครั้งที่ 1, 2 : 2551 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: QH541.15.B56 ก64 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Other title: การดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

441. ใบรับของคลังสินค้า : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพตลาดจริงและตลาดสินค้าล่วงหน้า / สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.

Call number: HF5485 บ94 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

442. บันทึกแห่งความภาคภูมิใจ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: LC1035 บ63 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

443. รายงานความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของไทย : รายงาน 2550-2551 / สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.

by สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ.

Call number: HC445.T42 ร6 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

444. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย / สำนักงานกิจการยุติธรรม.

by สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Call number: KPT4666 ก46 2552 Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง]Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1). In transit (1).

445. รวมเล่มบทคัดย่อรายงานการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2551 / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: Z5811 ร54 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for reference: ODI General Collection [Call number: Z5811 ร54 2552] (1).

446. การจัดการความรู้เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน / โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณด้านการจัดการทุนมนุษย์ ; บรรณาธิการ, สุรพงษ์ มาลี.

by สุรพงษ์ มาลี. | โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณด้านการจัดการทุนมนุษย์.

Call number: HF5549.2.T5 ก64 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล : กลุ่มงานการสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

447. คู่มือการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา / [ผู้ดำเนินการจัดทำ, ชำนาญ บูรณโอสถ] ; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by ชำนาญ บูรณโอสถ. | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: LB2331.5 ช93 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

448. Tip SMEs : บริหารจัดการธุรกิจ / ผลิตและสร้างสรรค์โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม.

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Call number: HD62.7 T558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2552?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

449. เรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace learning / สำนักงาน ก.พ. ; บรรณาธิการ, ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์.

by ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์. | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Call number: HF5549.5.T7 ร83 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Other title: High performance and potential system HiPPS.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

450. SMEs vision / ผลิตและสร้างสรรค์โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Call number: HD62.7 อ75 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2552?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter