Refine your search

Your search returned 1789 results from 158410 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (30105) / จิตรนภา รุจิระชาติ, วาณี บุณยะไวโรจน์, วาทิพย์ ภู่สวรรค์ชัย.

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, 2513- | วาณี บุณยะไวโรจน์. | วาทิพย์ ภู่สวรรค์ชัย.

Call number: LC6223 จ623 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.Other title: การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (30105) | ชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (30105).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63ก3 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร | ชุดวิชา 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, 2513- ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63ภ3 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, 2513- ผู้วิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63ภ1 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: ชุดวิชา 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย | การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63ส2 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม / คณะผู้วิจัย, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์.

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63พ6 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม / คณะผู้วิจัย, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63ท 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / คณะผู้วิจัย, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63ท7 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช / คณะผู้วิจัย, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์.

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63ก646 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช / คณะผู้วิจัย, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์.

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา.

Call number: LC6223 จ63ห1 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ / คณะผู้วิจัย, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์.

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63ห5 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | ชุดวิชา 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การบริหาร การปกครองท้องที่ / คณะผู้วิจัย, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63น9 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การบริหาร การปกครองท้องที่ | ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การบริหาร การปกครองท้องที่.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา / คณะผู้วิจัย, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร63ก4 2564 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา | ชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ = English reading / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลภา จินตนเสรี.. แนะนำชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. | ลภา จินตนเสรี.. อ่านอย่างไรจึงจะเข้าใจ. | ลภา จินตนเสรี.. การอ่านเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการ. | ลภา จินตนเสรี.. การอ่านป้ายประกาศและเอกสาร. | ลภา จินตนเสรี.. ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะและการสื่อความคิดโดยการเขียน. | ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์.. การอ่านชีวประวัติบุคคล. | อลิสา วานิชดี.. การอ่านหนังสือพิมพ์. | อลิสา วานิชดี.. การอ่านเรื่องการผจญภัย. | พัชรี โภคาสัมฤทธิ์.. การอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ. | อำนาจ บุญศิริวิบูลย์.. การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 10172 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Online access: Click here to access online Availability: No items available

15. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย = Thai history / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไพฑูรย์ มีกุศล.. แนวการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย. | ไพฑูรย์ มีกุศล.. ปัญหาการศึกษาและการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ไทย. | ปิยฉัตร สินธุสะอาด.. พัฒนาการของบ้านเมือง และแคว้นในดินแดนประเทศไทย. | วิลัยลักษณ์ เมฆารัตน์.. แคว้นสุโขทัย. | ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. อาณาจักรอยุธยา. | มัลลิกา มัสอูดี.. ศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ. | มัลลิกา มัสอูดี.. การเผชิญกับจักรวรรดินิยม. | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจไทย. | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. พัฒนาทางการเมืองการปกครองของไทย. | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ช่วง พ.ศ. 2411 ถึงปัจจุบัน. | ธโสธร ตู้ทองคำ.. ประเทศไทยในสังคมโลก. | ณรงค์ พ่วงพิศ.. วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ กับสังคมไทยปัจจุบัน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 10201 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย | ประวัติศาสตร์ไทย | Thai history.Online access: Click here to access online Availability: No items available

16. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาการอ่านภาษาไทย = Thai reading / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.. ความหมายของการอ่าน. | สิทธา พินิจภูวดล.. มารู้จักงานเขียนกัน. | สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.. อ่านอย่างไรจึงจะจับใจความ วิเคราะห์และประเมินค่าได้เก่ง. | มาลี ล้ำสกุล.. อ่านอย่างไรจึงจะสอบได้. | ธิดา โมสิกรัตน์.. การอ่านสารคดี. | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การอ่านบันเทิงคดี. | อลิสา วานิชดี.. การอ่านงานแปล. | มัลลิกา มัสอูดี.. การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์. | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การอ่านงานโฆษณา. | ศรีสุดา จริยากุล.. การอ่านนิตยสาร. | ชมัยภร แสงกระจ่าง.. การอ่านงานวิจารณ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 10202 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาการอ่านภาษาไทย | การอ่านภาษาไทย | Thai reading.Online access: Click here to access online Availability: No items available

17. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย = Thai society and culture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ.. แนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม. | ชยันต์ วรรธนะภูติ.. พัฒนาการการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย. | สุภางค์ จันทวานิช.. พื้นฐานความคิดทางสังคมและวัฒนธรรมไทย. | ปรีชา คุวินพันธ์.. ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย. | ประสิทธิ์ สวัสดิ์ญาติ.. ระบบครอบครัวและเครือญาติในสังคมไทย. | จิตรา วีรบุรีนนท์.. ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง. | จิตรา วีรบุรีนนท์.. ความสัมพันธ์และปัญหาระหว่างเมืองกับชนบท. | ไพฑูรย์ มีกุศล.. สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น. | วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์.. จีนและมุสลิมในประเทศไทย. | ฉลาดชาย รมิตานนท์.. ชาวเขาในประเทศไทย. | สมเกียรติ วันทะนะ.. ความขัดแย้งในสังคมและวัฒนธรรมไทย. | ไพฑูรย์ มีกุศล.. บูรณาการในสังคมและวัฒนธรรมไทย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 11111 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย | สังคมและวัฒนธรรมไทย | Thai society and culture.Online access: Click here to access online Availability: No items available

18. การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย = Thai society and culture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไพฑูรย์ มีกุศล.. แนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย. | สรายุทธ ยหะกร.. พื้นฐานความคิดทางสังคมและวัฒนธรรมไทย และระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย. | สรายุทธ ยหะกร.. ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย และระบบครอบครัวและเครือญาติในสังคมไทย. | จิตรา วีรบุรีนนท์.. ชุมชนชนบท | จิตรา วีรบุรีนนท์.. ชุมชนเมือง และความสัมพันธ์และปัญหาระหว่างเมืองกับชนบท. | อนุชา ม่วงใหญ่.. จีนและมุสลิมในประเทศไทย. | อนุชา ม่วงใหญ่.. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับหน้าที่ที่เกี่ยวกับสังคมไทย. | อนุชา ม่วงใหญ่.. ชาวเขาในประเทศไทย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 11111 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย | สังคมและวัฒนธรรมไทย | Thai society and culture.Online access: Click here to access online Availability: No items available

19. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ = English for business / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลภา จินตนเสรี.. แนวคิดเกี่ยวกับชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ. | ลภา จินตนเสรี.. บุคลากรในหน่วยงาน. | อนัญญา สิทธิอำนวย.. การบัญชี. | วิภา ฌานวังศะ.. การผลิต: Production. | ลภา จินตนเสรี.. การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย. | วิภา ฌานวังศะ.. การขาย | ลภา จินตนเสรี.. การเจรจาทางธุรกิจ. | อนัญญา สิทธิอำนวย.. ธุรกิจนำเข้าและส่งออก. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การเดินทางและการรับรองชาวต่างประเทศ: Travel and Tourism. | ลภา จินตนเสรี.. การประชุมและการประชุมสัมมนา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 11301 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ | ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ | English for business.Online access: Click here to access online Availability: No items available

20. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว = English for tourism / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. พบเพื่อน. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. สู่ฟ้าเมืองไทย. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. ไปกินข้าว. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. ไปเที่ยวไหนดี. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. ที่พระบรมมหาราชวัง. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. ล่องเรือเที่ยว. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. เที่ยวเมืองกาญจนบุรี. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. เทศกาลงานเที่ยวไทย. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. จับจ่ายซื้อของ. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 11302 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว | English for tourism.Online access: Click here to access online Availability: No items available

21. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม = English for hotel personnel / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อนัญญา สิทธิอำนวย.. Reservations. | อนัญญา สิทธิอำนวย.. Checking in. | วิภา ฌานวังศะ.. Asking for and giving directions. | วิภา ฌานวังศะ.. Telephoning. | วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต.. At the Hotel Restaurant (Food) | อนัญญา สิทธิอำนวย.. At the Hotel Restaurant (Services) | อนัญญา สิทธิอำนวย.. At the hotel bar. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. Housekeeping services and dealing with complaints. | สุภา ชดเชย.. Checking out. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 11303 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม | ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม | English for hotel personnel.Online access: Click here to access online Availability: No items available

22. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข = English for health personel / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พงา สุวัฒนานันท์.. Health Personnel Work. | พงา สุวัฒนานันท์.. Let's Read. | ฑะณัน จันทรุพันธุ์.. Read It Right. | ฑะณัน จันทรุพันธุ์.. Better Listening and Note-taking. | โสฬศา สาตพร.. Healthy Living. | Machael Jor.. Clinical work. | วิภา ฌานวังศะ.. Correspondence. | โสฬศา สาตพร.. Social Interaction. | Machael Jor.. International conferences. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 11306 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข | ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข | English for health personel.Online access: Click here to access online Availability: No items available

23. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ = English for computer users / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมนึก คีรีโต.. มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ. | โสฬศา สาตพร.. Computer hardware. | อนัญญา สิทธิอำนวย.. Computer software. | สายพิณ เอี่ยมสำอาง.. การสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์. | เอี่ยม ฉายางาม.. การเขียนจดหมายสมัครงาน. | ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ.. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการศึกษา. | พรศิริ ม่วงสมัย.. การอ่านนิตยสาร. | อัญชลี พงศ์พันธ์.. ธุรกิจคอมพิวเตอร์. | Jones pond fift.. กลไกในการเขียน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 11305 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ | ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ | English for computer users.Online access: Click here to access online Availability: No items available

24. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับช่าง = English for technicians / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.. Why English. | พรศิริ ม่วงสมัย.. Reading for details. | พรศิริ ม่วงสมัย.. Measurements | ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์.. Properties and functions. | ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์.. Description of objects. | อนัญญา สิทธิอำนวย.. Technical processes. | มัทนา บำรุงผล.. Maintenance and service. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. Social interaction. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. A factory tour. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 11307 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับช่าง | ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง | English for technicians.Online access: Click here to access online Availability: No items available

25. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร = English for agriculture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิภา ฌานวังศะ.. การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ. | วิภา ฌานวังศะ.. การสนทนากับชาวต่างชาติ. | วิภา ฌานวังศะ.. การออกเสียงภาษาอังกฤษ. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. Going to and exhibition. | วิภา ฌานวังศะ.. The important. | วิภา ฌานวังศะ.. A Training program. | Peter Hilton.. Attending Conferences. | วิภา ฌานวังศะ.. Soil. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 11308 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร | ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร | English for agriculture.Online access: Click here to access online Availability: No items available

26. การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน = English for professions in the ASEAN community / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อลิสา วานิชดี.. ปฐมนิเทศชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน. | Mr. Bryan Kilvinski. Orientation English for professions in the ASEAN community. | Punnatree Suntisupaporn.. ASEAN focus. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 11312 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน | ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน | English for professions in the ASEAN community.Online access: Click here to access online Availability: No items available

27. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย = Thai arts and society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมภพ ภิรมย์.. สถาปัตยกรรมไทยประเภทที่อยู่อาศัย. | สันติ เล็กสุขุม.. จิตกรรมไทยแบบประเพณีและแบบสากล. | สันติ เล็กสุขุม.. ประติมากรรมไทย. | มารุต อัมรานนท์.. ประณีตศิลป์ไทย. | พยูร โมสิกรัตน์.. การตกแต่งภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. | บรรเลง (ศิลปบรรเลง) สาคริก.. วิวัฒนาการและลักษณะของละครไทยประเภทต่างๆ. | มาลินี สาคริก.. ดุริยางคศิลป์ไทย. | วัฒนะ บุญจับ.. ลักษณะเพลงไทย. | วัฒนะ บุญจับ.. ดนตรีไทยกับชีวิต. | พัทยา สายหู.. แนวคิดในการศึกษาศิลปะกับชีวิตกับสังคมไทย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 12305 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย | ศิลปะกับสังคมไทย | Thai arts and society.Online access: Click here to access online Availability: No items available

28. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาวรรณคดีไทย = Thai Literature / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์.. ความหมายของวรรณคดี. | ประเสริฐ ณ นคร.. วรรณคดีที่น่าสนใจสมัยสุโขทัย. | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. วรรณคดีที่น่าสนใจสมัยอยุธยา. | ยุพร แสงทักษิณ.. วรรณคดีที่น่าสนใจสมัยรัตนโกสินทร์. | ยุรฉัตร บุญสนิท.. ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยาย. | สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา.. สุนทรียภาพในวรรณคดีไทย. | กุสุมา รักษมณี.. แนวคิดของวรรณคดีไทย. | รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.. มองสังคมเมืองผ่านวรรณกรรม. | ไพฑูรย์ มีกุศล.. มองสังคมชนบทผ่านวรรณคดี. | มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์.. ความสุขจากวรรณคดีไทย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 12306 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาวรรณคดีไทย | วรรณคดีไทย | Thai Literature.Online access: Click here to access online Availability: No items available

29. การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชาวรรณคดีไทย = Thai Literature / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ตอนที่ 1. | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม.. วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ตอนที่ 1. | วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ตอนที่ 2. | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม.. วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ตอนที่ 2. | วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี – กรุงรัตนโกสินทร์และวรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.2475-2516 ตอนที่ 1. | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม.. วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี – กรุงรัตนโกสินทร์และวรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.2475-2516 ตอนที่ 1. | วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี – กรุงรัตนโกสินทร์และวรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.2475-2516 ตอนที่ 2. | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม.. วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี – กรุงรัตนโกสินทร์และวรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.2475-2516 ตอนที่ 2. | วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.2516-2553 รูปแบบ สุนทรียภาพ เนื้อหาและแนวคิดของวรรณคดีไทย ตอนที่ 1. | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม.. วรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.2516-2553 รูปแบบ สุนทรียภาพ เนื้อหาและแนวคิดของวรรณคดีไทย ตอนที่ 1. | วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.2516-2553 รูปแบบ สุนทรียภาพ เนื้อหาและแนวคิดของวรรณคดีไทย ตอนที่ 2. | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม.. วรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.2516-2553 รูปแบบ สุนทรียภาพ เนื้อหาและแนวคิดของวรรณคดีไทย ตอนที่ 2. | วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณคดีท้องถิ่น อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย และวรรณคดีกับสังคมเมือง ตอนที่ 1. | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม.. วรรณคดีท้องถิ่น อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย และวรรณคดีกับสังคมเมือง ตอนที่ 1. | วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณคดีท้องถิ่น อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย และวรรณคดีกับสังคมเมือง ตอนที่ 2. | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม.. วรรณคดีท้องถิ่น อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย และวรรณคดีกับสังคมเมือง ตอนที่ 2. | วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น การวิจักษ์และการศึกษาวรรณคดีไทย ตอนที่ 1. | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม.. วรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น การวิจักษ์และการศึกษาวรรณคดีไทย ตอนที่ 1. | วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น การวิจักษ์และการศึกษาวรรณคดีไทย ตอนที่ 2. | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม.. วรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น การวิจักษ์และการศึกษาวรรณคดีไทย ตอนที่ 2. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 12306 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาวรรณคดีไทย | วรรณคดีไทย | Thai Literature.Online access: Click here to access online Availability: No items available

30. การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชาไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย = Modernization in Thailand / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สรายุทธ ยหะกร.. การปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่ 1. | เสนีย์ คำสุข.. การปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่ 1. | สรายุทธ ยหะกร.. การปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่ 2. | เสนีย์ คำสุข.. การปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่ 2. | สรายุทธ ยหะกร.. การเมืองการปกครองโดยระบบราชการ. | เสนีย์ คำสุข.. การเมืองการปกครองโดยระบบราชการ. | สรายุทธ ยหะกร.. การพัฒนาประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน. | เสนีย์ คำสุข.. การพัฒนาประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน. | สรายุทธ ยหะกร.. การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม. | เสนีย์ คำสุข.. การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม. | สรายุทธ ยหะกร.. การเปลียนแปลงเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม. | เสนีย์ คำสุข.. การเปลียนแปลงเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม. | สรายุทธ ยหะกร.. การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยของระบบเศรษฐกิจภาคพาณิชยกรรมและการบริการ. | เสนีย์ คำสุข.. การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยของระบบเศรษฐกิจภาคพาณิชยกรรมและการบริการ. | สรายุทธ ยหะกร.. การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยของระบบเศรษฐกิจในภาคการเงินการธนาคาร. | เสนีย์ คำสุข.. การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยของระบบเศรษฐกิจในภาคการเงินการธนาคาร. | สรายุทธ ยหะกร.. การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข. | เสนีย์ คำสุข.. การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข. | สรายุทธ ยหะกร.. การปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านการศึกษา. | เสนีย์ คำสุข.. การปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านการศึกษา. | สรายุทธ ยหะกร.. การเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรม. | เสนีย์ คำสุข.. การเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรม. | สรายุทธ ยหะกร.. การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารและคมนาคม. | เสนีย์ คำสุข.. การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารและคมนาคม. | สรายุทธ ยหะกร.. การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัว. | เสนีย์ คำสุข.. การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัว. | สรายุทธ ยหะกร.. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพลังงาน. | เสนีย์ คำสุข.. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพลังงาน. | สรายุทธ ยหะกร.. ไทยกับการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่และผลกระทบ. | เสนีย์ คำสุข.. ไทยกับการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่และผลกระทบ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 12406 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย | ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย | Modernization in Thailand.Online access: Click here to access online Availability: No items available

31. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาแนวคิดไทย = Thai mind / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา.. แนวคิดวิธีการศึกษาชุดวิชาแนวคิดไทย. | สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา.. เกิดกับตาย. | พัทยา สายหู.. ญาติสนิทมิตรสหาย. | สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา.. งานกับเล่น. | พัทยา สายหู.. จิตกับวัตถุ. | ประยูร ศรีประสาธน์.. รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา. | พัทยา สายหู.. คนดีมีประโยชน์. | มัลลิกา มัสอูดี.. เจ้าไพร่นายบ่าว. | สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา.. ไทยกับเทศ. | พัทยา สายหู.. บูรณาการแนวคิดไทย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 12407 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาแนวคิดไทย | แนวคิดไทย | Thai mind.Online access: Click here to access online Availability: No items available

32. การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชาแนวคิดไทย = Thai mind / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สรายุทธ ยหะกร.. เกิดกับตาย ผีกับพระ และจิตกับวัตถุ ตอนที่ 1. | เสนีย์ คำสุข.. เกิดกับตาย ผีกับพระ และจิตกับวัตถุ ตอนที่ 1. | สรายุทธ ยหะกร.. เกิดกับตาย ผีกับพระ และจิตกับวัตถุ ตอนที่ 2. | เสนีย์ คำสุข.. เกิดกับตาย ผีกับพระ และจิตกับวัตถุ ตอนที่ 2. | ไพฑูรย์ มีกุศล.. เด็กกับผู้ใหญ่ ญาติสนิทมิตรสหาย ชายกับหญิง ตอนที่ 1. | ไพฑูรย์ มีกุศล.. เด็กกับผู้ใหญ่ ญาติสนิทมิตรสหาย ชายกับหญิง ตอนที่ 2. | วสันต์ รัตนโภคา.. งานกับเล่น รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา คนดีมีประโยชน์ ตอนที่ 1. | วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน.. งานกับเล่น รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา คนดีมีประโยชน์ ตอนที่ 1. | วสันต์ รัตนโภคา.. งานกับเล่น รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา คนดีมีประโยชน์ ตอนที่ 2. | วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน.. งานกับเล่น รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา คนดีมีประโยชน์ ตอนที่ 2. | สรายุทธ ยหะกร.. ยากดีมีจน เจ็บไข้ได้ป่วย และความสามารถกับโชดวาสนา ตอนที่ 1. | เสนีย์ คำสุข.. ยากดีมีจน เจ็บไข้ได้ป่วย และความสามารถกับโชดวาสนา ตอนที่ 1. | สรายุทธ ยหะกร.. ยากดีมีจน เจ็บไข้ได้ป่วย และความสามารถกับโชดวาสนา ตอนที่ 2. | เสนีย์ คำสุข.. ยากดีมีจน เจ็บไข้ได้ป่วย และความสามารถกับโชดวาสนา ตอนที่ 2. | อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ.. เจ้าไพร่นายบ่าว ไทยกับเทศ และบูรณาการแนวคิดไทย ตอนที่ 1. | อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ.. เจ้าไพร่นายบ่าว ไทยกับเทศ และบูรณาการแนวคิดไทย ตอนที่ 2. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 12407 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาแนวคิดไทย | แนวคิดไทย | Thai mind.Online access: Click here to access online Availability: No items available

33. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ = Management of Information Organizations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ. | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ. | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์. | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ระบบจัดการนโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศ. | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การจัดองค์การขององค์การสารสนเทศ. | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การสารสนเทศ. | วรนุช สุนทรวินิต.. การจัดการทรัพยากรการเงินในองค์การสารสนเทศ. | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ. | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาคารสถานที่ขององค์การสารสนเทศ. | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการสำนักงานขององค์การสารสนเทศ. | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ. | ประดิษฐา ศิริพันธ์.. การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ. | สุภศรี กาหยี.. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบสารสนเทศ. | ชุติมา สัจจานันท์.. การประเมินระบบสารสนเทศ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 13314 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ | การจัดการองค์การสารสนเทศ | Management of Information Organizations.Online access: Click here to access online Availability: No items available

34. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ = Writing for business communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อวยพร พานิช.. ความรู้ทั่วไปในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ. | ทรงธรรม มณีวรรณ.. การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ. | ประวีณ ณ นคร.. การเขียนหนังสือติดต่อราชการ. | ยุพา บัวทา.. การเขียนบันทึกและรายงานสั้น. | สมิต สัชฌุกร.. การเขียนเอกสารการจ้างและการสมัครงาน. | สุวัฒน์ ทองธนากุล.. การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนแสดงไมตรีจิต. | อนัญญา สิทธิอำนวย.. การเขียนเอกสารการประชุม. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานทางวิชาการ. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนสารนิเทศย่อ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 13321 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | Writing for business communication.Online access: Click here to access online Availability: No items available

35. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน = Financial and operations management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นวนิตย์ อินทรามะ.. การบริหารการเงินและการบริหารการปฏิบัติการ. | ลัดดา วัจนสาริกากุล.. การจัดการสินทรัพย์ของกิจการ. | ลัดดา วัจนสาริกากุล.. การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ. | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. การพยากรณ์และการวางแผนกำลังการผลิต. | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. การวางแผนทำเลที่ตั้งและการวางแผนผังสถานที่ปฏิบัติการ. | ลัดดา ยินดีมาก โกรดิ.. การจัดการโครงการ. | พิชิต สุขเจริญพงษ์.. การจัดการสินทรัพย์คงเหลือ. | พิชิต สุขเจริญพงษ์.. การจัดการคุณภาพ. | สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ . กลยุทธ์การปฏิบัติการ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 13323 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | Financial and operations management.Online access: Click here to access online Availability: No items available

36. รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special information resources / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมสรวง พฤติกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ. | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. จารึก. | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. หนังสือตัวเขียน. | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สิ่งพิมพ์ระยะสั้น. | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เอกสารสิทธิบัตร. | สุวรรณา ธนพัฒน์.. เอกสารมาตรฐาน. | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เกรย์ลิเทอเรเจอร์หรือวรรณกรรมสีเทา. | กฤติกา จิวาลักษณ์.. รายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานการวิจัย. | สมสรวง พฤติกุล.. แผนที่. | กฤติกา จิวาลักษณ์.. เอกสารจากคำบอกเล่า. | สมสรวง พฤติกุล.. หนังสือหายาก. | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ดนตรี. | วราภรณ์ อุปลาคม.. สื่อโสตทัศน์. | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: STOU 13411 Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2564]Other title: ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | Special information resources.Online access: Click here to access online Availability: No items available

37. ชุดวิชาหลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ [videorecording] = Principle and applications of nutrition assessment methodolgy / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. ปฐมนิเทศชุดวิชาหลักการและการประยุกต์วิธีประเมินโภชนาการ. | วศินา จันทรศิริ.. พื้นฐานการประเมินทางโภชนาการ. | สำอาง สืบสมาน.. เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการประเมินภาวะโภชนาการ. | ภารดี เต็มเจริญ.. หลักการประเมินภาวะโภชนาการ 1 การวัดสัดส่วนร่างกาย. | ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์.. หลักการประเมินภาวะโภชนาการ 2 การประเมินอาหารบริโภค. | ภารดี เต็มเจริญ.. หลักการประเมินภาวะโภชนาการ 2 การประเมินอาหารบริโภค. | พัชราณี ภวัตกุล.. หลักการประเมินภาวะโภชนาการ 3 การประเมินทางชีวเคมีและทางคลินิก. | วศินา จันทรศิริ.. การประเมินภาวะโภชนาการตามกลุ่มวัย. | พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์.. การประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคทางโภชนาการ. | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. โปรแกรมการประเมินทางโภชนาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง. | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การประยุกต์การประเมินทางโภชนาการและแนวโน้มวิธีการประเมินทางโภชนาการ. | สำอาง สืบสมาน.. การประยุกต์การประเมินทางโภชนาการในงานวิจัยและการดำเนินโครงการทางโภชนาการ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: av STOU 71207 DVD-T 63/001 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: วีดีทัศน์เพื่อการศึกษาชุดวิชาหลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ | หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ | Principle and applications of nutrition assessment methodolgy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

38. ชุดวิชาการอ่านภาษาไทย [sound recording] = Thai reading / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.. ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน. | สิทธา พินิจภูวดล.. ลักษณะงานเขียน. | วัลยา ช้างขวัญยืน.. ลักษณะภาษาเขียน. | สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.. การอ่านจับใจความ. | วรวัฒน์ ศรียาภัย.. การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์. | กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ.. การอ่านร้อยกรอง. | มาลี ล้ำสกุล.. การอ่านงานวิชาการ. | สมเกียรติ วัฒนวงศากุล.. การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร. | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การอ่านบันเทิงคดี. | ธิดา โมสิกรัตน์.. การอ่านสารคดี. | ศิริสาน เหมือนโพธิ์ทอง.. การอ่านเอกสารโบราณ. | ชมัยภร แสงกระจ่าง.. การอ่านงานวิจารณ์. | วสันต์ รัตนโภคา.. การอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. | อลิสา วานิชดี.. การอ่านงานแปล. | รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.. การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 10202 CDA-T 63/001 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาการอ่านภาษาไทย | การอ่านภาษาไทย | Thai reading.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

39. ชุดวิชาวิถีไทย [sound recording] = Thai living / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.. ภูมิหลังและอิทธิพลภายนอกที่มีต่อวิถีไทย. | อำพิกา สวัสดิ์วงศ์.. ภูมิหลังและอิทธิพลภายนอกที่มีต่อวิถีไทย. | กำพล จำปาพันธ์.. วิถีไทยกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ภาษาในวิถีไทย. | โดม ไกรปกรณ์.. มาตราชั่งตวงวัด และเงินตราของไทย. | ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ.. โหราศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย. | ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ.. ศิลปกรรมในวิถีไทย. | ปฐม ตาคะนานันท์.. การบริโภคในวิถีไทยชีวิตไทย. | ปัณฉัตร หมอยาดี.. การประกอบอาชีพในวิถีไทย. | ชาติชาย มุกสง.. สุขภาพและการเยียวยาความเจ็บป่วย. | โดม ไกรปกรณ์.. ความบันเทิงในวิถีไทย. | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การสื่อสารโทรคมนาคมและการขนส่งในวิถีไทย. | ฐิตินันทน์ ผิวนิล.. การสื่อสารโทรคมนาคมและการขนส่งในวิถีไทย. | พิมลพรรณ อิศรภักดี.. ครอบครัวในวิถีไทย. | ฐิตินันทน์ ผิวนิล.. ครอบครัวในวิถีไทย. | เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.. การศึกษากับวิถีไทย. | ธิกานต์ ศรีนารา.. วิถีไทยว่าด้วยภูมิปัญญา. | วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน.. วิถีไทยในบริบทร่วมสมัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 12310 CDA-T 63/002 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาวิถีไทย [sound recording] | วิถีไทย [sound recording] | Thai living [sound recording].Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

40. ชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน [sound recording] = Office work management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคการจัดการ. | มาลี ล้ำสกุล.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน. | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การจัดการและการพัฒนาบุคคลากรสำนักงาน. | ศิริพร สัจจานันท์.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน. | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน. | ชมภูนุช สุนทรนนท์,, 2514-. การจัดการงานเลขานุการ. ผู้แต่ง. | ชุติมา สัจจานันท์.. การจัดการงานเอกสารสำนักงาน. | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตรสินธุ.. การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การจัดการการประชุม. | ชุติมา สัจจานันท์.. สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน. | จันทิมา เขียวแก้ว.. การสื่อสารเพื่อการจัดการงานสำนักงาน. | จันทิมา เขียวแก้ว.. การประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการงานสำนักงาน. | ยืน ภู่วรวรรณ.. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการงานสำนักงาน. | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ์.. สำนักงานสมัยใหม่. | ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการงานสำนักงานด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อม. | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กรณีศึกษาการจัดการงานสำนักงาน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 13421 CDA-T 63/003 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน | การจัดการงานสำนักงาน | Office work management .Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

41. ชุดวิชาการอ่านและการเขียนภาษาเขมร [sound recording] = Khmer reading and writing / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ปฐมนิเทศชุดวิชาการอ่านและการเขียนภาษาเขมร. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. เรียงความ. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ข่าว. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. บทความ. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. เอกสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. จดหมาย. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. นิทานและตำนาน. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. นวนิยาย. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. เรื่องเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. กีฬา. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ธุรกิจและการค้า. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การเมือง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 11011 CDA-T 63/004 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาการอ่านและการเขียนภาษาเขมร | การอ่านและการเขียนภาษาเขมร | Khmer reading and writing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

42. ชุดวิชาหลักการสื่อสารการตลาด [sound recording] = Principle of marketing communication / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐวิภา สินสุวรรณ.. แนวคิด หลักการสื่อสารการตลาด. | กรชนก ชิดไชยสุวรรณ.. การสื่อสารตราสินค้า. | กัญญณณัฐ อนุรักติพันธุ์.. การวิเคราะห์ผู้บริโภค. | พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช.. การวางแผนและการบูรณาการการสื่อสารการตลาด. | นภวรรณ ตันติเวชกุล.. การวิจัยการสื่อสารการตลาด. | อภิชญา อยู่ในธรรม.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด : การโฆษณา. | อมรรัฎค์ เจริญโชติธรรม.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด : การประชาสัมพันธ์. | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด : พนักงานขาย. | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การตลาดเจาะตรง. | อภิชญา อยู่ในธรรม.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด : กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย. | พิเศศ ตันติมาลา.. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์. | พิทักษ์ ชูมงคล.. การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา. | หัสพร ทองแดง.. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ. | อัจฉราวรรณ อิศรางกูล ณ อยุธยา.. การสื่อสารการตลาดระดับสากล. | สุภาภรณ์ ศรีดี.. จริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: av STOU 16353 CDA-T 63/005 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาหลักการสื่อสารการตลาด | หลักการสื่อสารการตลาด | Principle of marketing communication.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

43. ชุดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ [sound recording] = Health education and health promotion / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิตยา เพ็ญศิรินภา.. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. สุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพ. | บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทฤษฎีสำหรับงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. กระบวนการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. | พีระพล รัตนะ.. การวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การประเมินผลสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. | ธีระวุธ ธรรมกุล,. การพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครื่อข่ายในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. | อังศินันท์ อินทรกำแหง.. การสื่อสารสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ. | เภสัชกร พงศ์เทพ สุวีรวุฒิ.. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ. | ภรณี วัฒนสมบูรณ์.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน. | พาณี สีตกะลิน.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล. | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ. | คัติยา อีวาโนวิช.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน. | จุฬาภรณ์ โสตะ.. การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: av STOU 52313 CDA-T 63/006 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | Health education and health promotion.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

44. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / คณะผู้วิจัย, นายวิชัย วิชยศิริ, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ว62ห4 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ / คณะผู้วิจัย, นายวิชัย วิชยศิริ, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ว62ร65 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ | ชุดวิชา 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร633ก6 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | ชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล,นายวิชัย วิชยศิริ.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1.Availability: No items available

48. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบำบัดโรคเบื้องต้น / คณะผู้วิจัย, นายวิชัย วิชยศิริ, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล.

by วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ว625ก6 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น | ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร633ก2 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | ชุดวิชา 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ.

by รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | จิตรนภา รุจิระชาติกุล,, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: LC6223 ร633ภ6 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ | ชุดวิชา 32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter