Your search returned 440 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. ต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการของสถานีอนามัยในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2549 = Unit costs of health service provision in Health Center of Nongki District, Buriram Province in fiscal year 2006 / ชนินทร์ พวงมาลัย.

by ชนินทร์ พวงมาลัย,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ช364 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. Other title: Unit costs of health service provision in Health Center of Nongki District, Buriram Province in fiscal year 2006.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการจัดยาผู้ป่วยนอกแผนกเภสัชกรรมชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Causal factors related to medication errors in community pharmacy department in Phra Nakhon Si Province / ศริลรัชน์ ฤกษ์ชัยศรี.

by ศริลรัชน์ ฤกษ์ชัยศรี,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ศ464 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)) --มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Other title: Causal factors related to medication errors in community pharmacy department in Phra Nakhon Si Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. การพัฒนาความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตที่ใช้บังคับเป็นกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาคร = Development of the readiness of factories producing ready-to-eat foods in compliance with good manufacturing practices (GMP) guidelines in Samut Sakhon Province / อาริยา บุญจันทร์.

by อาริยา บุญจันทร์,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 อ645 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Other title: Development of the readiness of factories producing ready-to-eat foods in compliance with good manufacturing practices (GMP) guidelines in Samut Sakhon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. ผลการใช้กระบวนการลดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยากับการควบคุมความดันโลหิตในคลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลถลาง = Outcomes of process for reducing prescribing errors in patients to controol blood pressure at Thalang Hospital's Hypertension Clinic in Phuket Province / สุภาภรณ์ แก่เมือง.

by สุภาภรณ์ แก่เมือง,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส7469 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Outcomes of process for reducing prescribing errors in patients to controol blood pressure at Thalang Hospital's Hypertension Clinic in Phuket Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นกับการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน = The relationships between transformational leadership, effective communication of nursing administrators, and participation of professional nurses in hospital accreditation att Community Hospital in Public Health Inspection Region 9 / สุนทรี หาญเสมอ.

by สุนทรี หาญเสมอ,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส7334 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Relationship between transformational leadership, effective communication of nursing administrators, and participation of professional nurses in hospital accreditation att Community Hospital in Public Health Inspection Region 9.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของคลินิกวัณโรคภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า = Factors influencing performance of Tuberculosis Clinics with funding from Universal Health Coverage Scheme / อรรถกร จันทร์มาทอง.

by อรรถกร จันทร์มาทอง,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 อ443 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Factors influencing performance of Tuberculosis Clinics with funding from Universal Health Coverage Scheme.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของผู้ที่ทำงานในอาคารสำนักงาน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี = The prevalence and relationship of associated factors with sick building syndrome among office workers : a case study of an electronic component factory, Pathum Thani Province / มัลลิกา วิจิตรเวชการ.

by มัลลิกา วิจิตรเวชการ,, 2529- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ม645 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Prevalence and relationship of associated factors with sick building syndrome among office workers : a case study of an electronic component factory, Pathum Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมการตลาดของผู้มารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ = Opinions on marketing mix of dental care recipients at Phayuhakhiri Hospital in Nakhon Sawan Province / กนกวรรณ พัฒนกิจจารักษ์.

by กนกวรรณ พัฒนกิจจารักษ์,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ก326 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Opinions on marketing mix of dental care recipients at Phayuhakhiri Hospital in Nakhon Sawan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย = Factors affecting cooperative participation of the Board of Health Security Funds on local strategic route map production in Nongkhai Province / ศิริชัย ชาติหนองทอน.

by ศิริชัย ชาติหนองทอน,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ศ6466 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Factors affecting cooperative participation of the Board of Health Security Funds on local strategic route map production in Nongkhai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุข เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 17 = Factors related to the work motivation of dental health auxiliaries at Public Health Services in Ministry of Public Health Inspection Region 17 / จิลาวัณย์ ชื่นรุ่งโรจน์.

by จิลาวัณย์ ชื่นรุ่งโรจน์,, 2512- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 จ6465 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Factors related to the work motivation of dental health auxiliaries at Public Health Services in Ministry of Public Health Inspection Region 17.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. ความพร้อมของบุคลากรหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิตในการพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางจิตเวช = Readiness of staffs in Department of Mental Health's Service Units for development towards the psychiatric excellence center / นครินทร์ ชุนงาม.

by นครินทร์ ชุนงาม,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 น24 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Readiness of staffs in Department of Mental Health's Service Units for development towards the psychiatric excellence center.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอ่างทอง = Structures and roles of Community Hospital Executive Boards, Ang Thong Province / วรรณิดา วงษ์ระวัง.

by วรรณิดา วงษ์ระวัง,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ว445 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Structures and roles of Community Hospital Executive Boards, Ang Thong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. ความเครียดของทันตาภิบาลในเขตจังหวัดชัยภูมิ = Stress among dental nurses in Chaiyaphum Province / ศิริพร เถาดี.

by ศิริพร เถาดี,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ศ6467 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Stress among dental nurses in Chaiyaphum Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. การจัดการการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตโดยใช้วิธีการของคิวซีเซอร์เคิล : กรณีศึกษาโรงงานผลิตพลาสติกแผ่น = Resource utilization management in production process using quality control circle : a case study of plastic sheet manufacture / ปรีชา สระศรี.

by ปรีชา สระศรี,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ป4626 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Resource utilization management in production process using quality control circle : a case study of plastic sheet manufacture.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. การรักษาสภาวะห้องสะอาดให้ได้ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิตของสหภาพยุโรปโดยการลดความถี่ และพลังงานไฟฟ้าในการทำความสะอาด = Maintenance of clean room condition according to good manufacturing practice standard criteria of European Union by reducing work frequency and electrical energy in cleaning process / อภิชาติ โชติชูศรี.

by อภิชาติ โชติชูศรี,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 อ464 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Maintenance of clean room condition according to good manufacturing practice standard criteria of European Union by reducing work frequency and electrical energy in cleaning process.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำชั้นยอดกับความสุขในการทำงานของหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The relationships betweensuperleadership and joy at work of head nurses in emergency unit of North-estern Community Hospitals / ปานทิพย์ รัตนแสง.

by ปานทิพย์ รัตนแสง,, 2506- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ป632 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Relationships betweensuperleadership and joy at work of head nurses in emergency unit of North-estern Community Hospitals.Availability: No items available

17. สมรรถนะด้านการบริหารงานสาธารณสุขของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาญจนบุรี = Public health management competencies of the director of Sub-district Health Promoting Hospitals in Kanchanaburi Province / รุ้ง จันทะวงศ์.

by รุ้ง จันทะวงศ์,, 2512- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบันฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ร722 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Public health management competencies of the director of Sub-district Health Promoting Hospitals in Kanchanaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัยที่มีต่อผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา = Health center chief's satisfaction with and work motive on the implementation outcome of the contracting unit of Primary Care Board, Nakorn Ratchasrima Provincial Health Office / ไพฑูรย์ วงศ์เวชวินิต.

by ไพฑูรย์ วงศ์เวชวินิต,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 พ93 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Health center chief's satisfaction with and work motive on the implementation outcome of the contracting unit of Primary Care Board, Nakorn Ratchasrima Provincial Health Office.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชากรกลุ่มเสี่ยง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านโพนม่วง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ = Factors affecting the practice in prevention of diabetes and hypertension of population at risk group in the responsible area of Ban Phon Muang Health Center, Chumphonburi District, Surin Province / บุบผาชาติ ทีงาม.

by บุบผาชาติ ทีงาม,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 บ63 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors affecting the practice in prevention of diabetes and hypertension of population at risk group in the responsible area of Ban Phon Muang Health Center, Chumphonburi District, Surin Province.Availability: No items available Checked out (1).

20. ความเป็นธรรมในการได้รับบริการทันตสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพังงา = Equity in receiving dental health care services of the elderly in Phang-nga Province / ประวิง การประกอบ.

by ประวิง การประกอบ,, 2512- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ป4642 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Equity in receiving dental health care services of the elderly in Phang-nga Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. การประเมินระบบจัดการยาความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้เครื่องมือประเมินหาส่วนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย = Evaluation of high-alert drug management system in community hospitals in Surat Thani Province using gap analysis model to ensure patient safety / รัชนก ทองเสนอ.

by รัชนก ทองเสนอ,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ร623 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Evaluation of high-alert drug management system in community hospitals in Surat Thani Province using gap analysis model to ensure patient safety.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิจิตร = Factors related to physicians' medical record completeness at Community Hospitals in Phichit Province / จิระพันธ์ สุขขี.

by จิระพันธ์ สุขขี,, 2510- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 จ6464 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors related to physicians' medical record completeness at Community Hospitals in Phichit Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. การพฤติกรรมการใช้บริการหน่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน = A study of service utilization behaviors of clients at Veterinary Medicine Unit, Kasetsart Veterinary Teaching Hospital, Bang Khen / อมรรัตน์ ศาสตรวาหา.

by อมรรัตน์ ศาสตรวาหา,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 อ444 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Study of service utilization behaviors of clients at Veterinary Medicine Unit, Kasetsart Veterinary Teaching Hospital, Bang Khen.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทันตกรรมโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ในจังหวัดปทุมธานี = Factors affecting decision-making of clients in using dental services at Prachatipat Hospital in Pathumthani Province / ทิพย์สุดา ง่วนกิจ.

by ทิพย์สุดา ง่วนกิจ,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ท644 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors affecting decision-making of clients in using dental services at Prachatipat Hospital in Pathumthani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินกิจกรรม อ.ย. น้อยของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสในจังหวัดนครสวรรค์ = Factors related to young FDA volunteers activities of teachers in secondary schools and opportunity expansion schools in Nakhon Sawan Province / รวีพันธ์ จูฑะพันธุ์.

by รวีพันธ์ จูฑะพันธุ์,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ร56 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors related to young FDA volunteers activities of teachers in secondary schools and opportunity expansion schools in Nakhon Sawan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับตำบลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช = Factors related to participation in sub-district strategic route map creation of health officers in Nakhon Si Thammarat Province / เสด็จ โรจนธรรม.

by เสด็จ โรจนธรรม,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส737 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors related to participation in sub-district strategic route map creation of health officers in Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. การประเมินความต้องการจำเป็นตามความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Needs assessment in solid waste management as perceived by the people in Thayang Municipality, Nakhon Si Thammarat Province / ดรุณี สุดปราง.

by ดรุณี สุดปราง,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ด47 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Needs assessment in solid waste management as perceived by the people in Thayang Municipality, Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. การประเมินความรู้ ความคิดเห็น และผลการดำเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของหัวหน้าสถานีอนามัย ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5 = Evaluation of knowledge, opinions, and results of implementation among the tambon health promoting hospital policy of chiefs of health center in Public Health Inspection Region 5 / เศกสันต์ ชานมณีรัตน์.

by เศกสันต์ ชานมณีรัตน์,, 2512- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ศ72 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Evaluation of knowledge, opinions, and results of implementation among the tambon health promoting hospital policy of chiefs of health center in Public Health Inspection Region 5.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. กลยุทธ์การพัฒนาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐม = Strategy of rehabilitation service development for disabled persons by Health Centers in Nakhon Pathom Province / ปรีดา สังข์สว่าง.

by ปรีดา สังข์สว่าง,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ป467 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Strategy of rehabilitation service development for disabled persons by Health Centers in Nakhon Pathom Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. การบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสีกระจูดด้วยถ่านเปลือกตาลโตนด = Treating wastewater generated from Krajud dyeing by using charcoal of Borassus flabellifer linn endocarp / สมหมาย ชูช่วย.

by สมหมาย ชูช่วย,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส45 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Treating wastewater generated from Krajud dyeing by using charcoal of Borassus flabellifer linn endocarp.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา = Factors affecting patient safety culture in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry / สาธกา ธาตรีนรานนท์.

by สาธกา ธาตรีนรานนท์,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส633 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: ทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors affecting patient safety culture in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. ความพึงพอใจของข้าราชการทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร และประทวนต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ = Satisfaction of Royal Thai Air Force commissioned and non-commissioned officers with medical services managed by the division of reventive medicine, directorate of medical services, Royal Thai Air Force / กรุณา วิชาพูล.

by กรุณา วิชาพูล,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ก47 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Satisfaction of Royal Thai Air Force commissioned and non-commissioned officers with medical services managed by the division of reventive medicine, directorate of medical services, Royal Thai Air Force.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

33. สมรรถนะด้านบริหารจัดการของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดชุมพร = Management competency of heads of health centers in Chumporn Province / พนมพร อบแย้ม.

by พนมพร อบแย้ม,, 2502- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 พ34 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Management competency of heads of health centers in Chumporn Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. สวัสดิการที่ได้รับตามความเป็นจริงและสวัสดิการตามความคาดหวังของพยาบาลวิชาชีพวัยทำงานยุคใหม่ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลเครือข่าย ขนาด 120-240 เตียง เขตทิศตะวันออกและเขตส่วนกลางกรุงเทพมหานคร = Expected and actual received welfare of new generation Y professional nurses in private and network hospitals of 120-240 beds in Eastern and central Bangkok Metropolitan Area / อำไพวรรณ ตันสุวรรณรัตน์.

by อำไพวรรณ ตันสุวรรณรัตน์,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 อ69 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Expected and actual received welfare of new generation Y professional nurses in private and network hospitals of 120-240 beds in Eastern and central Bangkok Metropolitan Area.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

35. การศึกษาโรคกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกิดจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอาชีพพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี = Study on work-related musculoskeletal disorders and associated factors in occupational groups in Kaeng Khoi District, Saraburi Province, and Photharam District, Ratchaburi Province / ประเทือง หงสรานากร.

by ประเทือง หงสรานากร,, 2502- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ป4683 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Study on work-related musculoskeletal disorders and associated factors in occupational groups in Kaeng Khoi District, Saraburi Province, and Photharam District, Ratchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

36. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของทันตแพทย์ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร = Factors relating to the retention of dentists in the Sirindhorn Public Health Colleges / กรรณิการ์ กุลเกียรติชัย.

by กรรณิการ์ กุลเกียรติชัย,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ก44 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors relating to the retention of dentists in the Sirindhorn Public Health Colleges.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสุขภาพในสถานพยาบาลที่พึงประสงค์ของผู้ประกันตนในจังหวัดลำปาง = Factors affecting health service selection in desirable health institution among insured persons in Lampang Province / ไพศาล พินทิสืบ.

by ไพศาล พินทิสืบ,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 พ95 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors affecting health service selection in desirable health institution among insured persons in Lampang Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors affecting the service system development in Sub-district Health Promoting Hospitals, Meahongson Province / ฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์.

by ฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ฐ63 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors affecting the service system development in Sub-district Health Promoting Hospitals, Meahongson Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอ่างทอง = Factors affecting role performance of the Committees on Sub-district Health-Promoting Hospital Development in Ang Thong Province / อัญชิสา อยู่สบาย.

by อัญชิสา อยู่สบาย,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 อ6225 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors affecting role performance of the Committees on Sub-district Health-Promoting Hospital Development in Ang Thong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. ความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช = Expectations and perceptions of health service recipients toward quality service in Sub-district Health Promoting Hospitals, Nakhon Si Thammarat Province / วสุพัชร์ แก้วกิ้ม.

by วสุพัชร์ แก้วกิ้ม,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ว57 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Expectations and perceptions of health service recipients toward quality service in Sub-district Health Promoting Hospitals, Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุรินทร์ = Factors related to opinions of officials on performance appraisal at Community Hospital in Surin Province / สมรักษ์ รัตนโคตร.

by สมรักษ์ รัตนโคตร,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส4462 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors related to opinions of officials on performance appraisal at Community Hospital in Surin Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของผู้ให้บริการสถานพยาบาลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย = The relationships between personal factors, organizational commitment and organizational effectiveness as perceived by providers of medical services under the Royal Thai Armed Forces Headquarters / ภรดี สีหบุตร.

by ภรดี สีหบุตร,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ภ43 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Relationships between personal factors, organizational commitment and organizational effectiveness as perceived by providers of medical services under the Royal Thai Armed Forces Headquarters.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. การวิเคราะห์ต้นทุนของงานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร = Cost analysis of outpatient services in Lamae Hospital Chumphon Province / สุภมาส วังมี.

by สุภมาส วังมี,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส7446 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Cost analysis of outpatient services in Lamae Hospital Chumphon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร = Faetors affecting the compliance of HIV/AIDS patients with antiretroviral therapy at Thung Tako Hospital in Chumphon Province / กรณิการ์ วีระกูล.

by กรณิการ์ วีระกูล,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ก43 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Faetors affecting the compliance of HIV/AIDS patients with antiretroviral therapy at Thung Tako Hospital in Chumphon Province.Availability: No items available Checked out (1).

45. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา = Factors affecting dental care service reception among pregnant women in Community Hospital, Chachoengsao Province / ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี.

by ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ภ635 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Other title: Factors affecting dental care service reception among pregnant women in Community Hospital, Chachoengsao Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องหมึกพิมพ์จากธรรมชาติกับการเลือกใช้หมึกพิมพ์จากธรรมชาติของเจ้าของสถานประกอบการโรงพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Relationship between knowledge and usage selection of natural ink among the publishing entrepreneurs in Bangkok Metropolis and its vicinity / สรรเสริญ ฐิตธรรมสุขกุล.

by สรรเสริญ ฐิตธรรมสุขกุล,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส447 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. Other title: Relationship between knowledge and usage selection of natural ink among the publishing entrepreneurs in Bangkok Metropolis and its vicinity.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

47. กระบวนการจัดการและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี = Management process and operational results of Local Health Security Fund Committee in Ratchaburi Province / ลดาวัลย์ จ้อยประดิษฐ์.

by ลดาวัลย์ จ้อยประดิษฐ์,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ล36 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. Other title: Management process and operational results of Local Health Security Fund Committee in Ratchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

48. ความคาดหวังและความเป็นจริงในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศรีสะเกษ = Practice expectations, actuality and performances of professional nurses in Si Sa Ket Hospital / สุกัญญา เพิ่มบุญ.

by สุกัญญา เพิ่มบุญ,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส726 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. Other title: Practice expectations, actuality and performances of professional nurses in Si Sa Ket Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). In transit (1).

49. ความสามารถของหัวหน้าสถานีอนามัยสำหรับการพัฒนางานสาธารณสุขตามการปฏิรูประบบข้าราชการพลเรือน ปี 2551 ในจังหวัดนครสวรรค์ = Competency of health center chiefs for public health development in according to the 2008 reform of civil servant system in Nakhonsawan Province / พงษ์ลัดดา พูลทรัพย์.

by พงษ์ลัดดา พูลทรัพย์,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 พ253 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. Other title: Competency of health center chiefs for public health development in according to the 2008 reform of civil servant system in Nakhonsawan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ซีโอดีในน้ำเสียโดยวิธีการรีฟลักซ์แบบปิดด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อและวิธีการรีฟลักซ์แบบปิดด้วยการไตเตรต = Comparison of the COD Analytical methods for wastewater using closed reflux with autoclave method and closed reflux with titrimetric method / สุวิทย์ โชควิจิตรกุล.

by สุวิทย์ โชควิจิตรกุล,, 2526 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ส756 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. Other title: Comparison of the COD Analytical methods for wastewater using closed reflux with autoclave method and closed reflux with titrimetric method.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter