Your search returned 27 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของการประปานครหลวง = Web application development for location searching of Metropolitan Waterworks Authority’s Equipment / นายสมโภช เกียรติกสิกร.

by สมโภช เกียรติกสิกร,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ส49 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Web application development for location searching of Metropolitan Waterworks Authority’s Equipment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. ระบบสนับสนุนติดตามการเข้าชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเอนเอฟซีของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 = Development of supporting system for tracking attend class using NFC technology of Nikomsangtonang School, Suratthani Primary Educational Service Area Office 1 / นางสาวศิริมา นุ้ยไม.

by ศิริมา นุ้ยไม,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ศ64 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of supporting system for tracking attend class using NFC technology of Nikomsangtonang School, Suratthani Primary Educational Service Area Office 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตามหลักการ COSO = Development of the best practices and tool for risk management in information technology system of governor’s office at the office of the Southern Gulf of Thailand based on COSO / นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม.

by ประภาศรี รักษ์บางแหลม,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ป46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of the best practices and tool for risk management in information technology system of governor’s office at the office of the Southern Gulf of Thailand based on COSO.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. ระบบบริหารภาระงานซ่อมบำรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กองสื่อสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ = Workload management system for communication network maintenance in Computer Center, Directorate of Communication and Electronics, Royal Thai Air Force / เรืออากาศโทณัฐวุฒิ อ้นอินทร์.

by ณัฐวุฒิ อ้นอินทร์,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ณ63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Workload management system for communication network maintenance in Computer Center, Directorate of Communication and Electronics, Royal Thai Air Force.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดที่จังหวัดอุดรธานี ตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้สำหรับประเทศไทย สองศูนย์หนึ่งศูนย์ = Developing web application for buddhist temples Travel at Udon Thani based on Thailand web content accessibility guidelines 2010 / นายเข็มเพชร จันเป็ง.

by เข็มเพชร จันเป็ง,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ข74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Developing web application for buddhist temples Travel at Udon Thani based on Thailand web content accessibility guidelines 2010.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Analysis of Wed-based instruction access behavior for Advanced Programming Course System of Princess Chulabhorn’s College Chonburi, matthayom 4 student / นางยุภาพร เปรมกมล.

by ยุภาพร เปรมกมล,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ย74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Analysis of Wed-based instruction access behavior for Advanced Programming Course System of Princess Chulabhorn’s College Chonburi, matthayom 4 student.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการจัดการคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 = Business intelligence for quality education management in the Secondary Educational Service Area Office 32 / พิชฌาน์ ศรีตะวัน.

by พิชฌาน์ ศรีตะวัน,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 พ62 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Business intelligence for quality education management in the Secondary Educational Service Area Office 32.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. การพัฒนาแนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด = The development of information security management for access control based on ISO/IEC 27001:2013 for Klnogyai Hospital Trat Province / รุ่งอรุณ นิรันต์เรือง.

by รุ่งอรุณ นิรันต์เรือง,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ร73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of information security management for access control based on ISO/IEC 27001:2013 for Klnogyai Hospital Trat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. การทำเหมืองข้อความสำหรับการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการลูกค้าที่บริษัทการสื่อสาร = Text mining for resolving customer service complaints at communication company / นายวัณณุวรรธน์ อินทรผล.

by วัณณุวรรธน์ อินทรผล,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ว64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Text mining for resolving customer service complaints at communication company.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยด้านการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 กรณีศึกษา เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ = Development of risk assessment and information technology access control security system based on ISO/IEC 27001: 2013, a case study of the Thai Bar under the Royal Patronage / นายพลภัทร สุนทรทิวากร.

by พลภัทร สุนทรทิวากร,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 พ44 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of risk assessment and information technology access control security system based on ISO/IEC 27001: 2013, a case study of the Thai Bar under the Royal Patronage.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร = The development of a computer assisted instruction in the Social Studies, Religion and Culture Area on the topic of Studying Local History for Pathom Suksa V students in Anubanchumphon School / นายศรายุทธ อัจกลับ.

by ศรายุทธ อัจกลับ,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ศ48 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of a computer assisted instruction in the Social Studies, Religion and Culture Area on the topic of Studying Local History for Pathom Suksa V students in Anubanchumphon School.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานไอทีของธุรกิจจำหน่ายรถบรรทุกโดยใช้หลักธรรมาภิบาลไอทีและกรอบมาตรฐานโคบิต = Prototype development of IT audit and quality control for truck dealer business based on IT Governance and COBIT framework / กวิน บุญทวี.

by กวิน บุญทวี,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ก56 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Prototype development of IT audit and quality control for truck dealer business based on IT Governance and COBIT framework.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. การพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบจัดการสั่งซื้อของศูนย์ทรัพยากรสาหร่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย = The development of e-service of purchasing order management system of Algal Resource Center, Thailand Institute of Scientific and Technological Research / รุ่งนภา กันพร้อม.

by รุ่งนภา กันพร้อม,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ร72 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Development of e-service of purchasing order management system of Algal Resource Center, Thailand Institute of Scientific and Technological Research.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนปลูกพืชเพื่อเสริมรายได้เกษตรกรของจังหวัดพังงา = Application of GIS in planning crop to supplement farm income in Phang Nga Province / กัญญาภัทร สุขแก้ว.

by กัญญาภัทร สุขแก้ว,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ก62 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Application of GIS in planning crop to supplement farm income in Phang Nga Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายพฤติกรรมการยืมเงินของลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) = Development of the predictive model of debtor behavior for the National Health Security Office (NHSO) / จรัญ พันธ์พูล.

by จรัญ พันธ์พูล,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 จ46 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Development of the predictive model of debtor behavior for the National Health Security Office (NHSO).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 = The relationship between parents’ participation in promoting learning of students and learning achievement of students of Suan Kularp Wittayalai Nonthaburi school under the Secondary Education Service Area Office 3 / สุนีย์ ยิ้มใย.

by สุนีย์ ยิ้มใย,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ส737 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Relationship between parents’ participation in promoting learning of students and learning achievement of students of Suan Kularp Wittayalai Nonthaburi school under the Secondary Education Service Area Office 3.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตทุ่งใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช = Teachers’ instructional leadership for the 21st century learning in Thung Yai consortium Secondary Schools under the Secondary Education Service Area Office 12 in Nakhon Si Thammarat Province / ขนิษฐา สุขทิพย์.

by ขนิษฐา สุขทิพย์,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ข36 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559. Other title: Teachers’ instructional leadership for the 21st century learning in Thung Yai consortium Secondary Schools under the Secondary Education Service Area Office 12 in Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่อง ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of a multimedia lesson in the foreign language learning area on the topic of Japanese in daily life for Mathayom Suksa IV students in schools under the Secondary Education Service Area Office 34 in Mae Hong Son Province / อารีวรรณ แผ่อำนาจ.

by อารีวรรณ แผ่อำนาจ,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 อ65 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2559. Other title: Development of a multimedia lesson in the foreign language learning area on the topic of Japanese in daily life for Mathayom Suksa IV students in schools under the Secondary Education Service Area Office 34 in Mae Hong Son Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสื่อการศึกษาของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร = Satisfaction of service users with educational media service provision of public libraries under the Bureau of Culture, Sports and Tourism of Bangkok Metropolitan Administration / ณัฐพล วานิช.

by ณัฐพล วานิช,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ณ64 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Satisfaction of service users with educational media service provision of public libraries under the Bureau of Culture, Sports and Tourism of Bangkok Metropolitan Administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. การประยุกต์ไอพีพีบีเอกซ์โดยใช้บอร์ดราสเบอร์รี่พายเพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจของ CAT2Call Plus = Applying IP-PBX on raspberry pi board for business support services of CAT2Call Plus / ภราดร ศรีอาวุธ.

by ภราดร ศรีอาวุธ,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ภ46 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Applying IP-PBX on raspberry pi board for business support services of CAT2Call Plus.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องมิติในงานทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร = The development of a learning center instructional package in the arts learning area on the topic of dimensions in the visual art work for Prathom Suksa VI students at Ritthiyawannalai School under Sai Mai District Office, Bangkok Metropolitan Administration / นิศานาถ กำแพง.

by นิศานาถ กำแพง,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 น66 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Development of a learning center instructional package in the arts learning area on the topic of dimensions in the visual art work for Prathom Suksa VI students at Ritthiyawannalai School under Sai Mai District Office, Bangkok Metropolitan Administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณประจำปีผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Development of monitoring and evaluation system of fiscal budget via mobile devices for Rajamangala University of Technology Lanna / วรกมล สันชุมภู.

by วรกมล สันชุมภู,, 2532- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ว42 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Development of monitoring and evaluation system of fiscal budget via mobile devices for Rajamangala University of Technology Lanna.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการใช้งานโปรแกรมบริการข้อมูลประชาชนสำหรับศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา = Development of tracking and evaluation system for the public data service of Phranakhonsriayutthaya Kwaeng Court / สุวิทย์ ทับยัง.

by สุวิทย์ ทับยัง,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ส75 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Development of tracking and evaluation system for the public data service of Phranakhonsriayutthaya Kwaeng Court.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. การประยุกต์ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแทงค์ตัน = Applying business intelligence for decision supporting in Tank Ton packaging circulation / สุนันทา กางกรณ์.

by สุนันทา กางกรณ์,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ส74 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Applying business intelligence for decision supporting in Tank Ton packaging circulation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและต้นแบบระบบตรวจสอบการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ระดับ basic profile = Development of best practice and a prototype of software development tracking system and software quality control system based on ISO/IEC 29110 standard, basic profile / นิตยา สิงไทยสงค์.

by นิตยา สิงไทยสงค์,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 น63 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Development of best practice and a prototype of software development tracking system and software quality control system based on ISO/IEC 29110 standard, basic profile.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. การประยุกต์ธุรกิจอัจฉริยะในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างในธุรกิจซ่อมเรือ กรณีของบริษัทอู่เรือมารีนแอ็คมีไทย จำกัด = The application of business intelligence for procurement management in ship repair business : a case study of Marine Acme Thai Dockyard Co., Ltd. / กิติมา สุราช.

by กิติมา สุราช,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ก63 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Application of business intelligence for procurement management in ship repair business : a case study of Marine Acme Thai Dockyard Co., Ltd..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 = The information and communication technology competenncies of science teachers in schools under thesecondary education service Area office 27 / ปราณี สวัสดิ์พาณิชย์.

by ปราณี สวัสดิ์พาณิชย์,, 2506- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ป45 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Information and communication technology competenncies of science teachers in schools under thesecondary education service Area office 27.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter