Refine your search

Your search returned 223 results from 157986 records. Subscribe to this search

|
1. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; บรรณาธิการและพิสูจน์อักษร, นางโชติกา วรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ.

by โชติกา วรรณบุรี,, 2510- บรรณาธิการ, | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: QA76.73.P98 น85 2564 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. การศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) : รายจังหวัด / ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, หัวหน้าโครงการ, นายธีรชัย ลิมวิภูวัฒน์, นายทนงศักดิ์ ศิริยงค์, นางสาวเบญจวรรณ แวสะมะแอ, นายณัฐกิตติ์ สุขสำราญ, นักวิจัย [และนักวิจัยอื่น ๆ 7 คน].

by เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, นักวิจัย. | ธีรชัย ลิมวิภูวัฒน์, นักวิจัย. | ทนงศักดิ์ ศิริยงค์, นักวิจัย. | เบญจวรรณ แวสะมะแอ นักวิจัย. | ณัฐกิตติ์ สุขสำรารญ นักวิจัย. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.Availability: No items available

3. การศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) / ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, หัวหน้าโครงการ, นายธีรชัย ลิมวิภูวัฒน์, นายทนงศักดิ์ ศิริยงค์, นางสาวเบญจวรรณ แวสะมะแอ, นายณัฐกิตติ์ สุขสำราญ, นักวิจัย [และนักวิจัยอื่น ๆ 7 คน].

by เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, นักวิจัย. | ธีรชัย ลิมวิภูวัฒน์, นักวิจัย. | ทนงศักดิ์ ศิริยงค์, นักวิจัย. | เบญจวรรณ แวสะมะแอ นักวิจัย. | ณัฐกิตติ์ สุขสำรารญ นักวิจัย. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.Availability: No items available

4. การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา มีสุข, หัวหน้าโครงการ, นายณัชติพงศ์ อูทอง, นักวิจัย, นายพัฒณ์รพี สุนันทพจน์, นักวิจัย, ดร. อังค์วรา วงษ์รักษา, นักวิจัย, นายปรัชญาณัชญ์ ดวงใจ, ผู้ช่วยนักวิจัย.

by ปริญญา มีสุข, นักวิจัย. | ณัชติพงศ์ อูทอง, นักวิจัย. | พัฒณ์รพี สุนันทพจน์, นักวิจัย. | อังค์วรา วงษ์รักษา, นักวิจัย. | ปรัชญาณัชญ์ ดวงใจ, ผู้ช่วยนักวิจัย. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2359.5 ป46 2563 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน / คณะนักวิจัย, รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง, ที่ปรึกษาประจำโครงการวิจัย, รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร, หัวหน้าโครงการวิจัย, รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ, ผู้ร่วมโครงการวิจัย, รศ. ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ผู้ร่วมโครงการวิจัย, รศ.ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน, ผู้ร่วมโครงการวิจัย [และผู้วิจัย อื่นๆ 3 คน].

by สำราญ มีแจ้ง, ผู้วิจัย. | สำราญ มีแจ้ง, ผู้วิจัย. | วารีรัตน์ แก้วอุไร, ผู้วิจัย. | จรัณธร บุญญานุภาพ, ผู้วิจัย. | เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ผู้วิจัย. | ปกรณ์ ประจัญบาน, ผู้วิจัย. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: QH541.15.B56 ส64 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. รายงานวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: LA1221 ร6437 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.Other title: แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ / คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.).

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์. | คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, ผู้จัดทำ.

Call number: LB1140.2 ม634 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

8. การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะวิจัย, ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, หัวหน้าโครงการ, นายธีรชัย ลิมภูวัฒน์, นักวิจัย, นายทนงศักดิ์ ศิริยงค์, นักวิจัย, นายเชียง เภาชิต, นักวิจัย, นางสาวกาญจนา บุญชม, นักวิจัย, นางสาวกนกพร ดวงเสาร์... [และผู้วิจัยอื่นๆ 4 คน].

by เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว. ผู้วิจัย. | ธีรชัย ลิมภูวัฒน์, ผู้วิจัย. | ทนงศักดิ์ ศิริยงค์, ผู้วิจัย. | เชียง เภาชิต, ผู้วิจัย. | กาญจนา บุญชม, ผู้วิจัย. | กนกพร ดวงเสาร์, ผู้วิจัย. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ผู้จัดพิมพ์.

Call number: HD5702.5.T5 ก58 2563 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

9. รายงานวิจัยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship education / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: HB615 ร64 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.Other title: การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. ตะเลงพ่าย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ, ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์, ดร.ชัชวาล อัชฌากุล, นายเอกพล ดวงศรี.

by รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์, บรรณาธิการ. | ชัชวาล อัชฌากุล, บรรณาธิการ. | เอกพล ดวงศรี, บรรณาธิการ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: PL4209 ต67 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

11. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2367 ร6426 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. 7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: PN6328.P8 จ733 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), PB General Collection (2), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (2). Checked out (1).

13. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2367 ร64 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.Availability: No items available Checked out (1).

14. รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะผู้วิจัย, วรกาญจน์ สุขสดเขียว ... [และคนอื่น ๆ].

by วรกาญจน์ สุขสดเขียว. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2767.T5 ร64 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.Other title: การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

15. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ผ8326 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

16. การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะนักวิจัยหลักและผู้เขียนรายงาน, สุวิมล ว่องวาณิช ... [และคนอื่น ๆ].

by สุวิมล ว่องวาณิช. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: HN700.55 ก65 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. 7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี [electronic resource] : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: PN6328.P8 จ7331 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (2).

18. รายงานการวิจัยประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2331.4 ร64 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.Other title: ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

19. แผนพัฒนาการศึกษาภาคและจังหวัด / บรรณาธิการกิจและจัดทำรูปเล่ม, เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์, รัชนี พึ่งพาณิชย์กุล และตวงดาว ศิลาอาศน์.

by เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์. | รัชนี พึ่งพาณิชย์กุล. | ตวงดาว ศิลาอาศน์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ผ84 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

20. ระบบและรูปแบบการพัฒนาครูที่เหมาะสมกับสังคมไทยและความเป็นสากล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; บรรณาธิการเอกสาร, สำเนา เนื้อทอง.

by สำเนา เนื้อทอง. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2832.4.T5 ร633 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

21. ข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการผลิตครูการพัฒนาครูและการบริหารงานบุคคลของครู / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; บรรณาธิการเอกสาร, สำเนา เนื้อทอง.

by สำเนา เนื้อทอง. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2832.4.T5 ข55 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

22. ระบบการใช้ครูและการบริหารงานบุคคลของครูที่เหมาะสมกับสังคมไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; บรรณาธิการเอกสาร, สำเนา เนื้อทอง.

by สำเนา เนื้อทอง. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2832.4.T5 ร68 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

23. ระบบและรูปแบบการผลิตครูและระบบวิจัยของสถาบันผลิตครูที่เหมาะสมกับสังคมไทยและความเป็นสากล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; บรรณาธิการเอกสาร, สำเนา เนื้อทอง.

by สำเนา เนื้อทอง. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2832.4.T5 ร65 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

24. ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2555-2559 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และเขียนรายงาน, ภาณุพงศ์ พนมวัน.

by ภาณุพงศ์ พนมวัน, ผู้แต่ง. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1220 ภ63 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. รายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน / รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียง จัดทำรายงานและบรรณาธิการ, ศศิรัศม์ วีระไวทยะ.

by ศศิรัศม์ วีระไวทยะ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2846 ศ56 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลทางการศึกษาและพัฒนามนุษย์, 2560.Other title: ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง : ภาคีความสำเร็จแบบมีส่วนร่วม / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: HC445.Z9E5 ค82 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. รายงานการวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: LB2838.3 ร64 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.Availability: No items available Checked out (1).

28. รายงานการวิจัยเรื่องหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LC54.T5 ร64263 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะทางการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559.Other title: หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

29. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 25-- / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ส564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2559]-Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (4), PB General Collection (1).

30. สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) 2015-2016 : จากข้อเสนอสู่นโยบาย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ส6462 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

31. สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด้านการศึกษา ครั้งที่ 7 : สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21 = Report on the seventh Thailand-US education rountable on "STEM Education: learning culture of the 21st C workforce" / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by การประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐ (ครั้งที่ 7 : 2559 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ) | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2822.84.T5 ก64 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559.Other title: Report on the seventh Thailand-US education rountable on "STEM Education : learning culture of the 21st C workforce.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

32. รายงานการวิจัยการออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; สันติ เจริญพรพัฒนา, หัวหน้าโครงการ ; สุรพงษ์ ศรีวนิชย์ ... [และคนอื่น ๆ], นักวิจัย.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2822.75 ร6423 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559.Other title: การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา.Availability: Items available for loan: SK General Collection (1). Checked out (1).

33. รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: PL1121.T5 ร6426 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ, 2559.Availability: Items available for loan: PB General Collection (7), YL General Collection (7).

34. สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2559.Availability: No items available

35. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1060 ร64 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

36. การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะทำงาน/ผู้เรียบเรียง, รวิช ตาแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

by รวิช ตาแก้ว. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LC46.8.T5 ก64 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

37. การวิจัยเรื่องบทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21 [electronic resouce] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; คณะผู้จัดทำรายงาน, รัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ... [และคนอื่น ๆ].

by รัชนี พึ่งพาณิชย์กุล. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ก645 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษามหภาคและกิจการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [2558?]Other title: บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน : นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ป27 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

39. รายงานบทวิเคราะห์ผลการกู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีต่อโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2342.2 T5 ร652 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา ... [electronic resource] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1220 ส3631 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [2557]-Availability: No items available

41. จากอดีตอันยิ่งใหญ่สู่อนาคตที่ท้าทาย : หนังสือที่ระลึก สกศ. ครบรอบ 54 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2556 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ, สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ กมลทิพย์ เมฆพุก.

by กมลทิพย์ เมฆพุก. | สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2806.5 จ62 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

42. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ = National qualifications framework (Thailand NQF) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2822.75 ก46 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาเฉพาะด้านและการบริหารจัดการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556.Other title: National qualifications framework (Thailand NQF).Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

43. รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 = The 1st Thailand Constructionism Symposium 2013 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน์และมูลนิธิไทยคม.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. | มูลนิธิศึกษาพัฒน์. | มูลนิธิไทยคม.

Call number: LB1028.3 ร6426 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556.Other title: การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

44. รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 [electronic resource] = The 1st Thailand constructionism symposium 2013 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน์และมูลนิธิไทยคม.

by การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2556 : ทำเนียบรัฐบาล, กรุงเทพฯ) | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. | มูลนิธิศึกษาพัฒน์. | มูลนิธิไทยคม.

Call number: LA1221 ก6435 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic chip cartridge Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556.Other title: การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 | 1st Thailand constructionism symposium 2013.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

45. บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2832.4.T5 บ34 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. รายงานการวิจัยแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) / คณะนักวิจัย, กฤษณพงศ์ กีรติกร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย.

by ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย. | กฤษณพงศ์ กีรติกร. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LC1047.T5 ร647 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคน สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.Other title: แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559).Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

47. รายงานการวิจัยการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะผู้วิจัย, สุวิมล ว่องวาณิช ... [และคนอื่น ๆ].

by สุวิมล ว่องวาณิช. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LC1035 ร642 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.Other title: การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. รายงานการวิจัยเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะผู้วิจัย, ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ไพฑูรย์ สินลารัตน์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1221 ร64 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555.Other title: นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

49. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารีกับการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา / ผู้เรียบเรียง, สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์.

by สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: DS578.32.ท7 ส74 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. มองมุมใหม่ = Take a new look / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA5 ม52 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสื่อสารธารณะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter