Your search returned 39 results from 159059 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Professional experience in early childhood development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรุณี หรดาล.. วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ยศวีร์ สายฟ้า.. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย | ชาริณี ตรีวรัญญู.. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย | รุ่งลาวัลย์ ละอำคา.. การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืน | ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์.. การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาด็กปฐมวัย | พัชรา พุ่มพชาติ.. ความสามารถทางการคิดของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ศิรประภา พฤทธิกุล.. ปัญหาเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. จิตวิญญาณของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ชนาสร นิ่มนวล.. คุณธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ | สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล.. การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | รัตนา ดวงแก้ว.. การวิจัยทางการปฐมวัยศึกษา | วัฒนา มัคคสมัน.. การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้พื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | จุฬารัตน์ ธรรมประทีป.. ทักษะและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.. การทำงานร่วมกับผู้อื่น | ปรัชญา เวสารัชช์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 21426 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | Professional experience in early childhood development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร = Basic mathematics and science for agriculture / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กันย์ สุ่นยี่ขัน.. ฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชันและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน | พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ.. อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ | พันทิพย์ โตแก้ว.. ปริพันธ์และการประยุกต์ | สุดารัตน์ นิจสุนกิจ.. สถิติพื้นฐาน | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร | ธนาวรรณ บุทธิจักร.. การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. ชีววิทยาพื้นฐาน | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. พันธุศาสตร์พื้นฐาน | สัจจา บรรจงศิริ.. เทคโนโลยีชีวภาพ | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. เคมีของธาตุและสารเคมีในงานเกษตรกรรม | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สสารและปฏิกิริยาเคมี | สุจินต์ วิศวธีรานนท์.. เคมีอินทรีย์ | กลางพล กมลโชติ.. เคมีอินทรีย์ | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. เคมีอินทรีย์ | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. เคมีอินทรีย์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. ฟิสิกส์พื้นฐาน | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์.. อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 90208 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร | คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร | Basic mathematics and science for agriculture.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น = Local politics and government / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วสันต์ เหลืองประภัสร์.. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ | วสันต์ เหลืองประภัสร์.. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการปกครองท้องถิ่น | ชาย ไชยชิต.. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการปกครองท้องถิ่น | อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี.. การจัดรูปแบบโครงสร้างภายในและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี.. พัฒนาการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย | ธนศักดิ์ สายจำปา.. รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย | สกนธ์ วรัญญูวัฒนา.. การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: หลักการและแนวปฏิบัติกรณีศึกษาประเทศไทย | สมคิด เลิศไพฑูรณ์.. การบริหารส่วนบุคคลท้องถิ่น | กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.. กลไกและเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ปิยะพงษ์ บุษบงก์.. ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการบริการสาธารณะ | พบสุข ช่ำชอง.. ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการบริการสาธารณะ | วสันต์ เหลืองประภัสร์.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี.. การเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย | ณัฐกร วิทิตานนท์.. ความสัมพันธ์การเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ | ยุทธพร อิสรชัย.. การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น | อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี.. ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน | อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี.. แนวโน้มการเมืองการปกครองท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 83201 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น | การเมืองการปกครองท้องถิ่น | Local politics and government.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (9), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (3). Damaged (3).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ = Industrial economics, technology and economic growth / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จรินทร์ เทศวานิช.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ | จรินทร์ เทศวานิช.. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความจำเริญทางเศรษฐกิจ I | จรินทร์ เทศวานิช.. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความจำเริญทางเศรษฐกิจ II | สมบัติ พันธวิศิษฏ์.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลและผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ | สมบัติ พันธวิศิษฏ์.. นโยบายและผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ | เฉลิมพล จตุพร.. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเศรษฐศาตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเศรษฐศาตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม | จีรพรรณ กุลดิลก.. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเศรษฐศาตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม | อดุลย์ ศุภนัท.. โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจ | อดุลย์ ศุภนัท.. การกำหนดราคา | สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก.. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและทฤษฎีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและทฤษฎีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม | พัชรี ผาสุข.. การรวมกลุ่มของหน่วยธุรกิจและกลยุทธ์การเข้าสู่อุตสาหกรรม | รัชนี โตอาจ.. ปัจจัย ผลกระทบและนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม | มนูญ โต๊ะยามา.. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ | กิติพงค์ พร้อมวงค์. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ | มนูญ โต๊ะยามา.. ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อเศรษฐกิจ | รัชฏาพร เลิศโภคานันท์.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | วสุ สุวรรณวิหค.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | มนูญ โต๊ะยามา.. กรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 60474 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ | Industrial economics, technology and economic growth.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตพืช = Crop production / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช | ธำรงเจต พัฒมุข.. ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช | วรรธนัย อ้นสำราญ.. การจัดการดินและปุ๋ย | อัจฉรา จิตตลดากร.. การจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช | วัชระ เสือดี.. การจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช | นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต.. พันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช | ณัฐพงค์ จันจุฬา.. ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช | พิษณุ แก้วตะพาน.. ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช | พิมพรรณ พิมลรัตน์.. ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. การจัดการศัตรูพืช | รัชนี ภัทรวาโย.. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว | วรรธนัย อ้นสำราญ.. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว | จรรยา สิงห์คำ.. พืชไร่ | อัจฉรา จิตตลดากร.. ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ | นิพนธ์ ทวีชัย.. ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม | นิคม แหลมสัก.. ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม | บุณฑริกา นันทา.. ไม้ดอกไม้ประดับ | สัจจา บรรจงศิริ.. ไม้ผล | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. ผัก เห็ด พืชสมุนไพร และพืชเครื่องเทศ | นารีรัตน์ สีระสาร.. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 90307 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการผลิตพืช | การผลิตพืช | Crop production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (5), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (1). Damaged (3).

6. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการออกแบบระบบการผลิตและการใช้สื่อการสอน สำหรับครูในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี = Development of a distance training package on designing a system for production and uses of instructional media for teachers in schools in Nonthaburi Province / โดย วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

Call number: LB1028.5 ว65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561]Other title: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการออกแบบระบบการผลิตและการใช้สื่อการสอน สำหรับครูในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี | การออกแบบระบบการผลิตและการใช้สื่อการสอน สำหรับครูในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี | Development of a distance training package on designing a system for production and uses of instructional media for teachers in schools in Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), PB General Collection (1).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา = Professional experience in educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. บุคคลากรด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การจัดระบบการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา | นิคม ทาแดง.. การจัดระบบบริการสื่อการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อนิทรรศการเพื่อการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การออกแบบสื่อเสียงและสื่อภาพเพื่อการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาแบบออฟไลน์ | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การผลิตชุดการสอนและชุดฝึกอบรม | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยสื่อการศึกษา (1) | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยสื่อการศึกษา (2) | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การดูงานและการฝึกงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. การจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ,, 2486-. คุณลักษณะนักเทคโนโลยีการศึกษาที่พึงประสงค์ | นิคม ทาแดง.. การพัฒนาคุณธรรมนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 27416 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Professional experience in educational technology and communications.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Checked out (1). Damaged (2).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Capital administration for agricultural extension and development / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ธิตินันธุ์ ชาญโกศล.. รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์,, 2524-. การบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์,, 2524-. การวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณรัฐ รัตนเจริญ.. การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. การจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ.. การบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. กฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ศิรส ทองเชื้อ.. การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน | นที ขลิบทอง.. การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน | นที ขลิบทอง.. การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน | มนตรี วีรยางกูร.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | นที ขลิบทอง.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | มนตรี วีรยางกูร.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91419 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Capital administration for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Fundamentals of agricultural extension and development / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศุภพร ไทยภักดี.. วิวัฒนาการทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรไทย | สาวิตรี รังสิภัทร์.. วิวัฒนาการทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรไทย | พีรพร พร้อมเทพ.. นโยบาย แนวโน้มด้านการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. แนวคิดในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. แนวคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์ และหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิด ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. นักส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณัตฐา พลเสน.. นักส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. รูปแบบ ช่องทาง และวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. นวัตกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในองค์กร | ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย.. การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย.. การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. ผู้นำและอาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. แผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ธนพรรณ ธานี.. แผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท | จินดา ขลิบทอง.. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท | ณรัฐ รัตนเจริญ.. การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นวัตกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การติดตามและการประเมินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91109 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Fundamentals of agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

10. เอกสารการสอนชุดวิชาอาเซียนเบื้องต้น = Introduction to ASEAN / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. วิสัยทัศน์ ปัญญาชน กับการรวมกลุ่มภูมิภาค | ทิพรัตน์ บุบผะศิริ.. แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม | ธีระ นุชเปี่ยม.. พัฒนาการของอาเซียนในช่วง 4 ทศวรรษแรก | ธีระ นุชเปี่ยม.. บริบททางการเมืองของประเทศอินโดนีเซีย | มนัสวี อรชุนะกะ.. บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซีย | สีดา สอนศรี.. บริบททางการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ | โคริน เฟื่องเกษม.. บริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ | พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร.. บริบททางการเมืองของประเทศไทย | ธีวินท์ สุพุทธิกุล.. โครงสร้างสถาบันของอาเซียนทศวรรษ 1960-1990 | ปราณี ทิพย์รัตน์.. เครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกของอาเซียน | ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์.. อาเซียนในสายตาโลก | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.. การขยายความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง | สิทธิกร นิพภยะ.. การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ | อุษามาศ เสียมภักดี.. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. เหลียวหลังแลหน้า อาเซียนสู่ศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 82327 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาอาเซียนเบื้องต้น | อาเซียนเบื้องต้น | Introduction to ASEAN.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

11. เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะในบริบทโลก = Public policies in global contexts / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธโสธร ตู้ทองคำ.. กระแสโลกและบริบทโลก | ธนศักดิ์ สายจำปา.. กระบวนการนโยบายสาธารณะในบริบทโลก | ณัชชาภัทร อมรกุล.. การจัดการการปกครองโลก | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.. นโยบายสาธารณะด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในบริบทโลก | วสันต์ เหลืองประภัสร์.. นโยบายสาธารณะด้านการจัดการปกครองในบริบทโลก | วรวลัญช์ โรจนพล.. นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก | วิชุดา สาธิตพร.. นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก | สติธร ธนานิธิโชติ.. นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก | กุลลินี มุทธากลิน.. นโยบายสาธารณะด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทโลก | ธีระ นุชเปี่ยม.. นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก | ทวิดา กมลเวชช.. นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก | นิตยา โพธิ์นอก.. นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก | ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี.. นโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก | อนรรฆ พิทักษ์ธานิน.. นโยบายสาธารณะด้านพลังงานในบริบทโลก | มานิตา หนูสวัสดิ์.. นโยบายสาธารณะด้านพลังงานในบริบทโลก | กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์.. นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก | ธโสธร ตู้ทองคำ.. แนวโน้มและทิศทางนโยบายสาธารณะในบริบทโลก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 82328 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชานโยบายสาธารณะในบริบทโลก | นโยบายสาธารณะในบริบทโลก | Public policies in global contexts.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (5). Checked out (3). Damaged (2).

12. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา = Development of audio text for distance education at the primary education level / โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LC5808.T5S9 ว65ร6 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: การพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา | Development of audio text for distance education at the primary education level.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), SK General Collection (1).

13. ตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลเรื่องคำนามและคำสรรพนาม / โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์, ผู้ผลิตตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์, ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: PL4111 ว65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), SK General Collection (1).

14. ตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลเรื่องคำนามและคำสรรพนาม [electronic resource] / รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์, ผู้ผลิตตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: PL4111 ว651 2561 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), SK General Collection (1).

15. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา = [electronic resource] Development of audio text for distance education at the primary education level / รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LC5808.T5S9 ว65ร61 2561 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: การพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา | Development of audio text for distance education at the primary education level.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (2).

16. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา = Language development in early childhood / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พัชรี ผลโยธิน.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | อรุณี หรดาล.. วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย | กล่อมจิตต์ พลายเวช.. วรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัย | อภิรดี ไชยกาล.. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ธันยา พิทธยาพิทักษ์.. หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย | มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ.. การออกแบบและจัดทำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. แนวคิดในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน | พัชรี ผลโยธิน.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | อรุณี หรดาล.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | กันตวรรณ มีสมสาร.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | กัญจนา ศิลปกิจยาน.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | เฉลิมชัย พันธ์เลิศ.. ความหลากหลายในการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | แสงโสม กชกรกมุท.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย | กิตติศักดิ์ เกตุนุติ.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย | พรชุลี ลังกา.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | แสงโสม กชกรกมุท.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล.. บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ฐิติพร พิชญกุล.. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | สุภัทรา คงเรือง.. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 21330 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา | การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา | Language development in early childhood.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

17. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ = Criminal procedure and evidence for political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา | วินัย ตูวิเชียร.. อำนาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและอำนาจชำระคดีของศาล | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. หมายเรียกและหมายอาญา | สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล.. จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย | พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. หลักการสอบสวนคดีอาญา | จิรัช ชูเวช.. เทคนิคการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | ปัณณวิช ทัพภวิมล.. อำนาจการสั่งคดีของพนักงานอัยการและการชันสูตรพลิกศพ | สุจินตนา ชุมวิสูตร.. การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา | สมบัติ พฤฒิพงศภัค.. การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีอาญา | ชนินาฏ ลีดส์.. คำพิพากษาและคำสั่งในคดีอาญา | อนันต์ ชุมวิสูตร.. อุทธรณ์ | เพชรา จารุสกุล.. ฎีกา การบังคับคดี การทุเลาการบังคับ การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา | จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.. การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา | จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.. หลักเกณฑ์การนำสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ และวิธีการนำสืบพยานหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 81428 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ | Criminal procedure and evidence for political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

18. เอกสารการสอนชุดวิชาการป่าไม้ชุมชน = Community forestry / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมศักดิ์ สุขวงศ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการป่าไม้ชุมชน | สุรินทร์ อ้นพรม.. การป่าไม้ชุมชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มณฑล จำเริญพฤกษ์.. รูปแบบการป่าไม้ชุมชน | นิตยา เมี้ยนมิตร.. รูปแบบการป่าไม้ชุมชน | วศิน อิงคพัฒนากุล.. การสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจเพื่อการป่าไม้ชุมชน | นิตยา เมี้ยนมิตร.. องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการป่าไม้ชุมชน | ชัยวัฒน์ คงสม.. การวางแผนป่าไม้ชุมชน | พิชัย เอกศิริพงษ์.. การวางแผนป่าไม้ชุมชน | วิสูตร อยู่คง.. การดำเนินงานป่าไม้ชุมชน | นิตยา เมี้ยนมิตร.. การติดตามและการประเมินผลการป่าไม้ชุมชน | อิงอร ไชยเยศ.. การบูรณาการการป่าไม้ชุมชนกับการพัฒนาชุมชน | คณิต ธนูธรรมเจริญ.. การบูรณาการการป่าไม้ชุมชนกับการพัฒนาชุมชน | สุรินทร์ อ้นพรม.. องกรณ์ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการป่าไม้ชุมชน | วศิน อิงคพัฒนากุล.. การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมเพื่อการป่าไม้ชุมชน | ดุสิต เวชกิจ.. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป่าชุมชน | สุธิดา มณีอเนกคุณ.. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป่าชุมชน | พรสรร กุณฑลสุรกานต์.. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป่าชุมชน | เตือนใจ นุชดำรงค์.. ป่าชุมชนในประเทศอาเซียน | รณกร ตีรกานนท์.. ป่าชุมชนในประเทศอาเซียน | พิชัย เอกศิริพงษ์.. ประสบการณ์การจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย | รัชนี โพธิแท่น.. ทิศทางการดำเนินงานการป่าไม้ชุมชน | โกมล แพรกทอง.. ทิศทางการดำเนินงานการป่าไม้ชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91427 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการป่าไม้ชุมชน | การป่าไม้ชุมชน | Community forestry.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

19. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร = Knowledge and wisdom management and agricultural innovation / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภรณี ต่างวิวัฒน์.. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. รูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ชุมชนนักปฏิบัติ | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ | มัลลิกา เขียวหวาน.. การจัดทำแผน การติดตามและการประเมินผลการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์.. นวัตกรรมการจัดการความรู้ | อิศราฐ์ เชาว์ภิสิทธิ์.. การเกษตรแบบแม่นยำสูง | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เจนรณงค์ เทียนสว่าง.. การจัดการความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | นารีรัตน์ สีระสาร.. การจัดการความรู้ในหน่วยงาน | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การจัดการความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้และชายฝั่ง | พลสราญ สราญรมย์.. การจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดทางเลือก | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชน | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การจัดการความรู้ระดับชุมชน | ปริญญารัตน์ ภูศิริ.. ศูนย์เรียนรู้ การจัดการความรู้แบบบูรณาการและแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91352 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร | การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร | Knowledge and wisdom management and agricultural innovation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

20. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการผลิตชุดการสอน แบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี = Development of a training package on production of activity group instructional packages focusing on integration among learning areas for primary school teachers in Nonthaburi Province / ผู้วิจัย, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

Call number: LB1044.88 ว653 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560]Other title: การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการผลิตชุดการสอน แบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี | Development of a training package on production of activity group instructional packages focusing on integration among learning areas for primary school teachers in Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (3), PB General Collection (2). Checked out (1).

21. รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่ยึดสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง และสื่อภาพเป็นสื่อหลัก สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี = Development of distance training package on designs of print-based sound-based and image-based instructional systems for teachers under the jurisdiction of the Office of Primary Educational Service Area of Nonthaburi Province / ผู้วิจัย, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

Call number: LB1028.38 ว65 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558]Other title: การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่ยึดสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง และสื่อภาพเป็นสื่อหลัก สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี | Development of distance training package on designs of print-based sound-based and image-based instructional systems for teachers under the jurisdiction of the Office of Primary Educational Service Area of Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (2).

22. ชุดฝึกอบรมทางไกลประมวลสาระ. หน่วยที่ 1 การออกแบบระบบการสอนที่ยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก / วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

Call number: LB1044.88 ว65 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2558]Other title: การออกแบบระบบการสอนที่ยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (2).

23. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยตนเอง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนประถมศึกษา = Development of a self-learning cearning model on sufficiency economy for primary students / โดย วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

Call number: LB1590.3 ว65 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2558Other title: การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยตนเอง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนประถมศึกษา | Development of a self-learning cearning model on sufficiency economy for primary students.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

24. รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อประมวลสาระและแนวการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Opinions of students toward compiled texts and workbooks of the Master of Education Program in Educational Technology and Communications of Sukhothai Thammathirat Open University / โดย วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

Call number: LC6223 ว6536 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2558Other title: ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อประมวลสาระและแนวการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Opinions of students toward compiled texts and workbooks of the Master of Education Program in Educational Technology and Communications of Sukhothai Thammathirat Open University.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

25. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี / วาสนา ทวีกุลทรัพย์, วาณี บุณยะไวโรจน์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | วาณี บุณยะไวโรจน์.

Call number: HC445.Z9 ว65 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2555Other title: การพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

26. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 = A development of distance training packages production on learning material for teachers in Nonthaburi Educational Service Areas I / ผู้วิจัย, วรางคณา โตโพธิ์ไทย และวาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วรางคณา โตโพธิ์ไทย. | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

Call number: LC5808.T5S9 ว46 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555]Other title: การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 | Development of distance training packages production on learning material for teachers in Nonthaburi Educational Service Areas I.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (3).

27. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศูนย์การเรียนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู = Development of self learning center on the utilization of educational technology for teachers / โดย วาสนา ทวีกุลทรัพย์, วาณี บุณยะไวโรจน์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | วาณี บุณยะไวโรจน์.

Call number: LB2832.4 .T5 ว65 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555Other title: การพัฒนาศูนย์การเรียนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

28. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน / วาสนา ทวีกุลทรัพย์, หัวหน้าโครงการวิจัย ; สุมนทิพย์ บุญสมบัติ, ผู้ร่วมวิจัย.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | สุมนทิพย์ บุญสมบัติ.

Call number: LB1027 ว65 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554?]Other title: การพัฒนาชุดการเรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

29. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Developnent of an activity package for enhancement of primary student's Thainess / คณะผู้วิจัย, สุมนทิพย์ บุญสมบัติ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by สุมนทิพย์ บุญสมบัติ. | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

Call number: DS562 ส64ร6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554]Other title: การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา | Developnent of an activity package for enhancement of primary student's Thainess.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

30. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา / คณะผู้วิจัย, สุมนทิพย์ บุญสมบัติ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by สุมนทิพย์ บุญสมบัติ. | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

Call number: DS562 ส64 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

31. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลแบบอิงประสบการณ์เรื่องการทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอนสำหรับครู = Development of experience-based dist distance training packages on developmental testing of instructional media for teacher / วาสนา ทวีกุลทรัพย์, วาณี บุณยะไวโรจน์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | วาณี บุณยะไวโรจน์.

Call number: LC5808.T5S9 ว65 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552Other title: Development of experience-based dist distance training packages on developmental testing of instructional media for teacher | การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลแบบอิงประสบการณ์เรื่องการทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอนสำหรับครู.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LC5808.T5S9 ว65 2552] (1).

32. งานวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน / วาสนา ทวีกุลทรัพย์, วาณี บุณยะไวโรจน์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | วาณี บุณยะไวโรจน์.

Call number: LB1028 ว65 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555?]Other title: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (2).

33. งานวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน / วาสนา ทวีกุลทรัพย์, วาณี บุณยะไวโรจน์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | วาณี บุณยะไวโรจน์.

Call number: LB1028.38 ว653 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552?]Other title: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) เรื่องการพัฒนารูปแบบวีซีดีสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Development of a VCD-Based tutorial model for Sukhothai Thammathirat Open University / โดย วาสนา ทวีกุลทรัพย์, หทัยรัตน์ เทียนศรี และวาณี บุณยะไวโรจน์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | หทัยรัตน์ เทียนศรี. | วาณี บุณยะไวโรจน์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย.

Call number: LC6223 ว651 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: การพัฒนารูปแบบวีซีดีสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Development of a VCD-Based tutorial model for Sukhothai Thammathirat Open University.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LC6223 ว651 2550] (1).

35. รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / วาสนา ทวีกุลทรัพย์, หัวหน้าโครงการ ; วาณี บุณยะไวโรจน์, รัตนา เรืองศรี, ผู้วิจัย.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | วาณี บุณยะไวโรจน์. | รัตนา เรืองศรี.

Call number: LB2362.T5 ว65 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550]Other title: การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1).

36. รายงานการวิจัยเรื่องระบบการใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี = A learning resource utilization system for instruction in school of Nonthaburi province / โดย สุมนทิพย์ บุญสมบัติ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์, วาณี บุณยะไวโรจน์.

by สุมนทิพย์ บุญสมบัติ. | วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | วาณี บุณยะไวโรจน์.

Call number: LB1028.26 ส74 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549Other title: ระบบการใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี | Learning resource utilization system for instruction in school of Nonthaburi province.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

37. รายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา = The opinions of Sukhothai Thammathirat Open University undergraduate students on course assignments / โดย วาสนา ทวีกุลทรัพย์, วาณี บุญยะไวโรจน์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | วาณี บุณยะไวโรจน์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย.

Call number: LG395.S85 ว65 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกี่ยวกับการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LG395.S85 ว65 2548] (1).

38. รายงานการวิจัยเรื่องการใช้สื่อหลักและสื่อเสริม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = The use of core and supplementary media of Sukhothai Thammathirat Open University students / โดย วาณี บุณยะไวโรจน์, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วาณี บุณยะไวโรจน์. | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

Call number: LC5803.M4 ว6 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Other title: การใช้สื่อหลักและสื่อเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Use of core and supplementary media of Sukhothai Thammathirat Open University students.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (2), NW General Collection (1), ODI General Collection (4), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

39. การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = [A propose educational telephone utilization system in distance educational for Sukhothai Thammathirat Open University] / วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

by วาสนา ทวีกุลทรัพย์. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses ศษ จฬ ว55 2529 Call number: LC6581.T53S9 ว55 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2529Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter