Your search returned 10 results from 159825 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา = Governments and politics in Europe and America / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มนัสวี อรชุนะกะ.. การเมืองและการปกครองของสวีเดน. | ธีระ นุชเปี่ยม.. การเมืองการปกครองของฝรั่งเศส. | ณัฐนันท์ คุณมาศ.. การเมืองการปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การเมืองการปกครองของสวิตเซอร์แลนด์. | สมชัย เย็นสบาย.. การเมืองการปกครองของโปแลนด์. | สมบูรณ์ สุขสำราญ.. การเมืองการปกครองของอังกฤษ. | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การเมืองการปกครองของอิตาลี. | กฤษฏา พรหมเวค.. การเมืองการปกครองของรัสเซีย. | ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์.. การเมืองการปกครองของตุรกี. | แก้วคำ ไกรสรพงศ์.. การเมืองการปกครองของแคนาดา. | วริยา ศ. ชินวรรโณ.. การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา. | วรารัก เฉลิมพันธุ์ศักดิ์.. การเมืองการปกครองของเม็กซิโก. | ธโสธร ตู้ทองคำ.. การเมืองการปกครองของอารเจนตินา. | มนัสวี อรชุนะกะ.. การเมืองการปกครองของบราซิล. | กำธร สิทธิโชติ.. การเมืองการปกครองของเปรู. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 82426 T 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.Other title: ชุดวิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา | การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา | Governments and politics in Europe and America.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

2. สมัยกลางหรือยุคมืด : ประวัติศาสตร์ยุโรปใต้อำนาจอัศวินและพระ (ค.ศ. 476-1453) / อนันตชัย จินดาวัฒน์.

by อนันตชัย จินดาวัฒน์.

Call number: CB351 อ36 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. สหภาพยุโรป / วิมลวรรณ ภัทโรดม.

by วิมลวรรณ ภัทโรดม.

Call number: D1060 ว64 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. กระจายอำนาจอย่างไรสร้างประชาธิปไตย / สังศิต พิริยะรังสรรค์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์. | ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Call number: JN15 ก4 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : มูลนิธิ ฟรีคริค เอแบร์ท, 2537.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1), YL General Collection (1).

5. ประวัติศาสตร์การเมืองยุโรป : จากกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงสิ้นคริสต์วรรษที่ 18 / ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์.

by ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์.

Call number: D1058 ศ4ป4 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. รายงานผลการประชุมสัมมนาเรื่องผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปต่อนโยบายการเกษตร / โดย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา.

by การประชุมสัมมนาเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยุโรปต่อนโยบายการเกษตร (2534 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงพาณิชย์. | กระทรวงการต่างประเทศ. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: S452 ก27 2534 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2534.Other title: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปต่อนโยบายการเกษตร.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาลัทธิการเมือง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา = Political doctrines and development strategies / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช.. ลัทธิการเมือง ระบอบการเมืองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา. | นรนิติ เศรษฐบุตร.. การเมืองแบบประชาธิปไตยกับยุทธศาสตร์การพัฒนา. | พลภัทร บุราคม.. การเมืองแบบรวบอำนาจกับยุทธศาสตร์การพัฒนา. | วิวัฒน์ชัย อัตถากร.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่น. | ธารทอง ทองสวัสดิ์.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของยูโกสลาเวีย. | ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของอินเดีย. | จุลชีพ ชินวรรโณ.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน. | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของไต้หวัน. | ดำรงค์ ฐานดี.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของสาธารณรัฐเกาหลี. | ปรัชญา เวสารัชช์.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของอินโดนีเซีย. | จุมพล หนิมพานิช.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของสาธารณรัฐสังคมนิยม แห่งสหภาพพม่า. | ธารทอง ทองสวัสดิ์.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มประเทศ ลาตินอเมริกา. | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มประเทศแอฟริกา. | ปธาน สุวรรณมงคล.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย. | ปรัชญา เวสารัชช์.. ลัทธิการเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ. | ปธาน สุวรรณมงคล.. ลัทธิการเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสัวคมและเศรษฐกิจ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 82425 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.Other title: ชุดวิชา ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา | ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา | Political doctrines and development strategies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 82425 T] (2).

8. ยุโรปสามทศวรรษหลังสงคราม ค.ศ. 1945-1975 / สัญชัย สุวังบุตร.

by สัญชัย สุวังบุตร.

Call number: D1051 ส6ย7 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา = Governments and politics in Europe and America / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วริยา ศ. ชินวรรโณ.. การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา. | พอใจ พุกกะคุปต์.. การเมืองการปกครองของเม็กซิโก. | ธารทอง ทองสวัสดิ์.. การเมืองการปกครองของอาร์เจนตินา. | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. การเมืองการปกครองของบราซิล. | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การเมืองการปกครองของคิวบา. | นรนิติ เศรษฐบุตร.. การเมืองการปกครองของสหภาพโซเวียต. | ธารทอง ทองสวัสดิ์.. การเมืองการปกครองของโปแลนด์. | ธารทอง ทองสวัสดิ์.. การเมืองการปกครองของยูโกสลาเวีย. | สมบูรณ์ สุขสำราญ.. การเมืองการปกครองของอังกฤษ. | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การเมืองการปกครองของฝรั่งเศส. | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.. การเมืองการปกครองของฝรั่งเศส. | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.. การเมืองการปกครองของอิตาลี. | ปธาน สุวรรณมงคล.. การเมืองการปกครองของเยอรมนี ตะวันตก. | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.. การเมืองการปกครองของสเปน. | จุลชีพ ชินวรรโณ.. การเมืองการปกครองของสวีเดน. | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.. การเมืองการปกครองในระบบเหนือชาติ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 82426 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.Other title: ชุดวิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา | การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา | Governments and politics in Europe and America.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (20), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 82426 T] (5).

10. ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.1494-ค.ศ. 1789 = Lectures on foreign history 1494-1789 / โดย เจ เอม ทอมป์สัน ; นันทา โชติกะพุกกะณะ, นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา แปล.

by ทอมป์สัน, เจ เอม. | นันทา โชติกะพุกกณะ. | นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

Call number: D208 ท5ป4 2525 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter