Your search returned 14 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของเครือข่ายทีมสุขภาพของหมอครอบครัวระดับตำบล อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Factors related to operations of sub-district family doctor's health team networks in Nam Pat District, Uttaradit Province / สมภน วรสร้อย.

by สมภน วรสร้อย,, 2511- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณทิตศึกษา.

Call number: Thes วส 2 ส44 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Factors related to operations of sub-district family doctor's health team networks in Nam Pat District, Uttaradit Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. การพัฒนารูปแบบการบริการงานผู้ป่วยนอกตามแนวคิดโลจิสติกส์ โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก = The development of a logistic-based health service model for the out-patient department at PhopPhra Hospital, Tak Province / นายสุรศักดิ์ จินาเขียว.

by สุรศักดิ์ จินาเขียว,, 2522- ผู้แต่ง. | อารี ชีวเกษมสุข, อาจารย์ที่ปรึกษา. | พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes พย 1 ส77 2560 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Development of a logistic-based health service model for the out-patient department at PhopPhra Hospital, Tak Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. การจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ / ผู้เขียน, สุพัตรา ศรีวณิชชากร ... [และคนอื่น ๆ].

by สุพัตรา ศรีวณิชชากร. | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

Call number: RA541.T5 ก642 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. ประสิทธิผลของการให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลปากท่อ = Effectiveness of service for patients with diabetes mellitus in Paktho Hospital / น้ำทิพย์ บำเพ็ญอยู่.

by น้ำทิพย์ บำเพ็ญอยู่,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 น6368 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effectiveness of service for patients with diabetes mellitus in Paktho Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. การรับรู้คุณภาพบริการศูนย์บริการทางการแพทย์ของพนักงานธนาคารออมสิน = The perception of service quality at Medical Center of Government Savings Bank Employees / ณัฐพร สุขพัฒนานรากุล.

by ณัฐพร สุขพัฒนานรากุล,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ณ638 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Perception of service quality at Medical Center of Government Savings Bank Employees.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค = Expectation and satisfaction of clients on quality of nursing service at Kasemarad Hospital / ปภาวี วินัยวัฒนวงศ์.

by ปภาวี วินัยวัฒนวงศ์,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: IS พย 1 ป46 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Other title: Expectation and satisfaction of clients on quality of nursing service at Kasemarad Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการที่คลินิกตา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช = Quality of service as perceived by clients at eye clinic of the Outpatient Department Somdejphajaotaksinmaharaj Hospital / นิตยา สุวรรณาภรณ์.

by นิตยา สุวรรณาภรณ์,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: IS พย 1 น63 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Other title: Quality of service as perceived by clients at eye clinic of the Outpatient Department Somdejphajaotaksinmaharaj Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. โครงการศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน = Public-private partnership in health sector : collaborative framework for Ministry of Public Health's hospitals and private sector / จอมขวัญ โยธาสมุทร, พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ และ ยศ ตีระวัฒนานนท์.

by จอมขวัญ โยธาสมุทร. | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์. | ยศ ตีระวัฒนานนท์.

Call number: RA971 จ54 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2553Other title: Public-private partnership in health sector : collaborative framework for Ministry of Public Health's hospitals and private sector.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

9. การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยหลังคลอดเครือข่ายบริการโรงพยาบาลท่ายางจังหวัดเพชรบุรี = Development of the post partum referral system in Thayang Hospital Network, Petchburi Province / สิริญา ฉิมพาลี.

by สิริญา ฉิมพาลี,, 2503- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส6462 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. Other title: Development of the post partum referral system in Thayang Hospital Network, Petchburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. ที่แห่งนี้รักษาด้วยความสุข / อรสม สุทธิสาคร.

by อรสม สุทธิสาคร,, 2500-

Call number: RA971 อ45 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทย / นักวิจัย, ประพจน์ เภตรากาศ ... [และคนอื่น ๆ].

by ประพจน์ เภตรากาศ.

Call number: R611 ก644 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. ทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ / ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ, วีระศักดิ์ ชลไชยะ, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย และชิษณุ พันธุ์เจริญ.

by วีระศักดิ์ ชลไชยะ. | สุชีรา ฉัตรเพริดพราย. | ชิษณุ พันธุ์เจริญ. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร.

Call number: R118 ท62 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

13. การบูรณาการการแพทย์แผนไทย เข้าในระบบบริการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน / หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ; นักวิจัย, ประพจน์ เภตรากาศ ... [และคนอื่น ๆ].

by ประพจน์ เภตรากาศ. | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม.

Call number: R611 ก643 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. การยอมรับต่อการบริการการแพทย์แผนไทยของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี = Health personnel's acceptance of Thai traditional medicine services in Suphanburi province / ฉวีวรรณ ม่วงน้อย.

by ฉวีวรรณ ม่วงน้อย,, 2506- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ฉ56 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Other title: Health personnel's acceptance of Thai traditional medicine services in Suphanburi province.Online access: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษาไทย (TDC) Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter