Refine your search

Your search returned 1126 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
251. การชันสูตรโรคไข้หวัดใหญ่สุกร = Diagnosis of swine influenza / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 10050-2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

252. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 25-- -25-- [electronic resource] = Population projections for Thailand 20-- -20-- / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HB849.53 ก64 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2556]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

253. รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

by สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

Call number: KPT3534 ร54 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

254. วารสารส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2556-Availability: No items available

255. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2556 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. | สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม.

Call number: HC445.Z9C6 ร64 2558 Edition: พิมพืครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: No items available

256. จดหมายเหตุสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551-2554 / จัดทำโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ; ผู้จัดทำ พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์...[และคนอื่น ๆ].

by พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์. | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Call number: JQ1749.A1 จ93 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

257. แก้ทุจริต "คิดฐานสอง" / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช).

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Call number: JQ1745.A55C6 ก73 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, [255-?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). In transit (1).

258. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HC445.Z9E44 ร64 2556 Edition: โครงการประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2556]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

259. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HN700.55 ร6426 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2556?]Other title: โครงการประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

260. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 = Population projections for Thailand 2010-2040 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HB849.53 ก642 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

261. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 [electronic resource] = Population projections for Thailand 2010-2040 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HB849.53 ก6421 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

262. คู่มือการว่าความ / บรรจบ ช่วยรักษ์.

by บรรจบ ช่วยรักษ์.

Call number: KPT1595 บ44 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : สำนักงาน รักษ์ธรรม ทนายความ, [2556?]Availability: Items available for loan: YL General Collection (4).

263. รายงานการศึกษาโครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี / [สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี].

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.

Call number: JS7153.A3 ร64 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556]Other title: โครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

264. HR in an ageing world : รวมบทความการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ / บรรณาธิการ, ณัฏฐิกา ณวรรณโณ.

by ณัฏฐิกา ณวรรณโณ, บรรณาธิการ.

Call number: HF5549.2.T5 อ72 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ., 2556Other title: รวมบทความการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

265. 37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; กองบรรณาธิการ, อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

by อาทิตยา พองพรหม. | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Call number: HD1333.T5 ส67 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1).

266. ท่องนิทรรศการ 9 บันดาลสู่งานวิจัย / จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by นิทรรศการ 9 บันดาลสู่งานวิจัย (2555 : อิมแพ็คเมืองทองธานี ) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: Q180.T5 น63 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

267. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ : อัญมณี แห่งมหานคร / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ; กองบรรณาธิการ, เลิศลักษณา ยอดอาวุธ ... [และคนอื่น ๆ].

by เลิศลักษณา ยอดอาวุธ. | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

Call number: NB1656.6 น634 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Other title: อัญมณี แห่งมหานคร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

268. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ [electronic resource] : อัญมณี แห่งมหานคร / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ; กองบรรณาธิการ, เลิศลักษณา ยอดอาวุธ ... [และคนอื่น ๆ].

by เลิศลักษณา ยอดอาวุธ. | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

Call number: NB1656.6 น6341 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Other title: อัญมณี แห่งมหานคร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

269. ตัวชี้วัดแรงงาน พ.ศ. 2550-2554 / สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติพยากรณ์.

Call number: HD5702.5.T5 ต65 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

270. 20 ปี สศอ. บนเส้นทางสร้างสรรค์อุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

by สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Call number: HD3616.T5 ย65 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2555?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

271. คู่มือการสื่อสารกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน / สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน.

by กระทรวงพลังงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: KPT3431.2.A3 ค74 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (2), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (2), YL General Collection (1).

272. 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัดสำนัก.

Call number: JQ1746 ป83 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

273. สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: DS578.32 .ส6 ส437 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (2).

274. รายงานการวิจัยการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะผู้วิจัย, สุวิมล ว่องวาณิช ... [และคนอื่น ๆ].

by สุวิมล ว่องวาณิช. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LC1035 ร642 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Other title: การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

275. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะผู้วิจัย, บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์.

Call number: LB1028.35 ร64 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Other title: การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

276. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 และมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 / สำนักงานปฏิรูป (สปร.).

by สำนักงานปฏิรูป (สปร.)

Call number: HN700.5 ร6426 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

277. จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ : ฉบับที่-- / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: KPT2620.A58 จ35 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

278. งานวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของจังหวัดพิษณุโลก / โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ; คณะผู้จัดทำ, อมร กิตติกวางทอง, มณทิรา ตาเมือง และเพลินตา ประดับสุข.

by อมร กิตติกวางทอง. | มณทิรา ตาเมือง. | เพลินตา ประดับสุข. | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก.

Call number: HF5549.A3 ง63 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักงาน, 2555Other title: การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของจังหวัดพิษณุโลก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

279. ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Call number: JQ1749.A55 ข54 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

280. รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

by การประชุมประจำปีสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2555 : นนทบุรี) | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

Call number: LG395 ก614 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (3).

281. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน).

by สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Call number: S605.5.T5 น56 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

282. "9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2555 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: HD58.8 ก75 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

283. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี = Good governance / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนกงาน ก.พ.ร.).

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JF1358.T5 ห462 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: No items available Pending hold (1).

284. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม = Good aquaculture practices for ornamental freshwater animals farm / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7426-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

285. การปฏิบัติที่ดีหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง = Good postharvest practices for maize / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 4405-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

286. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเห็ดเพาะในถุง = Good agricultural practices for bag mushroom cultivation / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 2504-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

287. หอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ = Live and raw bivalve molluscs / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7022-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

288. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล = Good aquaculture practices for blue swimming crab farm and mud crab farm / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7427-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

289. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตผล = Good agricultural practices for mulberry fruit production / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 1003-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

290. ข้าวกล้องงอก = Germinated brown rice / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 4003-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

291. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตข้าวกล้องงอก = Good manufacturing practices for germinated brown rice / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 4404-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

292. การปฏิบัติที่ดีสำหรับลานเททะลายปาล์มน้ำมัน = Good manufacturing practices for oil palm bunch collection center / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 9037-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

293. หลักการชักตัวอย่างสินค้าส่งมอบ เพื่อการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช = Methodologies for sampling of consignments for phytosanitary inspection / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 9036-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

294. การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ = Good manufacturing practice for egg collecting center / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 6910-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

295. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตรังไหม = Good practices for silk cocoon production / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 8201-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

296. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการควบคุมโรคสัตว์น้ำในสถานประกอบการ = Good practices for aquatic animal disease control in aquaculture establishment / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: HD9016.T5 มกษ 7428-2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

297. คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: GE140 ค74 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

298. เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. เรื่อง อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by การประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. เรื่อง อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว (2555 : นนทบุรี) | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: HC445 ก6435 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Other title: อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

299. งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 25-- / [สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.

Call number: HD4327.5 ง6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555]-Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

300. ระบบฐานข้อมูลและคู่มือการปฏิบัติงานภูมิสารสนเทศ โครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศเพื่อที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา, ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาชีววิทยาประมง.

Call number: QH541 ร633 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Other title: โครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศเพื่อที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter